Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Företagsskydd - Broschyr för cyberförsäkring
Cyberförsäkring - broschyr

Företagsskydd - Broschyr för cyberförsäkring

Gäller från och med 1.1.2021

CYBERFÖRSÄKRING

Cyberrisker har blivit vardag i företag. Företagens beroende av datasystem och betydelsen av värdet på och konfidentialiteten av data ökar hela tiden i och med digitaliseringen. Samtidigt har cyberbrottslighet blivit organiserad och den utvecklas alltjämt.

Cyberrisker kan hanteras tekniskt och administrativt, men inte ens det bästa skyddet är fullständigt. Metoderna av nätbrottslingarna utvecklas, men å andra sidan kan skador ske till följd av mänskliga fel.

Med Fennias cyberförsäkring kan ditt företag gardera sig mot kostnader för avvikelser i datasäkerheten, som

 • kostnader för anlitande av IT-experter och jurister

 • skadeståndsansvar

 • avbrott i affärsverksamheten

 • förpliktelser som följer av dataskyddslagstiftningen.

Innan försäkringen träder i kraft kartlägger vi datasäkerhetsnivån i ditt företag. Vid behov hjälper våra datasäkerhetspartner att utveckla datasäkerheten. I skadesituationer kan du ringa Fennias datasäkerhetsassistans 24h dygnet runt.

I denna produktbroschyr redogörs för försäkringsfall som ersätts samt för de viktigaste begränsningarna,­ säkerhetsföreskrifter och vilka omständigheter som inverkar på ersättningar.

Alla ersättningsbestämmelser, begränsningar och säkerhetsföreskrifter finns i försäkringsvillkoren, i separata säkerhetsföreskrifter och i försäkringsbrevet.

NÄR EN CYBERSKADA INTRÄFFAR

Om du råkar ut för en cyberskada, får du hjälp dygnet runt och förstklassig service på Fennias datasäkerhetsassistans 24h. Tjänsten tar emot skadeanmälningar, reder ut orsaken till skadan och inleder behövliga åtgärder för att du ska komma över skadan och hjälper med lagstadgade anmälningar.

Ring Fennias datasäkerhetsassistans 24h (på finska) på 010 503 5009 omgående när du får uppgifter om

 • en konstaterad eller en misstänkt datasäkerhetsavvikelse, cyberutpressning och/eller cyberbrott, som kan leda till ersättning från cyberförsäkringen

 • ett ersättningskrav som gäller datasäkerhetsavvikelser eller om omständigheter som kan leda till ett ersättningskrav.

Du kan ringa datasäkerhetsassistansen utan självrisk. Fennia står för datasäkerhetsassistansens utredningskostnader upp till 1 200 euro, varefter försäkringstagaren har en självrisk, som anges i försäkringsavtalet, för de kostnader som ersätts.

Säkerhetstassistansen genomförs av Elisa Yritysguru och cybersecurityföretaget Nixu.

Vad ersätts från cyberförsäkringen?

Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador som drabbat datasystem till följd av skadegörelser, skadeprogram, datastölder, mänskliga fel eller överbelastningsattacker.

Som företagets datasystem räknas datasystem, data och program som företaget äger och administrerar. Försäkringsfall som orsakas av tjänster som outsourcade tjänsteleverantörer erbjuder omfattas av försäkringen som om de skulle ha orsakats av försäkringstagarens egna datasystem, om de inte har avgränsats från försäkringens ersättningsområde.

Kostnader som ersätts

Cyberförsäkringen ersätter ekonomiska skador till följd av avvikelser i datasäkerheten. Sådana är t.ex. kostnader för

 • att avvärja och begränsa skador

 • användning av experter för att reda ut datasäkerhetsavvikelser och cyberutpressningsprogram och för att uppfylla krav som dataskyddslagstiftningen ställer

 • att återställa uppgifter och program

 • åtgärder som dataskyddslagstiftningen kräver (t.ex. anmälningar till myndigheter eller enskilda personer)

 • myndighetsutredningar

 • kostnader för anlitande av en ryktesriskexpert (t.ex. PR-byrå) för att minska skadlig rykte till följd av datasäkerhetsavvikelser.

Skadeståndansvar till följd av datasäkerhetsavvikelser

Försäkringen täcker skadeståndsansvar enligt gällande rätt och som bygger på

 • att en tredje part eller en anställd lägger fram ett ersättningskrav som gäller skador på, förlust, olovlig användning eller avslöjande av konfidentiella uppgifter till följd av datasäkerhetsavvikelser

 • att en tredje part (t.ex. affärspartner) lägger fram ett ersättningskrav på grund av en direkt skadegörelse på försäkringstagarens datasystem eller på grund av ett skadeprogram i försäkringstagarens datasystem.

Dessutom kan försäkringen utvidgas att täcka

 • förlust av täckningsbidrag eller extra kostnader till följd av verksamhetsavbrott

 • förlust av pengar till följd av elektronisk penningtransaktion eller ändringar av uppgifter i försäkringstagarens datasystem

 • kostnader för kränkningar av betalningskortstandarden (PCI-DSS)

 • skadeståndsansvar enligt gällande rätt till följd av material som publicerats i digitala medier.

Vi reder ut skador som omfattas av ansvarsförsäkringen och sköter eventuell rättegång

När ett skadeståndskrav riktas mot vår kund, reder vi alltid först ut ersättningsskyldigheten. För att reda ut ersättningsskyldigheten förhandlar vi med den skadelidande och anlitar vid behov experter inom olika branscher.

Om en tvist uppkommer i fråga om ersättningsskyldighet eller ersättningsbelopp, tar vi också hand om den eventuella rättegången, förutsatt att det är fråga om ett skadefall som omfattas av försäkringen.

EXEMPEL PÅ ERSÄTTNINGAR

Utpressningsprogram

En anställd hos vår kund öppnade bilagan till ett e-postmeddelande, med följd att ett utpressningsprogram låste samtliga filer som den anställda hade behörighet till. Den anställda hade också tillgång till företagets beställningssystem, vars användning förhindrades för samtliga användare och inga beställningar kunde tas emot. Under avbrottstiden skötte de anställda beställningarna per telefon och var tvungna att jobba över.

Fennias datasäkerhetsassistans 24h isolerade den smittade datorn för att förhindra ytterligare skador, tog reda på typen av skadeprogrammet och analyserade läget. Vår kund hade uppdaterade säkerhetskopior, vilka datasäkerhetsassistansen hjälpte att återställa och beställningssystemet var i gång igen inom två dygn.

Fennia ersatte kostnaderna för anlitande av experter, kostnaderna för att de anställda jobbade över och det förlorade täckningsbidraget till följd av beställningsavbrottet.

Med hjälp av Fennias datasäkerhetsassistans 24h behövde försäkringstagaren inte betala utpressningsprogrammets lösenkrav och affärsverksamheten fortsatte nästan utan avbrott.

Dataläckage

Vår kunds datasystem drabbades av datainbrott, med följd att registret över personkunder hamnade i nätbrottslingarnas händer. I registret fanns personnamn, personbeteckningar, adresser och telefonnummer.

Fennias datasäkerhetsassistans 24h fick skadeanmälan och vidareförmedlade ärendet till juristtjänsten, som redde ut vår kunds lagenliga ansvar och hjälpte kunden att göra en lagstadgad anmälan. Datasäkerhetsassistansen undersökte även datainbrottet, analyserade läget och gav åtgärdsrekommendationer för hur man begränsar skadorna och återställer datasystemet. Senare krävde de personer som drabbades av dataläckan skadestånd av vår kund, och ärendet gick vidare till domstolen. Advokatbyrån, som är Fennias partner, tog hand om rättsprocessen och försvarade vår kund i domstolen. Om domstolen hade dömt vår kund att betala skadestånd, skulle de ha ersatts enligt försäkringsvillkoren.

Affärspartners skadeståndsansvar

Vår kund levererade som underleverantör drift av IT-system till sin stora kund, som är verksam inom produktionsbranschen. Datasystemen var anknutna till beställarens system för att administrera dem via fjärranslutning. Från vår kunds datasystem spreds ett skadeprogram till beställarens servrar för produktionsstyrsystem, med följd att denna drabbades av förlust av täckningsbidrag till följd av produktionsavbrott samt extra kostnader för utredning av läget. Beställaren riktade ett skadeståndskrav på 250 000 euro mot vår kund.

Vi utredde vår kunds lagenliga ersättningsskyldighet och betalade skadebeloppet till dennas kund.

DE VÄSENTLIGASTE ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGARNA

Försäkringen ersätter t.ex. inte följande:

 • Egendomsskador eller skador som uppstår till följd av egendomsskador. Med egendomsskador avses fysiska skador på materiell egendom, förlust eller undergång av materiell egendom, inklusive förhindrad användning av materiell egendom.

 • Böter eller avgifter av straffkaraktär, som t.ex. dataskyddsböter.

 • Personskador, t.ex. psykiska men, emotionellt lidande, ångest, trauma, sjukdomar eller dödsfall.

 • Skador till följd av tjänster som en outsourcad tjänsteleverantör skaffat som underleverans av en tredje part.

 • Skador till följd av stöld, kränkning eller avslöjande av försäkringstagarens affärshemligheter eller immateriella rättigheter (som patent, varumärken, upphovsrätt).

 • Skador till följd av avbrott i leverans av el, internet eller en annan allmännyttig tjänst eller avbrott i leverans av en utomstående leverantör, om leverantören i fråga uttryckligen inte anges i försäkringsvillkoren.

Närmare information om ersättningsbegränsningar finns i försäkringsvillkoren.

TA DEL AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH FÖLJ DEM

Genom att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller cyberförsäkringen kan man förebygga uppkomsten av skador och begränsa deras omfattning. Säkerhetsföreskrifterna är en del av försäkringsavtalet. Se till att alla som ansvarar för verksamheten har kännedom om säkerhetsföreskrifterna och följer dem. Om säkerhetsföreskrifterna inte har följts och det har påverkat uppkomsten eller omfattningen av en skada, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

DE VÄSENTLIGASTE SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA

Författningar och myndighetsföreskrifter

Företaget ska följa de författningar och myndighetsbestämmelser som gäller för den försäkrade egendomen och verksamheten.

Säkerhetskopiering och skyddande av datasystem

Säkerhetskopiering av uppgifter, filer och program som är av betydelse för affärsverksamhetens kontinuitet ska göras åtminstone enligt följande

 • Uppgifter som förändrats i filer ska säkerhetskopieras varje dag.

 • En fullständig säkerhetskopiering som säkerställer alla uppgifter ska göras minst en gång i veckan.

 • Program som kan säkerhetskopieras ska säkerhetskopieras innan de installeras i ett datasystem och alltid i samband med förändringar.

 • Säkerhetskopior, originalprodukter och koder som berättigar till installation ska förvaras på ett sådant sätt att de inte kan förstöras vid samma skada som filer och program som installerats i datasystemet.

Hela datasystemet ska hållas så uppdaterat, komplett, kompatibelt och säkerställt att säkerhetskopior av program och filer kan återställas efter en sakskada i ­reparerade eller återanskaffade anordningar och att hela datasystemet kan återställas med en rimlig arbetsinsats till den nivå som föregick skadetidpunkten.

Datasystemen ska ha ett tillräckligt och kommersiellt program på proffsnivå för bekämpning och avlägsnande av skadeprogram, och de ska vara permanent aktiverade och de ska uppdateras automatiskt. Datasystemet och datanäten ska vara skyddade mot datasäkerhetsavvikelser (t.ex. genom att uppdatera lösenord, systemkonfigureringar och brandväggar).

IKRAFTTRÄDANDE, ÄNDRING OCH UPPHÖRANDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

Fennias ansvar börjar antingen den dag som man kommit överens om med försäkringstagaren eller, om man inte separat kommit överens om en dag, den dag Fennia och försäkringstagaren gett ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud.

Giltighetstid

Försäkringsavtalet gäller en försäkringsperiod i taget fram till dess att den andra parten säger upp avtalet.

Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor på de grunder som fastställs i försäkringsvillkoren. Om Fennia ändrar försäkringsavtalet, skickar vi ett meddelande om ändringarna på förhand med räkningen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som börjar när en månad har gått från att meddelandet skickades.

Uppsägning

En försäkringstagare har rätt att skriftligen eller skriftligen i elektronisk form säga upp en fortlöpande försäkring. En konsument och en försäkringstagare som jämställs med en konsument kan när som helst säga upp en försäkring. När försäkringar för företags- och organisationskunder sägs upp ska försäkringstagaren på yrkande av Fennia följa de tidsfrister som avses i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet om uppsägningar. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Fennia kan säga upp en fortlöpande försäkring så att den upphör vid försäkringsperiodens utgång genom att skicka ett skriftligt meddelande om detta senast en månad före försäkringsperioden löper ut. I lagen om försäkringsavtal, i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet och i övriga försäkringsvillkor anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp så att den upphör under försäkringsperioden.

Försäkringspremie

På försäkringspremien inverkar utöver försäkringsbeloppet, självrisken och omfattningen av försäkringsskyddet också bl.a. försäkringstagarens och de försäkrades bransch och omsättning samt nivån på datasäkerheten.

Försäkringspremien ska betalas senast på den förfallodag som står på räkningen. Om betalningen försenas, tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse, tar vi ut en lagenlig påminnelseavgift.

Om den försäkringssökande har grava betalningsstörningar, kan Fennia låta bli att bevilja en frivillig försäkring eller kräva att premien för den första försäkringsperioden betalas på förhand innan försäkringen träder i kraft.

LAGSTIFTNING SOM TILLÄMPAS OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Bolagen i Fenniakoncernen: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia-service Ab har fått koncession i Finland och tillämpar i sin verksamhet i Finland gällande lag.

Bolagens avtalsspråk är finska och svenska.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6

PB 103

00101 Helsingfors

Telefon +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Offentliga register där bolagen i Fennia­koncernen är införda:

handelsregistret, skatteförvaltningen, förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattepliktiga, registret över försäkringspremie-skattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Uppgifter om sökande av ersättning

Kolla uppdaterade anvisningar på fennia.fi, där hittar du smidiga sätt att anmäla skador och söka ersättning. Meddela Fennia om skadan snarast möjligt.

Försäkringsersättning ska sökas inom ett år efter det att den ersättningssökande har fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram inom tio år efter försäkringsfallet. Om försäkringen har tecknats för personskador eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden uppkom. Att lämna in en anmälan om ett försäkringsfall jämställs med att lägga fram ett ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia de handlingar och de uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana dokument är till exempel de med hjälp av vilka man kan konstatera om ett försäkringsfall har inträffat eller inte, hur stor skadan är och vem ersättningen ska betalas ut till.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsbeslut

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Mer information finns på www.fine.fi.

Vederlag vid distribution eller försäljning av försäkringar

Avlöningen av Fennias försäljningspersonal grundar sig delvis på antalet sålda försäkringar och betalda försäkringspremier.

Fennias försäkringsförmedlare får provision på försäljningen av försäkringar. Den grundar sig på antalet sålda försäkringar och i vissa fall på överskridna målsättningar för en överenskommen period.

Fennias personal inom kundtjänst och försäljning samt Fennias ombud ger inga personliga rekommendationer, som avses i lagen om försäkringsdistribution (234/2018), om de skadeförsäkringar de erbjuder.

Samtalspriser

Samtal till våra servicenummer som börjar med 010 5 kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min.

För inrikessamtal från en fast telefon till våra servicenummer som börjar med 010 19 tas en lokalnätsavgift ut och från en mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 540 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderFenniakoncernenLediga jobbBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor