Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Ansvarsförsäkring för fastighet

FS307 Ansvarsförsäkring för fastighet

Gäller från och med 1.1.2019

FS307

Försäkringsavtalets innehåll fastställs utifrån villkoren för ansvarsförsäkring för fastighet tillsammans med de allmänna avtalsvillkoren, försäkringsbrevet och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som antecknats i försäkringsbrevet. När försäkringen tecknades har man kunnat avtala om specialvillkor som utvidgar eller begränsar försäkringsskyddet. Dessa har antecknats i försäkringsbrevet. De byggnader och byggnadsvolymer som meddelats Fennia och som utgör grunden för bedömningen av riskens omfattning och försäkringspremien har antecknats i försäkringsbrevet.

1.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter person- och sakskador som en person i egenskap av ägare till den fastighet som anges i försäkringsbrevet har orsakat annan då skadorna konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för skadorna.

Försäkringen ersätter också ekonomiska skador enligt dataskyddsförordningen, vilka vållats i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet och vilka är en följd av personuppgiftsbehandling som strider mot förordningen. Dessa skador ersätts upp till 25 000 euro. Försäkringen ersätter dock inte skador till följd av dataskyddsböter eller andra sanktioner. Skador enligt dataskyddsförordningen vilka konstateras under en försäkringsperiod ersätts med sammanlagt högst 50 000 euro.

1.2 Giltighetsområde

Försäkringen gäller i Finland.

2.1 Skada som orsakats försäkringstagaren eller en arbetstagare

Försäkringen ersätter inte skada som har vållats

 • försäkringstagaren själv eller

 • försäkringstagarens arbetstagare eller en person som kan jämställas med honom eller henne till den del han eller hon är berättigad att få ersättning från den obligatoriska försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller från trafikförsäkringen

 • ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som på basis av majoritetsinnehav eller som i övrigt underlyder samma bestämmanderätt som försäkringstagaren, eller ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som omfattas av samma försäkring.

2.2 Egendom som försäkringstagaren innehar

Försäkringen ersätter inte skada på egendom som försäkringstagaren vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan har eller hade innehaft, lånat eller som annars funnits till hans eller hennes användning.

2.3 Egendom som innehas för behandling eller skötsel

Försäkringen ersätter inte skador på egendom som försäkringstagaren, den försäkrade eller någon annan for dennas räkning vid tidpunkten för den handling eller försummelse som orsakade skadan

 • har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på annat sätt behandla

 • är eller var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde, eller

 • på annat sätt har eller hade åtagit sig att sköta.

2.4 Ansvar vid avtal

Försäkringen ersätter inte skada i fråga om vilken ersättningsansvaret grundar sig enbart på avtal, förbindelse, utfästelse eller garanti, om det utan nämnda förbindelse inte skulle finnas något sådant ersättningsansvar.

2.5 Skaderisk som varit känd

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av ett fel eller en felaktighet eller annan risk för skada som försäkringstagaren var medveten om eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

2.6 Grundvatten, atomskada och sprängningsarbeten

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • förändring i grundvattenståndet

 • skada som beskrivs i atomansvarighetslagen oberoende var atomolyckan har inträffat eller

 • av brytnings- eller sprängningsarbete eller av jordsänkning eller jordras som uppkommit som en följd av dessa.

2.7 Trafikskada

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av att ett motorfordon eller en motordriven anordning har använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller i en motsvarande utländsk lag.

Försäkringen ersätter dock skador som i Finland under lastning eller lossning eller under en annan arbetsprestation drabbat ett annat motorfordon och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt 42 § i trafikförsäkringslagen.

Med avvikelse från punkt 2.2 ersätter försäkringen dessutom trafikskador som orsakat sakskador på en fastighet som försäkringstagaren innehar och som inte ersätts från trafikförsäkringen enligt begränsningen i 40 § i trafikförsäkringslagen (egendom som annars innehas).

Om skadan har inträffat i en stat som inte har någon gällande lagstiftning som motsvarar trafikförsäkringen i Finland, ersätter försäkringen inte en skada som har orsakats av användning av ett motorfordon eller en motordriven anordning.

2.8 Användning av båt och luftfarkost

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • att ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt används, om användningen inte gäller arbete som försäkringstagaren utför för egen räkning i anknytning till ägandet av den fastighet som antecknats i försäkringsbrevet eller

 • av att en luftfarkost används.

2.9 Fukt och översvämning

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av fukt eller av att regnvatten, smältvatten, avloppsvatten, vattenbassäng, vattendrag eller hav svämmar över.

Försäkringen ersätter emellertid plötslig skada som orsakas av ett tillfälligt eller enstaka fel eller försummelse eller av fel eller brist som plötsligt och oförutsett uppstått i byggnad, anläggning eller anordning av orsak som grundar sig på försäkringstagarens ersättningsansvar. Dessutom förutsätts också att skadan till följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar har uppkommit plötsligt, oförutsett och snabbt och inte grundar sig på en långsamt, småningom framskridande inverkan eller en fortlöpande handling eller försummelse eller i övrigt på återkommande händelser. Försäkringen ersätter emellertid inte skada till följd av översvämning som orsakats av ett planerings-, mätnings- eller monteringsfel i det hustekniska systemet.

Om orsaken till en skada som avses i denna villkorspunkt är ett monterings- eller arbetsfel under försäkringstagarens arbetsprestation, förutsätter utbetalning av ersättning för en skada till följd av fukt dessutom att skadan till följd av fukt uppstår inom 12 månader från monteringen.

2.10 Miljöskada

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av

 • att vatten, luft eller jordmån förorenats

 • av buller, vibration, strålning, drag, värme, lukt, sot, ljus, rök, ånga, gas, damm eller

 • annan motsvarande störning.

Försäkringen ersätter emellertid plötslig skada som orsakats av ett tillfälligt eller enstaka fel eller försummelse eller av att fel eller brist plötsligt och oförutsett uppstått i byggnad, anläggning eller anordning av orsak som grundar sig på försäkringstagarens ersättningsansvar. Dessutom förutsätts också att skadan till följd av en sådan orsak som uppfyller ovan angivna förutsättningar har uppkommit plötsligt, oförutsett och snabbt och inte grundar sig på en långsamt, småningom framskridande inverkan eller en fortlöpande handling eller försummelse eller i övrigt på återkommande händelser.

Utbetalning av ersättning förutsätter dessutom att försäkringstagaren har fått kännedom om föroreningen, utsläppet eller annan störning senast fjorton dygn efter att de börjat och har framlagt ett skriftligt ersättningskrav till Fennia inom sextio dygn från det att föroreningen, utsläppet eller störningen började.

För åtgärder för avvärjande av miljöskador och ersättning för de kostnader som de orsakar se punkt 3.4.2.

2.11 Myndighetskostnader vid miljöskador

Försäkringen ersätter inte kostnader för avvärjnings- och återställningsåtgärder som myndigheter har vidtagit eller förordnat i anslutning till miljöskada.

2.12 Kostnader för avhjälpande och återställande av miljöskador enligt EU:s direktiv om miljöansvar

Försäkringen ersätter inte kostnader som grundar sig på EU-direktivet (2004/35) eller motsvarande lagstiftning om att avhjälpa eller återställa naturskador.

2.13 Förkommen nyckel

Försäkringen ersätter kostnader för omläggning eller förnyande av lås till följd av att nycklar till utrymmen i annan persons bruk har förkommit endast om följande förutsättningar samtidigt uppfylls:

 • en arbetstagare i försäkringstagarens tjänst eller en person som är medlem i ett förvaltningsorgan är genom fel eller försummelse skyldig till att nyckeln förkommit

 • det är uppenbart att nyckeln finns hos en sådan person som inte har rätt till den och det därför finns en omedelbar risk för att den egendom som förvaras i utrymmena blir stulen och

 • försäkringstagaren skulle vara ersättningsskyldig för stöldskada.

Med nyckel avses utöver mekaniska nycklar även alla redskap och identifierare som används för att öppna ett lås.

2.14 Rent ekonomisk skada

Försäkringen ersätter inte en sådan ekonomisk skada som inte har något samband med en personeller sakskada.

2.15 Annan ansvarsförsäkring

Försäkringen ersätter inte skada till den del den ersätts ur en annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren tecknat.

2.16 Böter eller annan liknande påföljd

Försäkringen ersätter inte böter eller annan liknande påföljd.

2.17 Krig, uppror och motsvarande händelse

Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av krig, uppror, folkresning eller under annan motsvarande händelse som rubbar samhällsordningen eller som ansluter sig till en sådan händelse.

2.18 Övriga ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte skada som direkt eller indirekt beror på eller som påstås bero på

 • asbest, bly eller blyfärg

 • HI-virus

 • mögel, strålsvamp eller annan mikrob- eller svampbildning

 • polyklorerade bifenyler (PCB)

 • ureaformaldehyd

 • klorerat kolväte

 • tobak, tobaksprodukter eller tobaksrök

 • dietylstilbestrol (DES)

 • magnetiska eller elektromagnetiska fält eller strålning (EMF)

 • silikat (silikatmineraler osv.)

 • genetiskt modifierade organismer (GMO) eller

 • en produkts nanotekniska egenskaper.

3.1 Försäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet utgör övre gräns för Fennias ersättningsskyldighet vid varje försäkringsfall.

För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod ersätts högst det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet till dubbelt belopp.

3.2 Självrisk

Självrisken är den andel som antecknats i försäkringsbrevet eller särskilt fastställts i försäkringsvillkoren och som i varje försäkringsfall dras av från skadebeloppet vid uträkningen av ersättningsbeloppet.

3.2.1 Förhöjda självrisker

3.2.1.1 Heta arbeten samt vattenisolerings-, schaktnings- och jordflyttningsarbete

Vid skador som orsakas av heta arbeten, vattenisoleringsarbete, schaktningsarbete och jordflyttningsarbete är självrisken 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större självriskbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större självriskbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

3.2.1.2 Oljecistern och rörnät i anslutning till den

Vid skador som orsakas av en oljecistern eller ett rörnät som anslutits till den och som försäkringstagaren eller den försäkrade äger eller ansvarar för är självrisken 10 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större belopp som anges i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större självriskbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

3.2.1.3 Förkommen nyckel

Vid skador som orsakas av att en nyckel förkommer är självrisken 25 procent av skadebeloppet, dock minst 3 000 euro eller ett större självriskbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Självrisken per skadefall är emellertid högst 30 000 euro eller ett större självriskbelopp som antecknats i försäkringsbrevet .

Med nyckel avses utöver mekaniska nycklar även alla redskap och identifierare som används för att öppna ett lås.

3.3 Skadebelopp

3.3.1 Skadeersättning

Skadeersättningens belopp räknas enligt de bestämmelser och den rättspraxis som gäller skadeersättning. Till skadebeloppet räknas den del av skadeersättningen som försäkringstagaren enligt gällande rätt är skyldig att betala och som enligt försäkringsvillkoren är sådan skada som ska ersättas.

3.3.2 Utrednings-, rättegångs- och räntekostnader samt kostnader för avvärjande av skada

I skadebeloppet inräknas förutom skadeersättningen även utrednings-, rättegångs- och räntekostnader samt kostnader för avvärjande av skada.

Såsom utredningskostnader i skadebeloppet betraktas skäliga och nödvändiga kostnader för utredning av skadan, dock inte sådana utredningskostnader som uppkommer för försäkringstagaren och som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren är skyldig att själv betala eller sådana kostnader som inte särskilt avtalats med Fennia.

Om ett skadeersättningsärende leder till rättegång och kravet till sin grund uppenbart gäller en skada som berättigar till ersättning och kravets belopp överstiger beloppet av försäkringstagarens självrisk, ska den försäkrade sedan han eller hon har fått kännedom om rättegången omedelbart meddela Fennia om denna. Fennia betalar kostnaderna för rättegången förutsatt att en skadeanmälan gjorts i god tid innan ett bemötande meddelats och att Fennia godkänner rättegångsombudet.

Även rättegångskostnaderna räknas med i skadebeloppet. Om rättegången även gäller andra ärenden, inräknas i skadebeloppet endast den andel av kostnaderna som motsvarar den ersättningsbara skadans andel av ersättningskravet.

3.3.3 Mervärdesskatt

Vid uträkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna i mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt inräknas inte i skadebeloppet till den del ersättningsmottagaren skulle ha haft möjlighet att dra av mervärdesskatten i sin beskattning.

3.3.4 Serieskada

Skador som orsakas av samma gärning, försummelse eller omständighet betraktas som en och samma skada, oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan har konstaterats.

3.3.5 Solidariskt ansvar

Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, inräknas i skadebeloppet endast den del av skadan som motsvarar vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt haft av skadefallet. Om annat inte påvisas, inräknas i skadebeloppet högst den andel som huvudtalet utvisar av den totala skadan.

3.4 Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppet som ska betalas ut från försäkringen fås genom att dra av försäkringstagarens självrisk från skadebeloppet enligt punkt 3.3 och genom att beakta eventuell underförsäkring enligt punkt 3.4.1 och de avdrag som dras av från ersättningen på grund av eventuell försummelse att följa säkerhetsföreskrifter och på grund av de allmänna avtalsvillkoren (Allmänna avtalsvillkor för Företagsskyddet). Ersättningsbeloppet är emellertid högst det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

Kostnader för avvärjande av en omedelbart hotande fara ersätts enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren (se även punkt 3.4.2).

3.4.1 Underförsäkring

Om byggnadens volym som utgör grund för bedömningen av riskens omfattning och försäkringspremien har meddelats Fennia till ett mindre belopp än det faktiska beloppet, är det fråga om underförsäkring. Försäkringen ersätter då, sedan självrisken har avdragits, endast en så stor del av skadebeloppet som förhållandet mellan den anmälda volymen och den faktiska volymen utvisar. Byggnadsvolymen uträknas enligt definitionen i RT-kortet 120.12.

3.4.2 Kostnader för avvärjande av omedelbart hotande fara

Försäkringen ersätter kostnader för avvärjande av en omedelbart hotande fara enligt följande:

Den försäkrade är vid ett ett inträffat eller ett omedelbart hotande försäkringsfall skyldig att avvärja eller begränsa skadan (se punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet). Denna skyldighet gäller endast de åtgärder som är avsedda att eliminera en direkt risk för ansvarsskada som hotar annan, men inte mer långtgående efteråtgärder, om dessa inte avtalats separat med Fennia. Försäkringen ersätter kostnaderna för dessa nödvändiga åtgärder.

Om den försäkrade orsakar en miljöskada på egen egendom, såsom på egen mark, ersätter försäkringen kostnaderna för avvärjande av skada endast i situationer i vilka en omedelbar fara hotar annans egendom, till exempel om miljöförstörande ämnen förs med grundvattnet eller genom jorden från den egna marken någon annanstans. Försäkringen ersätter endast de nödvändiga åtgärder med vilka man kunnat eliminera en omedelbar fara som hotat någon annans egendom och som ska ersättas enligt försäkringen.

När en miljöskada har inträffat kan det bli nödvändigt att vidta åtgärder som sträcker sig längre än till avvärjande av omedelbart hotande fara för att den situation som uppstått ska bli omskött. Sådana åtgärder kan till exempel innebära att förorenade jordmassor transporteras, uppkommet problemavfall förstörs eller neutraliseras eller att inspektionsåtgärder utförs. Ansvarsförsäkringen ersätter inte kostnader för sådana åtgärder som avvärjningskostnader ens i det fall då det är fråga om åtgärder som följer av myndigheternas tvingande bestämmelser.

Skador som orsakas egen mark, eget vatten eller annan egendom ersätts inte.

4.1 Försäkringstagarens skyldigheter

Försäkringstagaren ska bereda Fennia tillfälle att bedöma grunden för skadan och skadebeloppet samt möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo.

Försäkringstagaren är skyldig att

 • på egen bekostnad delta i utredningen av skadan

 • framlägga de uppgifter och dokument i sin besittning som är av betydelse för utredningen av skadan och

 • skaffa eller framställa nödvändiga utredningar och undersökningar som försäkringstagaren till en skälig kostnad har tillgång till.

När en miljöskada inträffar (se punkt 2.10) ska försäkringstagaren omedelbart meddela Fennia om skadan för att ta reda på vilka skadeavvärjningsåtgärder som omfattas av ansvarsförsäkringen (se punkt 3.4.2).

4.2 Fennias skyldigheter och rättigheter

Om det är fråga om en skada som ska ersättas enligt försäkringsvillkoren och skadebeloppet överstiger beloppet av den självrisk som anges i försäkringsbrevet, utreder Fennia huruvida försäkringstagaren är ersättningsskyldig för den anmälda skadan och förhandlar med den som kräver ersättning. Om försäkringstagaren ersätter skadan, överenskommer därom eller godkänner ett krav, binder detta inte Fennia om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppbenbart riktiga.

Fennia har rätt att besluta om åtgärder och att välja ombud i anslutning till rättegång. Om den försäkrade inte på förhand meddelar Fennia om rättegången, är Fennia inte skyldigt att ersätta de kostnader som rättegången medför.

Om Fennia har meddelat försäkringstagaren att bolaget är berett att avtala med den som lidit skada om ersättning av skadorna och försäkringstagaren inte samtycker till detta, är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som därefter uppkommer eller att göra vidare utredningar i ärendet.

Försäkringstagaren ska följa nedan nämnda säkerhetsföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet (se punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet).

Försäkringstagaren ska även informera alla personer som är ansvariga för fastigheten och som deltar i underhållet av fastigheten om säkerhetsföreskrifterna och övervaka att säkerhetsföreskrifterna följs i alla arbeten som berör fastigheten. Sådana är exempelvis disponent och gårdskarl samt alla som utför bygg-, monterings-, reparations- och underhållsarbeten i fastigheten.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren för Företagsskyddet. Fennia gör samma säkerhetsföreskriftsavdrag eller avslag om iakttagandet av säkerhetsföreskriften försummats av en person eller aktör som utför en uppgift eller ett uppdrag på försäkringstagarens räkning och som vållat en skada som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för.

5.1 Heta arbeten

Vid heta arbeten ska de separata säkerhetsföreskrifterna för Heta arbeten FSS15 iakttas.

På skador som orsakas av heta arbeten tillämpas förhöjd självrisk, se punkt 3.2.1.1.

5.2 Vattenisoleringsarbeten

Denna säkerhetsföreskrift gäller sådana bygg-, monterings-, reparations- och underhållsarbeten i anslutning till vilka regn- eller smältvattenisolering rivs, byggs, monteras, repareras eller underhålls eller i vilka vattenisolering i övrigt delvis eller helt saknas.

De skaderisker som orsakas av regn- och smältvatten ska utredas på förhand och entreprenören ska göra upp en skyddsplan.

Arbetsområdet ska skyddas så att det är vattentätt. Värdefull eller ömtålig egendom i lokaliteter under arbetsobjektet ska flyttas bort eller skyddas separat. De som använder lokaliteterna ska informeras om arbetet.

På skador som orsakas av vattenisoleringsarbeten tillämpas förhöjd självrisk, se punkt 3.2.1.1.

5.3 Schaktnings- och jordflyttningsarbeten

Denna säkerhetsföreskrift gäller samtliga schaktnings- och jordflyttningsarbeten.

Innan arbetet inleds ska en utredning över kablar och rör i arbetsområdet skaffas av den som innehar dessa och kablarnas och rörens placering ska beaktas i arbetet.

Om skadan gäller kablar eller rör som är nedsänkta i marken, ska till Fennia inlämnas ett skriftligt intyg av kabel- eller rörinnehavare över att en karta inlämnats eller en visning av platserna utförts i terrängen innan arbetet påbörjas.

På skador som orsakas av schaktnings- och jordflyttningsarbeten tillämpas förhöjd självrisk, se punkt 3.2.1.1.

5.4 Oljebehållare

Oljebehållare i metall och därtill anslutna rör ska inspekteras regelbundet. Den första inspektionen ska göras inom 10 år från det att behållaren tagits i bruk. Efter den första inspektionen ska behållare under jord på ett grundvattenområde granskas i enlighet med konditionsklassificeringen enligt följande:

 • en behållare i metall i klass A ska granskas på nytt med 5 års intervall och behållare i annat material i klass A ska granskas på nytt med 10 års intervall

 • en behållare i klass B ska granskas på nytt med 2 års intervall

 • en behållare i klass C ska tas ur bruk 6 månader efter granskning

 • en behållare i klass D ska tas ur bruk omedelbart.

Oberoende av behållarens material ska underjordiska behållare som finns utanför ett grundvattenområde och därtill anslutna rör granskas med 10 års intervall.

Vid granskningen ska granskningsföretag som godkänts av Säkerhets- och kemikalieämbetet (TUKES) anlitas. De anvisningar som ges vid granskningen ska följas, observerade brister ska omedelbart korrigeras och granskningsprotokollet ska förvaras åtminstone fram till följande granskning.

En behållare som tas ur bruk ska tömmas och rengöras och det bör förhindras att den fylls på nytt.

På skador som orsakas av oljebehållare och därtill anslutna rör tillämpas förhöjd självrisk, se punkt 3.2.1.2.

5.5 Förvaring av nycklar

Nycklar till lokaliteter som försäkringstagaren innehar och som används av andra ska förvaras omsorgsfullt. De får inte vara försedda med identifikationsuppgifter med hjälp av vilka utomstående kan koppla samman dem med ett visst låsningssystem. Försäkringstagaren ska utse en person som ansvarar för nyckelsäkerheten i fastigheten. Till personen hör alla ärenden som rör nyckelsäkerhet, som omläggning av lås, förvaring, överlämnande och återlämnande av service- och huvudnyckel.

Till personer som utför bygg-, installations-, reparations- eller underhållsarbete får endast överlåtas de nycklar som är nödvändiga för att utföra arbetet i fråga. Huvudnyckeln får med undantag av husets disponent, serviceman och styrelsemedlem inte överlåtas till någon annan än till serviceföretag och i fråga om affärsfastigheter till städ- och bevakningsfirma.

Vid överlämnande av nycklar ska kvittering krävas, man ska föra bok över överlämnade nycklar och se till att innehavaren av nycklarna lämnar dem tillbaka när arbetet är avslutat. Då nycklar överlåts till serviceproducenter ska man genom ett skriftligt avtal kräva att de iakttar dessa säkerhetsföreskrifter. I samband med överlåtelse av en nyckel ska skriftliga anvisningar alltid ges om att den som innehar en nyckel ska hålla nyckeln under ständig uppsikt och att nyckeln inte får lämnas t.ex. i ett fordon.

I en nyckelbox som fällts in i väggen får man bara förvara separata nycklar för dörrar till el- och telefonrum eller motsvarande tekniska rum. En huvudnyckel får aldrig förvaras i en nyckelbox.

En huvudnyckel till en bostadsfastighet får förvaras i en lägenhet eller ett kontor som är i stadigvarande bruk och som är låst med ett säkerhetslås. En huvudnyckel får också förvaras i en nyckelbox som monterats inomhus i en byggnad. Nyckelboxen ska monteras på så sätt och på en sådan plats att det är svårt att bryta sig in i den eller lösgöra den och att ett sådant försök är lätt att se.

Med en nyckel avses utöver mekaniska nycklar även alla instrument och identifierare som används vid öppnande av lås.

På skador som orsakas av förkommen nyckel tillämpas förhöjd självrisk, se punkt 3.2.1.1.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor