Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Bolagsstämma

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias delägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 20.4.2022 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor i Böle på adressen Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors. För att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin uppmuntrar Fennia delägarna att noggrant överväga om det är nödvändigt att personligen delta i bolagsstämman eller om det är möjligt att delta endast via ett centralt ombud som utsetts av Fennia.

A. Frågor som behandlas i bolagsstämman

Följande frågor behandlas i bolagsstämman:

 1. Öppnande av stämman

 2. Konstituering av stämman

 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

 4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet

 5. Konstaterande av de närvarande samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd

 6. Ärenden som anges i 15 § i bolagsordningen.

  a. Framläggande av bokslutet för 2021 (som omfattar resultat- och balansräkningen och noter till dessa samt koncernbokslutet) och verksamhetsberättelsen.

  b. Framläggande av revisionsberättelsen.

  c. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

  d. Beslut om fastställande av bokslutet.

  e. Beslut om användning av vinsten som balansräkningen visar.

  Styrelsens förslag:
  Fennias utdelningsbara medel var 470 401 838,62 euro. Bolagets vinst för räkenskapsperioden var 67 110 488,28 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till säkerhetsfonden.

  f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören för 2021.

  g. Beslut om antalet förvaltningsrådsmedlemmar för 2023.

  Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
  Antalet minskas med en medlem och antalet fastställs till 46 medlemmar.

  h. Beslut om arvodena för förvaltningsrådsmedlemmarna samt grunderna för ersättning av resekostnader.

  Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
  Arvodena behålls på nuvarande nivå, det vill säga månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 2 000 euro, månadsarvodet för vice ordföranden är 1 500 euro och mötesarvodet för samtliga medlemmar är 1 400 euro.

  Dessutom betalas rese- och logikostnader enligt statens resereglemente samt som dagpenning det skattefria maximibelopp för dagpenning som avses i skattestyrelsens anvisningar.

  i. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden.

  Styrelsens förslag:
  Antalet fastställs till en ordinarie revisor och någon revisorssuppleant väljs inte. Revisorernas arvode betalas enligt skälig faktura.

  j. Val av förvaltningsrådets medlemmar.
  Det konstateras att följande medlemmar står i tur att avgå vid utgången av 2022: Virve Groning, Juha Järvi, Marianne Kaasalainen, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Hannu Löytönen, Jouko Maninen, Matti Manner, Juha Murtopuro, Antti Mykkänen, Ali U Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen och Jens Österberg. Av dem har Hannu Löytönen och Juha Järvi meddelat att de inte längre står till förfogande för omval.

  Dessutom lämnade Michael Cedercreutz, som stod i tur att avgå 31.12.2024, och Virpi Utriainen, som stod i tur att avgå 31.12.2024, förvaltningsrådet under mandatperioden och i deras ställe ska en ny medlem väljas för den återstående mandatperioden.

  Dessutom konstateras att Antti Mykkänen, som står i tur att avgå 31.12.2022, är Fennias personalrepresentant i förvaltningsrådet och i hans ställe har Fennias personal valt personalrepresentant Hanna Sompin för mandatperioden 2023–2025.

  Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:

  Av de som står i tur att avgå väljs följande personer om för mandatperioden 2023–2025: Virve Groning, Marianne Kaasalainen, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Jouko Maninen, Matti Manner, Juha Murtopuro, Antti Mykkänen, Ali U Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen och Jens Österberg.

  Till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs:
  • personalrepresentant Hanna Somppi för mandatperioden 2023–2025,
  • verkställande direktör Satu Heikkilä (Nordic Tank Oy) från och med 20.4.2022 för att ersätta Virpi Utriainen för hennes resterande mandatperiod fram till 31.12.2024,
  • verkställande direktör Annaleena Hakola (Hakola Huonekalu Oy) från och med 20.4.2022 för att ersätta Michael Cedercreutz för hans resterande mandatperiod fram till 31.12.2022 och efter det för mandatperioden 2023–2025 samt
  • general i reserven Jarmo Lindberg för mandatperioden 2023–2025.

  k. Val av revisor.

  Styrelsens förslag:
  KPMG Oy Ab väljs till ordinarie revisor (huvudansvarig CGR Mikko Haavisto).

 7. Avslutande av stämman.

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, inklusive alla beslutsförslag på bolagsstämmans föredragningslista, finns på Fennias webbplats https://www.fennia.fi/bolagsstamma. Fennias bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på ovan nämnda webbplats senast tisdagen den 5.4.2022.

Denna stämmokallelse och övriga ovan nämnda dokument är även tillgängliga på bolagsstämman och på begäran skickar vi kopior på dem och denna stämmokallelse till delägaren. Bolagsstämmans protokoll finns till påseende på ovan nämnda webbplats senast från den 19.4.2022.

C. Anvisningar till mötesdeltagarna

1. Anmälan

Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast 31.12.2021.

För att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin tillämpas särskilda mötesarrangemang på bolagsstämman.
• Mötet hålls så koncist som möjligt, men så att lagens minimikrav säkert uppfylls.
• Man försöker begränsa antalet mötesdeltagare. För att följa begränsningarna om antalet deltagare vid offentliga möten kan deltagarna vid behov placeras i lokaler som är avskilda från varandra.
• På mötet deltar endast nödvändiga personer från bolagets sida.
• På mötet ordnas ingen servering.

En delägare som vill delta på bolagsstämman ska anmäla sig senast 12.4.2022 klockan 16. Anmälan ska vara framme innan dess.

Anmälan till bolagsstämman kan göras per e-post till hanna.liski@fennia.fi, per telefon på 010 503 5415 eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PN 1, 00017 FENNIA. I samband med anmälan ska man ange delägarens namn, personbeteckning och telefonnummer samt namn på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning eller meddela om anlitande av ett centralt ombud som utsetts av Fennia.

Delägaren, hans eller hennes representant eller ombud ska på mötesplatsen vid behov kunna bestyrka sin identitet och/eller representationsrätt.

2. Anlitande av ombud och fullmakter

Delägaren kan delta på bolagsstämman och utöva sina rättigheter genom ombud. Delägarens ombud ska lägga fram en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda delägaren.

På grund av COVID-19-pandemin uppmuntrar vi alla delägare att noggrant överväga att delta via ett centralt ombud som utsetts av Fennia och ge fullmakt till Sanna Elg, Fennias direktör för juridiska ärenden, eller en person som hon beordrat, att representera sig och utöva rätten att yttra sig och rösta på bolagsstämman. Fullmaktsmallen finns på Fennias webbplats www.fennia.fi/bolagssamma.

Eventuella fullmakter ombeds lämnas in per e-post till hanna.liski@fennia.fi eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PB 1, 00017 FENNIA innan anmälningstiden går ut.

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA

STYRELSEN

Bilagor

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor