Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfullhet i Fennias placeringsverksamhet

Med ansvarsfulla investeringar avses en investeringsstrategi som även tar hänsyn till icke-ekonomiska frågor, till exempel hållbarhetsfaktorer, i investeringsbesluten. Försäkringsbolag som Fennia och Fennia Liv är stora investerare. Att ta hänsyn till ansvarsfullhet i investeringsbeslut är därför viktigt och till och med ett lagstadgat krav.

Fennia har förbundit sig att göra ansvarsfulla investeringar genom att underteckna de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och genom att endast anlita kapitalförvaltare och fondbolag som också har undertecknat principerna och som beaktar hållbarhet i placeringsverksamheten.

Vi beaktar hållbarheten i vår placeringsverksamhet både genom att utesluta och vikta våra placeringsobjekt och genom att påverka deras verksamhet. Vi följer upp indikatorer på miljö, samhälle och förvaltningssed bland våra placeringstillgångar kvartalsvis och jämför nivån på våra placeringstillgångar med företag som är listade med nämnda indikatorer i genomsnitt. Med våra investeringar strävar vi efter koldioxidutsläpp som är lägre än på marknaden, och placeringsobjektens koldioxidutsläpp beaktas vid nya placeringsbeslut. I våra fastighetsplaceringar arbetar vi långsiktigt med hållbarhet, bland annat för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen.

Fennia är också en del av Finsif, en organisation för ansvarsfulla placerare, som är föregångare inom ansvarsfulla investeringar i Finland. Fennia vill vara med i nätverket av ansvarsfulla placerare och stödja hållbarhetsaspekten i placeringsverksamheten.

Hur hållbarhetsrisker beaktas vid placeringar

Fenniakoncernen främjar ansvarstagande också genom att i sin placeringsverksamhet och i försäljningen av Fennia Livs placeringsförsäkringar beakta hållbarhetsfaktorer och -risker. I det följande beskriver vi i enlighet med EU:s disclosureförordning om hållbar finansiering de principer som tillämpas för att beakta hållbarhetsrisker i beslutsprocessen för Fennia Livs placeringar och vid försäljning av placeringsförsäkringar.

Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för de mänskliga rättigheterna samt frågor som gäller bekämpning av korruption och mutor. Med hållbarhetsrisker avses händelser eller omständigheter som är förknippade med miljön, samhället eller bolagsstyrningen och som kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hur hållbarhetsrisker beaktas när placeringsförsäkringar erbjuds

Hållbarhetsfaktorerna och -riskerna i anknytning till Fennia Livs placeringsförsäkringar samt negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beror på vilka placeringsobjekt som ansluts till försäkringen. Till försäkringarna kan man ansluta placeringsobjekt och -tjänster som erbjuds av flera fondbolag och värdepappersföretag, och varje bolag bedömer hållbarhetsriskerna och negativa konsekvenser för hållbarheten av de produkter bolaget erbjuder.

När Fennia Liv erbjuder sina placeringsförsäkringar beaktar bolaget hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser genom att välja sådana samarbetspartner, som förbinder sig att främja ansvarsfulla placeringar till exempel genom att följa internationellt accepterade standarder (som UN PRI).

Vid valet av nya placeringsobjekt för Fennia Livs försäkringar fäster man bland annat vikt vid att de bolag som erbjuder placeringsobjekt och -tjänster följer ett koncept som beaktar ansvarssynpunkter. Dessutom säkerställer Fennia Liv att det i urvalet av placeringsobjekt som kan anslutas till försäkringar ständigt ingår flera hållbara placeringsobjekt eller placeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer.

Med de försäkringsrelaterade placeringskorgar som Fennia Liv förvaltar strävar man efter att främja miljömässiga och samhällsmässiga egenskaper, men placeringskorgarna har inget minimimål för antalet hållbara placeringar. Alla fonder som placerar i aktier och företagslån som valts ut till korgarna har införlivat egenskaper gällande miljön, samhället och god styrningspraxis i sina placeringsbeslut. Hållbarheten för de fonder som valts ut till korgen övervakas med hjälp av gemensamma mätare för alla fonder. I korgarna används endast fonder från FN-stödda fondbolag som följer principerna för ansvarsfulla placeringar. Fonderna tar hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer på olika sätt.

När placeringsförsäkringar erbjuds bedöms lämpligheten och ändamålsenligheten i försäkringen och dess placeringsobjekt samt kundens hållbarhetspreferenser. Vid försäkringsrådgivningen presenteras lämpliga placeringsobjekt för kunden med hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser.

Beaktande av hållbarhetsrisker i beslutsprocessen för placeringar

De principer som tillämpas vid beaktande av hållbarhetsrisker i beslutsprocessen för Fennia Livs placeringar kan läsas här (pdf-fil) .

Hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen beaktas i Fennia Liv

Förklaring om placeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

För närvarande beaktar Fennia Liv inte i sina placeringsbeslut de huvudsakliga negativa konsekvenser som placeringsbeslut har för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen. För att bedöma placeringarnas hållbarhet vid placeringsbeslut i Fennia-koncernen används miljö-, samhälls- och förvaltningsmätare vilka inte helt stämmer överens med de mätare som fastställs i SFDR-regleringen. En ny bedömning kommer att göras 2024 av hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen beaktas.

Förklaring om försäkringsrådgivningens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I sin försäkringsrådgivning beaktar Fennia Liv de negativa konsekvenser som placeringsbeslut har för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR-regleringen genom att identifiera kundens hållbarhetspreferenser och endast rekommendera produkter som uppfyller kundens hållbarhetspreferenser. Produkterna rangordnas inte enligt de huvudsakliga negativa konsekvenserna.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor