Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för Fennias hobby- och museifordonskasko (1/2, 1-12)

Försäkringsvillkor för Fennias hobby- och museifordonskasko (1/2, 1-12)

Effektivt från 1.7.2020

1. HOBBY- OCH MUSEIFORDONSKASKO OMFATTAR

Hobby- och museifordonskasko omfattar förluster till följd av sak- och förmögenhetsskador och ersätter kostnader som uppstått till följd av dem enligt dessa försäkringsvillkor och lagen om försäkringsavtal.

Dessutom ersätter försäkringen enligt punkterna 2 och 10 skadeståndsskyldighet som till följd av motorfordonets användning i trafik drabbat dess ägare, innehavare eller förare.

Hobby- och museifordonskasko består av färdiga försäkringspaket.

Försäkringar i sakdelen

 • kollisionsförsäkring

 • älgskadeförsäkring

 • skadegörelseförsäkring

 • brandförsäkring

 • stöldförsäkring

Försäkringar i förmögenhetsdelen

 • bogseringsserviceförsäkring

 • rättsskyddsförsäkring

 • ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

Försäkringspaket

Omfattande kaskoförsäkring

Den omfattande kaskoförsäkringen för hobby- och museifordon omfattar en

 • kollisionsförsäkring

 • älgskadeförsäkring

 • skadegörelseförsäkring

 • brandförsäkring

 • stöldförsäkring

 • bogseringsserviceförsäkring

 • rättsskyddsförsäkring

 • ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands.

Delkasko

Delkaskot för hobby- och museifordon omfattar en

 • älgskadeförsäkring

 • brandförsäkring

 • stöldförsäkring

 • bogseringsserviceförsäkring

 • rättsskyddsförsäkring.

Brand- och stöldförsäkring

Brand- och stöldförsäkringen för hobby- och museifordon omfattar en

 • brandförsäkring

 • stöldförsäkring

 • rättsskyddsförsäkring.

I delkasko ingår även en skadegörelseförsäkring om detta separat överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

2. GILTIGHETSOMRÅDE

Försäkringarna i hobby- och museifordons­kasko gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och dessutom i Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten samt under transport mellan dessa länder, under förutsättning att försäkringsobjektet är försäkrat med en kollisionsförsäkring. Om något annat har överenskommits om giltighetsområdet, gäller undantaget endast om det anges i försäkringsbrevet.

Om objektet inte är försäkrat med en kollisionsförsäkring, gäller de övriga försäkringarna i hobby- och museifordonskasko med de undantag som anges i dessa försäkringsvillkor endast i Norden och under transport mellan dessa länder om inte något annat har överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utom i Ryssland.

Hobby- och museifordonskasko gäller inte

 • i ett område som befinner sig i krigstillstånd, inte heller under väpnade konflikter, uppror eller folkresningar om den försäkrade egendomen flyttas till ett sådant område efter att den väpnade konflikten, upproret eller folkresningen börjat

 • i ett område där situationen inte kan kontrolleras med myndigheternas normala befogenheter till följd av en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen eller i motsvarande utländsk lag.

3. FÖRSÄKRINGSOBJEKT I SAKDELEN

3.1 Person- och paketbilar, motorcyklar, mopeder, terränghjulingar, snöskotrar, husbilar och husvagnar, lastbilar och bussar

Försäkringsobjektet är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den utrustning som vid tidpunkten för försäkrandet är fast monterad i fordonet och i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte. Försäkringen omfattar också motorcykel-, moped-, terränghjulings- och snöskoterförarens hjälm.

3.2 Övriga motorfordon och släpvagnar

Försäkringsobjektet är det fordon som anges i försäkringsbrevet inklusive den utrustning som vid tidpunkten för försäkrandet är fast monterad i fordonet och i väsentlig grad hänför sig till fordonets användningssyfte.

3.3 Extra däckuppsättning

Försäkringsobjektet är dessutom en uppsättning sommar- eller vinterdäck för sådana fordon och släpvagnar för vilka bestämmelserna om obligatorisk användning av vinterdäck gäller.

3.4 Utrustning som inte är försäkringsobjekt

Försäkringen omfattar inte

 • utrustningar och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk

 • telefoner, med undantag av fast monterade handsfreeanordningar för telefoner eller hjälmtelefoner kopplade till en försäkrad hjälm

 • filer, program och inspelningar

 • utrustning som strider mot eller som monterats i strid med lagen, förordningar, bestämmelser eller säkerhetsbestämmelser eller myndigheters föreskrifter

 • radioapparater, kameror, ljud- och bildåtergivningsapparater på motorcyklar, mopeder, terränghjulingar och snöskotrar.

3.5 Försäkringsställe för utrustning

Det försäkrade fordonets utrustning som kan tas loss på ett sedvanligt sätt omfattas av försäkringen när utrustningen befinner sig i fordonet eller förvaras på en separat förvaringsplats. Fordonet ska vara låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5. Förvaringsplatsen ska vara låst och försedd med ett tak.

4. FÖRSÄKRINGSFALL OCH DERAS BEGRÄNSNINGAR I SAKDELEN

4.1 Kollisionsförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som försäkringsobjektet drabbats av till följd av

 • sammanstötning

 • avkörning

 • vältning

 • en plötslig och oförutsedd händelse som påverkat försäkringsobjektet utifrån.

Dessutom ersätter försäkringen skador som har drabbat fordonet när det transporterats med något annat fortskaffningsmedel.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • på en fordonsdel eller -anordning till följd av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel, slitage eller bristfälligt underhåll

 • av vatten till följd av att fordonet körts på en väg eller ett område som helt eller delvis är vattentäckt

 • till följd av att vatten, snö eller hagel regnat in i fordonet för att dess dörr, fönster, motorhuv, baklucka, taklucka eller en cabriolets tak varit öppet

 • när fordonet har servats, tvättats, rengjorts, reparerats eller annars behandlats oaktsamt, oskickligt eller i strid med bruksanvisningar (Begränsningen tillämpas inte när det gäller oaktsamhet i samband med framföring av fordon.)

 • genom att fordonet har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som öppnats för allmän trafik

 • till följd av fordonets last, såvida inte skadan har skett i samband med lastning eller lossning av lasten, eller skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5

 • på grund av ett djur i fordonet, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5

 • på fordonet till följd av en fordonsdel eller en anordning, såvida inte skadan är en direkt följd av de händelser som anges i punkterna 4.1–4.5

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av en uppsåtlig skadegörelse, brand, stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.2 Älgskadeförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av en kollision med ett hjortdjur.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets motor eller dess tilläggsanordningar, växellåda, kraftöverförings- eller kylsystem till följd av bristfällig olje- eller kylarvätskecirkulation

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet.

4.3 Skadegörelseförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som har drabbat försäkringsobjektet genom en uppsåtlig skadegörelse.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte när

 • skadan har orsakats av ett annat fordon

 • skadan har orsakats av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • inredningen och standardutrustningen eller tilläggsanordningarna i ett fordon har skadats eller om ett fordon uppsåtligen har tänts på inifrån när fordonet inte har varit stängt och låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5.

4.4 Brandförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador som försäkringsobjektet har drabbats av till följd av eld som kommit lös eller en kortslutning i det försäkrade fordonets elanordning.

Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som har uppstått

 • på fordonets generator, elmotor, batteri, elektroniska styrenhet eller någon annan elanordning till följd av kortslutning i själva anordningen

 • på fordonets motor eller avgasrör när de skadats till följd av en brand eller explosion i själva anordningen

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • till följd av stöld, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel, olovligt bruk, bedrägeri, förskingring, rån eller försök till dessa och om skadan uppstått under, efter eller som en följd av sådana gärningar

 • när ett fordon uppsåtligen har tänts på inifrån när fordonet inte har varit stängt och låst på det sätt som anges i villkorspunkt 4.5

 • genom en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

4.5 Stöldförsäkring

Försäkringsfall

Försäkringen ersätter direkta sakskador till följd av att ett stängt och låst fordon eller ett annat försäkringsobjekt, som förvaras på ett låst ställe eller på en kontinuerligt bevakad förvaringsplats, skadas eller går förlorat, under förutsättning att orsaken till skadan har varit stöld av försäkringsobjektet, bruksstöld av ett motordrivet fortskaffningsmedel eller något annat olovligt bruk av ett fordon i någon annans besittning eller försök till dessa.

Ett försäkringsobjekt är stängt och låst när dess fönster och överredets sufflett är stängda, dörrar och den låsbara förvaringsplatsen och det låsbara lastutrymmet är låsta samt anordningen för att förhindra olovligt bruk av fordonet är påkopplad.

En förvaringsplats är låst när dess dörrar och förbindelseleder är låsta och fönster och övriga öppningar har stängts och låsts för att förhindra inbrott.

En släpvagn är låst när den är försedd med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon.

En moped och en terränghjuling är låst när dess rattlås är låst eller dess elektroniska startspärr är påkopplad, eller fordonet är låst med ett broms-, kedje-, eller vajerlås som är avsett att förhindra olovligt bruk.

En snöskoter är låst när dess elektroniska startspärr är påkopplad eller den är försedd med en anordning som förhindrar att drivmattan rör sig.

Övriga fordon, vars konstruktion saknar en anordning som effektivt förhindrar olovligt bruk, anses vara låsta om de har låsts med en låsanordning som uppfyller sin skyddsuppgift.

Ett fordon är inte låst när det förvaras i ett annat olåst fordon, en fordonskombination eller en släpvagn.

Ett fordon är inte låst när det förvaras olåst på en låst förvaringsplats dit flera personer har behörighet och tillträde med nycklar eller andra redskap som är avsedda att öppna låsningen till förvaringsplatsen.

En direkt sakskada till följd av att försäkringsobjektet har förlorats ersätts om försäkringsobjektet inte återfunnits inom 30 dygn från det att Fennia fått en bevislig anmälan om händelsen. Ett försäkringsfall har inträffat när det har gått 30 dygn från det att Fennia har fått en bevislig anmälan.

5. GEMENSAMMA ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER I SAKDELEN

5.1 Ersättningens omfattning

Försäkringen ersätter en direkt sakskada till följd av ett försäkringsfall. Dessutom ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för att det skadade fordonet lyfts upp på vägen och bärgas till närmaste verkstad.

Stöldförsäkringen ersätter också skäliga kostnader för avhämtning eller återställande av fordonet till följd av försäkringsfall som anges i punkt 4.5. Ersättning betalas dock inte ut för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts.

Försäkringen ersätter inte

 • värdeminskning av fordonet

 • ändrings- eller förbättringsarbeten i samband med en reparation

 • tvätt eller någon annan behandling utan samband med skadan

 • bränsle

 • höjningar för övertid flygfrakt

 • kostnader, arbete eller tidsspillan till följd av körning eller transport av fordonet till en verkstad

 • kostnader för bärgning eller transport av en släpvagn som var kopplad till det skadade fordonet

 • en separat förmögenhetsskada som uppstått i samband med sakskadan, t.ex. skatter eller avgifter som gäller bilen eller användning av den

 • fördröjningar av reparation av fordonet eller förnyande eller förbättring av en bristfällig eller misslyckad reparation.

5.2 Skadebelopp och ersättning

Reparation

Försäkringen ersätter kostnader för reparation av försäkringsobjektet om reparationen kan göras till skäliga kostnader. Reparationskostnaderna är skäliga om försäkringsobjektets värde i skadat skick tillsammans med de beräknade reparationskostnaderna inte överstiger fordonets verkliga värde före skadan.

Begagnade delar

Begagnade, skadade delar ersätts med till sitt skick och sin ålder motsvarande delar om sådana står att få och anskaffningen av dem inte väsentligt fördröjer reparationen.

Fennia är inte skyldigt att förnya sådana skadade delar som genom reparation kan fås i sådant skick att de fyller sitt syfte.

Fennia är inte skyldigt att ersätta anskaffning av reservdelar eller reparationskostnader som orsakats av dålig tillgång på delar eller av att verkstaden inte klarar av att reparera unika eller ovanliga fordon. Då betalar Fennia i pengar de beräknade rimliga reparationskostnaderna. Maximibeloppet för ersättningen är dock högst fordonets verkliga värde med avdrag för fordonets restvärde.

Förbättring av fordonets skick

Om man vid reparationen av fordonet förnyat slitna, rostiga eller korroderade delar på grund av att de skadats, eller om sådana lackeringsarbeten, beklädningsarbeten eller andra arbeten utförts som på ett väsentligt sätt förbättrar försäkringsobjektets skick, beaktas detta som en sänkande faktor vid beräkning av ersättning.

Fennia är inte skyldigt att ersätta fordonets oskadade exteriör, interiör, eller att förnya eller förbättra oskadade delar att motsvara de delar på fordonet som reparerats eller förnyats på grund av skadan.

Inlösning

Fennia löser in försäkringsobjektet om det inte är möjligt att reparera det till skäliga kostnader. Inlösningspriset är fordonets verkliga värde.

Av fordonets tilläggsutrustning inlöses radioapparater, ljudåtergivningsanordningar och elektroniska anordningar endast om de har skadats eller försvunnit i samband med försäkringsfallet.

Verkligt värde

Den högsta gränsen för Fennias ersättningsskyldighet är det verkliga värdet på försäkringsobjektet eller på en del av det. Det verkliga värdet är det kontantpris som man i marknadsläget vid skadetidpunkten kunde ha fått för det inlösta försäkringsobjektet om det hade saluförts på ett ändamålsenligt sätt före skadan. Med verkligt värde avses inte bilaffärernas försäljningspris eller bytesvärdet på en begagnad bil.

Vid fastställande av det verkliga värdet beaktas
marknadspriset för försäkringsobjektet som ska lösas in, dess individuella skick, utrustning, när det tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antal körkilometrar, antal tidigare ägare eller innehavare, fordonets servicehistorik samt övriga faktorer som inverkar på priset.

Det värde på fordonet som försäkringstagaren meddelat som grund för försäkringspremien utgör inte en bekräftelse på fordonets verkliga värde vid skadetidpunkten och utgör inte heller en grund för fastställande av ersättning.

Maximibeloppet för ersättningen är dock högst det värde på fordonet som försäkringstagaren meddelat som grund för försäkringspremien, även om fordonets verkliga värde vid skadetidpunkten skulle vara högre.

Ersättning för ostridig del

Om en överenskommelse om inlösning inte nås, är skadebeloppet skillnaden mellan försäkringsobjektets verkliga värde omedelbart före försäkringsfallet och dess verkliga värde efter försäkringsfallet.

Mervärdesskatt

Om den försäkrade eller den skadelidande enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller att få återbäring på skatt för inköp, reparation av fordon eller dess tilläggsutrustning, någon annan anskaffning till det eller för service, eller om han eller hon inte är skyldig att betala skatt, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen.

Om den försäkrade skulle ha varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, om fordonet skulle ha sålts den dag försäkringsfallet inträffade, avdras från inlösningsersättningen ett belopp som motsvarar mervärdesskatten och som beräknats utifrån skillnaden mellan fordonets verkliga värde och restvärde.

5.3 Ersättningssätt

Fennia fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadebelopp och reparationsmöjligheter.

Fennia har rätt att välja ersättningssätt och bestämma verkstad, en annan tjänsteproducent eller anskaffningsplats där reparationen eller en annan åtgärd utförs eller anskaffningen av varan eller tjänsten i anslutning till ersättningen görs.

Fennia har rätt att

 • betala ett penningbelopp för kostnaderna för reparationen av försäkringsobjektet enligt kvitton

 • betala ett överenskommet belopp för reparationskostnaderna i pengar

 • lösa in försäkringsobjektet

 • betala skillnaden i pengar mellan försäkringsobjektets verkliga värde före skadan och dess värde i oreparerat skick

 • skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon, en fordonsdel eller tilläggsutrustning i stället.

5.4 Överföring av äganderätt

Äganderätten till det inlösta fordonet, den inlösta fordonsdelen eller tilläggsutrustningen övergår till Fennia.

5.5 Ersättning för försäkringsfall som inträffat under avställning

Om ett försäkringsfall inträffar under den tid som det försäkrade fordonet är avställt, betalas ersättning ut från kollisions-, älgskade-, skadegörelse-, brand- och stöldförsäkringen (punkterna 4.1–4.5) endast om försäkringen varit giltig under den tid fordonet var avställt.

Med avställning av fordon avses att fordonet har tagits ur trafik och detta anges i trafik- och transportregistret.

6. SJÄLVRISKBESTÄMMELSER I SAKDELEN

6.1 Grundsjälvrisk

I varje försäkringsfall har den försäkrade en grundsjälvrisk som dras av från skadebeloppet. Självrisken anges i försäkringsbrevet.

Vid försäkringsfall som har inträffat utanför de nordiska länderna dras en dubbel grundsjälvrisk av från skadebeloppet.

6.2 Stöldförsäkring

När ett försäkringsfall har inträffat i Estland, Kroatien, Lettland, Litauen eller Polen dras från skadebeloppet av utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker den tilläggssjälvrisk som separat anges i försäkringsbrevet.

6.3 Brandförsäkring

Om en arbetsmaskin som väger minst 10 000 kilo används i en brandfarlig omgivning eller om man med den hanterar brandfarligt material och maskinen inte har ett funktionsdugligt automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för motorfordon och arbetsmaskiner FA-127:16 och FA 127 bilaga B, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent.

Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier. Brandfarliga omgivningar är skogsvårds-, drivnings- och torvproduktionsområden, pappers-, såg- och träindustri, gummi- och plastindustri, kemisk industri, målerier, lager för brandfarliga kemikalier, hanterings-, återvinnings- och slutförvaringsanläggningar för avfall och för avfall för energiutvinning samt el- och värmeproduktionsanläggningar.

Om en buss med minst 15 platser inte har ett automatiskt brandsläckningssystem enligt vad som avses i Finans Finlands anvisningar för släckningssystem för bussar FK-128:2014-06, avdras från skadebeloppet utöver grundsjälvrisken och andra extra självrisker en tilläggssjälvrisk på 25 procent. Tilläggssjälvrisken dras dock inte av om bussen har registrerats eller tagits i bruk första gången före den 1 januari 2015.

I bussar som börjat användas den 1 januari 2018 eller efter det kan det brandsläckningssystem som fastställs i anvisningen FK-128: 2014-06 ersättas med ett automatiskt brandsläckningssystem som fastställs i författningen R107 (UNECE R107) av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Självrisken är dock alltid minst det belopp som anges i försäkringsbrevet.

6.4 Ersättning från två eller flera försäkringar

När en skada ersätts från två eller flera försäkringar i sakdelen, dras från ersättningen av endast självriskerna för den försäkring vars sammanlagda självriskbelopp är det högsta.

6.5 Ordningsföljd för självrisker och andra avdrag

Självrisker och andra avdrag dras av från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning:

 • mervärdesskatt och övriga avgifter

 • fast grundsjälvrisk i euro

 • fast extra självrisk i euro

 • eventuell nedsättning av ersättningen

 • procentuell extra självrisk.

7. ÅTGÄRDER NÄR ETT FÖRSÄKRINGSFALL INTRÄFFAT

7.1 Utredning och inspektion av skada

Enligt bestämmelserna om vägtrafik ska den försäkrade om möjligt delta i skadeutredningen på skadeplatsen och medverka till att skadans verkliga orsak och skadevållaren klarläggs.

Fennias representant ska ges möjlighet att inspektera det skadade fordonet och dess utrustning innan reparationen påbörjas.

Om ovannämnda skyldigheter inte uppfyllts, beaktas detta i samband med bestämning av ersättningsskyldigheten enligt punkt 10.1 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

7.2 Polisanmälan och straffyrkande

Den försäkrade ska omedelbart meddela försäkringsfall som omfattas av stöld- och skadegörelseförsäkringen till polisen.

För målsägandebrott ska straff yrkas och straffyrkandet får inte återtas. Om Fennia så kräver, ska en förundersökning göras även i andra fall och protokollet lämnas in till Fennia.

Om polisanmälan inte gjorts eller om straff inte yrkats för målsägandebrott, kan ersättningen sänkas eller förvägras enligt punkt 6.2 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

8–10 FÖRSÄKRINGAR I FÖRMÖGENHETSDELEN

8. Bogseringsserviceförsäkring

9. Rättsskyddsförsäkring

10. Ansvarsförsäkring för motorfordon utomlands

Information om försäkringsobjekt i förmögenhetsdelen, försäkrade personer, försäkringsfall inklusive begränsningar samt andra avtalsvillkor som gäller försäkringar ges vid respektive försäkring.

8. BOGSERINGSSERVICEFÖRSÄKRING

8.1 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjektet är det fordon som anges i försäkringsbrevet och en släpvagn som är med på resan.

8.2 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter senare nämnda skäliga extra kostnader till följd av ett avbrott i en resa inom försäkringens giltighetsområde till den del dessa inte ersätts från trafikförsäkringen när avbrottet orsakats av att fordonet fått ett tekniskt fel eller kört av vägen.

Den försäkrade ska innan bärgning beställs kontakta Fennia, som har rätt att välja bärgningsfirma eller en annan tjänsteproducent.

Med en resa avses en redan påbörjad färd med det försäkrade fordonet från fordonets avreseort till den planerade bestämmelseorten. Till resan anses höra övernattning och normalt uppehåll under resan. Däremot hör tiden mellan ankomsten till bestämmelseorten och avfärden därifrån inte till resan oavsett om det är fråga om en eller flera bestämmelseorter.

Som försäkringsfall betraktas alla de kostnader som uppstått till följd av ett avbrott under samma resa och som anges i dessa försäkringsvillkor.

Försäkringen ersätter upp till de eurobelopp som anges i försäkringsbrevet och i dessa försäkringsvillkor

 • kostnader för bärgning av ett körodugligt fordon till närmaste verkstad där det tekniska fel fordonet fått kan repareras

 • kostnader för att ett fordon som kört av vägen lyfts upp på vägen

 • kostnader för bogsering av ett fordon som fastnat på vägen till en plats varifrån resan kan fortsätta med fordonet

 • kostnader för borttransport av en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till fordonet, från skadeplatsen till samma plats som fordonet

 • förarens extra rese- och övernattningskostnader.

 • Vid ett försäkringsfall som har inträffat i Finland ersätts kostnader upp till högst 500 euro per försäkringsfall. Om försäkringsfallet inträffar inom försäkringens giltighetsområde utanför Finland, betalas ersättning ut upp till högst 1 000 euro per försäkringsfall.

8.3 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • kostnader för lastning, lossning eller transport av varor i ett fordon eller i en släpvagn som är kopplad till det

 • varken kostnader för reparationsarbeten som utförs på skadeplatsen eller kostnader för avhämtning av ett reparerat fordon eller en släpvagn, som vid skadetidpunkten var kopplad till det, från verkstaden.

Försäkringen ersätter inte heller en skada till följd av att

 • bränslet eller en annan energi som fungerar som drivkraft har tagit slut

 • fordonet startar inte eller fås inte att rulla, eftersom det inte använts på över tre veckor

 • ett skadat däck inte kan bytas eller lagas för att fortsätta resan, eftersom ett användbart reservdäck, en motsvarande utrustning eller ett tillbehör eller verktyg som behövs för att byta till reservdäck saknas

 • nycklarna har försvunnit eller blivit kvar i det låsta fordonet

 • ett fordon inte kan startas eller fås att rulla på grund av köld, regn eller någon annan klimatologisk orsak

 • ett fordon har sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter och som har öppnats för allmän trafik

 • när fordonet har använts i tävling eller träning inför en tävling eller vid övningskörning på ett område eller en vägsträcka som har avspärrats för allmän trafik eller under någon annan körning på en motorbana om det inte är fråga om övningskörning som krävs för körkort eller en kurs för körning på halt väglag, i mörker eller en kurs i förutseende körning för upprätthållande av körskicklighet

 • den försäkrade eller en person som jämställs med honom eller henne enligt punkt 8 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal har underlåtit att följa säkerhetsföreskrifterna i punkterna 12.1 och 12.2 i dessa villkor eller har vållat skadan enligt punkt 7 i försäkringsvillkoren om rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal.

Försäkringen ersätter inte heller en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat.

8.4 Ersättningens omfattning och ersättningsbestämmelser

Självrisk

Bogseringsserviceförsäkringen har ingen självrisk.

Kvitton och utredningar

Kostnader som ersätts ska kunna intygas med ett vederbörligt kvitto.

Till Fennia ska också övriga redogörelser som bolaget kräver lämnas in.

Mervärdesskatt

Om den försäkrade eller den skadelidande enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller att få återbäring på skatt för inköp, reparation av fordon eller dess tilläggsutrustning, någon annan anskaffning till det eller för service, eller om han eller hon inte är skyldig att betala skatt, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen.

Andra skatter och avgifter för fordon

Om den försäkrade eller den skadelidande inte är skyldig att betala skatt eller en avgift som gäller fordonet, eller om han eller hon kan ansöka om återbäring av den, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen eller avgiften.

Ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte

 • eventuella extra kostnader för transport av egendom, som har befunnit sig i fordonet, eller andra personer än fordonets förare

 • indirekta kostnader i anslutning till skadereglering eller skadan, t.ex. inkomstbortfall, rese- och matkostnader, kostnader för användning av telefon eller fax, kostnader för tolk eller översättare eller andra kostnader för skötsel av ärenden.

Från försäkringen betalas inte heller ut kilometerersättning för att fordonet körs till hem- och bestämmelseorten.

När Fennia eller en samarbetspartner eller tjänsteproducent som bolaget använder ger hjälp med anledning av ett försäkringsfall är de inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för en skada som

 • orsakas till följd av en hjälpåtgärd

 • under transport drabbar fordonet, dess förare, passagerare eller deras resgods eller andra varor

 • orsakas av fördröjd transport.

Fullgörande av ersättningsskyldighet

Fennia fullgör sin ersättningsskyldighet antingen genom att ersätta eller arrangera hemresa, hämtning eller transport till hem-, bestämmelse- eller avreseorten i Finland.

9. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

9.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som i försäkringsfall som avses i punkt 9.4 har orsakats av att juristhjälp anlitats i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i anslutning till ägande, körande och besittning av det motorfordon som anges i försäkringsbrevet.

9.2 Försäkrade

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

9.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde

Den försäkrade kan använda försäkringen i ärenden som i Finland direkt kan inledas vid en tingsrätt eller en motsvarande utländsk domstol i länder som anges i punkt 2 i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. regionförvaltningsverket, förvaltningsdomstolen, Försäkringsdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, eller av utländska förvaltningsmyndigheter eller specialdomstolar. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens domstol eller Europeiska unionens tribunal.

9.4 Försäkringsfall

I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund eller sitt belopp har bestridits till grunden eller beloppet.

I ett brottmål är försäkringsfallet

1. när den försäkrade är svarande

 • väckande av åtal när den allmänna åklagaren väcker åtal mot den försäkrade, vilket gäller ett motorfordons användning i trafik

 • bestridande av den målsägandes privaträttsliga krav till sin grund eller sitt belopp

 • målsägandens väckande av åtal mot den försäkrade, eller fullföljande av åtalet när den allmänna åklagaren beslutat att inte väcka åtal eller har lagt ned åtalet (Ett åtal har väckts när den målsägandens stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Ett åtal har fullföljts när den målsägande skriftligen har meddelat domstolen om utförandet av åtalet efter att den allmänna åklagaren har lagt ned åtalet.)

2. när den försäkrade är målsägande

 • ett brottmål inleds vid domstol.

Det åtal eller det bestridna krav som försäkringsfallet avser ska grunda sig på en händelse, en omständighet, en rättshandling eller en rättskränkning som inträffat under försäkring
ens giltighetstid.

Ett och samma försäkringsfall

Det är fråga om ett och samma försäkringsfall när

 • två eller flera försäkrade som omfattas av denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, ett brottmål eller ett ansökningsärende

 • den försäkrade har flera tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden, som grundar sig på samma händelse, rättshandling, omständighet eller rättskränkning.

9.5 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte kostnader som har drabbat den försäkrade i ett ärende

 1. där bestridande av kravet inte kan påvisas

 2. där det är fråga om ett annat ärende än ägande, besittning eller framförande av fordon i anslutning till den försäkrades arbete, yrkesutövning, närings- eller förvärvsverksamhet

 3. där det är fråga om trafiktillstånd som krävs för idkande av tillståndspliktig person- eller godstrafik eller där det är fråga om idkande av trafikverksamhet utan tillstånd

 4. som är av ringa betydelse för den försäkrade (Sådana ärenden är t.ex. ärenden vars ekonomiska värde är högst så stort som försäkringens minimisjälvrisk.)

 5. där de försäkrade i denna försäkring är motparter (Försäkringen ersätter emellertid försäkringstagarens kostnader samt fordonsförarens försvarskostnader när åtalet gäller motorfordons användning i trafik, om de för övrigt hör till kostnader som ersätts från rättsskyddsförsäkringen.)

 6. där den allmänna åklagarens åtal mot den försäkrade gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning i vägtrafik, överlåtande av ett fortskaffningsmedel till en berusad eller överlåtande av ett fordon att köras av en person som inte har erforderlig körrätt eller som uppenbarligen saknar förutsättningar att köra fordonet

 7. där den allmänna åklagarens åtal mot den försäkrade gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten, sådant äventyrande av trafiksäkerheten som grundar sig på fortkörning eller en trafikförseelse som grundar sig på fortkörning

 8. där den allmänna åklagarens åtal mot den försäkrade gäller uppsåtlig gärning eller grov oaktsamhet

 9. som gäller körande av ett fortskaffningsmedel utan körrätt eller en fordonsförseelse

 10. som gäller utfärdande av körförbud för föraren

 11. som gäller ett skadeståndskrav eller ett annat krav som riktats mot den försäkrade och som grundar sig på de gärningar som anges i punkterna 6–10

 12. som gäller den försäkrades privaträttsliga krav som grundar sig på en sådan gärning för vilken den försäkrade dömts till straff eller beviljats åtalseftergift eller inte dömts till straff med stöd av specialbestämmelser (Om skadeståndskravet emellertid grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade dömts till straff för äventyrande av trafiksäkerheten eller för en trafikförseelse, ersätts kostnaderna för att framlägga skadeståndskrav.)

 13. som gäller konkurs

 14. som gäller utsökning, verkställighetstvist som avses i utsökningsbalken eller verkställighet i anslutning till utsökning

 15. där det är fråga om ett förfarande enligt lagarna om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering för lantbruksidkare enligt landsbygdsnäringslagen

 16. där det är fråga om huruvida kostnader som orsakats av ett försäkringsfall som anmälts av den försäkrade antingen helt eller delvis ska ersättas från denna rättsskyddsförsäkring

 17. som behandlas som grupptalan antingen på den försäkrades ansökan eller där den försäkrade är medlem av gruppen.

9.6 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall

Om den försäkrade vill använda rättsskyddsförsäkringen, ska detta skriftligen meddelas till Fennia på förhand. Fennia meddelar då ett skriftligt ersättningsbeslut till den försäkrade.

Den försäkrade ska som sitt ombud anlita en advokat eller en annan jurist som enligt lag har rätt att verka som rättegångsombud. Om den försäkrade inte alls anlitar ett ombud eller anlitar som sitt ombud någon annan än en advokat eller en sådan jurist som enligt lag har rätt att verka som rättegångsombud, betalas inte ersättning ut från försäkringen.

I ärenden som framskridit till huvudförhandling i tingsrätten ska den försäkrade kräva full ersättning för sina advokat- och rättegångskostnader av motparten. Om den försäkrade underlåter att kräva ersättning eller utan grundad orsak avstår från ersättningen, kan den ersättning som betalas ut från försäkringen sänkas eller förvägras enligt lagen om försäkringsavtal.

Om den försäkrade medger beloppet av kostnaderna för motpartens skötsel av ärendet eller godkänner beloppet av kostnaderna för skötsel av sitt eget ärende, är detta inte bindande för Fennia.

Ersättning för arvoden och kostnader, som den försäkrade eventuellt betalat till sitt ombud, är inte bindande för Fennia vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är skäliga.

10. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON UTOMLANDS

10.1 Försäkringens syfte

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som har drabbat motorfordonets ägare, innehavare eller förare till följd av motorfordonets användning i trafik utomlands.

10.2 Försäkrade

De försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare som anges i försäkringsbrevet, var och en i denna egenskap.

10.3 Giltighetsområde

Försäkringen gäller i Green Card-avtalsländer (grönt kort) utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utom i Ryssland.

10.4 Försäkringsfall

Försäkringen ersätter personlig skadeståndsskyldighet som har drabbat fordonets ägare, innehavare eller förare till följd av en person- och sakskada som vållats någon annan genom motorfordons användning i trafik utomlands, när den försäkrades ersättningsskyldighet grundar sig på en handling eller försummelse som inträffat under försäkringsperioden.

10.5 Begränsningar

Försäkringen ersätter inte skador som

 • drabbar försäkringstagaren själv eller föraren av ett försäkrat motorfordon

 • drabbar ett försäkrat fordon

 • drabbar försäkringstagarens eller den försäkrades arbetstagare eller en person som jämställs med honom eller henne till den del han eller hon är berättigad till ersättning från en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring

 • drabbar såld men ännu inte levererad vara

 • drabbar levererad vara om orsaken till skadan är varans egen egenskap, felaktighet eller bristfällighet

 • drabbar egendom som den försäkrade innehade, hade lånat eller annars utnyttjade vid tidpunkten för den skadeorsakande handlingen eller försummelsen

 • drabbar egendom som den försäkrade eller någon annan för hans eller hennes räkning hade åtagit sig att tillverka, installera, reparera, transportera, förvara eller på annat sätt behandla eller sköta vid tidpunkten för den skadeorsakande handlingen eller försummelsen

 • orsakas av fukt

 • orsakas av regnvatten eller smältvatten som svämmat över

 • orsakas av en förändring i grundvattenståndet

 • drabbar omgivningen på grund av skakning, värme, buller, lukt, ljus eller någon annan liknande störning, rök, sot, damm, ånga, gas, strålning, luftförorening eller någon annan förorening eller någon annan påverkan på jordmån, byggnad, vattentäkt, sjö eller något annat vattenområde eller grundvatten.

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakas av

 • en sådan atomskada som avses i atomansvarighetslagen, oberoende av var den inträffat

 • fel eller felaktighet som den försäkrade var eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft

 • köp, besittning eller underhåll av en sådan fastighet av vilken största delen inte är i den försäkrades eget bruk, i anslutning till den försäkrades verksamhet eller i hans eller hennes anställdas bruk

 • verksamhet eller produktion av något annat slag än vad som uppgavs i försäkringsansökan eller anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter inte en skada som

 • beror på felaktighet hos en produkt eller ett fabrikat som har levererats åt en annan eller på att den skriftliga anvisningen om produktens användning, tillverkning eller förvaring varit felaktig eller bristfällig

 • ersätts med stöd av patientskadelagen eller med stöd av patientförsäkringslagen som träder i kraft den 1 januari 2021

 • kan avlägsnas genom att reparera felet på den levererade produkten eller på arbetsobjektet.

Försäkringen ersätter inte heller

 • en skada vars ersättningsansvar grundar sig enbart på ett avtal, en förbindelse, utfästelse eller garanti

 • en skada som ersätts från någon annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har

 • en skada till den del som skadan ersätts från försäkringstagarens lagstadgade olycksfallsförsäkring

 • böter eller någon annan liknande påföljd som den försäkrade dömts till

 • en skada till den del den ersätts av en försäkring enligt Finlands trafikförsäkringslag eller en motsvarande utländsk lag.

10.6 Utredning av skada och ersättningsbestämmelser

Försäkringstagarens skyldigheter

Fennia ska ges möjlighet att värdera skadans storlek och ges möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo.

Försäkringstagaren är skyldig att

 • på egen bekostnad delta i utredningen av skadan

 • framlägga uppgifter och handlingar som är av betydelse för utredning av skadan

 • skaffa eller göra nödvändiga utredningar eller undersökningar som han eller hon till rimlig kostnad har tillgång till eller kan göra.

När en miljöskada inträffar ska försäkringstagaren omedelbart anmäla skadan till Fennia för att säkerställa vilka skadepreventiva åtgärder som ersätts från ansvarsförsäkringen.

Ersättningsskyldighet

Fennia utreder om försäkringstagaren eller någon annan försäkrad är ersättningsskyldig för det anmälda försäkringsfall som omfattas av försäkringen och underhandlar med den ersättningssökande. Om försäkringstagaren eller någon annan försäkrad ersätter skadan, överenskommer om det eller godkänner krav, är detta inte bindande för Fennia.

Rättegång

Om försäkringsfallet leder till rättegång, ska den försäkrade omedelbart meddela detta till Fennia, som sköter rättegången och betalar rättegångskostnaderna inom ramen för försäkringsbeloppet. Om rättegången också behandlar andra ärenden, ersätts kostnaderna endast för den del av ersättningskravet som omfattas av försäkringen.

Om Fennia har meddelat försäkringstagaren eller någon annan försäkrad att bolaget är redo att inom försäkringsbeloppets gränser avtala med den skadelidande om ersättning för hans eller hennes skador, och försäkringstagaren eller någon annan försäkrad inte ger sitt samtycke till det är Fennia inte skyldigt att ersätta kostnader som uppkommit efter det eller att utreda ärendet ytterligare.

Ett och samma försäkringsfall

Skador orsakade av samma handling, försummelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

Solidariskt ansvar

Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som svarar mot vad som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eller hon eventuellt fått av försäkringsfallet. Om inte något annat följer av ovannämnda orsaker, ersätter försäkringen högst andelen enligt huvudtal av hela skadan.

Mervärdesskatt eller en annan avgift

Om den försäkrade eller den skadelidande enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av eller få återbäring på mervärdesskatt som ingår i en produkt eller tjänst, betalar Fennia ut ersättning till den försäkrade eller den skadelidande med avdrag för skatteandelen.

Om den försäkrade eller den skadelidande inte är skyldig att betala skatt eller en avgift som gäller fordonet, eller om han eller hon kan ansöka om återbäring av den, betalar Fennia till den försäkrade eller den skadelidande ut ersättning från vilken skatteandelen har dragits av.

10.7 Maximiersättning

Maximiersättningen är i varje försäkringsfall 150 000 euro vid personskador och 200 000 euro vid sakskador.

10.8 Självrisk

Ansvarsförsäkringen för motorfordon utomlands har ingen självrisk.

11. GEMENSAMMA ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER I FÖRMÖGENHETSDELEN

Om ett försäkringsfall inträffar under den tid som det försäkrade fordonet har uppgetts vara avställt, betalas ersättning ut från försäkringarna i förmögenhetsdelen endast om försäkringen har varit giltig under den tid fordonet varit avställt.

Med avställning av fordon avses att fordonet har tagits ur trafik och detta anges i trafik- och transportregistret.

12. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SAK- OCH FÖRMÖGENHETSDELEN

12.1 Gemensamma säkerhetsföreskrifter

Rätt att köra fordon samt iakttagande av kör- och vilotider

En fordonsförare ska ha körrätt i den fordonsklass som motsvarar det fordon som han eller hon kör eller rätt att köra fordon med stöd av ålder. Fordonet får inte överlåtas att köras av en annan person utan att bestyrka hans eller hennes identitet och gällande körrätt. Fordonet får inte överlåtas att köras av en person som är under påverkan av alkohol eller ett annat berusningsmedel. Enligt vägtrafiklagen får fordonet inte köras av en sjuk eller trött person. (63 § i vägtrafiklagen)

Ett fordon får inte köras av en person som har intagit läkemedel som påverkar körförmågan.

En fordonsförare ska i yrkestrafik följa de bestämmelser som gäller honom eller henne och som avses i vägtrafiklagen, arbetstidslagen, förordningen om kör- och vilotider och färdskrivare samt AETR-överenskommelsen och övriga bestämmelser som gäller kör- och vilotider för förare och användning av färdskrivare. Försäkringstagaren ska genom anvisningar och övervakning se till att förarna följer ovannämnda bestämmelser.

Användning av kommunikationsapparater eller andra elektroniska apparater under körning

En radio- eller televisionsmottagare, någon annan ljud- eller bildåtergivningsapparat, en kommunikationsapparat eller någon annan elektronisk apparat får inte användas under körning på ett sätt som kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på något annat sätt störa förarens koncentration i trafiken. Föraren av ett motordrivet fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att telefonen hålls i handen.

Fordonets skick

Fordonet ska vara i ett skick som uppfyller bestämmelser och föreskrifter om fordon, och dess låsanordningar ska vara i sådant skick att de uppfyller låsningskravet. Fordonet ska också förvaras och skyddas väl, så att skador förhindras.

Fordonstillsyn

Fordonet får inte parkeras eller lämnas, eller dess utrustningar lämnas, på en sådan plats där de kan bli föremål för stöld, skadegörelse eller något annat brott till följd av bristfällig övervakning eller tillsyn.

Fordonet får inte lämnas vid vägrenen, på en parkeringsplats eller något annat område på så sätt och för så lång tid att det väcker utomstående personers uppmärksamhet eller att det verkar övergivet. Ett fordon som till följd av en skada lämnats vid vägrenen ska omedelbart transporteras till en verkstad eller ett annat säkert ställe.

Förvaring av nycklar

För att förhindra olovlig användning av fordonet och följder av detta får nycklarna till fordonet eller dess förvaringsplats eller uppgifter som behövs för att tillverka dem inte förvaras på ett synligt eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan veta att dem finns. Nycklar eller uppgifter som behövs för att tillverka dem får inte heller förvaras i fordonet eller på dess förvaringsplats.

På fordonsnycklar får inte finnas identifikationsuppgifter om fordonet eller dess ägar- eller besittningsförhållanden, som registreringsnummer eller ägarens eller innehavarens namn eller adress.

Brandsäkerhet

Förvaringsplatsen där fordonet förvaras får inte användas till något som helst ändamål som äventyrar brandsäkerheten. Där får inte användas öppen eld eller rökas. Myndigheternas föreskrifter om brandsäkerhet samt bestämmelserna i förordningen om brandfarliga vätskor ska följas för att försäkra sig om att förvaringsplatsen är brandsäker.

För belysning av fordonets maskineri, bränsletank eller någon annan del får endast elbelysning användas.

För uppvärmning av motorn, kraftöverföringsanordningar eller andra delar eller själva fordonet får man utöver fordonets standardutrustning endast använda godkända anordningar som är avsedda för detta bruk.

Anordningarna ska installeras och kopplas enligt anordnings- och fordonstillverkarens instruktioner och bestämmelser. Det är inte tillåtet att placera ett täcke mellan motorhuven och motorn.

Om fordonet repareras eller annars behandlas genom svetsning eller andra heta arbeten, ska beklädning och övriga brandfarliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område. Dessutom ska nödvändig bevakning ordnas och handsläckningsutrustning finnas på reparationsplatsen.

Vid transport, lastning eller vid annan behandling av brandfarligt material ska man se till att materialet inte hamnar i fordonets konstruktioner och orsakar brandfara. Brandfarliga material som avses här är trä- och pappersprodukter, torv, träflis, avfall för energiutvinning, kol- och oljeprodukter och brandfarliga kemikalier.

12.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter för motorredskap och traktor

På en försäkring för ett motorredskap och traktor tillämpas utöver säkerhetsföreskrifterna i punkt 12.1 dessa säkerhetsföreskrifter.

Ett motorredskap och en traktor på över tre ton ska utrustas med en köldbeständig kemisk släckare av klass 43A 233BC. Släckaren ska servas och dess funktionsduglighet ska kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar minst en gång om året. Fordonsföraren och andra fordonsanvändare ska instrueras att använda handbrandsläckaren.

Om ett motorredskap eller en traktor eller deras delar uppvärms med låga, öppen eld eller glöd eller med ett annat värmeaggregat som drivs med flytande bränsle eller gasol och som saknar flamväktare, ska uppvärmningen övervakas oavbrutet i motorredskapets eller traktorns omedelbara närhet.

Skapa en PDF

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd