Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturva - Potilasvakuutus
Potilasvakuutuksen esite

Yritysturva - Potilasvakuutus

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerromme lakisääteisen potilasvakuutuksen sisällöstä, korvausperiaatteista, rajoituksista sekä vakuutuksenottajan ja vakuutetun oikeuksista ja velvollisuuksista. Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksesta on annettu vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa. Potilasvakuutus perustuu potilasvakuutuslakiin. Siihen sovelletaan lisäksi vakuutussopimuslakia potilasvakuutuslaissa kerrotulla tavalla. Vakuutuksen laajuus ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät potilasvakuutuslain, vakuutussopimuslain ja Fennian potilasvakuutusehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaan.

Vakuutussopimuslain ja potilasvakuutuslain ryhmävakuutusta koskevat säännökset eivät ole pakottavia ja siksi niistä voidaan poiketa vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa. Potilasvakuutuksen ehtoihin on erikseen merkitty ne ehtokohdat, joita ei sovelleta ryhmävakuutukseen. Nämä ehtokohdat liittyvät esimerkiksi vakuutussopimuksen voimassaoloaikaan ja vakuutuksen päättämiseen.

Potilasvakuutuslain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa Suomessa harjoittavalla toimijalla on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutuksen tarkoituksena on tuoda vakuutusturvaa hoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon varalta. Potilasvakuutus antaa turvaa myös hoitohenkilökunnalle ja terveydenhuollon palvelujen tuottajalle potilasvahingosta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden varalta.

Vakuuttamisvelvollisia ovat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat yhteisöt, säätiöt ja itsenäiset ammatinharjoittajat sekä työnantajat, joiden palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Esimerkkejä terveyden- ja sairaanhoitotoiminnasta :

 • lääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan tai kätilön antama hoito

 • esteettinen kirurgia

 • fysioterapia

 • optikon toiminta

 • terveydenhuoltolaissa tarkoitettu ensihoitopalvelu sekä

 • reseptilääkkeen myynti apteekista

Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös

 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman vuokraamista harjoittavia yrityksiä

 • oppilaitoksia, joissa koulutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä, silloin kun ne harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitoa

 • vapaaehtoistyötä tapahtumissa, esimerkiksi konserteissa tai urheilukilpailuissa, joissa terveydenhuollon ammattihenkilö on paikalla, valmiina antamaan ensiapua

 • terveyden- ja sairaanhoitoalan harjoittelijoita ja opiskelijoita.
  Harjoittelijat ja opiskelijat rinnastetaan sen toimijan henkilöstöön, jonka valvonnassa he suorittavat harjoittelua.

Potilasvakuutuksella voidaan vakuuttaa vain potilasvakuutuslain mukaista toimintaa ja toimijoita. Tämän vuoksi esimerkiksi homeopaattisia hoitoja tarjoavat toimijat eivät voi saada potilasvakuutusta.

Vakuutus voi olla yksilöllinen, ryhmä- tai ryhmäetuvakuutus.

Yksilöllinen vakuutus myönnetään esimerkiksi itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalle hierojalle tai hierontatoimintaa yritysmuodossa harjoittavalle yritykselle. Ryhmäetuvakuutus on ryhmälle tarjottava vakuutus, jossa vakuutettuina ovat joko kokonaan tai osittain vakuutusmaksun maksavat ryhmän jäsenet. Ryhmäetuvakuutus rinnastetaan vakuutussopimuslakia sovellettaessa yksilölliseen vakuutukseen. Ryhmävakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jossa vakuutettuina ovat vakuutuskirjaan merkityn ryhmän jäsenet ja vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun.

Potilasvakuutus on voimassa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Potilasvakuutus on lisäksi voimassa rajoitetusti ulkomailla annetun terveyden- ja sairaanhoidon osalta silloin, kun julkisen terveydenhuollon yksikkö järjestää potilaan terveydentilan kannalta välttämättömän hoidon ulkomailla. Potilasvakuutus ei ole voimassa tilanteissa, joissa henkilö omatoimisesti hakeutuu hoitoon ulkomaille.

Vakuutus alkaa sovittuna ajankohtana ja jatkuu vakuutuskauden kerrallaan. Ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 kuukautta ja seuraavat vuoden pituisia. Potilasvakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Aikaisempien vakuutusmaksujen laiminlyönti voi johtaa siihen, että potilasvakuutus tulee voimaan vasta, kun ensimmäisen vakuutuskauden maksu on maksettu. Ryhmävakuutuksia lukuun ottamatta potilasvakuutus ei pääty, vaikka vakuutusmaksua ei olisi maksettu.

Jos toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana ja sinulla ei ole palkattua henkilökuntaa, tarjoamme sinulle potilasvakuutuksen, jonka vakuutusmaksu on kiinteä vuosimaksu. Vakuutusmaksu perustuu harjoittamasi toiminnan luonteeseen ja laskutetaan etukäteen vakuutuskauden alkaessa. Muille toimijoille vakuutus tehdään yritysvakuutuksen muodossa ja vakuutusmaksu perustuu harjoitettuun toimintaan ja kokonaispalkkaan. Yritysvakuutuksen vakuutusmaksu muodostuu ennakkomaksusta ja tasoitusmaksusta. Laskutamme ennakkovakuutusmaksun arvioidun palkkasumman perusteella vakuutuskauden alkaessa ja tasoitusmaksun vakuutuskauden päätyttyä, ilmoittamasi palkkasumman mukaisesti.

Muista, että vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Muistutuksen lähettämisestä perimme viisi euroa. Jos maksu viivästyy, perimme vakuutusmaksun viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä sen mukaan, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta on laissa säädetty.

Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava meille oikeat ja täydelliset tiedot. Tietojen perusteella pystymme arvioimaan riskit ja löytämään sopivan vakuutussuojan. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana oikaista antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Puutteellisten tai väärien tietojen antaminen voi johtaa siihen, että vakuutusmaksuja korotetaan takautuvasti.

Vakuutussopimuksen keskeiset tiedot on kerrottu vakuutuskirjassa, jonka lähetämme vakuutuksenottajalle aina uuden vakuutuskauden alkaessa. Vakuutusehdoissa selvitetään yksityiskohtaisemmin vakuutussopimukseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi oikeutesi ja velvollisuutesi. Vakuutusehdot saat jo ennen vakuutuksen ottamista niin halutessasi.

Meillä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa ja tavalla. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme sinulle ilmoituksen siitä, miten sopimus muuttuu.

Potilasvakuutuksesta korvataan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko, joka johtuu

 • hoitovahingosta, joka on sattunut tutkimuksen, hoidon, rokottamisen tai veren- tai elimenluovutuksen yhteydessä. Hoitovahinko voi johtua myös siitä, että potilasta ei ole tutkittu tai hoidettu, vaikka olisi pitänyt.

 • tutkimuksen, hoidon, tai muun käsittelyn yhteydessä alkaneesta infektiosta

 • tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteen taikka muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä tai tapaturmasta sairaankuljetuksen aikana.

 • terveydenhuollon laitteen, välineen tai tarvikkeen viasta

 • palosta tai muusta vastaavasta hoitohuoneiston tai -laitteiston vahingosta

 • potilaaseen kiinteästi asennetun laitteen turvallisuuspuutteesta (1.1.2021 alk.)

 • lääkkeen toimittamisesta lain tai asetuksen tai niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti

 • kohtuuttomasta vahingosta, joka on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä, josta on aiheutunut potilaalle pysyvä vaikea sairaus, vamma tai kuolema ja tätä seurausta voidaan pitää kohtuuttomana.

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat vahingonkorvauslakiin. Vahingon kärsineelle voidaan maksaa muun muassa seuraavia korvauksia:

 • tarpeelliset sairaanhoitokustannukset

 • muut tarpeelliset kustannukset

 • ansionmenetys

 • kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta

 • pysyvä haitta

 • ammatillisen kuntoutuksen kustannukset (1.1.2021 jälkeen sattuneet vahingot).

Potilasvakuutuskeskus hoitaa keskitetysti potilasvahinkojen käsittelyn potilasvakuutuslain säännösten mukaisesti. Vahingonkärsinyt voi hakea korvausta vakuutuksesta tekemällä kirjallisen vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden sisällä siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin.

Potilasvahinko korvataan siitä vakuutuksesta, joka oli voimassa silloin, kun potilasvahingon aiheuttanut terveyden- tai sairaanhoito annettiin tai laiminlyönti tapahtui. Ennen 1.1.2021 sattuneet potilasvahingot korvataan potilasvahinkolain mukaan ja tämän jälkeen sattuneisiin potilasvahinkoihin sovelletaan uutta potilasvakuutuslakia. Potilasvakuutuskeskus korvaa myös potilasvahingon, joka on sattunut terveydenhuollon ammattihenkilön antaessa apua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle henkilölle muualla, kuin terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä tai kadulla.
Lisätietoja: www.pvk.fi.

Murtuman hoito risteilymatkalla

Koululainen oli lähdössä luokkaretkelle risteilymatkalle ja kompastui laivaan astuessaan siten, että kaatui ja loukkasi kätensä. Hän hakeutui laivan sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitaja tarkisti käden ja totesi, että jatkotoimenpiteitä ei tarvita. Myöhemmin kädessä todettiin murtuma. Koska hoito annettiin pian lähdön jälkeen laivan ollessa Suomen merialueella, Potilasvakuutuskeskus otti tutkittavaksi potilaan hoidosta myöhemmin tekemän vahinkoilmoituksen.

Rannemurtuma ratsastusterapian yhteydessä

Potilas putosi hevosen selästä fysioterapeutin ohjaaman ratsastusterapian yhteydessä. Potilaalle aiheutui tapaturmassa rannemurtuma. Ratsastusterapia luokiteltiin hoitotoimenpiteeksi ja vahinko korvattiin potilasvakuutuksesta.

Kaatuminen ja rannemurtuma wc-käynnin yhteydessä

Potilas oli hoidettavana palovammojen vuoksi. Osastohoitojakson aikana hän kaatui wc-käynnillä, josta aiheutui rannemurtuma. Kaatuminen tapahtui sairaalan vuodeosastolla oleskelun yhteydessä. Potilas kuitenkin liikkui ja toimi itsenäisesti eikä hän ollut erityisen valvonnan tai avustamisen tarpeessa. Tässä tapauksessa potilaan tilanne ei edellyttänyt erityistä valvontaa tai avustamista, sillä potilas kykeni liikkumaan osastolla itsenäisesti. Kysymyksessä ei ollut korvattava potilasvahinko.

Suomalaisen lääkärin ulkomailla suorittama leikkaus

Suomalainen potilas sopi Suomessa lääkärin vastaanotolla lääkärin kanssa leikkauksesta, jonka kyseinen lääkäri sittemmin toteutti ulkomailla. Vaikka sekä potilas että lääkäri olivat suomalaisia, potilasvakuutus ei korvannut leikkauksessa sattunutta potilasvahinkoa, koska kyse ei ollut julkisen terveydenhuollon päättämästä hoidosta ulkomailla.

Potilasvakuutuksesta ei korvata

 • vähäistä vahinkoa. Vahinkoa pidetään vähäisenä, jos siitä aiheutuu potilaalle vain lievää kipua ja särkyä, siitä ei jää hänelle pysyvää toiminnallista haittaa, kosmeettista vikaa tai haittaa tai mikäli hänen maksettavakseen jäävät kustannukset ovat korkeintaan 200 euroa.

 • lääkkeen aiheuttamia vahinkoja

 • esinevahinkoja.

Kuinka yksilöllinen potilasvakuutus irtisanotaan?

Jos vakuuttamisvelvollisuus ei ole päättynyt, vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa yksilöllinen potilasvakuutus vain siinä tapauksessa, että vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti ja jos vakuutus jatkuu toisessa vakuutusyhtiössä, irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

Potilasvakuutuslain mukaan meillä ei ole oikeutta irtisanoa yksilöllistä potilasvakuutusta.

Ryhmä- tai ryhmäetuvakuutuksen päättyminen

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy vakuutuksenottajan osalta. Ilmoitamme vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Meillä on oikeus irtisanoa ryhmä- tai ryhmäetuvakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Jos ryhmävakuutuksen vakuutusmaksua ei ole määräajassa maksettu, vakuutus päättyy sen vakuutuskauden päättyessä, johon maksun laiminlyönti kohdistuu.

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyönyt toimija on velvollinen maksamaan Potilasvakuutuskeskukselle vakuutusmaksua vastaavan maksun ja erillisen laiminlyöntimaksun, joka on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen. Korotettu maksu on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomiota ja päätöstä. Potilasvakuutuskeskus korvaa potilasvahingon, joka on sattunut vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneen antaman terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä.

Käsittelemme Fenniassa asiakkaidemme henkilötietoja potilasvakuutuslain sekä julkisuus-, tietosuoja- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme aina asiakkaidemme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.

Fennian tapaan käsitellä henkilötietoja voit tutustua osoitteessa www.fennia.fi/tietosuoja. Sieltä löytyvät myös Fennian henkilörekistereiden selosteet sekä tietoa oikeuksistasi.

Fennia saattaa käyttää vahingon käsittelyn ja korvaamisen aikana automatisoituja päätöksentekomenetelmiä päätöksentekonsa virheettömyyden tai tehokkuuden varmistamiseksi.

Sinulla on oikeus tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot verkkopalvelussamme ja vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.

Luovutamme tietojasi vain lainsäädännön nojalla tai antamasi suostumuksen perusteella. Käytämme palvelujemme tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä apunamme huolellisesti valittuja ulkopuolisia palveluntarjoajia, joille siirrämme tietoja niiltä osin kuin on tarpeellista heidän tuottamiensa palveluiden toteuttamiseksi.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme luonnollista henkilöä koskevista vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen rekisteriin.

Voit kysyä meiltä yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse osoitteella tietosuoja@fennia.fi.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tallennamme puheluita vakuutus-, korvaus-, ja erikoistarkastustoiminnoissa liiketapahtuman todentamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi sekä käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi. Puheluja voidaan tallentaa myös koulutuskäyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovel-vollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutussopimuslain 5b §:n mukaisia henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Myyntihenkilöstömme ja vakuutusedustajien palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Muista, että tarpeen tullen voit aina olla yhteydessä meihin.

Löydät ajantasaiset yhteystietomme osoitteesta www.fennia.fi.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 740 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet