Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennia-Grupplivförsäkring - produktbroschyr
Fennia-Grupplivförsäkring produktbroschyr bild

Fennia-Grupplivförsäkring - produktbroschyr

Gäller från och med 1.1.2023

Fennia-Grupplivförsäkring är ett utmärkt sätt att sköta företagets personalpolitik och att
förbättra bilden av arbetsgivaren. Genom en frivillig försäkring visar arbetsgivaren att man tar helhetsansvar för personalen i livets alla situationer. Utöver att skapa engagemang hos arbetstagarna kan lösningen också fungera som ett skydd för företaget om en nyckelperson eller delägare dör eller blir arbetsoförmögen.

Ett klokt sätt att försäkra personalen

Fennia-Grupplivförsäkring är avsedd för försäkring av företagets eller sammanslutningens personal i händelse av dödsfall eller bestående arbetsoförmåga. När en försäkring tecknas kommer man separat överens om försäkringsbeloppet, som i fråga om de båda skydden kan dimensioneras enligt företagets och de försäkrades behov. Försäkringsskyddet gäller överallt i världen både i arbetet och på fritiden.

Den försäkrade gruppen kan bestå av företagets ägare, hela personalen eller en viss del av personalen. Gruppen måste omfatta minst två personer.

I Fennia-Grupplivförsäkring är försäkringstagaren det företag eller den sammanslutning som är arbetsgivare, medan arbetstagarna är de försäkrade och Fennia Liv är försäkringsgivaren.

Livförsäkringsskydd

Från livförsäkringsskyddet betalas det ut en engångsersättning till en bestämd förmånstagare om den försäkrade avlider. Den försäkrade måste vara i åldern 15–67 år när försäkringen tecknas, och skyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år. Försäkringsbeloppet per försäkrad är minst 20 000 euro.

Skydd mot bestående arbetsoförmåga

Från skyddet mot bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller olycksfall.

Med bestående arbetsoförmåga avses att den försäkrade slutgiltigt har förlorat sin förmåga att utföra sitt normala arbete och sannolikt inte längre klarar av annat arbete som lämpar sig för honom eller henne. Förutsättningen för att konstatera bestående arbetsoförmåga är i allmänhet minst ett års oavbruten arbetsoförmåga.

Den försäkrade måste vara i åldern 15–60 år när försäkringen tecknas, och skyddet upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Om försäkringen har beviljats uteslutande på basis av att den försäkrade har uppgettatt han eller hon är arbetsför, upphör skyddet senastvid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år. Försäkringsbeloppet per försäkrad är minst 20 000 euro. Bestående arbestförmåga beviljas endast i kombination med livförsäkringsskydd.

Försäkringstagaren bestämmer individuellt för varje försäkrad vem som ska vara förmånstagare till försäkringen. Förmånstagarförordnandet kan ändras under försäkringens giltighetstid. Till exempel företaget som tecknar försäkringen eller den försäkrades anhöriga kan vara förmånstagare. Försäkringstagaren kan också låta varje försäkrad bestämma vem som ska vara den försäkrades förmånstagare.

Försäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som anges i avtalet under förutsättning att försäkringen kan beviljas med hänsyn till de försäkrades hälsotillstånd. Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Om gruppförsäkringen upphör eller om den försäkrade utträder eller utesluts ur gruppen av någon annan orsak än ålder, har den försäkrade rätt att få en motsvarande fortsatt försäkring mot en premie för en individuell försäkring.

Hälsotillståndet hos de personer som ska försäkras inverkar på beviljandet av försäkringen. Om antalet försäkrade personer är tillräckligt många, kan försäkringenbeviljas på basis av ett intyg om arbetsförhet upp till vissa försäkringsbelopp utan hälsodeklaration. Om försäkringsbeloppet överskrider vissa gränser, krävs utöver en hälsodeklaration också en läkarundersökning. I försäkringsbeloppen beaktas utöver den sökta försäkringen också de skydd som är ikraft i Fennia Liv.

Frågorna i hälsodeklarationen har upprättats på finska, svenska och engelska. Om den försäkrade inte behärskar något av de ovan nämnda språken, förutsätter beviljande av försäkringen att försäkringstagaren förbinder sig att ansvara för att den försäkrade har en tolk eller en översättare till sitt förfogande när han eller hon fyller i hälsodeklarationen samt vid en eventuell ansökning om ersättning. Samma gäller när försäkringstagaren vill lägga till nya försäkrade till försäkringen och försäkrade inte behärskar något av de ovan nämnda språken.

Utropstecken ikon.

I hälsodeklarationen ska den försäkrade ge korrekta och fullständiga svar på frågorna som ställs. Om försäkringsbolaget har fått felaktiga eller bristfälliga uppgifter om hälsotillståndet när försäkringen beviljats, kan bolagets ansvar begränsas.

Försäkringstagaren kan lägga till nya försäkrade till försäkringen under försäkringsperioden. När det gäller försäkrade som har lagts till mitt under försäkringsperioden, tas försäkringspremien ut av försäkringstagare i samband med premierna för nästa försäkringsperiod. När en försäkrad utträder ur gruppen upphör försäkringen för hans eller hennes del den sista dagen försäkringsperioden i fråga.

Ersättning söks skriftligen hos Fennia Liv. Ersättning ska sökas inom ett år efter det att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föra letts av försäkringsfallet. Ersättning ska i vilket fall som helst sökas inom tio år från det att skadepåföljden har uppkommit.

Fennia Liv betalar ut ersättning senast inom en månad från det att Fennia Liv har fått de handlingar som behövs. Även ett eventuellt negativt beslut meddelas inom samma tidsfrist. Försäkringsvillkoren innehåller mer detaljerade bestämmelser om ersättningsförfarandet.

Livförsäkringsersättning betalas inte ut om den försäkrade begår självmord inom ett år från det att försäkringen har trätt i kraft. Livförsäkringsersättning eller engångsersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte heller ut om dödsfallet eller arbetsoförmågan beror på en skada som orsakats av en kärnreaktion eller av att den försäkrade deltagit i krig eller en väpnad konflikt.

Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga betalas inte ut om arbetsoförmågan orsakats av sjukdom eller skada som undantagits i försäkringsbrevet. Ersättning betalas inte heller ut om den försäkrade avsiktligt orsakat arbetsoförmågan eller om arbetsoförmågan orsakats av alkohol- eller läkemedelsmissbruk eller bruk av något annat berusningsmedel.

Om skyddet mot bestående arbetsoförmåga har beviljats uteslutande på basis av intyget om arbetsförhet betalas ingen engångsersättning ut om den bestående arbetsoförmågan har orsakats av sjukdom eller skada som konstaterats hos den försäkrade innan försäkringen trädde i kraft.

Fennia-Grupplivförsäkring är en försäkring med fast försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet är detsamma under hela försäkringsperioden, medan premien stiger i takt med den försäkrades ålder.

Premierna bestäms utfrån de försäkrade ålder, storleken på det försäkringsskydd som valts och antalet försäkrade. Premien bestäms utifrån försäkringsavtalet och beräkningsgrunderna.

Fennia Liv och försäkringstagaren kommer överens om betalningen av premierna och längden på premieperioden. Försäkringspremien ska betalas senast på förfallodagen.

Nedan ges exempel på försäkringspremier 2023. Premiebeloppen kan ändras.

Premietabell

Livförsäkringsskydd

Antal försäkrade
Försäkringsbelopp (€)
Hälsodeklaration
2-9
högst 300.000
elektrisk hälsodeklaration
2-9
över 300.000
elektrisk hälsodeklaration och läkarundersökning
10-30
högst 50.000
intyg om arbetsförhet
10-30
50.001 - 300.000
elektrisk hälsodeklaration
10-30
över 300.000
elektrisk hälsodeklaration och läkarundersökning
över 30
högst 100.000
intyg om arbetsförhet
över 30
100.001 - 300.000
elektrisk hälsodeklaration
över 30
över 300.000
elektrisk hälsodeklaration och läkarundersökning

Skydd mot bestående arbetsoförmåga

Antal försäkrade
Försäkringsbelopp (€)
Hälsodeklaration
2-30
högst 200.000
elektrisk hälsodeklaration
2-30
över 200.000
elektrisk hälsodeklaration och läkarundersökning
över 30
högst 50.000
intyg om arbetsförhet
över 30
50.001 - 200.000
elektrisk hälsodeklaration
över 30
över 200.000
elektrisk hälsodeklaration och läkarundersökning

Livförsäkringsskydd - Försäkrade 2-29 personer, försäkringsbelopp 100 000 euro

Ålder
20 år
160
25 år
170
30 år
180
35 år
200
40 år
240
45 år
300
50 år
410
55 år
600
60 år
930

Bestående arbetsoförmåga - Försäkrade 2-29 personer, försäkringsbelopp 100 000 euro

Ålder
20 år
120
25 år
130
30 år
170
35 år
240
40 år
380
45 år
630
50 år
1100
55 år
2000
60 år
3660

Grupplivförsäkringens beskattning beror på den gällande lagstiftningen och beskattningspraxisen. Ovan redogörs för hur en försäkring beskattas enligt den lagstiftning som gällde den 1 januari 2023 när en person är allmänt skattskyldig i Finland. Fennia Liv ansvarar inte för skattemyndihets enskilda skattebeslut och deras konsekvenser eller eventuella ändringar av beskattningen.

Fennia-Grupplivförsäkring är skattemässigt en fömånlig lösning för arbetsgivaren, eftersom premierna under vissa förutsättningar är avdragsgilla utgifter i företagets näringsverksamhet.

Försäkrad arbetstagare som förmånstagare

Om den försäkrade arbetstagaren eller hans eller hennes närmaste anhöriga är förmånstagare till det livförsäkringsskydd eller det skydd mot bestående arbetsoförmåga som företaget valt, är försäkringspremierna vanligen avdragsgilla utgifter för företaget.

Premier för livförsäkringsskydd räknas vanligen inte som den försäkrades lön. Premierna får emellertid inte ersätta lön, och arbetstagaren får inte ha möjlighet att välja mellan premie och lön. Premier för skydd mot bestående arbetsoförmåga räknas vanligen inte som lön till den försäkrade om förmånen som arbetstagarna får från försäkringen är sedvanlig. Förmånen kan vara skattefria även när försäkringen tecknas endast en del av personalen. Om en försäkring teckans endast för en viss grupp kan det dock vara ett tecken på ersättning av löneutbetalningen.

Företag som förmånstagare

Om företaget som tecknat livförsäkringen är förmånstagare, är försäkringspremierna avdragsgilla endast om företaget är ett aktiebolag eller ett andelslag. Dessutom förutsätts att den försäkrade personen är en nyckelperson, vars arbetsinsats är av stor betydelse för företagets fortsatta verksamhet.

Premierna för en försäkring som tecknats i händelse av bestående arbetsoförmåga är i allmänhet avdragsgilla som företagets näringinkomst utgift.

Försäkring av ägarföretagare

Även för ägarföretagare kan det tecknas en försäkring i händelse av dödsfall eller bestående arbetsoförmåga. I det fallet ska dock bestämmelserna om förtäckt utdelning och om vinstutdelning som inte är avdragsgill beaktas.

Ägarna ska de facto arbeta i företaget och förmånen ska fås på basis av utfört arbete , inte på basis av ägarposition.

Den förmån som ägaren får genom försäkringen får inte överskrida ett belopp som kan betraktas som skäligt. Om en person som inte är ägare utför ett motsvarande arbete och inte får en motsvarande försäkringsförmån, kan det anses att förmånen erhållits uteslutande på grund av ägarpositionen. Skattemyndigheten avgör ärendet alltid med hänsyn till helheten och avgörandet påverkas bl.a. av företagets storlek och omsättning och den försäkrades arbetsinsats.

Livförsäkringens premier är inte avdragsgilla i företagets beskattning om försäkringen gäller ägarnas peronliga intresse. En sådan situation kan uppstå t.ex. när man i delägaravtalet har kommit overens om att man med livförsäkringsersättningen löser ut den avlidna delägarens aktier.

Livförsäkringsersättningar som betalas ut till den försäkrades nära anhöriga för dödsfall är helt arvsskattepliktiga. Nära anhöriga är arvingar i direkt uppstigande ochnedstigande led, till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. En sambo är nära anhörig om han eller hon bor tillsammans med den försäkrade och om paret har eller har haft ett gemensamt barn ellerom de tidigare har varit gifta med varandra.

Livförsäkringsersättningar som betalas ut till andra än nära anhöriga är helt och hållet skattepliktig kapitalinkomst. Försäkringsersättning som betalas ut till företaget är beskattningsbar inkomst av näringsverksamhet.

Engångsersättning som betalas på grund av bestående arbetsoförmåga är skattefri inkomst för privatpersoner och beskattningsbar inkomst av näringsverksamhet för företag.

Den sociala tryggheten i Finland ger grundtrygghet för ålderdom och i händelse av bl.a. arbetsoförmåga, arbetslöshet och sjukdom genom både boende och arbete. Denna grundtrygghet räcker dock inte nödvändigtvis till att uppfylla arbetstagarnas behov.

Folkpension

Pensioner enligt arbetspensionslagarna ger trygghet i form av familjepension och sjukpension. Arbetspensionen fastställs utifrån arbetsinkomsten. Pensionen är avsedd för att trygga utkomsten för en person som har gått i pension.

Arbetspension

Pensioner enligt arbetspensionslagarna ger trygghet i form av ålderspension, familjepension och sjukpension. Arbetspensionen fastställs utifrån arbetsinkomster. Pensionen är avsedd för att trygga utkomsten för en person som har gått i pension.

Grupplivförsäkring för arbetstagare

Till grupplivförsäkringen för arbetstagare hör, med några få undantag, arbetstagare som är anställda av en privat arbetsgivare. För personer i anställnings- eller tjänsteförhållande inom den offentliga sektorn finns ett motsvarande system. En företagare som omfattas av lagen om pension för företagare omfattas inte av grupplivförsäkringen. Ersättningarna är fasta och oberoende av inkomstnivån.

Sjukförsäkring

Enligt sjukförsäkringslagen ersätts sjukvårdskostnader samt inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga. Till följd av arbetsoförmåga betalas det ut dagpenning för högst 300 vardagar till den försäkrade. Storleken på dagpenningen bestäms utifrån den tidigare arbetsinkomsten.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sina arbetstagare i händelse av olycksfall i arbetet. Företagare måste ofta försäkra sig med en frivillig försäkring. Från försäkringen ersätts bl.a. sjukvårdskostnader och från den betalas också ut dagpenning på grund av arbetsoförmåga. För mer långvarig arbetsoförmåga ersätts inkomstbortfall som olycksfalls- och familjepension.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador orsakade av att motorfordon har använts i trafik. Från försäkringen ersätts sjukvårdskostnader och tillfälligt och bestående inkomstbortfall.

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt

På Fennia behandlar vi våra kunders personuppgifter i enlighet med dataskydds- och försäkringslagstiftningen. Vid behandlingen av personuppgifterna ser vi alltid till att våra kunders integritet skyddas.

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande i försäkrings- och ersättningsbesluten. Automatiskt beslutsfattande meddelas separat i samband med den tjänst som utnyttjar automatiskt beslutsfattande och vid behov begärs ett samtycke till dess användning. Du har alltid rätt att överföra ärendet för manuellbehandling.

Den registrerade har rätt att ta del av och granska sina personuppgifter på vår nättjänst och be om rättelse av uppgifter som är felaktiga eller föråldrade.

Vi överlåter dina uppgifter endast med stöd av lagen eller med ditt samtycke. Vid produktionen av tjänster och behandlingen av personuppgifter använder vi noggrant utvalda externa tjänsteleverantörer. Till tjänsteleverantören överför vi endast de uppgifter som är nödvändiga för produktion av tjänster. Våra tjänsteleverantörer arbetar för vår räkning och de har ingen självständig rätt att använda uppgifterna.

Vi anmäler skador som gäller privatpersoner till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister för att bekämpa brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag. I missbruksregistret anges också uppgifter om de personer som gjort sig skyldiga till brott mot försäkringsbolag.

Du kan ta del av hur vi behandlar personuppgifter på www.fennia.fi/dataskydd. På vår webbplats hittar du också våra registerbeskrivningar och information om dina rättigheter.

Du kan ställa frågor till oss om behandling av personuppgifter per e-post på tietosuoja@fennia.fi.

Inspelning av samtal

Vi spelar in samtal vid försäkrings-, ersättningsoch specialgranskningsfunktionerna för att sköta kundrelationer och för att säkerställa innehåll i samtal.

Vi kan också spela in samtal i utbildningssyfte för att förbättra vår kundservice och i syfte att inleda undersökning av finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Kundens identitetsuppgifter och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har fåtts som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Försäkringsbolagets koncession; lagstiftning som tillämpas och tillsynsmyndigheter

Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, som är ett livförsäkringsbolag som ägs av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Fenniakoncernens bolag: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag. Bolagens hemort är Helsingfors och avtalsspråken är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet:
Finansinspektionen
Telefon +358 9 183 51
kirjaamo@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi

Fennia Liv är infört i följande offentliga register: handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga och arbetsgivarregistret. Fennia Livs rapport om solvens och finansiell ställning finns på www.fennia.fi.

Fennia Liv ger inga personliga rekommendationer om de gruppelivförsäkringar som bolaget erbjuder.

Personer som erbjuder försäkringar kan få ett arvode för varje såld försäkring och arvodet kan bestämmas utifrån antalet sålda försäkringar och deras försäkringspremier. Arvodet kan grunda sig på att målen för en bestämd tidsperiod överskrids och bestämmas efter anbudssituationen.

Sökande av ändring i Fennia Livs beslut

Om kunden är missnöjd med ett beslut som Fennia Liv fattat i ett försäkringsärende, kan beslutet hänskjutas till Försäkrings- och finansrådgivningen, försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. Beslutet kan också hänskjutas till tingsrätten på försäkringstagarens hemort eller Helsingfors tingsrätt för avgörande.

FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors
Telefon: 09 685 0120
www.fine.fi

Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3, 00530 Helsingfors
Växel telefon 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 1496059-8

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor