Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid - försäkringsvillkor

Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid - försäkringsvillkor (1)

Gäller från och med 1.1.2021

Försäkringsvillkor enligt 188 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

1.1

En person som har en pensionsförsäkring (FöPL) enligt lagen om pension för företagare (1272/2006), har rätt att låta försäkra sig mot skadefall i företagararbetet.

1.2

En företagare under 18 år har rätt att låta försäkra sig om han eller hon uppfyller förutsättningarna i 3 § i lagen om pension för företagare.

1.3

Försäkringen kan tecknas bara hos ett försäkringsbolag, så att den omfattar all företagarverksamhet som försäkras med företagarens pensionsförsäkring.

1.4

Försäkringen träder i kraft från den tidpunkt då Fennia bevisligen har fått försäkringsansökan, såvida det inte har avtalats om en senare begynnelsetidpunkt.

1.5

Denna försäkring omfattar inte arbete som lantbruksföretagare utför enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) och inte heller arbete som stipendiater utför. Försäkringen beviljas inte heller för professionell idrott. Professionella idrottare ska försäkras separat i enlighet med lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

De försäkrade är de personer som namnges i försäkringsbrevet.

3.1

Försäkringen gäller på företagarens arbetstid.

3.2

Försäkringen gäller i Finland. På arbete utomlands tillämpas 14 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

4.1

Företagarens årsarbetsinkomst är lika stor som den FöPL-arbetsinkomst som fastställs för honom eller henne enligt 112 § i lagen om pension för företagare. Arbetsinkomsten som fastställs av pensionsbolaget motsvarar den lön som man skäligen skulle betala om företagaren anställde en lika yrkeskunnig person för samma arbete. Om företagaren har flera företagsverksamheter, beräknas hans eller hennes arbetsinkomst utifrån den sammanlagda arbetsinsats som lagts ned för dessa företagsverksamheter.

4.2

Om företagarens arbetsinkomst har fastställts till maximibeloppet för FöPL, kan årsarbetsinkomsten på ansökan fastställas till ett högre belopp än detta i enlighet med punkt 4.1.

4.3

Den årsarbetsinkomst som ligger som grund för premien för en företagare under 18 år fastställs i enlighet med punkt 4.1.

4.4

Försäkringspremien bestäms på basis av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten och olycksfalls- och arbetssjukdomsrisken i det arbete som den försäkrade utför. För att bestämma premien har Fennia rätt att av försäkringstagaren få uppgifter om det arbete som den försäkrade utför, företagets bransch och om den försäkrades FöPL-arbetsinkomst.

4.5

Den årsarbetsinkomst som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension är lika stor som den FöPL-arbetsinkomst som gällde för skadedagen eller lika stor som den årsarbetsinkomst som fastställs i de situationer som avses i punkt 4.2 och 4.3.

4.6

Försäkringspremien fastställs årligen enligt de premiegrunder som gäller hos Fennia vid respektive tidpunkt. Enligt Fennias premiegrunder tas för den frivilliga arbetstidsförsäkringen alltid minst en minimipremie per kalenderår ut.

4.7

Den FöPL-arbetsinkomst som ligger som grund för försäkringspremien kan ändras retroaktivt från tidpunkten för ändringen att motsvara arbetsinkomsten enligt lagen om pension för företagare.

Fennia har vid behov rätt att få uppgifter om företagarens FöPL-arbetsinkomst direkt från försäkringstagarens pensionsbolag.

5.1

Försäkringstagaren är när han eller hon tecknar en försäkring skyldig att ge Fennia samtliga uppgifter som är av betydelse för försäkringen.

5.2

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål meddela Fennia samtliga förändringar som sker under försäkringens giltighetstid, dock senast inom en månad från förändringen.

Om anmälan om förändringar i företagsverksamheten och typen av företagararbete görs senare än vad som ovan anges, träder ändringen i kraft från tidpunkten för anmälan.

Ändringar i årsarbetsinkomsten görs i denna försäkring från samma dag som ändringen i FöPL-arbetsinkomsten gjordes, oberoende av den tidpunkt då Fennia fick uppgifterna.

5.3

Den skadade ska utan dröjsmål anmäla de förändringar till Fennia som påverkar ersättningen, som väsentliga förändringar i hälsotillståndet, arbetsförmågan, arbetsinsatsen och arbetsinkomsten.

5.4

Skadefall ska skriftligen meddelas Fennia senast inom 30 dagar från skadedagen.

6.1

Från försäkringen ersätts ett olycksfall i arbetet som inträffat i arbetet, på eller utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs enligt vad som föreskrivs i 21–25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Till företagarens område som hör till den plats där arbetet utförs anses höra det område där företagaren vid respektive tidpunkt utför sitt företagararbete. Till det område som hör till den plats där arbetet utförs hör dock inte företagarens bostad eller områden som i regel är i hans eller hennes privatbruk.

Som företagarens utbildning anses bara utbildning som har anknytning till företagararbetet. På företagare tillämpas inte bestämmelser om rekreation.

När en företagare utför arbete i sin bostad, tillämpas på honom eller henne bestämmelsen om distansarbete i 25 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Från försäkringen ersätts då inte olycksfall som inträffar på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, på resan mellan bostaden och arbetsplatsen eller under mat- och rekreationspauser.

6.2

Med ett olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

6.3

Från försäkringen ersätts också andra skador och sjukdomar till följd av olycksfall, som skavsår orsakade av friktion (18 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) och väsentligt förvärrande av skador eller sjukdomar till följd av olycksfall. Ersättning betalas inte för förvärrande om olycksfallet bara hade en liten andel i förvärrandet. Ersättning för förvärrande betalas i högst sex månader från det att olycksfallet inträffade (19 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.4

Från försäkringen ersätts också plötslig ömhet i en muskel eller sena (ömhet orsakad av arbetsrörelse), som har uppkommit utan olycksfall när arbetstagaren utfört enskilda påfrestande arbetsrörelser i arbetet. Ersättning betalas inte ut om ömheten beror på en tidigare skada eller sjukdom eller på en vävnadsskada som kan uppstå enbart genom ett olycksfall. Ersättning betalas i högst sex veckor från det att ömheten uppstod (33 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.5

Från försäkringen ersätts också en arbetssjukdom, med vilken avses en sjukdom som sannolikt huvudsakligen orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens i arbete, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, eller i utbildning (26–30 i § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.6

Från försäkringen ersätts också en skada till följd av misshandel eller en annan avsiktlig gärning som utförts av en annan person enligt de förutsättningar som föreskrivs i lagen (34 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar). Dessutom ersätts från försäkringen psykisk chockreaktion till följd av ett olycksfall i arbetet under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (35 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

6.7

En allmän förutsättning för att ersättning ska betalas ut för ett skadefall är att det finns ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan skadefallet och skadan eller sjukdomen. När det medicinska orsakssambandet bedöms beaktas i synnerhet medicinska fynd och observationer, sättet på vilket skadan uppkom och tidigare skador och sjukdomar.

7.1

De ersättningar som betalas ut från försäkringen bestäms enligt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

7.2 Sjukvårdsersättningar

Från försäkringen ersätts behövliga kostnader för sjukvård till följd av en skada (36–37 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Nödvändiga resekostnader till följd av sjukvård ersätts till den närmaste vårdenheten eller den vårdenhet som anges i betalningsförbindelsen. För en resa med privatbil ersätts hälften av den skattefria kilometerersättning som Skatteförvaltningen årligen fastställer.

Fennia har rätt att genom en betalningsförbindelse hänvisa den skadade till en vårdenhet. Om vården ges någon annanstans än på den vårdenhet som betalningsförbindelsen anger eller om Fennia inte har gett en betalningsförbindelse, får den skadade ersättning högst för klientavgiften enligt klientavgiftslagen.

Ersättning för kostnader för sjukvård, läkemedel och resor samt tilläggskostnader för hemvård ska sökas hos Fennia inom ett år från att kostnaderna uppstod.

7.3 Ersättning för inkomstbortfall

Som grund för ersättningar för inkomstbortfall (dagpenning, rehabiliteringspenning och olycksfallspension), som betalas ut från försäkringen, är försäkringens årsarbetsinkomst, och på dagpenningen tillämpas inte den s.k. bestämmelsen om korttidsdagpenning (197 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Ingen annan än det företag som tecknade försäkringen har rätt att återfå utbetald lön för sjukdomstid eller någon annan förmån från den ersättning för inkomstbortfall som betalas ut från denna försäkring.

7.4 Bedömning av nedsatt arbetsförmåga hos företagare

Dagpenning betalas ut enligt full arbetsoförmåga om en skada huvudsakligen hindrar en företagare från att utföra sitt arbete. Dagpenning betalas ut till halva beloppet av dagpenningen för full arbetsoförmåga om en skada på ett betydande sätt begränsar företagarens möjligheter att utföra sitt arbete.

Vid bedömning av nedsättningen i arbetsförmågan beaktas den skadades återstående förmåga att skaffa förvärvsinkomster genom ett sådant tillgängligt arbete som den skadade skäligen kan förutsättas utföra. Då beaktas den skadades utbildning, tidigare verksamhet, ålder och bostadsort och andra därmed jämställbara omständigheter. När det är fråga en företagare tar man dessutom hänsyn till den FöPL-arbetsinkomst som gäller efter skadefallet. Om arbetsinkomsten inte har sänkts efter skadefallet, har företagaren inte rätt att få olycksfallspension som beviljas tills vidare.

8.1

Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör tidigast när Fennia har fått kännedom om uppsägningen.

Försäkringen avslutas den dag då företagets obligatoriska försäkring för arbetstid upphör om försäkringstagaren säger upp den i samband med ett överföringsförfarande.

8.2

Försäkringen upphör från samma tidpunkt då pensionsförsäkringen som avses i lagen om pension för företagare upphör. Försäkringen kan upphöra retroaktivt. Om en nyföretagares företagsverksamhet inte fortsätter inom fyra månader, upphör försäkringen när företagsverksamheten upphör.

Fennia meddelar försäkringstagaren om försäkringens upphörande genom ett beslut.

8.3

Fennia har rätt att säga upp en försäkring om försäkringstagaren har försummat att betala en premie som har förfallit eller om försäkringstagaren uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringen upphör att gälla inom 30 dagar från det att den skriftliga uppsägningen skickades. Försäkringen upphör dock inte om försäkringstagaren betalar den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.

8.4

Om det framgår att den försäkrade för samma arbete har en motsvarande försäkring som trätt i kraft tidigare i ett annat bolag, upphävs den gällande försäkringen hos Fennia retroaktivt från försäkringens begynnelsedag.

Beslut som Fennia fattar med stöd av denna försäkring får överklagas hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom ett skriftligt besvär enligt den anvisning om sökande av ändring som bifogas beslutet.

På försäkringen tillämpas lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). När försäkringen tecknas tillämpas dessutom 4 b § 1 mom., 5 § 1 mom., 5 a § och 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994).

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

40 422 20

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor