Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yhtiökokous

Yhtiökokous

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Pasilassa osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Fennia kehottaa osakkaita vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen henkilökohtaisesti välttämätöntä vai onko kokoukseen mahdollista osallistua ainoastaan Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen sekä osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut asiat

  a. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus.

  b. Esitetään tilintarkastuskertomus.

  c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

  d. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

  e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

  Hallituksen ehdotus:
  Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 470.401.838,62 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 67.110.488,28 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään varmuusrahastoon.


  f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2021.

  g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2023.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Pienennetään lukumäärää yhdellä jäsenellä ja vahvistetaan lukumääräksi 46 jäsentä.


  h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Pidetään palkkiot ennallaan siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.500 euroa ja kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 1.400 euroa.

  Lisäksi suoritetaan matka- ja majoituskulut valtion matkustussäännön mukaisesti sekä päivärahana verohallituksen ohjeiden mukainen verovapaan päivärahan enimmäismäärä.

  i. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot.

  Hallituksen ehdotus:
  Lukumääräksi vahvistetaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei valita. Maksetaan tilintarkastajille palkkio tilintarkastajien kohtuullisen laskun mukaan.

  j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

  Todetaan, että vuoden 2022 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Virve Groning, Juha Järvi, Marianne Kaasalainen, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Hannu Löytönen, Jouko Maninen, Matti Manner, Juha Murtopuro, Antti Mykkänen, Ali U Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg. Näistä Hannu Löytönen ja Juha Järvi ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä mahdolliseen uudelleen valintaan.

  Lisäksi erovuorossa 31.12.2022 ollut Michael Cedercreutz ja erovuorossa 31.12.2024 ollut Virpi Utriainen ovat eronneet hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja heidän tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle.

  Todetaan myös, että erovuorossa 31.12.2022 oleva Antti Mykkänen on Fennian henkilöstönedustaja hallintoneuvostossa ja hänen tilalleen Fennian henkilöstö on valinnut toimikaudelle 2023-2025 henkilöstönedustaja Hanna Sompin.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Erovuorossa olevista Virve Groning, Marianne Kaasalainen, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Jouko Maninen, Matti Manner, Juha Murtopuro, Antti Mykkänen, Ali U Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg valitaan uudelleen toimikaudelle 2023-2025.

  Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:
  • henkilöstönedustaja Hanna Somppi toimikaudelle 2023-2025;
  • toimitusjohtaja Satu Heikkilä (Nordic Tank Oy) 20.4.2022 alkaen Virpi Utriaisen tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2024 asti;
  • toimitusjohtaja Annaleena Hakola (Hakola Huonekalu Oy) 20.4.2022 alkaen Michael Cedercreutzin tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2022 asti ja tämän jälkeen toimikaudelle 2023-2025; sekä
  • reservin kenraali Jarmo Lindberg toimikaudelle 2023–2025.

  k. Valitaan tilintarkastajat.

  Hallituksen ehdotus:
  Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena KHT Mikko Haavisto).

 7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Fennian tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään tiistaina 5.4.2022.

Tämä kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkaalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2021 alkanut vakuutus.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokouksessa on käytössä erityiset kokousjärjestelyt:
• Kokous pidetään mahdollisimman tiiviinä kuitenkin lain asettamien vähimmäisvaatimusten täyttyminen varmistaen.
• Kokoukseen osallistujien määrää pyritään rajoittamaan. Tarvittaessa osallistujat jaetaan toisistaan eristettyihin tiloihin julkisten kokousten osallistujamääriä koskevien rajoitusten noudattamiseksi.
• Kokouksessa on läsnä yhtiön puolelta vain välttämättömät henkilöt.
• Kokouksessa ei järjestetä tarjoiluja.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.4.2022 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi, puhelimitse numeroon 010 503 5415 tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkaan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai ilmoitus Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen käyttämisestä.

Osakkaan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

COVID-19-pandemian takia kehotamme osakkaita vakavasti harkitsemaan osallistumista vain Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä ja valtuuttamaan Fennian lakiasianjohtaja Sanna Elgin tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa ja äänioikeutta yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ovat saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA

HALLITUS

Yhtiökokousaineistot

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa Fennia-konsernistaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia-konserni
Konsernin yhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet