Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Pension försäkringsvillkor

Fennia-Pension försäkringsvillkor

Gäller från och med 1.12.2023

Fennia-Pension är en personförsäkring som avses i 2 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) och en fondanknuten eller en beräkningsräntebunden individuell pensionsförsäkring som hör till livförsäkringsklasserna 1 och 3 enligt 13 och 15 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008).

Försäkringsgivaren är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, nedan Fennia Liv.

Försäkringstagare är den som har ingått ett försäkringsavtal med Fennia Liv.

Försäkrad är en person som är föremål för försäkringen. Den försäkrade personen fastställs i
försäkringsavtalet och kan inte ändras.

Förmånstagare är en person som har rätt till försäkringsersättning som betalas ut från försäkringen.

Återköpsvärde är det belopp som betalas till försäkringstagaren om försäkringen sägs upp
innan den upphör.

Försäkringsfall är den händelse på grund av vilken ersättning betalas ut från försäkringen.

Beräkningsgrunder är de matematiska beräkningsregler som förutsätts enligt lagen om
försäkringsbolag och som utgör grunden för beräkning av bland annat försäkringspremier,
debiteringar enligt prislistan och försäkringskapitalet.

Kundåterbäring är utöver en fast beräkningsränta en extra förmån som gottskrivs försäkringskapitalet och som ges i form av tilläggsränta.

2.1 Försäkringen omfattar rätt till pension som betalas ut från försäkringskapitalet samt livförsäkringsersättning.

2.2 Rätten till pensionen börjar vid den tidpunkt som anges i försäkringsavtalet, förutsatt att den försäkrade då lever. Pension kan emellertid betalas ut till den försäkrade tidigast när han eller hon har uppnått den ålder som berättigar till uppskjuten ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Rätt till livförsäkringssumman uppstår om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid.

2.3 Försäkringens innehåll fastställs i försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna. Försäkringsavtalets innehåll utgörs av försäkringsansökan, försäkringsbrevet, en eventuell hälsoutredning, placeringsplanen och andra dokument som ansluter sig till avtalet, produktbroschyren, försäkringsutdraget samt försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal och övrig lagstiftning i Finland.

3.1 Försäkringstagarens, den försäkrades, förmånstagarens och Fennia Livs rättigheter och skyldigheter grundar sig på försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna, prislistan samt gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser.

3.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som givits Fennia Liv vid ansökan om försäkring och under försäkringens giltighetstid. Dessa uppgifter ligger till grund för Fennia Livs ansvar.

3.3 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkring beviljas och under försäkringens giltighetstid ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia Liv ställer. Om de givna uppgifterna inte är korrekta och fullständiga, fastställs Fennia Livs ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder.

3.4 Försäkringsavtalet eller rättigheter som grundar sig på avtalet kan inte pantsättas och mot dessa beviljas heller inte lån mot försäkringsbrev.

3.5 Fennia Liv skickar försäkringsbrevet samt andra tillkännagivanden och meddelanden innan pensionen börjar till den adress som försäkringstagaren meddelat. Innan pensionen börjar skickar man minst en gång om året ett försäkringsutdrag till försäkringstagaren. Under den tid pensionen betalas ut skickar Fennia Liv försäkringsutdraget till pensionstagaren.

4.1 Försäkringen börjar då avtalshandlingarna har undertecknats och den första försäkringspremien har betalats till Fennia Liv. Den första försäkringspremien ska betalas inom tre månader från det att försäkringsavtalet har undertecknats.

4.2 Den första försäkringsperioden upphör följande år vid utgången av den månad som föregår månaden när försäkringen trädde i kraft. De följande försäkringsperioderna är 12 månader långa.

4.3 Försäkringen gäller under den tid som fastställs i försäkringsavtalet eller under den försäkrades livstid.

4.4 Försäkringstagaren har rätt att frånträda försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att försäkringen börjat. Frånträdandet ska göras skriftligen och inlämnas till Fennia Liv inom 30 dagar. I sådana fall återbetalar Fennia Liv de betalda försäkringspremierna utan ränta inom 30 dagar från det att meddelandet inkommit till Fennia Liv. I samband med återbetalningen avdras från försäkringspremierna emellertid ett belopp som motsvarar en eventuell minskning i värdet på den fondanknutna delen av placeringsobjekten.

4.5 Försäkringen upphör senast

 • när pensionstiden löper ut

 • när försäkringskapitalet har betalats ut i form av pension i sin helhet

 • när försäkringskapitalet inte räcker till för de debiteringar som görs för att upprätthålla försäkringsskyddet

 • när den försäkrade avlider

 • i samband med uppsägning och när det återstående försäkringskapitalet återköps och när
  Fennia Liv får ett skriftligt meddelande om detta.

4.6 Om en försäkringstagare inte längre utökar försäkringsförmånerna genom att betala försäkringspremier, eller om Fennia Liv har sagt upp försäkringsavtalet, fastställs enligt punkt 13 hur det skydd som försäkringen ger kommer att fortsätta för den försäkrades del. Detsamma gäller en situation där försäkringsavtalet har upphört.

5.1 Förmånstagaren till den pension som betalas ut från försäkringen är alltid den försäkrade.

5.2 En försäkringstagare eller en försäkrad, om försäkringstagaren har gett honom eller henne rätt till det, utfärdar ett förmånstagarförordnande angående livförsäkringsersättningen. Ett givande, hävande eller ändrande av ett förmånstagarförordnande gäller inte om det inte skriftligen har meddelats Fennia Liv.

5.3 Förmånstagarförordnandet återgår om den namngivne förmånstagaren avlider före ett försäkringsfall. Förmånstagarförordnandet gäller även om försäkringstagaren överlåter den rätt som grundar sig på försäkringsavtalet.

5.4 Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förordnandet i kraft (oåterkalleligt förmånstagarförordnande). Därmed förbinder sig försäkringstagaren att inte ändra förmånstagarförordnandet eller försäkringens innehåll på det sätt som förbindelsen anger.

6.1 Försäkringspremien fastställs enligt försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

6.2 Fennia Liv och försäkringstagaren avtalar om en premieplan. Försäkringstagaren kan betala försäkringspremierna vid de tidpunkter och till så stora belopp som han eller hon själv väljer inom gränserna för de minimi- och maximibelopp som Fennia Liv angett vid respektive tidpunkt. Fennia Liv har rätt att vägra ta emot försäkringspremier som avviker från betalningsplanen.

6.3 Fennia Liv skickar försäkringstagaren debiteringarna för betalning av försäkringspremierna. I försäkringsavtalet kan man komma överens om att försäkringspremierna årligen justeras enligt levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).

6.4 Försäkringstagaren kan inte betala försäkringspremier till försäkringen efter att han eller
hon har börjat ta ut pension på det sätt som avses i punkt 15.

7.1 Försäkringspremien placeras i en fondanknuten del eller i en beräkningsräntebunden del eller i en kombination av dessa två. Sparbeloppet i den fondanknutna delen ansluts till värdeutvecklingen av placeringsobjekt som godkänts av Fennia Liv. Till den beräkningsräntebundna delen betalas ränta enligt Fennia Livs beräkningsgrunder. I värdet på försäkringskapitalet inräknas även en försäkringspremie som har betalats, men med vilken placeringsobjekt ännu inte förvärvats.

7.2 Fennia Liv och försäkringstagaren avtalar om en placeringsplan. Försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har gett den försäkrade denna rätt, har rätt att bestämma i vilken proportion de inbetalda premierna placeras i den fondanknutna delen och den beräkningsräntebundna delen. Placeringsplanen kan med Fennia Livs godkännande ändras under försäkringstiden.

7.3 Fennia Liv placerar den första betalningen senast på den 10:e bankdagen och senare betalningar senast på den 5:e bankdagen efter att betalningen och placeringsplanen kommit till Fennia Liv. Om det för det placeringsobjekt som anges i placeringsplanen inte finns någon tillgänglig notering inom ovannämnda tidsfrist, ansluter Fennia Liv placeringsobjektet enligt den första tillgängliga noteringen efter tidsfristen. Om betalningen eller en del av den inte kan placeras av en orsak som är oberoende av Fennia Liv, underrättas ordergivaren om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att ändra sin placeringsplan. Om Fennia Liv inte får en placeringsplan av försäkringstagaren eller den försäkrade inom 5 bankdagar från det att betalningen kommit in eller Fennia Liv begärt att ändra placeringsplanen, har Fennia Liv rätt att placera betalningen i den del som är bunden till beräkningsräntan eller lämna betalningen på ett räntelöst konto.

8.1 Försäkringskapitalet i den fondanknutna delen består av inbetalda försäkringspremier, värdeutvecklingen av de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och dödlighetsåterbäringen. Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för försäkringen, premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen, kostnader för placeringsobjekten och avgifter för särskilda åtgärder. Uttag från
försäkringskapitalet, utbetalda pensioner och överföringar från försäkringskapitalet till den beräkningsräntebundna delen minskar försäkringskapitalet. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras i beräkningsgrunderna.

8.2 Antalet placeringsobjekt eller deras andelar som förvärvas med en försäkringspremie som
placeras i den fondanknutna delen beräknas på så sätt att den andel som återstår när kostnadsposterna enligt prislistan debiterats från försäkringspremien fördelas med det värde som placeringsobjektets andel har på placeringsdagen. Antalet placeringsobjekt ökar också genom dödlighetsåterbäringen.

8.3 Debiteringar enligt prislistan, premier för livförsäkringsskyddet, uttag av försäkringskapitalet och utbetalda pensioner minskar antalet andelar i placeringsobjekt. Antalet placeringsobjekt som minskas beräknas enligt det värde som fastställs på debiteringsdagen. Antalet andelar i placeringsobjekt förändras också då man överför försäkringskapital till ett annat placeringsobjekt.

8.4 Värdet på det fondanknutna försäkringskapitalet fastställs enligt värdet på de andelar i placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. I fråga om andra placeringsobjekt än placeringsobjekt i euro inverkar även förändringar i valutakursen på försäkringskapitalets värde.

8.5 Fennia Liv ansvarar inte för värdeutvecklingen av den fondanknutna delen av försäkringskapitalet och inte heller för en eventuell nedgång i värdet på andelarna i de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen.

8.6 På medel som anslutits till den fondanknutna delen betalar Fennia Liv varken ränta eller
kundåterbäring.

9.1 Fennia Liv har rätt att bestämma vilka placeringsobjekt som vid tidpunkten i fråga kan anslutas till försäkringen.

9.2 Placeringsobjekten ansluter sig till försäkringen endast kalkylmässigt, och varken försäkringstagaren, den försäkrade eller förmånstagaren har äganderätt eller någon annan rätt till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen. Äganderätten till de placeringsobjekt som anslutits till försäkringen tillkommer Fennia Liv.

9.3 Fennia Liv har rätt att begränsa antalet andelar i enskilda placeringsobjekt som anslutits till försäkringen och beloppet på försäkringspremien och försäkringskapitalet som allokeras till ett enskilt placeringsobjekt.

9.4 Om den placeringsfond som används som placeringsobjekt fusioneras i en annan placeringsfond, delas i flera fonder, avskaffas, förvaltningen av placeringsfonden övergår till ett annat fondbolag eller avtalet mellan Fennia Liv och fondbolaget upphör, meddelar Fennia Liv försäkringstagaren eller den försäkrade.

9.5 Vid en fusion fogas försäkringskapitalet till andelarna i den övertagande placeringsfonden. Vid fördelning fogas försäkringskapitalet till målfondernas andelar.

9.6 Om placeringsfonden avskaffas, förvaltningen av placeringsfonden övergår till ett annat fondbolag eller avtalet mellan Fennia Liv och fondbolaget upphör, ska försäkringstagaren eller den försäkrade meddela om en ny placeringsplan inom den tidsfrist som Fennia Liv anger. Om ett meddelande inte lämnas inom tidsfristen, har Fennia Liv rätt att foga försäkringskapitalet och försäkringspremierna till de placeringsfonder som det väljer eller att överföra dem till den beräkningsräntebundna delen.

10.1 Försäkringskapitalet i den beräkningsräntebundna delen bildas av inbetalda försäkringspremier, beräkningsräntan, eventuella kundåterbäringar och dödlighetsåterbäringen. Vid beräkning av försäkringskapitalet görs avdrag för förvaltningskostnader för försäkringen, premier för livförsäkringsskyddet som hör till försäkringen och avgifter för särskilda åtgärder. Uttag från försäkringskapitalet, utbetalda pensioner och överföringar från försäkringskapitalet till den fondanknutna delen minskar försäkringskapitalet. Ovannämnda debiteringar och avgifter för att upprätthålla livförsäkringsskyddet tas ut från det influtna försäkringskapitalet även under fribrevstid. Faktorer som inverkar på hur försäkringskapitalet bildas och beräkningssättet definieras i beräkningsgrunderna.

10.2 Den kundåterbäring som betalas på försäkringskapitalet är villkorlig tre år efter att den fastställs. Beloppet för kundåterbäringen fastställs av Fennia Livs styrelse.

11.1 Försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har gett den försäkrade
denna rätt, har rätt att överföra försäkringskapital som har anslutits till något placeringsobjekt eller en del av försäkringskapitalet till ett annat placeringsobjekt eller till en beräkningsräntebunden del samt att överföra försäkringskapital i den del som är bunden till beräkningsräntan eller en del av försäkringskapitalet till en fondanknuten del genom att lämna en skriftlig ändringsbegäran om placeringsplanen till Fennia Liv.

11.2 Fennia Liv har rätt att begränsa överföring av försäkringskapital som anslutits till den fondanknutna delen till den beräkningsräntebundna delen.

11.3 När sparkapital överförs från den fondanknutna delen till den beräkningsräntebundna delen tas en separat överföringsprovision ut enligt prislistan. Andra eventuella handläggningsavgifter tas ut enligt prislistan.

11.4 En överföring från ett placeringsobjekt till ett annat görs senast på den 10:e bankdagen efter att meddelandet kommit fram. Om det i bestämmelserna för placeringsobjektet har reserverats en tid som är längre än den ovannämnda tiden för inlösning av andelar, görs överföringen senast den 10:e bankdagen från att inlösning av andelar varit möjlig. Om ett placeringsobjekt har överföringar för ett värde på över 300 000 euro, görs överföringen senast inom en månad från att meddelandet kommit fram.

11.5 Om överföringen inte kan göras av en anledning som är oberoende av Fennia Liv, underrättas försäkringstagaren om förhindret och han eller hon bereds tillfälle att lämna en ny ändringsbegäran om placeringsplan och samtidigt förfaller den tidigare ändringsbegäran.

12.1 Premieavgiften enligt prislistan dras av den dag då försäkringspremien placeras i försäkringen.

12.2 Från försäkringskapitalet debiteras månatligen förvaltningsavgifter enligt prislistan och premier för livförsäkringsskyddet som gäller försäkringen. När hela försäkringen upphör debiteras dessa poster på dagen för upphörandet.

12.3 Handläggningsarvoden och uttagsprovisioner enligt prislistan debiteras från försäkringskapitalet på betalningsdagen.

12.4 Fennia Liv kan debitera försäkringspremierna med de arvoden och avgifter som inte ingår i placeringsobjektets värde och som det i egenskap av ägare till placeringsobjekten blir tvungen att betala. Arvoden och premier beräknas i euro. Kostnader och arvoden som debiteras från placeringsobjekten bestäms utifrån gällande prislistor.

12.5 Om det till försäkringen på grund av ändringar i lagstiftningen eller i myndighetsföreskrifter ansluter sig direkta eller indirekta skatter eller andra avgifter som Fennia Liv ska betala, kan Fennia Liv debitera dessa skatter och avgifter från försäkringskapitalet.

13.1 Försäkringstagaren har rätt att avsluta inbetalningen av försäkringspremier eller och att
ändra försäkringen till ett fribrev. Med fribrev avses en försäkring som under försäkringens betalningstid ändras till en premiefri försäkring och som hålls i kraft med stöd av det försäkringskapital som influtit av försäkringspremierna. På fribrev tillämpas bestämmelser om fribrev i beräkningsgrunderna.

13.2 Med rätt till fribrev avses att den försäkrade när anställningen hos försäkringstagaren upphör av en annan orsak än ett försäkringsfall har rätt till de förmåner enligt avtalet som influtit på basis av försäkringskapitalet. Den försäkrade har rätt till fribrev, såvida annat inte har överenskommits i försäkringsavtalet. Om rätten till fribrev har begränsats i försäkringsavtalet, har den försäkrade emellertid alltid rätt till fribrev i följande situationer:

 • den försäkrade har uppnått pensionsåldern som fastställs i försäkringsavtalet

 • den försäkrade har blivit bestående arbetsoförmögen

 • försäkringstagaren har försatts i konkurs

 • den försäkrade har sagts upp eller hans eller hennes anställnings- eller tjänsteförhållande har upphävts inom tre månader innan försäkringstagarens konkurs började

 • försäkringstagarföretagets verksamhet har upphört.

13.3 Om en försäkring har ändrats till fribrev på grund av att den försäkrades anställnings- eller tjänsteförhållande har upphört, har Fennia Liv rätt att skicka uppgifter och handlingar som gäller försäkringen direkt till den försäkrade.

13.4 Om försäkringen har ändrats till fribrev, har den försäkrade rätt att bestämma om valet av placeringsobjekt för och förmånstagare till sitt försäkringskapital.

14.1 Om det till försäkringen inte ansluter sig en sådan förbindelse som avses i punkt 5.4 eller sådan fribrevsrätt som avses i punkt 13, kan försäkringstagaren säga upp försäkringen och ta ut försäkringskapitalet eller en del av det endast i följande fall:

 • Den försäkrades anställnings- eller tjänsteförhållande upphör av annan orsak än den
  försäkrades arbetsoförmåga.

 • Försäkringstagaren godkänner inte en premieförhöjning i försäkringens beräkningsgrunder enligt punkt 19.1 eller en ändring av avtalsvillkoren som begränsar förmånerna, och den försäkrade har gett sitt samtycke till att försäkringskapitalet tas ut. Meddelandet om uppsägningen ska lämnas till Fennia Liv skriftligen inom tre månader från det att försäkringstagaren har fått kännedom om ändringen.

14.2 När försäkringskapitalet eller en del av det betalas från den fondanknutna delen är antalet placeringsobjekt i enlighet med handläggningsdagen. Försäkringskapitalet i den del som är bunden till beräkningsräntan fastställs enligt handläggningsdagen.

14.3 Fennia Liv har rätt att säga upp försäkringsavtalet om de försäkringspremier som betalats in i försäkringen inom tre år från att försäkringen började är under 200 euro. Försäkringen upphör efter en månad från att meddelandet om uppsägningen har skickats till den adress som försäkringstagaren meddelat.

15.1 Den försäkrade har rätt att ta ut pension från ingången av den kalendermånad som följer efter att han eller hon har uppnått pensionsåldern enligt försäkringsavtalet, förutsatt att försäkringsskyddet är giltigt för honom eller henne i fråga. Pensionstiden börjar emellertid senast från ingången av den kalendermånad som följer efter att den försäkrade fyller 84 år. Utbetalningen av pensionen upphör vid utgången av den kalendermånad då den försäkrade avlider eller då pensionstiden för en pension som gäller för en viss tid löper ut, eller då försäkringskapitalet har utbetalats i sin helhet.

15.2 Pensionstiden är minst tio år.

15.3 Pensionstiden kan inte ändras efter att pensionen har börjat tas ut. Innan pensionstiden börjar har försäkringstagaren rätt att med ett skriftligt meddelande till Fennia Liv ändra pensionstiden, om den ändrade pensionstiden ligger inom de gränser som fastställts i lagstiftningen. Om det är mindre än två år tills det att den ändrade pensionstiden börjar, ska en tidigareläggning av pensionstidens början eller slut godkännas av Fennia Liv. Pensionstidens början kan emellertid obehindrat tidigareläggas om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen.

15.4 Om ett livförsäkringsskydd ansluter sig till försäkringen och pensionstiden ändras på så sätt att det influtna livförsäkringsskyddet inte tidsmässigt räcker till för att täcka försäkringskapitalet på vald nivå enligt den ändrade pensionstiden, har försäkringstagaren möjlighet under de förutsättningar som ges i punkt 16 att utöka livförsäkringsskyddet genom att betala tilläggspremie. Tilläggspremien kan också tas ut från försäkringskapitalet. Om försäkringstagaren inte betalar någon tilläggspremie eller tilläggspremien inte tas ut från försäkringskapitalet, är livförsäkringsskyddet på oförändrad nivå, men i sådant fall upphör
livförsäkringsskyddet tidigare än avtalat.

15.5 Till den försäkrade betalas varje år en pension som utgör högst den del av det återstående försäkringskapital som fås genom att dela det återstående sparbeloppet med antalet återstående utbetalningsår.

15.6 Den pensionspost som ska utbetalas dras av från försäkringskapitalet inom den månad som föregår utbetalningsdagen.

16.1 Om ett livförsäkringsskydd har anslutits till försäkringen, utbetalas en livförsäkringsersättning enligt försäkringsavtalet till förmånstagaren, om den försäkrade avlider under livförsäkringsskyddets giltighetstid. Livförsäkringsskyddet upphör senast när pensionstiden upphör eller senast i slutet av den månad under vilken den försäkrade fyller 90 år.

16.2 Förmånstagare till livförsäkringsskyddet är de anhöriga, om inte försäkringstagaren eller den försäkrade, om försäkringstagaren har överfört sin rätt till den försäkrade, skriftligen har meddelat Fennia Liv om något annat.

16.3 Om försäkringstagaren önskar foga ett livförsäkringsskydd till den gällande försäkringen,
höja beloppet av det gällande livförsäkringsskyddet eller förlänga livförsäkringens giltighetstid, kräver ändringen en godkänd redogörelse för den försäkrades hälsotillstånd av Fennia Liv. Om Fennia Liv godkänner ändringen, ska försäkringstagaren betala en tilläggspremie, med vilken man täcker den avtalade delen av det influtna försäkringskapitalet.

16.4 När livförsäkringsersättningen utbetalas från den fondanknutna delen, är antalet placeringsobjekt detsamma som på den försäkrades dödsdag. Återköp som görs efter dödsdagen minskar antalet placeringsobjekt. Placeringsobjektens värde är i enlighet med det fastställda värdet den dag ersättningen handläggs.

16.5 Livförsäkringssumman från den del som är bunden till beräkningsräntan fastställs enligt den försäkrades dödsdag.

17.1 Den person som är berättigad till en förmån ska ansöka om förmånen hos Fennia Liv. För att förmånen ska beviljas förutsätts att följande redogörelser lämnas till Fennia Liv:

 • ålderspension: uppgifter om bankförbindelse och skattekort

 • livförsäkringsersättning: den försäkrades dödsattest, en officiell redogörelse över den försäkrade och förmånstagarna samt förmånstagarnas bankuppgifter

 • arbetsoförmåga: intyg över arbetsoförmåga

 • upphörd anställning: intyg över att anställningen har upphört.

17.2 Vid behov ska Fennia Liv även tillställas andra redogörelser som skäligen kan förutsättas av den sökande och som är nödvändiga för konstaterande av Fennia Livs betalningsskyldighet.

17.3 Fennia Liv ersätter inte eventuella kostnader för anskaffande av ovannämnda redogörelser.

17.4 Livförsäkringsersättning ska sökas hos Fennia Liv inom ett år från det att ersättningssökanden har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och de skadepåföljder som skadefallet medfört. Ersättningskravet ska i vilket fall som helst framställas inom tio år från det att skadepåföljden orsakades. Om ersättningskravet inte framställs inom ovannämnda tidsfrist, mister den som är berättigad till ersättning sin rätt till ersättning.

17.5 Fennia Liv betalar ut pension från avtalad tidpunkt, förutsatt att den försäkrade då lever.
Pension utbetalas på basis av avtalet mellan Fennia Liv och försäkringstagaren varje år eller varje månad på den första bankdagen varje period. Om beloppet av den pension som ska betalas varje månad är ringa, har Fennia Liv rätt att betala pensionen varje år ända upp till 2 000 euro. Den försäkrade ska tillställa Fennia Liv ovannämnda redogörelser för utbetalningen av pensionen senast en månad före den första utbetalningsdagen för pensionen.

17.6 Pension kan betalas retroaktivt för högst ett år.

17.7 Fennia Liv betalar den första pensionsposten eller livförsäkringsersättningens engångsersättning senast en månad från det att de ovannämnda redogörelserna har lämnats till Fennia Liv.

17.8 Fennia Liv betalar dröjsmålsränta enligt räntelagen på försenade betalningar.

17.9 Fennia Liv betalar inte ersättningar eller andra utbetalningar på basen av ett försäkringsavtal om utbetalningen strider mot Förenta nationernas resolution, eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser eller mot annat myndighetsbeslut.

18.1 Den pension som ska betalas fastställs på basis av försäkringskapitalet, pensionstiden och den försäkrades ålder på det sätt som anges i beräkningsgrunderna. Pensionsbeloppet räknas så att försäkringskapitalet räcker för hela den avtalade pensionstiden genom att som avkastningsförväntning på placeringsobjekten använda avkastningsförväntningen för den del som är bunden till beräkningsräntan. I beräkningen beaktas de debiteringar, dödlighetsåterbäringar och debiteringar för upprätthållandet av livförsäkringsskyddet som anges i punkt 12.

18.2 Pensionsbeloppet justeras varje år på ovannämnt sätt.

19.1 Fennia Liv har rätt att ändra avtalsvillkor om det finns särskilda skäl till en ändring på grund av oförutsedda förändringar i omständigheterna och om innehållet i försäkringen inte ändras väsentligt i jämförelse med den ursprungliga försäkringen. En ändring kan göras av följande orsaker:

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en internationell kris, storolycka eller exceptionell naturhändelse

 • en förändring i dödlighetsutvecklingen

 • en sänkning av den allmänna räntenivån under den räntenivå som använts vid uträkningen av försäkringspremierna

 • en förändring i den kostnadsnivå som inverkar på försäkringen om förändringen skett av en orsak som står utanför Fennia Livs bestämmanderätt.

19.2 Fennia Liv har rätt att höja alla gränser i euro som anges i prislistan, försäkringsvillkoren eller beräkningsgrunderna med högst så mycket som levnadskostnadsindexet har förändrats från den tidpunkt när nämnda belopp i euro senast har fastställts.

19.3 Fennia Liv har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte inverkar på försäkringens centrala innehåll.

19.4 En förutsättning för ändringar som ökar Fennia Livs ansvar är att de försäkrades hälsotillstånd fyller de krav som Fennia Liv ställer.

19.5 Fennia Liv skickar ett meddelande om ändringen till försäkringstagaren minst en månad
innan ändringen träder i kraft. Om försäkringstagaren inte godkänner förändringen, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen.

20.1 Fennia Liv ger inte placeringsrådgivning, ansvarar inte för hur värdeutvecklingen i de fonder som kommer att anslutas eller som anslutits till försäkringen inverkar på försäkringskapitalet.

20.2 Fennia Liv ansvarar inte för hur försäkringen beskattas. Fennia Liv ansvarar inte heller för hur eventuella ändringar i beskattningspraxisen eller lagstiftningen inverkar på försäkringen, försäkringspremierna eller på den skattemässiga behandlingen av parterna i ett försäkringsavtal. Fennia Liv ansvarar inte för eventuella förändringar i beskattningen eller för skattepåföljder om dessa beror på ändringar hos försäkringstagaren, de försäkrade eller förmånstagarna.

20.3 Fennia Liv ansvarar inte för indirekta skador som gäller pensionsförsäkringsavtalet.

21.1 Om en part i egenskap av konsument är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan han eller hon hänskjuta beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden (www.fine.fi) eller Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Nämndernas utlåtanden har karaktären av rekommendationer.

21.2 Fennia Livs beslut kan överklagas i tingsrätten. Talan kan väckas vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätten på partens hemort i Finland inom tre år från den tidpunkt då parten skriftligen fick del av Fennia Livs beslut och denna tidsfrist.

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor