Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Företagskultur och förvaltningssed

Företagskultur och förvaltningssed

Vår företagskultur styr vår verksamhet

Fennias företagskultur återspeglar våra värdebaserade mål och styr vår verksamhet utifrån gemensamma normer och praxis. Fennia följer och främjar en företagskultur som bygger på regelefterlevnad, hållbarhet, ansvarsfullhet och god försäkringssed. Som aktör i finansbranschen är det också särskilt viktigt för oss att säkerställa effektiva processer för att förhindra korruption och mutor, grå ekonomi och penningtvätt samt för efterlevnad av sanktionsbestämmelser.

Vi förväntar oss också att våra leverantörer och partner följer samma regler och standarder i sina egna affärsverksamheter och interaktioner. Vi tar också hänsyn till hållbarhet i vår upphandlingsprocess och samarbetar med partner vars verksamhet ligger i linje med våra värderingar.

Principer for god affärssed for leverantörs - Supplier Code of Conduct (PDF, på finska)

Principer for god affärssed for leverantörs - Supplier Code of Conduct (PDF, på engelska)

Fennias solvens och transparens

Bolagen i Fenniakoncernen, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, har fått koncession av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Fennia och Fennia Liv bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem. De tillämpar också i tillämpliga delar god förvaltningssed som krävs av bolag som använder betydande offentlig och ekonomisk makt.

Administrations- och riskhanteringssystem

I enlighet med den ömsesidiga bolagsformen i moderbolaget Fennia innehas den högsta beslutande makten i Fenniakoncernen genom bolagsstämman av försäkringstagarna, dvs. Fennias kunder. Fennias styrelse är, i egenskap av styrelse för koncernens moderbolag, koncernens högsta beslutande organ och ansvarar för risk- och solvenshanteringen och att den ska passa ihop med koncernens administrationssystem.

På koncernnivå har en kommitté tillsatts för hantering av försäkringsbolagens balansräkning (ALCO). Dess centrala uppgifter är att ta fram ett förslag till placeringsstrategi för försäkringsbolagens styrelser, att vid behov ändra strategin utan att bryta mot de begränsningar som ställts upp av styrelserna och att rapportera om riskerna i balansräkningen till styrelserna.

I Fenniakoncernen avses med riskhantering koordinerade strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man identifierar, mäter, hanterar, följer upp och rapporterar de risker som gäller koncernen och koncernbolagen. Med solvenshantering avses strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man styr och fastställer koncernbolagens och koncernens risktäckningskapacitet, riskvillighet och risktolerans samt de väsentligaste riskbegränsningarna.

Styrmodellen för riskhanteringssystemet

Styrmodellen för riskhanteringssystemet bygger på modellen med tre försvarslinjer:

  1. Den första försvarslinjen, dvs. affärs- och stödfunktionerna, ansvarar främst för den dagliga riskhanteringen och riskrapporteringen enligt godkända principer.

  2. Den andra försvarslinjen ansvarar bland annat för rapporteringen om och utvecklingen och planeringen av risk- och solvenshanteringen samt stödjer, följer upp och bedömer implementeringen av den första försvarslinjens risk- och solvenshanteringsprocesser.

  3. Den tredje försvarslinjen, dvs. den interna revisionen, har som uppgift att säkerställa effekten av och effektiviteten i den interna kontrollen och risk- och solvenshanteringen.

I modellen med tre försvarslinjer delas ansvaret för risk- och solvenshanteringen upp mellan olika aktörer. Verkställande direktören har, med stöd av den operativa ledningen, det allmänna ansvaret för att risk- och solvenshanteringen genomförs på ett ändamålsenligt sätt enligt styrelsens beslut. Varje affärs- och stödfunktion ansvarar främst för den dagliga riskhanteringen och riskrapporteringen enligt godkända principer, följer upp den totala riskprofilen för deras eget delområde (med stöd av den andra försvarslinjen) och ser till att verksamheten inom det egna delområdet löper enligt koncernens principer för risk- och solvenshantering.

Aktuariefunktion

Försäkringsbolagets ansvariga aktuarie ansvarar för aktuariefunktionen och för att de försäkringsmatematiska metoder som används i prissättning och i beräkning av den försäkringstekniska ansvarsskulden är ändamålsenliga. Aktuariefunktionen har en roll som aktör i både den första och den andra försvarslinjen. Aktuariefunktionen deltar i effektiv implementering av riskhanteringssystemet.

Riskhanteringsfunktion

Organisatoriskt har riskhanteringsfunktionen organiserats i Riskhanteringsenheten och i enheten Compliance och operativa risker. Riskhanteringsfunktionen har huvudansvar för den andra försvarslinjens uppgifter och ansvarar bland annat för utvecklingen och planeringen av samt anvisningarna och metoderna för risk- och solvenshanteringen. Funktionens uppgift är att upprätthålla helhetsbilden av riskprofilen i koncernbolagen och koncernen och rapportera om den till bolagets ledning. Funktionen stödjer också styrelsens, den verkställande direktörens och affärs- och stödfunktionernas risk- och solvenshantering bland annat genom att delta i utvecklingen av riskhanteringssystemet och bedöma dess funktion samt genom att upprätta analyser som stöd för beslut om riskposition.

Compliance-funktion

Compliance-funktionen, som hör till den andra försvarslinjen, är organiserad i enheten Compliance och operativa risker. Compliance har till uppgift att säkra att regleringen, finansbranschens självreglering och koncernens interna regler iakttas i verksamheten och att ändamålsenliga handlingssätt tillämpas i kundrelationerna. Dess uppgift är också att identifiera och bedöma verkningar av bestämmelseändringar, risker förknippade med försummelse att följa bestämmelser och om de åtgärder som tagits för att förhindra och korrigera de eventuella brister som förekommit då man följt bestämmelser är tillräckliga. Vidare främjar compliance tillämpningen av bestämmelser genom att ge förutseende rådgivning och utvecklar interna metoder med vilka man effektivt och ändamålsenligt kan övervaka att bestämmelser följs.

Intern revision

Den interna revisionen stödjer koncernen i strategin och i att nå sina mål genom att erbjuda ett systematiskt tillvägagångssätt för att bedöma och utveckla effektiviteten i organisationens riskhanterings-, kontroll-, lednings- och administrationsprocesser. Den interna revisionen har som uppgift att följa och bedöma tillräckligheten och effektiviteten av koncernens interna kontroll och annan företagsstyrning.

Oberoende

Riskhanteringsenheten och enheten Compliance och operativa risker har integrerats i Fenniakoncernens organisation på ett sätt som säkrar operativ oavhängighet för deras arbete. De är fria från sådana influenser som skulle kunna äventyra ett objektivt, neutralt och oberoende utförande av uppgifterna. Den interna revisionen är oberoende av funktionerna inom den första och andra försvarslinjen.

Anmälning av misstänkta överträdelser (Whistleblowing)

Fennias interna kontroll och praxis underlättar observation och förhindrande av överträdelser och annat svikligt förfarande. Men inte ens den effektivaste kontroll lyckas observera eller förhindra alla eventuella förseelser. Därför uppmuntrar vi våra intressegrupper, partner och anställda att anmäla eventuella förseelser eller svikligt förfarande i vår affärsverksamhet.

Se även

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor