Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Vastuullisuus Fenniassa
  • Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullisuus sijoittamisessa

Vastuullisuus Fennian sijoitustoiminnassa

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan sijoitustapaa, jossa myös ei-taloudelliset asiat, kuten kestävyystekijät, otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Vakuutusyhtiöt, kuten Fennia ja Henki-Fennia, ovat merkittäviä sijoittajia. Siten vastuullisuuden huomioiminen sijoituspäätöksissä on tärkeää ja jopa sääntelyn edellyttämää.

Fennia on sitoutunut varojen vastuulliseen sijoittamiseen allekirjoittamalla YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja käyttämällä vain varainhoitajia ja rahastoyhtiöitä, jotka ovat myös allekirjoittaneet nämä periaatteet ja joilla vastuullisuus on huomioitu sijoitustoiminnassa.

Huomioimme vastuullisuuden sijoitustoiminnassamme niin poissulkemalla kuin painottamalla sijoituskohteitamme sekä vaikuttamalla niiden toimintaan. Seuraamme sijoitusomaisuutemme ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapamittareita kvartaaleittain ja vertaamme sijoitusomaisuutemme tasoa näillä mittareilla listattuihin yrityksiin keskimäärin. Tavoittelemme sijoituksillamme markkinaa alhaisempia hiilipäästöjä, ja sijoituskohteiden hiilipäästöt otetaan huomioon uusia sijoituspäätöksiä tehdessä. Kiinteistösijoituksissamme teemme pitkäjänteistä vastuullisuustyötä muun muassa energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Fennia on myös osana Suomen vastuullisten sijoittajien yhteisöä Finsifiä, joka toimii vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjänä Suomessa. Fennia haluaa toimia osana vastuullisten sijoittajien verkostoa ja tukea vastuullisuuden asemaa sijoitustoiminnassa.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoittamisessa

Fennia-konserni toimii vastuullisuutta edistävästi myös huomioimalla sijoitustoiminnassa ja Henki-Fennian sijoitusvakuutusten myynnissä kestävyystekijöitä ja -riskejä. EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen mukaisesti seuraavassa kuvataan periaatteita, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen Henki-Fennian sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa sekä sijoitusvakuutuksia myytäessä.

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoitusvakuutuksia tarjottaessa

Henki-Fennian sijoitusvakuutuksiin liittyvät kestävyystekijät ja -riskit sekä haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin riippuvat siitä, millaisia sijoituskohteita vakuutukseen liitetään. Vakuutuksiin on liitettävissä useiden rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyhtiöiden sijoituskohteita ja -palveluita, ja kukin näitä tarjoava yhtiö arvioi tuotteidensa kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset.

Henki-Fennia huomioi sijoitusvakuutuksia tarjottaessa kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset valitsemalla yhteistyökumppaneikseen tahoja, jotka ovat sitoutuneet edistämään vastuullista sijoittamista esimerkiksi noudattamalla kansainvälisesti tunnustettuja standardeja (esim. UN PRI).

Valittaessa Henki-Fennian vakuutuksiin uusia sijoituskohteita kiinnitetään huomiota mm. siihen, että sijoituskohteita ja -palveluita tarjoavilla yhtiöillä on toimintamalli vastuullisuusnäkökulmien huomioimiseksi. Lisäksi Henki-Fennia varmistaa, että vakuutuksiin liitettävässä sijoituskohdevalikoimassa on jatkuvasti tarjolla useita kestäviä tai kestävyystekijöitä edistäviä sijoituskohteita.

Vakuutuksiin liittyvillä, Henki-Fennian hallinnoimilla, sijoituskoreilla pyritään edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sijoituskoreilla ei ole kestävien sijoitusten määrään liittyvää vähimmäistavoitetta. Kaikki koreihin valittavat osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavat rahastot ovat ottaneet ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyviin hallintotapoihin liittyvät ominaisuudet osaksi sijoituspäätöksiään. Koriin valittavien rahastojen vastuullisuutta seurataan rahastoille yhteisten mittarien avulla. Koreissa käytetään vain YK:n tukemien vastuullisuuden sijoittamisen periaatteita noudattamien rahastoyhtiöiden rahastoja. Rahastot ottavat eri tavoin huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Sijoitusvakuutusta tarjottaessa arvioidaan vakuutuksen ja sen sijoituskohteiden soveltuvuuden ja asianmukaisuuden lisäksi myös asiakkaan kestävyysmieltymykset. Vakuutusneuvonnassa asiakkaalle esitetään hänelle soveltuvat sijoituskohteet huomioiden myös hänen ilmoittamat kestävyysmieltymykset.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa

Toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioimiseen Henki-Fennian sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa, ovat luettavissa täällä (pdf-tiedosto) .

SFDR-sääntelyn määrittelemien kestävyystekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen Henki-Fenniassa

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Henki-Fennia ei toistaiseksi ota huomioon SFDR-sääntelyn määrittelemiä sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin omissa sijoituspäätöksissään. Fennia-konsernissa sijoituspäätösten teossa käytetään sijoitusten vastuullisuuden arviointiin ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapamittareita, jotka eivät täysin täsmää SFDR-sääntelyn määrittämien mittareiden kanssa. SFDR-sääntelyn mukaisia kestävyystekijöihin kohdistuvia pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomiointia sijoituspäätöksissä tullaan arvioimaan uudestaan vuonna 2024.

Ilmoitus vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Henki-Fennia huomioi vakuutusneuvonnassa SFDR-sääntelyn määrittelemät sijoituspäätösten haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin selvittämällä asiakkaan kestävyysmieltymykset ja suosittelemalla asiakkaalle vain hänen kestävyysmieltymystensä mukaisia tuotteita. Tuotteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimisen osalta.

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet