Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

Försäkringsvillkor för Fennias hobby- och museifordonskasko (2/2, Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal)

Effektivt från 1.7.2020

Försäkringarna som ingår i Fennias hobby- och museifordonskasko är försäkringar som avses i lagen om försäkringsavtal. På dem tillämpas dessa försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

Lagen om försäkringsavtal (543/1994) innehåller bestämmelser som inverkar på avtalet mellan kunden och Fennia och på rättigheter som vissa tredje män har.

Här följer en sammanställning av de viktigaste bestämmelser som ingår i lagen:

 • Ärenden som enligt lag ska fastställas i försäkringsvillkoren, till exempel

- försäkringsavtalets giltighetstid (3.2)

- återbetalning av premie när avtalet upphör (4.3)

- ändring av avtalsvillkoren vid övergång till en ny försäkringsperiod (14.2).

 • Villkorspunkter som avviker från lagen om försäkringsavtal, till exempel

- försäkringstagarens upplysningsplikt vid riskökning (5.2)

- skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter (6.1)

- skyldighet att avvärja och begränsa skador (6.2)

- Fennias rätt att återkräva av tredje man den ersättning som utbetalats till den försäkrade (13.1)

- Fennias rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden (15.2).

På detta försäkringsavtal tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte återges i det följande. Paragrafnumren inom parentes efter rubrikerna hänvisar till den paragraf i lagen om försäkringsavtal som behandlar de ärenden som anges i rubriken.

1. FÖRSÄKRINGSAVTALETS CENTRALA BEGREPP

Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren.

Med en försäkringstagare avses den som ingått ett försäkringsavtal med Fennia.

En konsument är en person som skaffar konsumtionsvaror i huvudsak för ett annat syfte än den näringsverksamhet han eller hon idkar.

En juridisk person som jämställs med en konsument är sådan som, med beaktande av arten och omfattningen av dennas verksamhet samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart ska jämställas med en konsument.

En försäkrad är den till vars förmån skadeförsäkringen gäller eller den som är föremål i personförsäkringen.

Med en gruppförmånsförsäkring avses en sådan försäkring som erbjuds en grupp och där den försäkrade delvis eller helt betalar försäkringspremien.

En försäkringsperiod är försäkringens avtalade giltighetstid, som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortgår en avtalad försäkringsperiod i taget, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.

Med en premieperiod avses den tidsperiod för vilken försäkringspremien enligt avtal ska betalas med regelbundna mellanrum.

Ett försäkringsfall avser den händelse till följd av vilken ersättning betalas ut.

En säkerhetsföreskrift är en anvisning för att avvärja eller begränsa en skada och som anges i Fennias försäkringsbrev eller -villkor eller som annars getts skriftligt. Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna.

En självrisk anges i försäkringsbrevet.

Nedan redogörs för rättigheterna och skyldigheterna mellan kunden och försäkringsbolaget, vilka följer av lagen om försäkringsavtal.

2. LÄMNANDE AV INFORMATION INNAN FÖRSÄKRINGSAVTAL INGÅS

2.1 Fennias informationsplikt (5 §, 5 b § och 9 §)

Innan försäkringsavtalet ingås ger Fennia den som ansöker om en försäkring information om försäkringsformerna gällande Fennias fordonsförsäkringar samt om premier och försäkringsvillkor och annan nödvändig information som behövs för bedömning av den sökandes försäkringsbehov och val av försäkringar. När information lämnas, fästs också uppmärksamhet vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet.

Vid distansförsäljning av försäkringar lämnas dessutom sådan förhandsinformation som avses i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen. Med distansförsäljning avses försäljning av försäkringar t.ex. per telefon eller på webben.

Vad gäller frivilliga fordonsförsäkringar ger Fennia inga sådana personliga rekommendationer som avses i 5b § i lagen om försäkringsavtal till den som ansöker om en försäkring för att välja en viss försäkring eller vissa försäkringar.

Om Fennia eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon fått.

2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt (22 §, 23 § och 34 §)

Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på Fennias frågor som kan ha betydelse för bedömning av Fennias ansvar. Under försäkringsperioden ska försäkringstagaren och den försäkrade dessutom utan obefogat dröjsmål korrigera de upplysningar som han eller hon gett Fennia och som han eller hon konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med att han eller hon uppfyllde ovannämnda plikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Fennia. Fennia har rätt att behålla de betalda premierna, även om försäkringen upphör att gälla.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat sin upplysningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt. Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse det haft för skadans uppkomst att försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter. Dessutom beaktas försäkringstagarens och den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet och omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser i försäkringspremien inverkar dock inte på försäkringsersättningen.

2.3 Meddelande om grund för avslag av försäkringsansökan (6 a §)

Om en försäkring inte beviljas en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, meddelar Fennia skriftligen till den försäkringssökande en avslagsgrund som är förenlig med lag och god försäkringssed.

3. INTRÄDANDE AV FENNIAS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET

3.1 Inträdande av ansvar (11 §)

Fennias ansvar börjar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, om inte en särskild begynnelsetidpunkt har avtalats individuellt med försäkringstagaren.

Om försäkringstagaren har lämnat eller skickat en skriftlig försäkringsansökan till Fennia, och om det är uppenbart att Fennia skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Fennia också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan lämnades eller skickades.

En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller skickat till Fennias representant anses ha överlämnats eller skickats till Fennia.

Om det inte finns en redogörelse för vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses det ha skett klockan 24.00.

Fennias ansvar börjar först när den första premien för försäkringen betalats, om den försäkringssökande inte senast på förfallodagen har betalat premierna för andra försäkringar som han eller hon tecknat hos Fennia, eller om han eller hon i övrigt har försummat sin betalningsskyldighet gentemot Fennia.

3.2 Giltighet (16 §)

Efter den första försäkringsperiodens utgång gäller försäkringsavtalet en avtalad försäkringsperiod i taget, om försäkringstagaren eller Fennia inte säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan också upphöra till följd av andra orsaker som anges nedan i punkterna 4.2 och 15.

4. FÖRSÄKRINGSPREMIE

4.1 Premiebetalning (38 §)

Försäkringspremien ska betalas inom en månad från det att Fennia skickade räkningen till försäkringstagaren. Den första premien behöver emellertid inte betalas förrän Fennias ansvar har börjat, och senare premier behöver inte betalas före ingången av den avtalade premieperioden eller försäkringsperioden. Om Fennias ansvar till någon del börjar senare, behöver premien för denna del inte betalas innan ansvaret har börjat.

Om försäkringstagarens betalning inte täcker samtliga Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska betalas av med det belopp han eller hon betalar.

4.2 Dröjsmål (40 §)

Fennias ansvar upphör inte före försäkringsperiodens utgång, även om premien för försäkringsperioden inte skulle ha betalats inom utsatt tid. I dessa fall driver Fennia in försäkringspremien med dröjsmålsränta genom utsökning utan dom eller beslut med iakttagande av bestämmelserna i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Innan verkställighetsåtgärder vidtas underrättas försäkringstagaren om den premie som ska indrivas och om grunden för premien samt om att verkställighetsåtgärder vidtas om inte försäkringstagaren inom 14 dagar efter att ett meddelande skickats skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om betalningsskyldigheten bestrids, är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställigheten.

Fennias ansvar upphör dock vid utgången av den ovan avsedda försäkringsperioden om försäkringspremien inte före det betalats i sin helhet.

Om premien inte betalas inom utsatt tid (punkt 4.1), ska dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen för dröjsmålstiden.

Om betalningen försenas tar Fennia ut en avgift på 5 euro för betalningspåminnelse.

4.3 Återbetalning vid avtalets utgång (45 §)

Om försäkringen upphör tidigare än vad som avtalats, har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar var i kraft. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Försäkringspremien återbetalas emellertid inte om det i ärendet förfarits bedrägligt i en situation som avses i punkt 2.2.

Fennia återbetalar till försäkringstagaren den del av premien som hänför sig till den tid som överskrider det antal dagar som försäkringen har varit giltig.

Premiebelopp på mindre än 8 euro återbetalas dock inte separat.

4.4 Minimibelopp

Försäkringspremien är alltid minst 8 euro per försäkringsperiod.

5. LÄMNANDE AV INFORMATION UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID

5.1 Fennias informationsplikt (6 §, 7 § och 9 §)

Efter det att försäkringsavtalet ingås ger Fennia ett försäkringsbrev och försäkringsvillkor till försäkringstagaren.

Under försäkringens giltighetstid skickar Fennia försäkringstagaren årligen uppgifter (årligt meddelande) om försäkringsbelopp och andra sådana omständigheter som rör försäkringen och som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren.

Om Fennia eller dess representant gett bristfälliga, felaktiga eller vilseledande uppgifter om försäkringen under försäkringens giltighetstid, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utifrån den information han eller hon hade fått, i det fall att denna information kan anses ha påverkat försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte uppgifter som Fennia eller dess representant har gett om en kommande ersättning efter ett inträffat försäkringsfall.

5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid riskökning (26 § och 34 §)

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål underrätta Fennia om det i de uppgifter som angavs när försäkringsavtalet ingicks eller i uppgifter som anges i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som ökar risken för skador och som Fennia inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, ska försäkringstagaren meddela Fennia om en sådan förändring senast en månad efter att han eller hon har fått det första årliga meddelandet efter förändringen. I det årliga meddelandet påminner Fennia försäkringstagaren om denna upplysningsplikt.

Risken för skador kan öka till exempel genom att försäkringsobjektets bruksändamål förändras, av att det repareras, ändras eller utvidgas, av förändrade transportförhållanden eller av förändringar i den försäkrade verksamheten.

Om upplysningsplikten försummas, är Fennia berättigat att sänka ersättningen som betalas ut från försäkringen, förvägra den helt eller säga upp försäkringsavtalet. Då upphör försäkringen en månad från att meddelandet om uppsägning skickades.

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, har Fennia inte rätt att säga upp försäkringsavtalet av denna anledning. Fennia har dock rätt att sänka ersättningen eller förvägra den helt om försäkringstagaren har försummat sin upplysningsplikt uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den förändrade riskökande omständigheten haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas försäkringstagarens och den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning sänks. Mindre avvikelser mellan lämnade uppgifter och riktiga och fullständiga uppgifter ger dock inte rätt till sänkning av ersättningen.

6. SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA SKADA

6.1 Skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter (31 § och 34 §) (Säkerhetsföreskrifter, punkt 12 i villkoren för Fennias hobby- och museifordonskasko)

Den försäkrade ska följa säkerhetsföreskrifterna i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eller andra skriftliga säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt.

Vid bedömning av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse försummelsen att inte följa säkerhetsföreskrifterna har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Ansvarsförsäkring

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, kan ersättningen som betalas ut från ansvarsförsäkringen sänkas eller förvägras helt till följd av den försäkrades oaktsamhet endast när den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen.

Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet.

6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa skada (32 §, 34 § och 61 §) (Räddningsplikt, punkt 7.2 i villkoren för Fennias hobby- och museifordonskasko)

Vid ett inträffat eller omedelbart hotande försäkringsfall ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa en skada. Om skadan orsakats av utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara Fennias rätt gentemot skadevållaren.

Den försäkrade ska till exempel försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan orsakats genom en straffbar gärning, ska den försäkrade utan dröjsmål meddela polisen och i rätten yrka straff för gärningsmännen, om Fennias intresse så kräver. Den försäkrade ska också i övrigt följa föreskrifterna som Fennia gett för avvärjning och begränsning av skada.

Fennia ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, försummat sin ovannämnda räddningsplikt, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt. Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras beaktas vilken betydelse försummelsen har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av hans eller hennes oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Ansvarsförsäkring

Om försäkringstagaren är en konsument eller en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument, kan ersättningen som betalas ut från ansvarsförsäkringen sänkas eller förvägras helt till följd av den försäkrades oaktsamhet endast när den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat sin skyldighet eller när hans eller hennes bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen.

Oberoende av den försäkrades handlande utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. Ersättning betalas dock inte ut om den försäkrade uppsåtligen försummat sin skyldighet.

7. FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL (30 § OCH 34 §)

Fennia är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen sänkas eller förvägras.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 1,2 promille eller han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, ersätts skadan endast till den del övriga omständigheter har påverkat skadan. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt, ersätts skadan bara till den del som övriga omständigheter har påverkat skadan.

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon i ett sådant tillstånd att alkoholhalten i hans eller hennes blod under eller efter körningen var minst 0,5 promille eller han eller hon hade minst 0,22 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, sänks ersättningen i enlighet med hans eller hennes andel av skadan. Likaså, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet när han eller hon har kört ett fordon under påverkan av ett annat berusningsmedel än alkohol, eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att hans eller hennes förmåga till felfria prestationer var nedsatt, kan ersättningen sänkas i enlighet med hans eller hennes andel av skadan.

Vid bedömningen av om ersättningen ska sänkas eller förvägras, beaktas vilken betydelse den försäkrades försummelse har haft för skadans uppkomst. Dessutom beaktas den försäkrades uppsåt eller arten av den försäkrades oaktsamhet samt omständigheterna i övrigt.

Ansvarsförsäkring

Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, utbetalar Fennia dock från ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen personen inte har lyckats driva in av den försäkrade som vid utsökning eller konkurs har befunnits vara insolvent.

8. IDENTIFIKATION (33 §)

Det som ovan sagts om den försäkrade, när det är fråga om framkallande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller räddningsplikt, tillämpas på motsvarande sätt på den som

 1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller en luftfarkost

 2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom

 3. bor i ett gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med den försäkrade.

Det som ovan sagts om den försäkrade, när det är fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter, tillämpas på motsvarande sätt på den person som på grund av arbets- eller tjänsteförhållande till försäkringstagaren ska se till att säkerhetsföreskrifter följs.

9. OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDLÄGE (36 §)

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa den försäkrades skyldighet att förhindra och begränsa en skada (punkt 6) eller framkallande av ett försäkringsfall (punkt 7) om den försäkrade när han eller hon framkallade försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten var under 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han eller hon inte hade kunnat dömas till straff för brott.

Fennia får inte för att undgå ansvar eller begränsa det åberopa försummelse av upplysningsplikten vid ökad risk (punkt 5), den försäkrades skyldighet att förhindra och begränsa en skada (punkt 6) eller framkallande av ett försäkringsfall (punkt 7) om den försäkrade när han eller hon framkallade riskökningen eller försäkringsfallet eller försummade att följa säkerhetsföreskriften eller räddningsplikten handlade i syfte att hindra en person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras.

Det som i denna punkt sägs om den försäkrade tillämpas också på den person som jämställs med den försäkrade (punkt 8).

10. ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

10.1 Den ersättningssökandes skyldigheter (69 § och 72 §) (Punkt 7 i villkoren för Fennias hobby- och museifordonskasko)

Den ersättningssökande ska till Fennia överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för att reda ut Fennias ansvar. Sådana handlingar och uppgifter är till exempel de med vilkas hjälp det kan konstateras att ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skadan är och till vem ersättning ska utbetalas.

Den som söker ersättning är skyldig att skaffa sådana redogörelser som han bäst får tillgång till, dock med beaktande också av Fennias möjligheter att skaffa redogörelser.

En förare av ett motordrivet fordon ska om möjligt, enligt bestämmelserna om vägtrafik, delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att klargöra den verkliga skadeorsaken och till utredningen av vem som är skadevållare.

Fennia ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Fennia är inte skyldigt att betala ut ersättning förrän det har fått ovannämnda uppgifter.

Om den ersättningssökande efter ett inträffat försäkringsfall svikligen har lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar, kan ersättningen sänkas eller förvägras helt enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

10.2 Preskription av ersättningsrätt (73 §)

Försäkringsersättning ska sökas hos Fennia inom ett år från att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranleddes av försäkringsfallet. Ett ersättningsanspråk ska i varje fall läggas fram senast inom tio år efter försäkringsfallet.

Om försäkringen har tecknats för en personskada eller skadeståndsskyldighet, ska ersättningsanspråket läggas fram inom tio år efter att skadepåföljden har uppkommit. Anmälan om försäkringsfall jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om ett ersättningsanspråk inte läggs fram inom den tid som anges ovan, förlorar den ersättningssökande sin rätt till ersättning.

10.3 Fennias skyldigheter (7 §, 8 §, 9 §, 68 §, 69 § och 70 §)

Efter ett inträffat försäkringsfall meddelar Fennia den ersättningssökande (till exempel den försäkrade och vid ansvarsförsäkring den skadelidande) behövliga uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid sökande av ersättning. Förhandsuppgifter som den ersättningssökande eventuellt fått om den kommande ersättningen, ersättningsbeloppet eller utbetalningssättet inverkar inte på ersättningsskyldigheten enligt försäkringsavtalet.

Fennia betalar ut ersättning till följd av försäkringsfallet enligt försäkringsavtalet eller meddelar utan dröjsmål, senast en månad efter att bolaget har fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredningen av sitt ansvar, att ersättning inte betalas ut. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar Fennia den ostridiga delen av ersättningen inom ovannämnda tid.

Vid ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring underrättar Fennia också den skadelidande.

Fennia underrättar förmyndarnämnden på den omyndiga personens hemort om försäkringsersättningen, som utbetalas till den omyndige, gäller något annat än ersättning för kostnader eller förlust av förmögenhet. Ett meddelande om ersättningen ges om dess totala belopp är större än 1 000 euro.

Om ersättningen försenas, betalar Fennia dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982).

10.4 Kvittning

Från ersättningen kan obetalda och förfallna försäkringspremier och Fennias övriga förfallna fordringar dras av enligt de allmänna förutsättningarna för kvittning.

11. ÖVER- OCH UNDERFÖRSÄKRING

11.1 Överförsäkring och berikningsförbud (57 §)

En egendom eller ett intresse har överförsäkrats om försäkringsbeloppet som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Fennia ersätter inte ett högre belopp än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen för den överförsäkrade egendomen eller det överförsäkrade intresset enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

11.2 Underförsäkring vid skadeförsäkring (58 §)

En egendom eller ett intresse har underförsäkrats om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde.

Om egendomen är underförsäkrad, ersätter Fennia till följd av ett försäkringsfall endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde. Om försäkringsbeloppet väsentligt grundar sig på Fennias eller dess representants värdering, utbetalas ersättningen enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet.

12. SÖKANDE AV ÄNDRING (8 §, 68 § OCH 74 §)

En försäkringstagare, en försäkrad, vid ansvarsförsäkring en skadelidande eller en ersättningssökande har olika möjligheter att söka ändring i Fennias beslut. Han eller hon kan be Fines Försäkrings- och finansrådgivning om råd eller anhålla om rekommendation om avgörande hos nämnder, om ärendet inte kan klargöras med Fennia. Han eller hon har också rätt att väcka talan mot Fennia.

12.1 Självrättelse

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande misstänker fel i Fennias ersättningsbeslut eller i något annat beslut, är han eller hon berättigad att av Fennia få ytterligare uppgifter om beslutsmotiveringen och övriga omständigheter som har inverkat på ärendet. Fennia korrigerar beslutet om de nya redogörelserna ger anledning till det.

12.2 Fines Försäkrings- och finansrådgivning och nämnder

En försäkringstagare eller ersättningssökande som är missnöjd med Fennias beslut kan be Fines Försäkrings- och finansrådgivning om råd. Försäkrings- och finansrådgivningen ger opartisk rådgivning i försäkrings- och ersätt-
ningsärenden.

Den som är missnöjd med Fennias beslut kan också be om ett utlåtande av Fines Försäkrings- och finansrådgivning och av Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Försäkringsnämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgörande vid meningsskiljaktigheter som rör tolkning och tillämpning av lagar och försäkringsvillkor.

Om den som är missnöjd med beslutet är en konsument, kan han eller hon dessutom be om ett utlåtande från Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgörande med stöd av konsumentskyddslagstiftningen.

Nämnderna behandlar inte ärenden som behandlats eller inletts vid domstol. Däremot hindrar behandling vid en nämnd inte väckande av talan i tingsrätten.

Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria.

12.3 Tingsrätt

Om en försäkringstagare eller en ersättningssökande inte nöjer sig med Fennias beslut, kan han eller hon väcka talan mot Fennia. Talan kan väckas antingen vid en tingsrätt på partens hemort eller stadigvarande boningsort i Finland eller vid en tingsrätt på Fennias hemort eller på skadeorten, om inte något annat följer av Finlands internationella avtal.

En talan måste väckas inom tre år från att parten fick skriftligt besked om Fennias beslut och denna tidsfrist. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger det inte längre rätt att väcka talan.

Behandlingar vid Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden avbryter preskription av talerätten.

13. FENNIAS REGRESSRÄTT (75 §)

13.1 Rätt att av tredje man återkräva den ersättning som betalats till den försäkrade

Den försäkrades rätt till skadeersättning av tredje man som har ersättningsansvar för skadan övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat.

Den försäkrades rätt till ersättning av en försäljare, importör eller tillverkare enligt garanti, konsumentskyddslag eller handelslag övergår till Fennia upp till det ersättningsbelopp bolaget betalat ut.

Om tredje man har framkallat en skada som privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som enligt 3 kap. 1 § i skadeståndslagen kan jämställas med dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon har framkallat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller om personen har ersättningsansvar för skadan oberoende av oaktsamhet.

13.2 Fennias regressrätt när skadan inträffat vid användning av motorfordon

Om skadan inträffat under körande av fordon, har Fennia rätt att, utöver vad som sägs ovan i punkt 13.1, återkräva ersättningen

 • av fordonets ägare, förare, passagerare eller innehavare om denna orsakat skadan uppsåtligen eller genom grovt vållande

 • av föraren till det fordon som orsakat skadan om denna vid tidpunkten för skadan kört fordonet i sådant tillstånd att alkoholhalten i blodet under färden eller därefter var minst 1,2 promille eller att han eller hon hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft

 • av föraren till det fordon som orsakat skadan om denna vid tidpunkten för skadan annars framfört fordonet under påverkan av alkohol eller ett annat berusningsmedel eller under gemensam påverkan av alkohol och ett annat berusningsmedel, så att förmågan till felfria prestationer avsevärt försämras

 • när ersättningsansvaret baserar sig på en trafikförsäkring eller en motsvarande utländsk trafikförsäkring.

13.3 Fennias regressrätt när ersättning betalats till en annan försäkrad (punkt 16.1)

Utöver regressrätten enligt punkterna 13.1 och 13.2 får Fennia helt eller delvis återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till en annan försäkrad (punkt 16.1) till vars förmån försäkringen gäller av den försäkringstagare, den försäkrade eller av den som jämställs med dem (punkt 8) som framkallat försäkringsfallet eller försummat upplysningsplikten (punkterna 2.2, 5.2) eller skyldigheten att förhindra eller begränsa en skada (punkterna 6.1 och 6.2).

Fennia får med stöd av regressrätten återkräva ersättningen helt om bolaget på de grunder som anges i ovannämnda punkter eller punkt 7 (framkallande av försäkringsfall) är fritt från ansvar eller berättigat att förvägra ersättningen. Om ersättningen sänks på de grunder som anges i ovannämnda punkter, kan Fennia återkräva den del av ersättningen som motsvarar sänkningen.

14. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

14.1 Under försäkringsperioden (18 §)

Fennia har rätt att ändra premien eller andra avtalsvillkor under försäkringsperioden så att de motsvarar de nya omständigheterna om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat upplysningsplikten i punkt 2.2

 2. det under försäkringsperioden i de omständigheter, som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelat Fennia när avtalet ingicks eller som har antecknats i försäkringsbrevet, skett förändringar som ökar risken för en skada (punkt 5.2).

När Fennia har fått kännedom om ovannämnda omständighet, meddelar bolaget skriftligen utan dröjsmål hur och från vilken tidpunkt premien eller andra avtalsvillkor ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen.

14.2 Vid övergång till ny försäkringsperiod (19 §)

A. Anmälningsförfarande

Fennia har rätt att vid övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, premier samt andra avtalsvillkor.

Villkor och premier

Fennia har rätt att ändra försäkringsvillkor, -premier och andra avtalsvillkor, när grunden för ändringen är

 • en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse

 • en ändrad rättspraxis

 • en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. en internationell kris, en exceptionell naturföreteelse, en storolycka).

Premie och självrisk

Fennia har rätt att ändra premien och självriskbeloppet när grunden är följande:

 • Ändringar i indrivningskostnaderna av en försenad premie.

 • Ändringar i skadekostnaden eller i kostnadsnivån.

 • Ändringar i försäkringars förvaltnings- och handläggningskostnader.

 • Ändringar i betalningsgrunderna som gäller uppföljning av körkilometrar eller körningssätt.

 • Ändringar i sådana faktorer eller omständigheter som påverkar premiebeloppet och som utgör grund för fastställande av premien. Sådana ändringar kan t.ex. vara

- bosättningsorten till fordonsägaren eller -innehavaren, som är försäkringstagare, ändras

- det permanenta stället där fordonet är beläget ändras

- ändringar i riskfaktorer som gäller ägaren, innehavaren eller försäkringsobjektet, som kundtyp, fordonets eller förarens ålder, fordonsslag, fordonets bruksändamål

- ändringar i faktorer som gäller ökad skaderisk och som används i den årliga statistikföringen av övriga bilförsäkringar.

Kundförmåner

På premien inverkar också eventuella kundförmåner och rabatter, vars typ, omfattning, grunder för beviljande, varaktighet och giltighetstider kan ändras. Fennia har rätt att göra ändringar i premier och kundförmåner, vilka grundar sig på samlande av försäkringar, förmånskundrelationer eller andra motsvarande faktorer.

Försäkringsskyddets innehåll

Fennia har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll.

Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, ska bolaget i samband med räkningen meddela försäkringstagaren hur premien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. I meddelandet anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som infaller näst efter en månad efter att meddelandet skickades.

B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp

Om Fennia ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än de som räknas upp i punkt A, ska Fennia säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15. UPPHÖRANDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

15.1Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen (12 §)

Försäkringstagaren har rätt att när som helst under försäkringsperioden skriftligen säga upp försäkringen. Någon annan än en skriftlig uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angett något datum för upphörandet, upphör försäkringen när uppsägningsmeddelandet överlämnats eller skickats till Fennia.

15.2 Fennias rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden (15 §)

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden om

 1. försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades gav oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och om Fennia med kännedom om det rätta förhållandet inte skulle ha beviljat försäkringen

 2. det under försäkringsperioden i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade meddelat Fennia när avtalet ingicks skett en förändring som väsentligt ökar risken för en skada och som Fennia inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks

 3. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att följa en säkerhetsföreskrift

 4. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framkallat ett försäkringsfall

 5. den försäkrade efter ett inträffat försäkringsfall bedrägligt lämnat Fennia oriktiga eller bristfälliga uppgifter, som är av betydelse vid bedömningen av Fennias ansvar

 6. försäkringstagaren försätts i konkurs

 7. försäkringstagaren har försummat sin upplysningsplikt vid riskökning (punkt 5.2).

Punkterna 6 och 7 tillämpas inte på en konsument eller på en fysisk eller juridisk person som jämställs med en konsument.

När Fennia har fått vetskap om en grund som berättigar till uppsägning, sägs försäkringen upp skriftligen utan obefogat dröjsmål. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrund. Försäkringen upphör en månad från att meddelandet om uppsägningen skickades.

15.3 Fennias rätt att säga upp försäkringen vid utgången av försäkringsperioden (16 §)

Fennia har rätt att säga upp en försäkring att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. I meddelandet om uppsägningen anges uppsägningsgrunden som är förenlig med god försäkringssed. Uppsägningen görs skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång.

15.4 Byte av ägare (63 §)

Försäkringsavtalet upphör om den försäkrade egendomen överlåts till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller dennas dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dagar från överlåtelsen av äganderätten, har den nya ägaren dock rätt till ersättning i det fall han eller hon inte har tecknat en försäkring för egendomen. Den nya ägaren är inte berättigad till ersättning från bogseringsserviceförsäkringen, rättsskyddsförsäkringen eller ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands.

15.5 Uppsägning av gruppförmånsförsäkring

Om en försäkringstagare till en gruppförmånsförsäkring utträder eller utesluts ur gruppen, upphör gruppförmånsförsäkringen att gälla. Fennia meddelar försäkringstagaren skriftligen om grunden och tidpunkten för upphörandet. Försäkringen upphör att gälla tidigast en månad efter att meddelandet skickades.

16. TREDJE MANS RÄTT VID SKADE FÖRSÄKRING

16.1 Övriga försäkrade, till vars förmån försäkring av egendom gäller vid skadeförsäkring (62 §)

Utöver det som fastställs om den försäkrade i dessa försäkringsvillkor, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägaren, den som köpt egendom med äganderättsförbehåll, innehavare av panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt också i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen.

16.2 Meddelande om att Fennias ansvar upphör eller begränsas (64 §)

Fennia ska meddela den försäkrade som Fennia känner till och som avses i punkt 16.1 om att Fennias ansvar upphör eller om ett avtal eller en åtgärd som begränsar ansvaret, om detta avtal eller denna åtgärd kännbart begränsar den försäkrades rättigheter. Fennias ansvar upphör eller avtalet eller åtgärden träder i kraft gentemot den försäkrade som avses här tidigast 14 dagar efter att meddelandet har skickats till den försäkrade.

16.3 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall inträffat (65 §)

Fennia kan i syfte att sänka eller förvägra en ersättning, gentemot en försäkrad som avses i punkt 16.1, åberopa en försäkringstagares eller en annan försäkrads försummelse av upplysningsplikten (punkt 2.2) eller försummelse av upplysningsplikten vid ökning av risken (punkt 5.2) endast i det fall att denna före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande.

Varje försäkrad har rätt till ersättning till följd av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får emellertid med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Fennia samt ta ut ersättningen, utom i det fall att den försäkrade anges vid namn i avtalet eller har meddelat att han eller hon bevakar sin rätt eller när det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen.

16.4 Företrädesrätt till betalning ur ersättningen (66 §)

Om egendomsförsäkringen gäller till förmån för en person som till säkerhet för fordran har panträtt på egendomen, har han eller hon rätt till betalning ur ersättningen före ägaren, även om fordran inte förfallit till betalning, om ägaren inte reparerat skadan eller ställt säkerhet för dess reparation. Vad som här sägs gäller på motsvarande sätt till förmån för en person som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för en fordran som har förfallit till betalning.

Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som har köpt egendom med äganderättsförbehåll.

Angående inteckningshavarens rätt till betalning ur ersättningen gäller det som föreskrivs om inteckningshavarens rätt till betalning ur försäkringsersättning.

16.5 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 §)

Den skadelidande har i fråga om ansvarsförsäkring rätt att direkt av Fennia kräva ersättning enligt försäkringsavtalet om

 1. tecknandet av försäkringen grundar sig på en lag eller en myndighetsbestämmelse

 2. den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent

 3. ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades näringsverksamhet.

Om ersättningskrav riktas mot Fennia, ska Fennia utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om det samt ge honom eller henne möjlighet att lägga fram en redogörelse för försäkringsfallet. Den försäkrade ska också informeras om ärendets senare handläggning.

Om Fennia godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade.

16.6 Den skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring (68 §)

Den skadelidande har rätt att med anledning av Fennias ersättningsbeslut väcka talan mot bolaget eller hänskjuta ärendet till Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden enligt punkt 12.

17. LAG SOM TILLÄMPAS

På försäkringsavtalet, på uppgifter som ges om försäkringsavtalet och på en behörig domstol tillämpas Finlands lag.

Vi på Fennia är till för dig – hur kan vi hjälpa till

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA, Tfn: 010 5031, FO-nummer: 0196826-7

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd