Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Vastuullisuus Fenniassa
  • Yrityskulttuuri ja hallintotapa

Yrityskulttuuri ja hallintotapa

Yrityskulttuuri ohjaa toimintaamme

Fennian yrityskulttuuri kuvastaa arvojen mukaisia päämääriämme, ja ohjaa toimintaamme yhteisten normien ja käytänteiden pohjalta. Fenniassa noudatetaan ja edistetään yrityskulttuuria, jossa toiminta on sääntelyn ja hyvän vakuutustavan mukaista, kestävää ja vastuullista. Finanssialan toimijana meille on erityisen tärkeää myös varmistaa toimivat prosessit korruption ja lahjonnan, harmaan talouden sekä rahanpesun estämiseksi sekä pakotesääntelyn noudattamiseksi.

Odotamme myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme, että he noudattavat samoja sääntöjä ja standardeja omassa liiketoiminnassaan ja kanssakäymisessään. Huomioimme hankintaprosessissa myös kestävyysnäkökulmia, ja teemme yhteistyötä sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden toiminta on arvojemme mukaista.

Lue lisää toimittajan hyvän liiketavan periaatteista (pdf)

Vakavaraisuus ja läpinäkyvä Fennia

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat Finanssivalvonnan valvonnan alaisia yhtiöitä, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan. Fennia ja Henki-Fennia toimivat rahoitus- ja vakuutusalaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien mukaisesti. Ne noudattavat myös merkittävää julkista ja taloudellista valtaa käyttäviltä yhtiöiltä edellytettävää hyvää hallintotapaa toimintaansa soveltuvin osin.

Hallinto- ja riskienhallintajärjestelmä

Emoyhtiö Fennian keskinäisen yhtiömuodon mukaisesti ylintä päätösvaltaa Fennia-konsernissa käyttävät yhtiökokouksen kautta vakuutuksenottajat eli Fennian asiakkaat. Fennian hallitus konsernin emoyhtiön hallituksena on sen ylin päätöksentekoelin ja kantaa vastuun riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta ja sen sovittamisesta osaksi konsernin hallintojärjestelmää.

Vakuutusyhtiöiden taseen hallinnasta vastaa konsernitasoinen tasehallintakomitea (ALCO), jonka keskeisimmät tehtävät ovat luoda vakuutusyhtiöiden hallituksille ehdotus sijoitusstrategiasta, muuttaa strategiaa tarvittaessa hallitusten asettamia rajoituksia rikkomatta ja raportoida taseen riskeistä hallituksille.

Fennia-konsernissa riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla konserniin ja konserniyhtiöihin kohdistuvat riskit tunnistetaan, mitataan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan. Vakavaraisuuden hallinnalla puolestaan tarkoitetaan strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla määritetään ja ohjataan konserniyhtiöiden ja konsernin riskinkantokykyä, riskinottohalukkuutta ja riskinsietokykyä sekä keskeisten riskien rajoituksia.

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu kolmen puolustuslinjan malliin, jossa:

  1. Ensimmäisellä puolustuslinjalla eli liike- ja tukitoiminnoilla on ensisijainen vastuu päivittäisestä riskienhallinnasta ja riskien raportoinnista hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

  2. Toinen puolustuslinja vastaa muun muassa riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan kehittämisestä, suunnittelusta ja raportoinnista sekä tukee, seuraa ja arvioi ensimmäisen puolustuslinjan riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan prosessien implementointia.

  3. Kolmannen puolustuslinjan eli sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan vaikuttavuus ja tehokkuus.

Kolmen puolustuslinjan mallissa vastuu riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta jakautuu eri toimijoiden kesken. Toimitusjohtaja kantaa toimivan johdon tukemana yleisvastuun riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan asianmukaisesta toteuttamisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Kukin liike- ja tukitoiminto vastaa ensisijaisesti päivittäisestä riskienhallinnasta ja riskien raportoinnista hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti, seuraa oman osa-alueensa kokonaisriskiprofiilia toisen puolustuslinjan tuella ja varmistaa konsernin riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteiden mukaisen toiminnan osa-alueellaan.

Aktuaaritoiminto

Vakuutusyhtiön vastuullinen vakuutusmatemaatikko vastaa aktuaaritoiminnosta ja siitä, että hinnoittelussa ja vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa sovellettavat vakuutusmatemaattiset menetelmät ovat asianmukaiset. Aktuaaritoiminnolla on rooli paitsi ensimmäisen myös toisen puolustuslinjan toimijana. Aktuaaritoiminto osallistuu riskienhallintajärjestelmän tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Riskienhallintatoiminto

Riskienhallintatoiminto on organisoitu Riskienhallinta-yksikköön ja Compliance ja operatiiviset riskit -yksikköön. Riskienhallintatoiminnolla on päävastuu toisen puolustuslinjan tehtävistä, ja se vastaa muun muassa riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan kehittämisestä, suunnittelusta, ohjeista ja menettelytavoista. Toiminnon tehtävänä on ylläpitää kokonaisnäkemystä konserniyhtiöiden ja konsernin riskiprofiilista ja raportoida siitä yhtiön johdolle. Toiminto myös tukee hallituksen ja toimitusjohtajan sekä liike- ja tukitoimintojen riskien- ja vakavaraisuuden hallintatyötä muun muassa osallistumalla riskienhallintajärjestelmän kehittämiseen ja arvioimalla sen toimivuutta sekä laatimalla analyyseja riskiasemaa koskevan päätöksenteon tueksi.

Compliance-toiminto

Toiseen puolustuslinjaan kuuluva compliance-toiminto on organisoitu Compliance ja operatiiviset riskit -yksikköön. Compliance varmistaa, että toiminnassa noudatetaan sääntelyä, finanssialan itsesääntelyä sekä konsernin sisäisiä ohjeita ja että asiakassuhteissa noudatetaan asianmukaisia menettelytapoja. Se myös tunnistaa ja arvioi säädösmuutosten vaikutuksia, säännösten noudattamisen laiminlyöntiin liittyviä riskejä sekä säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Lisäksi compliance edistää säännösten noudattamista ennakoivalla neuvonnalla sekä kehittää sisäisiä menettelytapoja, joilla säännösten noudattamista voidaan valvoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee konsernia strategian ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on seurata ja arvioida konsernin sisäisen valvonnan ja muun hallinnon riittävyyttä ja tehokkuutta.

Riippumattomuus

Riskienhallinta-yksikkö ja Compliance ja operatiiviset riskit -yksikkö on integroitu Fennia-konsernin organisaatioon tavalla, joka varmistaa niiden toiminnan operatiivisen riippumattomuuden. Ne ovat vapaita sellaisista vaikutteista, jotka voisivat vaarantaa niiden tehtävien suorittamisen objektiivisesti, tasapuolisesti ja riippumattomasti. Sisäinen tarkastus on sekä ensimmäisen että toisen puolustuslinjan toiminnoista riippumaton.

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Fennian sisäinen valvonta ja toimintatavat auttavat havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä ja muuta vilpillistä toimintaa. Tehokkainkaan valvonta ei kuitenkaan pysty havaitsemaan tai estämään täysin kaikkia mahdollisia rikkomuksia. Tämän takia kannustammekin sidosryhmiämme ja kumppaneitamme sekä omia työntekijöitämme ilmoittamaan toimintaamme liittyvästä mahdollisesta vilpillisestä menettelystä tai toiminnasta.

Katso myös

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet