Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • FS618 Ansvarsförsäkring för lagring

FS618 Ansvarsförsäkring för lagring

Gäller från och med 1.1.2023

Försäkringsvillkor FS618

Villkoret för ansvarsförsäkringen för lagring fastställer innehållet i ansvarsförsäkringen för lagring tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren och försäkringsbrevet samt de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa anges i försäkringsbrevet.

Den försäkrade verksamheten och de nyckeltal (t.ex. omsättning) som meddelats Fennia och som utgör grunden för försäkringspremien och för bedömningen av riskens omfattning och anges i försäkringsbrevet.

Från försäkringen ersätts sak- och förmögenhetsskador som vållats vid sådan lagrings- eller terminalverksamhet som anges i försäkringsbrevet och som den försäkrade är ersättningsansvarig för enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB).

Försäkringen omfattar inte stuveritjänster, skeppsklarering eller fraktförarens ansvar.

1.1

Försäkringen omfattar inte en brand-, vatten- och inbrottsförsäkring som avses i 27 § i NSAB 2000 och i 25 § i NSAB 2015.

1.2

Förutsättningen för ersättning är att man vid uppdrag förbinder sig att följa Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser. Om det inte har skett, betalas ersättning ut från försäkringen högst enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser. Förutsättningen för ersättning är dessutom att ersättningsansvaret grundar sig på en handling, försummelse eller omständighet som inträffat under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde. Skador till följd av samma handling, försummelse eller omständighet betraktas som ett försäkringsfall.

Från försäkringen ersätts också de extra kostnader som förorsakats försäkringstagaren och som har förorsakats av att försäkringstagaren har sänt godset till fel ställe, dock högst 50 000 euro per försäkringsfall och försäkringsperiod.

Försäkringens giltighetsområde och giltighetstid (försäkringsperiod) anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skador som vållats inom försäkringens giltighetsområde.

2.1 Begränsning av försäkringens giltighetsområde

Oavsett vilket giltighetsområde som anges för försäkringen i försäkringsbrevet

 • gäller försäkringen inte i länder utanför Finland och inga ersättningar betalas ut till den del lagstiftningen i landet i fråga kräver lokal försäkring hos ett lokalt försäkringsbolag

 • gäller försäkringen inte och inga ersättningar betalas ut om beviljande av försäkringsskyddet eller utbetalning av ersättningar strider mot Förenta Nationernas (FN) resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud eller begränsningar enligt Europeiska Unionens (EU) eller Förenta Staternas lagar och bestämmelser.

2.2 Fennias rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden

Med avvikelse från lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) och de allmänna avtalsvillkoren har Fennia rätt att säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden efter att ett sådant försäkringsfall har inträffat som är ersättningsbart enligt försäkringsvillkoren som tillämpas på försäkringen.

I de allmänna avtalsvillkoren anges andra omständigheter som ger Fennia rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden.

3.1 Försäkringen omfattar inte

3.1.1

uppgifter som föregår eller följer på lagringsuppdraget och inte heller andra uppgifter som inte utgör en del av det egentliga lagringsuppdraget, som enbart lastnings-, lyft-, flyttnings- eller lossningsverksamhet.

3.1.2

ansvar som grundar sig på verksamhet i egenskap av avsändare, transportör eller lagrare av farliga ämnen.

3.1.3

Försäkringen omfattar inte verksamhet där åtagandet gäller monterings- eller faktureringsuppdrag eller andra med dem jämförbara arbetsprestationer som hänför sig till uppdragsgivarens eller någon annans gods.

3.2 Skador på gods, som förvaras i den försäkrades lager eller terminal, ersätts inte från försäkringen om orsaken är

3.2.1

brand, utströmning av vätska, ånga eller gas eller oväntad utströmning ur vatten-, avlopps-, gas- eller värmeledningssystem.

3.2.2

stöld, försvinnande eller förkommande, om stölden inte kan preciseras eller om det faktum att varan försvunnit eller förkommit konstateras först i samband med en inventering eller en annan kontrollräkning.

3.3 Försäkringen ersätter inte skador

3.3.1

till följd av att efterkrav inte indrivits.

3.3.2

till följd av att gods överlåtits utan krav på kvitto i original, betald handelsfaktura, konossement, fraktsedel eller någon annan handling som förutsätts för överlåtelsen.

3.3.3

som drabbar den försäkrade själv eller ett företag som inkluderats i samma ansvarsförsäkring för lagring.

3.3.4

som drabbar ett bolag eller företag som hör till samma koncern som den försäkrade och som på basis av majoritetsinnehav eller i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som den försäkrade.

3.3.5

som orsakats av ljus eller brist på ljus eller av växlingar i luftfuktighet.

3.3.6

till följd av försening.

3.4 Följande ersätts inte från försäkringen:

3.4.1

Rena ekonomiska skador eller ekonomiska eller indirekta skador i anslutning till en sakskada. Med ekonomiska och indirekta skador avses t.ex. förlorad produktion eller omsättning eller utebliven handelsvinst eller andra motsvarande skador som är svåra att förutsäga.

3.4.2

Pengar, värdepapper, ädelmetaller eller -stenar, smycken av ädelmetall eller pärlor eller värdefulla konstföremål.

3.4.3

Kostnader för förstöring eller avlägsnande av skadat gods, och inte heller kostnader för rengöring eller städning av transportmedel, lastbärare, lager eller omgivning.

3.4.4

Extra transportkostnader till följd av ett försäkringsfall, såvida det inte är fråga om skäliga kostnader för att uppfylla den räddningsplikt som anges i punkt 6.2 i de allmänna villkoren, och att dessa kostnader orsakats av

 • att det föreligger en omedelbar fara för att det lagrade godset skadas eller förstörs

 • att godset bland annat bevakas, skyddas, flyttas, lastas om eller transporteras till en annan närmaste lagringsplats för att undvika direkt fara.

3.4.5

Böter, skattehöjning eller felavgift som tas ut till följd av tullförseelser eller andra liknande konsekvenser.

3.4.6

En skada till följd av användning av pant- eller retentionsrätt.

3.4.7

Embargo, beslag, rekvisition eller konfiskation av gods eller uppehåll i karantän eller någon annan motsvarande åtgärd av civila eller militära myndigheter.

3.4.8

Egendom som den försäkrade hyrt eller lånat eller som i övrigt utnyttjas till vederbörandes fördel eller som ersätts från den försäkrades annan ansvarsförsäkring.

3.4.9

En skada som orsakats av växtsjukdomar, djursjukdomar eller andra sjukdomar.

3.4.10

En skada som orsakats av skadedjur eller insekter.

3.4.11

En skada på sådant gods som enligt gällande föreskrifter, bestämmelser eller anvisningar inte får transporteras eller lagras.

3.4.12

En miljöskada till följd av

 • att vatten, grundvatten, luft eller jordmån förorenats

 • buller, vibration, strålning, drag, värme, lukt, sot, ljus, rök, ånga, gas eller damm

 • någon annan inverkan på jordmån, byggnad eller vatten.

3.4.13

skada, som direkt eller indirekt orsakats av en smittsam sjukdom eller en annan sjukdom med stor spridning.

3.4.14

förlust, skada, ansvar eller kostnad, eller utgift för avvärjande av skada, som direkt eller indirekt orsakats av, stått i samband med eller som uppstått vid användande eller drift av någon som helst dator, datorsystem, programvara, skadlig kod, datorvirus, datorprocess eller andra elektroniska system som ett medel att förorsaka skada.

3.5 Försäkringen ersätter inte en skada som direkt eller indirekt har uppkommit till följd av

3.5.1

krig, inbördeskrig, revolution, statskupp eller någon annan omständighet av krigsliknande natur.

3.5.2

terrorism eller sabotage.

3.5.3

strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller upplopp.

3.5.4

jordbävning, jordskred, snöskred, vulkanutbrott, cyklon, översvämning, luftföroreningar eller kemiskt utsläpp.

3.5.5

en atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller i en motsvarande utländsk lag, eller en explosion av kärnvapen.

3.5.6

elektromagnetiska fält eller strålning (EMF).

3.6 Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av att

3.6.1

godset inte var ändamålsenligt täckt och skyddat.

3.6.2

gods har lastats, surrats eller transporterats på ett sätt som strider mot en lag, förordning eller myndighetsbestämmelse eller ett myndighetstillstånd.

3.6.3

gods har lagrats eller förvarats utomhus.

3.6.4

de uppgifter om godset som givits lagraren är felaktiga eller ofullständiga.

3.6.5

transport- eller tulldokument eller andra dokument saknas, de är bristfälliga eller oriktiga, de försvinner eller används felaktigt.

3.6.6

försäkringstagaren har försummat sin plikt, som avses i Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser, att teckna en brand-, vatten- eller inbrottsförsäkring, transport- eller en annan försäkring.

3.7

Försäkringen ersätter inte en skada till följd av temperaturförändring eller för hög eller för låg temperatur.

3.8

Från försäkringen ersätts inte en skada som uppkommit till följd av stöld, försvinnande, skadegörelse, olovligt brukande av fordon eller försök till dessa, såvida inte

 • godsets lagrings- eller förvaringsplats, dörrar och fönster och andra öppningar till platsen var ändamålsenligt stängda och låsta, och godset som förvaras där bevakades när lagrings- och förvaringsplatsen var stängd och dess personal inte var på plats

 • det gods som fanns på lagrings- eller förvaringsplatsen bevakades och hölls under uppsikt av lagrings- och förvaringsplatsens personal när lagrings- eller förvaringsplatsen var öppen.

Med bevakning avses att det lagringsutrymme där godset förvaras är avspärrat för utomstående och att den egendom som finns där övervakas, bevakas och står under uppsikt dygnet runt.

Obs! Villkorspunkt 3.8 är med avvikelse från 31 § i lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) inte en säkerhetsföreskrift, utan ett begränsande villkor vid försäkringsfall.

3.9

Försäkringen ersätter inte skador som försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga har orsakat

 • uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 • under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel.

Obs! Villkorspunkt 3.9 är med avvikelse från 31 § i lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) inte en säkerhetsföreskrift, utan ett begränsande villkor vid försäkringsfall.

4.1 Försäkringspremiegrund

Försäkringspremien beräknas utifrån de grunder som anges i försäkringsbrevet (premiegrunderna). Utöver de försäkringspremier som anges i försäkringsbrevet debiteras de särskilda skatter eller avgifter som ska betalas enligt lag, såvida det inte anges att de ingår i försäkringspremien.

4.2 Premie som grundar sig på omsättning eller något annat nyckeltal

Försäkringstagaren är skyldig att för beräkning av försäkringspremien för försäkringsperioden (försäkringspremie som grundar sig på uppskattning) och för fastställande av den slutliga försäkringspremien vid försäkringsperiodens slut, ge Fennia uppgifter om de premiegrunder som anges i försäkringsbrevet. Om försäkringen upphör före utgången av den försäkringsperiod som ursprungligen avtalades, ska försäkringstagaren ge Fennia uppgifter om de premiegrunder som hänför sig till försäkringens giltighetstid. Om försäkringstagaren inte ger Fennia de uppgifter Fennia begärt för beräkning av den slutliga försäkringspremien för försäkringsperioden inom en månad från att Fennia skickade en sådan begäran, är Fennia berättigat att i den slutliga försäkringspremien debitera den premie som baserar sig på uppskattningen för den ursprungligen avtalade försäkringsperioden i sin helhet, även i det fall att försäkringen upphör före utgången av den försäkringsperiod som ursprungligen avtalades. Fennia har emellertid, om Fennia så önskar, rätt att genom att anlita en revisor som godkänts av Centralhandelskammaren få uppgifter om den försäkrades bokföring och handlingar för att fastställa den slutliga försäkringspremien.

5.1 Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet är i varje försäkringsfall den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet.

5.2 Skadebelopp

5.2.1 Skadeersättning

Skadeersättningen är det belopp som försäkringstagaren enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser är skyldig att betala.

Från försäkringen ersätts inte en skada som beror på att den försäkrade förbundit sig till ett större ansvar än det ansvar som ingår i Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser eller av att den försäkrade har avstått från den ansvarsbegränsande bestämmelse som dessa tillämpliga bestämmelser tillåter. Försäkringen omfattar inte heller något annat utvidgande av ansvar, som den försäkrade har påtagit sig genom ett separat avtal.

Om flera parter är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som motsvarar vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt fått av försäkringsfallet. Om inte något annat följer av ovannämnda orsaker, ersätter försäkringen högst andelen enligt huvudtal av hela skadan.

5.2.2

Ersättningen för att gods skickas till fel plats enligt vad som avses i 20 § punkt B i NSAB 2015 har begränsats till det ersättningsbelopp som betalas ut när gods försvinner enligt vad som avses i 21 § i NSAB 2015.

5.2.3 Kostnader för rättegång, ränta och avvärjande av skada

Utöver skadeersättningen räknas även rättegångs- och räntekostnader samt kostnader för avvärjande av skada in i skadebeloppet. Om ett skadeersättningsärende leder till rättegång och kravet till sin grund uppenbart gäller en skada som berättigar till ersättning och kravets belopp överstiger beloppet för försäkringstagarens självrisk, ska den försäkrade när denna har fått kännedom om rättegången omedelbart meddela Fennia om den. Rättegångskostnaderna räknas då in i skadebeloppet. Om också andra ärenden behandlas under rättegången, räknas endast den del av ersättningsanspråkets kostnader som omfattas av försäkringen in i skadebeloppet.

5.2.4 Mervärdesskatt

Vid beräkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt betalas inte från försäkringen till den del ersättningstagaren har rätt att dra av mervärdesskatten eller att få den som återbäring.

5.3 Självrisk

En självrisk är den andel som vid varje skadefall dras av från skadebeloppet vid beräkning av ersättningsbeloppet och som anges i försäkringsbrevet eller som separat fastställs i försäkringsvillkoren. Självrisken och eventuella specialsjälvrisker som dras av anges i försäkringsbrevet.

5.4 Ersättningsbelopp

Det ersättningsbelopp som betalas ut från försäkringen fås genom att dra av försäkringstagarens självrisk från skadebeloppet enligt punkt 5.2 och de avdrag som dras av från ersättningen till följd av en eventuell försummelse att följa säkerhetsföreskrifterna och de allmänna avtalsvillkoren. Ersättningsbeloppet är dock högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

5.4.1 Underförsäkring

Om det nyckeltal (t.ex. omsättningen) som utgör grunden för försäkringspremien och bedömningen av riskens omfattning har meddelats Fennia till ett mindre belopp än det faktiska beloppet, är det fråga om underförsäkring. Försäkringen ersätter då, sedan självrisken har dragits av, endast en så stor del av skadebeloppet som motsvarar proportionen mellan det anmälda nyckeltalet och det faktiska nyckeltalet. Som omsättning ska den omsättning för speditionsverksamhet meddelas som har budgeterats för den kommande försäkringsperioden, och vid utgången av försäkringsperioden ska den faktiska omsättningen meddelas.

6.1 Försäkringstagarens och den ersättningssökandes skyldigheter

Den ersättningssökande ska lämna in till Fennia lagerföringsuppdraget och övriga dokument och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Fennia betalar inte ut ersättning innan förpliktelserna i denna punkt uppfylls. Den försäkrade ska meddela Fennia om gods hittas eller kommer till rätta efter att Fennia har betalat ut ersättning för det. När Fennia har betalat ut ersättning till den skadelidande, ska denna överföra sin rätt till godset på Fennia upp till det ersatta beloppet, om Fennia så kräver.

6.2 Fennias skyldigheter och rättigheter

Om det är fråga om en skada som ersätts enligt försäkringsvillkoren och skadebeloppet överstiger beloppet för den självrisk som anges i försäkringsbrevet, reder Fennia ut om försäkringstagaren är ersättningsskyldig för den anmälda skadan och förhandlar med den som kräver ersättning. Om försäkringstagaren ersätter skadan, överenskommer om den eller godkänner ett krav, binder detta inte Fennia om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart riktiga.

Fennia har rätt att besluta om åtgärder och välja ombud i anslutning till en rättegång. Om den försäkrade inte på förhand meddelar Fennia om rättegången, är Fennia inte skyldigt att ersätta de kostnader som rättegången medför.

Om Fennia har meddelat försäkringstagaren att Fennia är redo att avtala med den skadelidande om ersättning av skadorna och försäkringstagaren inte samtycker till detta, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som därefter uppkommer eller att reda ut ärendet ytterligare.

7.1

När en skada har inträffat är den försäkrade och dennas representant skyldiga att med alla till buds stående medel verka för att begränsa skadan och rädda godset samt att utan dröjsmål anmäla skadan till Fennia och att följa de anvisningar som Fennia ger i anslutning till skadan.

7.2

Om det i ett försäkringsfall är fråga om en brand, ett rån eller en stöld, ska den försäkrade eller dennas representant utan dröjsmål anmäla händelsen till polismyndigheterna eller någon annan behörig tillsyns- eller utredningsmyndighet på skadeorten.

7.3

Om någon annan än den försäkrade är eller eventuellt kan vara skyldig att ersätta skadan, ska den försäkrade eller dennas representant omedelbart lägga fram en skriftlig anmärkning för vederbörande om att rätt att kräva ersättning förbehålls. Den försäkrade ska också se till att rätten att kräva ersättning inte preskriberas.

7.4

I fråga om de åtgärder som fastställs i denna punkt ska den försäkrade se till att uppgifterna vidarebefordras och följas på det sätt som anges i punkt 9.1.

7.5

Om de åtgärder som fastställs i denna punkt inte vidtagits, kan ersättningen förvägras eller sänkas enligt villkorspunkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren.

Med avvikelse från lagen om försäkringsavtal (28.6.1994/543) och de allmänna avtalsvillkoren tillämpas punkterna 8-9 i försäkringsvillkoren på detta försäkringsavtal.

Försäkringstagaren ska lämna in till Fennia ett skriftligt ersättningsanspråk, som grundar sig på försäkringsavtalet, inom elva (11) månader från försäkringsfallet eller från att försäkringstagaren fått kännedom om att försäkringsfallet inträffat. Med sådan kännedom avses också en reklamation som riktats till försäkringstagaren, eller att försäkringstagaren har fått kännedom om en reklamation som riktats till den försäkrade (eller till den för vilkens del den försäkrade är ersättningsansvarig). Om ersättningsanspråket inte görs inom utsatt tid, är Fennia fritt från ansvar.

9.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter

Försäkringstagaren och den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifter. Försäkringstagaren ska se till att hans eller hennes anställda och andra medhjälpare som han eller hon anlitar är medvetna om och i sin verksamhet följer de säkerhetsföreskrifter som tillämpas på detta försäkringsavtal.

9.2 Lagar och myndighetsföreskrifter

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om hantering av gods, lastningssätt, fästning, surrning, stödjande och transport av lasten ska följas.

9.3 Godshanteringsanordningar och deras förare

Truckar, lyftkranar och andra maskin- eller handdrivna godshanteringsanordningar som används vid hantering av gods ska vara servade på det sätt som tillverkaren eller importören meddelat och de ska lämpa sig för det hanterade godset. Förare av godshanteringsanordningar ska uppfylla de krav som myndigheter eventuellt ställer på förare.

9.4 Lastning

Lastning är tillåten endast i ett oskadat, underhållet och rent lastutrymme. Lastutrymmet ska kontrolleras före lastning. Vid lastning av vätskor och annat lösgods ska man särskilt säkerställa att även de anordningar, rör, pumpar m.m. som behövs vid lastning och lossning är rena.

Avsändarens, mottagarens och uppdragsgivarens anvisningar och bestämmelser samt hanteringsinstruktioner på förpackningar ska följas. Om godset eller dess förpackning är i ett sådant skick att personer, trafik eller annan egendom utsätts för tydlig fara, ska föraren vägra att ta emot godset för transport.

9.5 Försäkringsskydd för underleverantör

Om den försäkrade anlitar en utomstående fraktförare eller en annan medhjälpare i sin försäkrade verksamhet, ska den försäkrade kontrollera att den utomstående fraktföraren eller den andra medhjälparen vid respektive tidpunkt har en sådan vedertagen giltig ansvarsförsäkring som omfattar de uppdrag som denna utför och som till sin omfattning motsvarar ansvarsförsäkringen för den försäkrades egen verksamhet.

9.6 Försummelse att följa säkerhetsföreskrifter

Ersättning kan förvägras eller sänkas om försäkringstagaren, den försäkrade eller den för vilkens del de är ersättningsansvariga

 • inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt punkt 9.1

 • uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat att följa de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet eller -villkoren eller som annars getts av Fennia, eller att följa åtgärdsanvisningar som Fennia gett efter att ett försäkringsfall inträffat och att försummelsen har orsakssamband med uppkomsten av skadan eller skadebeloppet.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor