Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yhtiökokous

Yhtiökokous

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.5.2024 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa Pasilassa osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen sekä osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut asiat

  a. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus.

  b. Esitetään tilintarkastuskertomus.

  c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

  d. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

  e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

  Hallituksen ehdotus:
  Fennian voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 573 962 807,47 euroa. Yhtiön tilikauden tappio oli -13 299 118,36 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio katetaan varmuusrahastosta.


  f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

  g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2025.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Pidetään lukumäärää ennallaan ja vahvistetaan lukumääräksi 46 jäsentä.


  h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Pidetään palkkiot ennallaan siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 500 euroa ja kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 1 400 euroa.

  Lisäksi suoritetaan matka- ja majoituskulut valtion matkustussäännön mukaisesti sekä päivärahana verohallituksen ohjeiden mukainen verovapaan päivärahan enimmäismäärä.

  i. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot.

  Hallituksen ehdotus:
  Lukumääräksi vahvistetaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei valita. Maksetaan tilintarkastajille palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

  j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

  Todetaan, että vuoden 2024 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Clarisse Berggårdh, Risto Finne, Jarmo Halonen, Satu Heikkilä, Jukka Hyryläinen, Tommi Latva, Maunu Lehtimäki, Heli Lindqvist, Mikko Markkanen, Anna Mollberg, Ari Penttilä, Pekka Rantamäki, Tarleena Rinta-Jouppi, Juhana Tikka ja Minna Vanhala-Harmanen. Näistä Satu Heikkilä ei ole enää käytettävissä uudelleen valintaan, ja Risto Finne on eronnut jo vuoden 2023 aikana.

  Lisäksi erovuorossa 31.12.2025 ollut Marianne Kaasalainen on eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja erovuorossa 31.12 2026 ollut Markus Lindblom on menehtynyt ja heidän kummankin tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle.

  Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:
  Erovuorossa olevista Clarisse Berggårdh Jarmo Halonen, Jukka Hyryläinen, Tommi Latva, Maunu Lehtimäki, Heli Lindqvist, Mikko Markkanen, Anna Mollberg, Ari Penttilä, Pekka Rantamäki, Tarleena Rinta-Jouppi, Juhana Tikka ja Minna Vanhala-Harmanen valitaan uudelleen toimikaudelle 2025–2027.

  Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:
  • talous- ja henkilöstöjohtaja Nina Lampen (Oy Ankkalampi) 8.5.2024 alkaen Marianne Kaasalaisen tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2025 asti;
  • toimitusjohtaja Ville Mäkinen (TavaraTaxi) 8.5.2024 alkaen Markus Lindblomin tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2026 asti.
  • toimitusjohtaja Gina Tallqvist (Tallqvist-yhtiöt) ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Pitkänen (Kumoni Oy) toimikaudelle 2025–2027.

  k. Valitaan tilintarkastajat.

  Hallituksen ehdotus:
  Valitaan tilikaudelle 1.1.2024–31.12.204 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena KHT-tilintarkastajana Petri Kettunen.

  l. Valitaan kestävyysraportointitarkastaja.

  Hallituksen ehdotus:
  Valitaan tilikaudelle 1.1.2024-31.12.204 kestävyysraportointitarkastajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Petri Kettunen.

 7. Muut asiat

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Fennian hallitus ja hallintoneuvosto ehdottavat Fennian yhtiöjärjestystä muutettavan täydentämällä yhtiöjärjestyksen kohtia 12 § (Tilintarkastajat) ja 15 § (Varsinainen yhtiökokous) alla kuvatusti. Muutoksilla varaudutaan kestävyysraportointidirektiivin mukanaan tuomaan velvoitteeseen valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyysraportointitarkastaja.

  Ehdotettavat lisäykset voimassa oleviin yhtiöjärjestyksen kohtiin on korostettu kursiivilla ja alleviivauksilla.

  12 § Tilintarkastajat ja kestävyysraportointitarkastaja

  Varsinainen yhtiökokous valitsee tilikaudeksi kerrallaan vähintään yhden ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä vähintään yhden ja enintään kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhtiön hallintoa ja tilejä. Varatilintarkastajan valinta ei ole kuitenkaan pakollinen tilintarkastusyhteisön tultua valituksi tilintarkastajaksi.

  Varsinainen yhtiökokous valitsee tilikaudeksi kerrallaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyysraportointitarkastajan ja tälle sijaiseksi toisen kestävyysraportointitarkastajan. Kestävyysraportointitarkastajan sijaisen valinta ei ole kuitenkaan pakollinen kestävyystarkastusyhteisön tultua valituksi kestävyysraportointitarkastajaksi.

  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä kestävyysraportointitarkastajan ja tämän sijaisen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö.

  15 § Varsinainen yhtiökokous

  Kokouksessa on
  - esitettävä
  a) tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  b) tilintarkastuskertomus;
  c) hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta;
  - päätettävä
  d) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  e) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  f) vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
  g) hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kalenterivuodeksi;
  h) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
  i) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä sekä näille maksettavista palkkioista;
  - valittava
  j) hallintoneuvoston jäsenet;
  k) tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat;
  l) kestävyysraportointitarkastaja ja tarvittaessa tämän sijainen sekä
  - käsiteltävä
  m) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Ehdotetut muutokset sisältävä yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on esitetty tässä liitteessä (Ehdotus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian Yhtiöjärjestykseksi, pdf) .

 8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Fennian tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 22.4.2024.

Tämä kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkaalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.5.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2023 alkanut vakuutus.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.4.2024 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi, puhelimitse numeroon 010 503 5415 tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkaan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai ilmoitus Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen käyttämisestä.

Osakkaan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakas voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä ja valtuuttaa Fennian lakiasioista vastaavan johtajan Sanna Elgin tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa ja äänioikeutta yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ovat saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA

HALLITUS

Yhtiökokousaineistot

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet