Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset - tuote-esite
Yrityksen vapaaehto hlö- ja matkavakuutukset -esite

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset - tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan vapaaehtoisten yrityksen henkilöstön tapaturmavakuutusten, yrityksen sairausturvavakuutusten ja matkavakuutusten keskeinen sisältö, korvaukset ja tärkeimmät rajoitukset.


Kun huolehdit huomisesta ajoissa, on se sijoitus myös henkilöstöasioissa. Yrityksen toiminnalle tärkeiden henkilöiden sairastuminen voi mm. pitkittää toimitusaikoja tai keskeyttää toimintoja tilapäisesti. Pahimmillaan sairastuminen voi vaikuttaa jopa yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen.

Vakuutusten yksityiskohtainen sisältö ja kaikki rajoitukset ovat vakuutusehdoissa, jotka saat vakuutuskirjan yhteydessä. Vakuutusehdot löydät myös verkkosivuiltamme www.fennia.fi.

Vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset täydentävät tapaturmavakuutuslain mukaisten vakuutusten antamaa turvaa.

Henkilövakuutuksia ovat vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, Yrityksen sairausturvavakuutus ja matkustajavakuutus. Tarjoamme tapaturmavakuutusturvaa myös Suomessa tehtävän etätyön ajalle siltä osin, kun vahinkoa ei korvata tapaturmavakuutuslain mukaisesta pakollisesta työajan vakuutuksesta.

Jos työntekijä joutuu olemaan työstä poissa pitkään, hänelle palkataan sijainen. Yrittäjän omaa työosuutta sen sijaan ei yleensä tee kukaan toinen. Yrityksen sairausturvavakuutus esimerkiksi mahdollistaa vakuutetulle tehokkaan hoidon myös yksityisessä sairaanhoitolaitoksessa ja saattaa näin nopeuttaa tervehtymistä ja vähentää työkyvyttömyysaikaa.

Matkavakuutus sisältää yleensä sekä matkustaja- että matkatavaravakuutuksen. Kumpikin näistä vakuutuksista myönnetään myös erillisenä. Jos matkatavaravakuutus on valittu, sopimukseen sisältyvät aina myös matkustajan vastuuvakuutus ja matkustajan oikeusturvavakuutus. Matkatavaravakuutus, matkustajan vastuuvakuutus ja matkustajan oikeusturvavakuutus ovat vahinkovakuutuksia.

Ulkomailla olosuhteet saattavat olla hyvinkin erilaiset kuin Suomessa. Kattavalla matkavakuutuksella yritys varmistaa matkustavalle henkilöstölleen nopean ja asiantuntevan avun sairauden ja tapaturman varalta myös ulkomailla.

Komennusmatkavakuutukseen voi liittää myös terveydenhoitoturvan, joka kattaa hoitokulujen lisäksi terveydenhoitokuluja.

Yritys voi ottaa nämä vakuutukset työntekijöilleen ja yrittäjälle itselleen yksilöllisenä tai ryhmävakuu­tuksena. Vakuutusten saamisen ja voimassaolon edellytyksenä koko vakuutusajan on, että vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa ja kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, siitä on ilmoitettava viipymättä Fen­niaan.

Yksilöllinen vakuutus voidaan suunnitella jokaiselle vakuutetulle erikseen. Tällöin jokaisen vakuutetun nimi mainitaan vakuutuskirjassa.

Yrityksen sairausturvavakuutusta haettaessa jokaiselta vakuutettavalta tarvitaan terveysselvitys. Jos vakuutettavalla on jokin sairaus tai vamma, vakuutukseen voidaan liittää sitä koskeva rajoi­tus­ehto. Terveydentilasta riippuen vakuutusta ei aina voida myöntää.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Yksilöllinen vakuutus alkaa, kun kirjallinen vakuutushakemus on toimitettu Fenniaan. Jos vakuutettavalta on pyydetty terveysselvitys, vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun sekä terveysselvitys että kirjallinen vakuutushakemus on toimitettu Fenniaan.

Yksilöllinen vakuutus päättyy viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää vakuutusehdoissa mainitun iän. Tapaturmavakuutuksessa yleinen ikäraja on 70 vuotta ja Yrityksen sairausturvavakuutuksessa 68 vuotta.

Vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin, jos yritys esimerkiksi irtisanoo vakuutuksen työsuhteen päättymisen vuoksi. Tällöin vakuutettu ei voi jatkaa vakuutusta omana henkilökohtaisena vakuutuksenaan.

Ryhmävakuutuksessa vakuutusturva on sama kaikille. Yritys voi ottaa tapaturmavakuutuksen tai Yrityksen sairausturvavakuutuksen kaikille työsuhteessa oleville työntekijöilleen tai tietylle työntekijäryhmälle. Vakuutusturva valitaan olemassa olevista vaihtoehdoista.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Ryhmävakuutus alkaa samasta päivästä, kuin vakuutettuun ryhmään kuuluvan henkilön työsuhdekin. Vakuutuksenottaja päivittää vähintään kerran vuodessa ryhmään tulleiden ja ryhmästä lähteneiden henkilötiedot ja ilmoittaa ne Fenniaan.

Sekä Yrityksen sairausturvavakuutuksessa että tapaturmavakuutuksessa on päättymisikä. Tapaturmavakuutuksessa yleinen ikäraja on 70 vuotta ja Yrityksen sairausturvavakuutuksessa 68 vuotta. Ylin mahdollinen päättymisikä on 80 vuotta. Vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin, jos henkilö eroaa vakuutetusta ryhmästä tai hänen työsuhteensa päättyy.

Vakuutuksenottajalla (työnantajalla) on milloin tahansa oikeus sanoa vakuutus irti kirjallisesti. Tällöin vakuutettu (työntekijä) ei voi jatkaa vakuutusta omana henkilökohtaisena vakuutuksenaan.

Kenelle korvaukset maksetaan

Sairaanhoitokulut maksetaan alkuperäisten tositteiden mukaan sille, joka on maksanut kulut (vakuutettu tai työnantaja).

Päiväkorvaukset maksetaan vakuutetulle. (Korvauksensaajaksi on mahdollista sopia myös vakuutuksenottaja eli työnantaja. Edunsaaja sovitaan aina etukäteen ja se mainitaan vakuutuskirjassa.)

Haittakorvaukset maksetaan vakuutetulle.

Korvaus kuolemantapauksessa maksetaan vakuutuksenottajan (työnantajan) määräämälle edunsaajalle.

Vakuutetun omavastuu

Joissakin vakuutuksissa on omavastuu, joka vähennetään vakuutetulle maksettavasta korvauksesta tai jonka vakuutettu maksaa hoitolaitokselle lääkärikäynnin yhteydessä. Päiväkorvauksessa on omavastuuaika, joka vähennetään työkyvyttömyysajasta, jolta päiväkorvausta maksetaan.

Jos vakuutukseen liittyy omavastuu, se mainitaan aina vakuutuskirjassa ja tässä esitteessä kunkin vakuutuksen esittelyn yhteydessä.

Indeksiehto

Kuolemanvara- ja haittakorvausten vakuutusmäärät ja -maksut sekä mahdolliset päiväkorvaukset tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti.

Hoitokulukorvaukset eivät ole indeksisidonnaisia.

Verotus

Hoitokulu- ja haittakorvaukset ovat korvauksensaajalle verottomia. Päiväkorvaus sen sijaan on verotettavaa tuloa.

Kuolemantapauksessa

 • kuolemantapausten perusteella maksettava kuoleman­tapauskorvaus on lähiomaiselle kokonaan perintö­verotettavaa

 • muille edunsaajille kuin leskelle ja lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on verotettavaa pääomatuloa.

Vakuutusten verokohtelu riippuu kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä. Fennia ei vastaa verotukseen mahdollisesti tulevista muutoksista.

Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus

Tapaturmavakuutukset, Yrityksen sairausturvavakuutukset, matkustajavakuutus

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, voimme alentaa korvausta sen mukaan, kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Matkatavaravakuutus

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman.

Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hän on aiheut­tanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai vakuutetun alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai jos alkoholi tai muu huumaava aine on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

Samastaminen

Vakuutettuun samastettavat henkilöt kerromme vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovellamme samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on joku seuraavista: tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin, huumausaineiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Kunkin vakuutuksen voimassaoloon (aika, paikka ym.) liittyvistä yksityiskohdista kerrotaan tässä esitteessä vakuutuksen esittelyn yhteydessä. Voimassaolo mainitaan aina myös vakuutuskirjassa.

Irtisanomisoikeudesta

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus kirjallisesti irti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy ilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa jatkuvan vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu muita tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Maksun määräytyminen

Kunkin vakuutuksen maksuun vaikuttavista yksityiskohdista kerrotaan tässä esitteessä vakuutuksen esittelyn yhteydessä. Vakuutusmaksu mainitaan aina myös vakuutuskirjassa.

Maksun maksaminen

Maksa vakuutusmaksu viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Määräaikaisen matkavakuutuksen maksu on yleensä maksettava ennen vakuutuksen voimaantuloa. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusturva on kuitenkin keskeytyksettä voimassa, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisilmoituksessa mainittua päättymispäivää.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Ryhmävakuutuksen vakuutusmäärät valitaan Fennian valmiista vaihtoehdoista. Ryhmätapaturmavakuutuksiin sisältyy aina korvaus tapaturmavammasta aiheutuvien hoitokulujen varalta. Lisäksi vakuutuksiin voi liittää päiväkorvauksen tapaturmavamman aiheuttaman, ohimenevän työkyvyttömyyden varalta ja kertakorvauksen pysyvän haitan ja kuoleman tapauksessa.

Jos tarvitset itsellesi tai työntekijällesi yksilöllisen tapaturmavakuutuksen, tutustu Terveyden turvan tuote-esitteeseen.

Tapaturman määritelmä

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa ruumiinvamman ja sattuu vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä syntynyt lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärin hoitoa seitsemän vuorokauden kuluessa kipeytymisestä. Kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.

Tapaturmana pidetään myös vakuutetun tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä sekä erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä.

Huom.! Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi iskiasta, tyrää tai akillesjänteen vammaa, jos ne ovat seurausta sairaudesta tai muusta viasta.

Tapaturmavamman hoitokulut

Vakuutus korvaa tapaturmavammasta aiheutuneita hoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain (sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- tai liikennevakuutuslain) perusteella. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei Fenniakaan korvaa näitä hoitokuluja. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut, lääke- ja matkakulut ja ne korvataan alkuperäisten tositteiden mukaan.

Saman tapaturmavamman hoitokuluja maksetaan enin­tään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti.

Jos vakuutus kattaa myös urheilua, korvataan tapaturman hoitokuluja urheiluseuran tai liiton järjestämissä kilpailuissa, otteluissa ja harjoituksissa tai vaarallisissa lajeissa sattuneissa vahinkotapahtumissa enintään 8 500 euroa tapaturmaa kohti.

Tapaturmavamman aiheuttama haitta

Haitalla tarkoitetaan tapaturmavammasta aiheutunutta lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. (Lääketieteellinen haitta ei ole sama kuin työkyvyn alenema.) Haittaa määriteltäessä otetaan huomioon ainoastaan vamman laatu ja vaikeusaste, ei yksilöllisiä oloja, kuten ammattia tai harrastuksia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen, terveen henkilön toimintakykyyn.

Haitta määritellään tapaturman sattuessa voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan. Täydestä pysyvästä haitasta (haittaluokka 20) maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitta on jäänyt pysyväksi.

Pysyvä haitta määritellään aikaisintaan yhden vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Jos vakuutettu kuolee, ennen kuin yksi vuosi on kulunut tapaturmasta, ei haittakorvausta makseta.

Päiväkorvaus

Jos vakuutukseen sisältyy päiväkorvaus, sitä maksetaan tapaturmavamman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta sovitun, vakuutuskirjassa mainitun omavastuuajan jälkeen.

Päiväkorvausta maksetaan aikaisintaan lääkärinhoidon alkamisesta ja enintään siihen asti, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi. Jos vakuutettu ei ole täysin työkyvytön, maksetaan työkyvyn alenemista vastaava osa päiväkorvauksesta.

Tapaturmainen kuolema

Jos tapaturmavakuutukseen sisältyy korvaus kuoleman­tapauksessa, maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa voimassa oleva vakuutusmäärä. Tästä korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus haitasta.

Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta.

Esimerkkejä tapahtumista ja kuluista, joita tapaturmavakuutus ei korvaa

Tapaturmavakuutus ei korvaa, jos

 • vammaan on syynä jonkin sairauden tai

 • ruumiinvian aiheuttama vakuutustapahtuma

 • hammas tai hammasproteesi on vioittunut tai vaurioitunut puremisesta, vaikka siihen olisi vaikuttanut ulkopuolinenkin tekijä.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • tapaturmavamman hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä tai muita välillisiä mene­tyksiä

 • kuntoutuksesta ja muusta kuin vakuutusehdoissa mainitusta fysioterapiasta tai muusta siihen rinnastettavasta hoidosta aiheutuneita kuluja

 • kustannuksia tapaturman psyykkisistä seu­rauksista ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Jos tapaturmaan on myötävaikuttanut tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan päiväkorvausta tai korvausta hoitokuluista ja haitasta vain siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet tapaturmasta.

Tapaturmavakuutusten voimassaolo määräytyy vakuutetun ryhmän ja valitun turvan mukaan ja se on merkitty vakuutusehdotukseen ja vakuutuskirjaan.

Vakuutusten voimassaolo urheilutoiminnassa

Tapaturmavakuutus on voimassa vain vakuutetun oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi harrastamassa, tavanomaisessa urheilutoiminnassa.

Vakuutus voidaan eri sopimuksesta ja lisämaksusta laajentaa kattamaan

 • urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa ja kilpailuihin tai otteluihin liittyvissä harjoituksissa sattuvia tapaturmia

 • ehdoissa erikseen mainituissa vaarallisissa lajeissa tai toiminnoissa sattuvia tapaturmia.

Vaarallisia lajeja ovat esimerkiksi

 • taistelulajit

 • moottoriurheilu

 • lentourheilu

 • kiipeilylajit

 • alamäkiluistelu

 • laite- ja vapaasukellus.

Laajennus ei kuitenkaan koske amerikkalaista jalka­palloa, rugbya, vapaaottelua eikä laskettelua merkittyjen rinteiden ulkopuolella (ns. offpiste-laskettelu).

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutusturvan laajuus, vakuutusmäärät sekä mahdollisen päiväkorvauksen omavastuu.

Mitä suuremman osan riskistä jätät omalle vastuullesi, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Kun haluat laajemman vakuusturvan, suuremman vakuutusmäärän tai päivärahan, vakuutusmaksu on vastaavasti suurempi.

Säästät vakuutusmaksussa, jos vakuutus on otettu täysajan sijaan koskemaan vain vapaa-aikaa.

Vapaaehtoinen etätyövakuutus

Etätyövakuutus on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka täydentää tapaturmavakuutuslain mukaisten vakuutusten antamaa turvaa.

Etätyövakuutus tuo turvaa tapaturman aiheuttamien vamman hoitokulujen sekä pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuoleman varalta. Lisäksi voit valita vakuutuksen kattamaan ohimenevää työkyvyttömyyttä.

Etätyövakuutus on voimassa

 • vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään saakka Suomessa tehtävässä etätyössä siltä osin, kun vahinkoa ei korvata tapaturmavakuutuslain mukaisesta pakollisesta työajan vakuutuksesta.

 • välittömillä päivittäisillä työmatkaan rinnastettavilla matkoilla, kun matka tehdään kesken etätyön tai välittömästi etätyön jälkeen, ja kulut eivät ole korvattavia jonkin lain nojalla.

 • Suomessa sellaiseen työmatkaan liittyvällä vapaa-ajalla, josta työnantaja maksaa vakuutetulle päivärahaa ja vakuutettu yöpyy työmatkasta johtuen muualla kuin kotona.

Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on pakollinen työajan vakuutus Fenniassa.

Etätyövakuutus ei ole lainkaan voimassa liikunnassa ja urheilutoiminnassa.

Vakuutuksen hintaan vaikuttaa riskin suuruus. Mitä suuremman osan riskistä jätät omalle vastuullesi, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Esimerkiksi pienentämällä päivärahaa, säästät vakuutusmaksussa.

Kun haluat laajemman vakuusturvan, suuremman vakuutusmäärän tai päivärahan, vakuutusmaksu on suurempi.

Esimerkki vakuutusmääristä

10 vakuutettua

 • Tapaturmavamman hoitokulut 20 000 euroa

 • Tapaturmavamman aiheuttama haitta 200 000 euroa

 • Tapaturmainen kuolema 200 000 euroa

 • Päiväkorvaus 150 euroa

Pakollinen työajan vakuutus ja etätyö

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin työpaikalla tehtävää työtä. Useimmiten etätyötä tehdään kotona. Tapaturma­vakuutuslaki koskee kaikkea työsuhteessa tehtävää työtä, myös etätyötä.

Etätyössä työtilan ja työpisteen ulkopuolella sattuneet tapaturmat korvataan pakollisesta työajan vakuutuksesta vain, jos toiminta on yksiselitteisesti syy-yhteydessä työtehtäviin. Esimerkiksi leluun kompastuminen kotona, ruokailuun liittyvä toiminta kotona, taukojen viettäminen tai wc:ssä käyminen eivät ole syy-yhteydessä työtehtäviin ja eivät ole pakollisesta työajan vakuutuksesta korvattavia.

Koska etätyötä tekevällä ei ole työmatkaa, ei työmatkasta voi tehdä poikkeamaa ja näin esimerkiksi lapsen päivähoitoon vieminen tai hakeminen sekä kaupassa käynti eivät kuulu pakollisen työajan vakuutuksen korvauksen piiriin.

Turva etätyössä tilanteisiin, joissa pakollinen työajan vakuutus ei ole voimassa

Jos haluat turvata etätyötä tekevän henkilöstösi yhtä kattavalla turvalla kuin pakollinen työajan vakuutus, voit valita tapaturmavakuutuslain mukaisen vapaa-ajan ryhmävakuutuksen. Vakuutus korvaa vapaa-aikana sattuneet tapaturmat ja se on voimassa Suomessa ja ulkomailla. Tästä vakuutuksesta saat lisätietoa vapaa-ajan ryhmävakuutuksen tuote-esitteestä.

Yrityksen sairausturvavakuutus täydentää henkilöstön lakisääteistä vakuutusturvaa ja yrityksen työterveyshuoltoa. Kun vakuutat henkilöstösi tällä vakuutuksella, turvaat työntekijöittesi hyvinvoinnin lisäksi myös yrityksen toiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta. Oikea-aikainen ja laadukas hoito nopeuttaa tervehtymistä ja vähentää sairauspoissaoloja. Tämä vakuutus on henkilöstön arvostama etu, rekrytointivaltti sekä keino motivoida ja sitouttaa. Se osoittaa, että yritys välittää työntekijöistään.

Yritys voi ottaa Yrityksen sairausturvavakuutuksen työntekijöilleen tai yrittäjälle itselleen yksilöllisenä tai ryhmävakuutuksena. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa työ- ja vapaa-aikana – myös urheilutoiminnassa. Se korvaa kuitenkin vain Suomessa annetun hoidon kuluja. Vakuutukseen voi liittää turvan myös tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja kuoleman varalle.

Ryhmävakuutuksella yritys voi vakuuttaa joko osan työntekijöistään tai koko henkilöstön, kun yrityksellä on voimassa oleva, vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuoltosopimus sekä pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus Fenniassa. Jos yritys irtisanoo työterveydenhuoltosopimuksensa hoitolaitoksen kanssa tai pakollinen työajan vakuutus päättyy Fenniassa, yrityksen sairausturvavakuutus irtisanotaan.

Vakuutetussa ryhmässä on oltava vähintään kolme työsuhteessa olevaa työntekijää. Yritys valitsee vakuutusturvan laajuuden. Vakuutuksen päättymisikä on yleisimmin 68 vuotta mutta erikseen sovittaessa se voi olla myös 70 tai 80 vuotta. Kunkin vakuutetun vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana hän saavuttaa vakuutukseen sovitun päättymisiän.

Ryhmävakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Yrityksen sairausturvavakuutus kattaa aina vain Suomessa aiheutuneita sairauden ja tapaturmavamman hoitokuluja. Siihen voi liittää myös päiväkorvauksen sairauden ja/tai tapaturmavamman aiheuttaman, ohimenevän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutukseen voi liittää turvan myös tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan ja kuoleman varalle.

Yrityksen sairausturvavakuutus

 • kattaa ehdoissa mainitut sairauden ja tapaturmavamman tutkimus- ja hoitokulut, jotka ovat syntyneet vakuutuksen voimassa ollessa myös siinä tapauksessa, että sairaus on alkanut tai tapaturmavamma todettu ennen vakuutuksen voimaantuloa.

 • korvaa tutkimus- ja hoitokuluja samaa sairautta/tapaturmaa kohti valinnan mukaan 6 000, 10 000 tai 26 000 euroon asti.

 • Omavastuu on valinnan mukaan 0, 30, 50, 85 tai 1 000 euroa valinnan mukaan joko samaa sairautta/tapaturmaa kohti taikka lääkärikäyntiä kohti.

 • Vakuutukseen voi lisämaksusta valita lääkekulut.

Tähän vakuutukseen voi liittää yhteistyölääkäriaseman laskutuspalvelun. Tällöin vakuutetun ei tarvitse maksaa hoidosta itse, sillä lääkäriasema lähettää laskun Fenniaan.

Laskutuspalvelu on mahdollinen, kun

 • koko henkilöstö on vakuutettu

 • työterveyshuoltoa tarjoava hoitolaitos tarjoaa kattavasti myös erikoislääkäritasoista hoitoa ja

 • vakuutuksessa ei ole omavastuuta tai omavastuu on lääkärikäyntikohtainen.

Laskutuspalvelusta sovitaan aina erikseen sen lääkäriaseman kanssa, joka vastaa yrityksen työterveyshuollosta.

Hyvinvointiturva

Hyvinvointiturva on yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa tarjottava turva, jossa kaikki työterveyden ja vakuutuksen yhteydenotot on keskitetty FenniaHoitaja -palveluun.

 • Hyvinvointiturvalla yritys vakuuttaa koko henkilöstön.

 • Vakuutus edellyttää kiinteähintaista työterveyden sopimusta Pihlajalinnassa.

 • Hyvinvointiturva noudattaa Yrityksen sairausturvavakuutuksen vakuutusehtoja.

 • Hyvinvointiturva korvaa tutkimus- ja hoitokuluja samaa sairautta tai tapaturmaa kohti 10 000 euroon asti.

 • Vakuutukseen on lisämaksusta valittavissa lääkekulut.

 • Vakuutukseen on valittavissa omavastuu 30 euroa lääkärikäyntiä kohti.

 • Hyvinvointiturvasta ei sovita erillistä laskutuspalvelua työterveyden kanssa, vaan työntekijä on aina yhteydessä FenniaHoitaja -palveluun. Palveluun kuuluu myös työtapaturmailmoittaminen.

Ensimmäistä erikoislääkärissäkäyntiä varten on aina oltava työterveyslääkärin lähete. Kyseistä työterveys­lääkärissä käyntiä ei korvata Yrityksen sairausturvavakuutuksesta.

Omavastuu

Yrityksen sairausturvavakuutuksessa vakuutetun omavastuu on vakuutuksenottajan valinnan mukaan 30, 50, 85 tai 1 000 euroa jokaista sairautta/tapaturmaa kohti. Omavastuun voi valita myös käyntikohtaisena. Omavastuu vähennetään tällöin jokaiselta käynniltä erikoislääkärin vastaanotolla. Vakuutus voidaan myöntää myös ilman omavastuuta.

Korvattavat sairaanhoitokulut

Yrityksen sairausturvavakuutus korvaa vakuutetun sairaudesta ja tapaturmavammasta aiheutuneita sairaanhoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain (sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- tai liikennevakuutuslain) tai yrityksen työterveyshuoltosopimuksen perusteella. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei Fenniakaan korvaa näitä hoitokuluja. Hoitokulut korvataan valitun vakuutusvaihtoehdon mukaisesti.

Korvauksen edellytyksenä on aina, että tutkimus on tehty tai hoito annettu Suomessa ja se on lääkärin määräämä ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämätön sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi.

Korvattavat kulut mainitaan vakuutusehdoissa

Korvattavia ovat esimerkiksi

 • erikoislääkäreiden palkkiot

 • lääkekulut erikseen sovittuina

 • sairaanhoitolaitosten hoitopäivämaksut, enintään 400 euroa vuorokaudessa

 • yksityisten sairaanhoitolaitosten tutkimus- ja hoito­kulut, esimerkiksi röntgen- ja laboratoriokulut ja laitosmaksut siltä osin kuin niitä ei korvata yrityksen työterveyshuoltosopimuksen perusteella

 • julkisten sairaanhoitolaitosten tutkimus- ja hoitokulut, esimerkiksi terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut

 • leikkauksen välittömässä yhteydessä alkavan tai kipsauksen jälkeen välittömästi alkavan lääkärin määräämän fysioterapian kulut, kuitenkin vain yksi enintään 10 hoitokertaa sisältävä hoitojakso sairautta tai tapaturmaa kohti

 • hammashoidon kulut silloin, kun hoitoa on annettu tapaturman aiheuttaman hammasvamman vuoksi tai kun hoito on ollut välttämätöntä jonkin elimistön yleissairauden, esimerkiksi nivelreuman tai diabeteksen vuoksi.

Kuluja, joita Yrityksen sairausturvavakuutus ei korvaa

Yrityksen sairausturvavakuutus korvaa vain Suomessa annetun sairaanhoidon kuluja. Se ei korvaa muita sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kuluja tai ansionmenetyksiä.

Esimerkiksi seuraavista syistä aiheutuneita kuluja vakuutus ei korvaa:

 • yrityksen työterveyshuollon piiriin kuuluva tutkimus ja hoito

 • terveystarkastus, ennalta ehkäisevä hoito ja rokotus

 • fysioterapia tai siihen rinnastettava hoito, kuntoutus tai sen kaltainen terapia tai muu hoito joitakin vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta

 • luontaistuotteet, vitamiinit, hiven- ja kivennäisaineet, ravintovalmisteet, perusvoiteet, hivenainetutkimukset ja muut niihin rinnastettavat tutkimukset

 • kosmeettiset hoidot ja leikkaukset, ellei niitä tehdä tapaturman aiheuttamien vammojen korjaamiseksi kolmen vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta

 • näöntarkastukset, heikkonäköisyyden tai taittovirheen tutkimuskulut, leikkaus tai muu hoito, silmälasit ja piilolinssit

 • alkoholin, lääkeaineiden tai huumeiden aiheuttaman sairauden tai vamman tutkimus ja hoito

 • sairaanhoito ulkomailla

 • matkat ja yöpyminen.

Kaikki korvattavat sairaanhoitokulut ja rajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Yrityksen sairausturvavakuutus yksilöllisenä vakuutuksena on oikea valinta yrittäjälle itselleen ja silloin, kun halutaan vakuuttaa esimerkiksi vain yksi tai kaksi henkilöä yrityksessä. Vakuutus myönnetään 17–65-vuotiaille terveysselvityksen perusteella, ja se päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Yksilöllinen sairausturvavakuutus voidaan myöntää, kun yrityksellä on Fenniassa pakollinen työajan vakuutus tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen Yrittäjän tapaturmavakuutus.

Jos pakollinen työajan vakuutus tai Yrittäjän tapaturmavakuutus päättyy Fenniassa, yrityksen sairausturvavakuutus irtisanotaan.

Korvattavat sairaanhoitokulut

Vakuutus korvaa vakuutetun sairaudesta ja tapaturmavammasta aiheutuneita sairaanhoitokuluja siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain (sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja liikennevakuutuslain) perusteella. Jos lakiin perustuva oikeus korvaukseen on menetetty esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi, ei Fenniakaan korvaa näitä hoitokuluja.

Korvauksen edellytyksenä on aina, että tutkimus on tehty tai hoito annettu Suomessa ja se on lääkärin määräämä ja yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan välttämätön sairauden tai vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi.

Vakuutus korvaa saman sairauden tai tapaturmavamman hoitokuluja enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti. Korvauksen yläraja sairautta ja tapaturmaa kohti on yksilöllisessä vakuutuksessa 6 000, 10 000 tai 26 000 euroa.

Korvattavat kulut mainitaan vakuutusehdoissa

Korvattavia kuluja ovat esimerkiksi

 • lääkekulut ja yleis- ja erikoislääkäreiden palkkiot

 • sairaanhoitolaitosten hoitopäivämaksut, enintään 400 euroa vuorokaudessa

 • yksityisten sairaanhoitolaitosten tutkimus- ja hoitokulut, esimerkiksi röntgen- ja laboratoriokulut ja laitosmaksut

 • julkisten sairaanhoitolaitosten tutkimus- ja hoitokulut, esimerkiksi terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut

 • leikkauksen välittömässä yhteydessä alkavan tai kipsauksen jälkeen välittömästi alkavan lääkärin määräämän fysioterapian kulut, kuitenkin vain yksi enintään 10 hoitokertaa sisältävä hoitojakso sairautta tai tapaturmaa kohti

 • hammashoidon kulut silloin, kun hoitoa on annettu tapaturman aiheuttaman hammasvamman vuoksi tai kun hoito on ollut välttämätöntä jonkin elimistön yleissairauden, esimerkiksi nivelreuman tai diabeteksen vuoksi.

Omavastuu

Vakuutetun omavastuu on 15 prosenttia korvatta­vien sairaanhoitokulujen määrästä, kuitenkin vähintään 84 euroa jokaista sairautta tai tapaturmaa kohti.

Kuluja, joita yksilöllinen yrityksen sairausturvavakuutus ei korvaa

Vakuutus korvaa vain Suomessa annetun sairaanhoidon kuluja. Se ei korvaa muita sairaudesta tai vammasta aiheutuvia kuluja tai ansionmenetyksiä.

Esimerkiksi seuraavista syistä aiheutuneita kuluja vakuutus ei korvaa:

 • työterveyshuollossa annetusta hoidosta työn­antajalle syntyvät kulut

 • terveystarkastus, ennalta ehkäisevä hoito ja rokotus

 • fysioterapia tai siihen rinnastettava hoito, kuntoutus tai sen kaltainen terapia tai muu hoito joitakin vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta

 • luontaistuotteet, vitamiinit, hiven- ja kivennäisaineet, ravintovalmisteet, perusvoiteet, hivenainetutkimukset ja muut niihin rinnas­tettavat tutkimukset

 • kosmeettiset hoidot ja leikkaukset, ellei niitä tehdä tapaturman aiheuttamien vammojen korjaamiseksi kolmen vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta

 • näöntarkastukset, heikkonäköisyyden tai taittovirheen tutkimuskulut, leikkaus tai muu hoito, silmälasit ja piilolinssit

 • alkoholin, lääkeaineiden tai huumeiden aiheuttaman sairauden tai vamman tutkimus ja hoito

 • sairaanhoito ulkomailla

 • matkat ja yöpyminen.

Kaikki korvattavat sairaanhoitokulut ja rajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Kaikkiin Yrityksen sairausturvavakuutuksen vaihto­ehtoihin voi liittää päiväkorvauksen sairauden ja/tai tapaturmavamman aiheuttaman ohimenevän työkyvyttömyyden varalta. Sen tarkoituksena on säilyttää vakuutetun tulotaso myös työkyvyttömyysaikana.

Päiväkorvausta maksetaan omavastuuajan jälkeen sairauden tai tapaturmavamman aiheuttamalta ohi­menevältä työkyvyttömyysajalta, jolloin vakuutettu on täysin työkyvytön ja kykenemätön hoitamaan työtehtäviään. (Päiväkorvausta ei makseta osittaisesta työkyvyttömyydestä.)

Omavastuuajaksi voi valita 14, 21, 30, 60, 90 tai 180 päivää.

Päiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että tapaturma tai sairaus on alkanut vakuutuksen voimassaoloaikana, ja että vakuutus on voimassa koko työkyvyttömyyden ajan. Lisäksi edellytetään, että työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden tai tapaturmavamman hoitokulut ovat tämän vakuutuksen perusteella korvattavia.

Jos vakuutettu tulee uudelleen saman sairauden tai tapaturmavamman vuoksi työkyvyttömäksi, maksetaan päiväkorvausta tällöinkin sovitun omavastuuajan jälkeen.

Päiväkorvausta maksetaan koko vakuutusaikana vakuutuksenottajan valinnan mukaan enintään 180, 365 tai 730 päivältä. Jos vakuutuskirjassa mainittu enimmäiskorvausaika tulee täyteen, turva työkyvyttömyyden varalta päättyy. Oikeus päiväkorvaukseen päättyy viimeistään silloin, kun vakuutusturvakin.

Jos Yrityksen sairausturvavakuutukseen sisältyy päiväkorvaus, se ja valittu maksuaika sekä omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Esimerkkejä päiväkorvauksesta

 1. Vakuutettu oli murtuneen nilkan vuoksi työkyvytön kuusi viikkoa (42 päivää). Hänelle maksettiin päiväkorvausta 21 päivän omavastuuajan jälkeen 50 euroa päivässä 21 päivältä.

  Hän palasi työhön kuuden viikon kuluttua, mutta tuli kahden viikon työssäolon jälkeen saman tapaturman vuoksi uudelleen työkyvyttömäksi viideksi viikoksi (35 päivää). Nyt hänelle maksettiin päiväkorvausta uuden 21 päivän omavastuuajan jälkeen 14 päivältä.

  Päiväkorvausta maksetaan tässä vakuutuksessa enintään 730 päivältä, joten vakuutetulla on myöhemmin mahdollisuus saada päiväkor­vausta vielä 695 päivältä.

 2. Vakuutettu oli työkyvyttömänä kuusi kuukautta (180 päivää) rintasyövän takia. Hänelle maksettiin päiväkorvausta 14 päivän omavastuuajan jälkeen 30 euroa päivässä 166 päivältä.

  Päiväkorvausta maksetaan tässä vakuutuksessa enintään 365 päivältä, joten vakuutetulla on mahdollisuus vielä myöhemmin saada päiväkorvausta 199 päivältä.

  Seuraavana vuonna vakuutettu oli työkyvyttömänä masennuksen vuoksi puolitoista vuotta. Hänelle maksettiin päiväkorvausta 14 päivän omavastuuajan jälkeen 199 päivältä. Tämän jälkeen tämän vakuutuksen perusteella ei enää makseta päiväkorvausta.

Huom. Esimerkit 1 ja 2 ovat yksittäisiä tapauksia. Korvausratkaisu tehdään vakuutusehtojen mukaisesti ja korvattavuuteen vaikuttavat myös vakuutetun mahdolliset terveydentilasta johtuvat rajoitusehdot.

Yrityksen sairausturvavakuutuksen maksu on sekä ryhmävakuutuksessa että yksilöllisessä vakuutuksessa sama naisille ja miehille. Maksu määräytyy vakuutetun iän mukaan ja nousee vuosittain. Vakuutusmaksuun vaikuttavat iän lisäksi valittu vakuutusvaihtoehto, hoitokulujen vakuutusmäärä, omavastuu sekä mahdollisen päiväkorvauksen määrä, sen omavastuuaika ja kor­vauksen maksuaika.

Hyvinvointiturvassa ikä ei vaikuta vakuutusmaksuun, vaan maksu on sama kaikille vakuutetuille.

Yrityksen sairausturvavakuutuksen maksu on vähennyskelpoinen yhtiömuotoisen yrityksen verotuksessa.

Vakuutusmaksua ei katsota työntekijän palkkaluonteiseksi eduksi, jos

 • vakuutusta koskevat ohjeet ja säännöt lisätään työterveyshuoltoa koskevaan toimintasuunnitelmaan

 • vakuutus on otettu koko yrityksen henkilöstölle samantasoisena eikä työnantaja kompensoi vakuutuksesta kieltäytyneitä työntekijöitä esim. rahapalkkaa nostamalla

 • keskimääräinen vakuutusmaksu on kohtuullinen. Verohallinnon joulukuussa 2014 antaman ohjeistuksen* mukaan yli 400 euron maksun voidaan katsoa olevan kohtuullinen, mutta yli 1 000 euron keskimääräistä vuosimaksua ei voida pitää kohtuullisena

 • vakuutuksesta korvataan hoitokuluja enintään 10 000 euroa sairautta tai tapaturmaa kohti.

Jos vakuutus on otettu vain osalle yrityksen henkilöstöä, sen maksu katsotaan palkkaluonteiseksi eduksi.

* ) Verohallinnon ohje ”Työnantajan ottaman sairaus­kuluvakuutuksen verotus” löytyy vero.fi-sivuilta: Syventävät vero-ohjeet/Ennakkoperintä/Työnantaja

Yrityksen matkavakuutus voi olla

 • matkapäiväperusteinen matkavakuutus, joka kattaa matkustavan henkilöstön työ- ja virkamatkat

 • nimettyjen henkilöiden henkilökohtainen matkavakuutus

 • ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden komennusmatkavakuutus.

Laajimmillaan matkavakuutus sisältää matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen. Yritys voi ottaa näistä myös vain toisen. Jos matkatavaravakuutus on valittu, sopimukseen sisältyvät aina myös matkustajan vastuuvakuutus ja matkustajan oikeusturvavakuutus.

Ulkomailla sattuneissa vakavissa sairaustapauksissa ja tapaturmissa, USA:ssa myös lievemmissä tapauk­sissa, ota yhteys Fennian Reissuapu 24h -palveluun, p. +358 10 503 5503 (24/7). Hoidamme asiaasi yhteistyössä kumppanimme SOS Internationalin kanssa. SOS Internationalin sähköposti on sos@sos.dk. Ilmoita nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja vakuutusnumerosi (matkustajavakuutuksen palvelukortista).

Sairaankuljetus kotimaahan vaatii aina Fennian hyväksymisen etukäteen.

Kotimaan matkoilla sinua palvelee FenniaHoitaja

Jos sairastut äkillisesti tai sinulle sattuu tapaturma kotimaan matkalla, ota yhteys FenniaHoitajaan. Saat jo puhelun aikana neuvoja tilanteen hoitamiseksi ja FenniaHoitaja varaa puolestasi ajan Fennian yhteis­työkumppanin lääkäriasemalle tai hoitolaitokseen.

FenniaHoitaja palvelee joka päivä klo 7–22, p. 010 503 5000. FenniaHoitaja-palvelun tuottavat yhteistyössä Pihlajalinna ja Fennia.

Matkavakuutus myönnetään alle 70-vuotiaille, Suomessa vakituisesti asuville henkilöille, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Jos vakuutettu muuttaa pysyvästi pois Suomesta, siitä on ilmoitettava viipymättä Fenniaan.

Matkapäiväperusteinen matkavakuutus on voimassa matkustavan henkilöstön työ- ja virkamatkoilla, joista yritys maksaa päiväkorvausta tai muuta matkustuskorvausta.

Henkilökohtainen matkavakuutus on voimassa nimetyille henkilöille

 • sopimuksen mukaan joko kaikilla matkoilla ulkomailla tai kaikilla matkoilla kaikkialla

 • jatkuvana vakuutuksena Suomesta alkavilla matkoilla enintään kolme kuukautta kunkin matkan alkamisesta.

Matkapäiväperusteinen matkavakuutus ja henkilökohtainen matkavakuutus ovat voimassa kaikkialla ulkomailla. Suomessa ne ovat voimassa vähintään 50 kilometrin etäisyydelle asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta, kun käytetään suorinta matkareittiä. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa eikä matkoilla mainittujen paikkojen välillä.

Komennusmatkavakuutus on voimassa nimetyille henkilöille, jotka on lähetetty ulkomaan komennukselle. Se on voimassa komennuksen aikana vakuutuskirjassa sovitun ajan kaikkialla maailmassa. Vakuutettuina voivat olla myös työkomennuksella mukana oleva puoliso ja lapset.

Voimassaolo urheilutoiminnassa

Matkapäiväperusteinen matkavakuutus, henkilökohtainen matkavakuutus ja komennusmatkavakuutus ovat voimassa vain vakuutetun oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi harrastamassa, tavanomaisessa urheilutoiminnassa.

Henkilökohtainen matkavakuutus voidaan eri sopimuksesta ja lisämaksusta laajentaa kattamaan

 • urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa ja kilpailuihin ja otteluihin liittyvissä harjoituksissa sattuvia tapaturmia.

 • ehdoissa erikseen mainittuja vaarallisia lajeja tai toimintoja harrastettaessa sattuvia tapaturmia.

Vaarallisia lajeja ovat esimerkiksi

 • taistelulajit

 • moottoriurheilu

 • lentourheilu

 • kiipeilylajit

 • alamäkiluistelu

 • laite- ja vapaasukellus.

Laajennus ei kuitenkaan koske amerikkalaista jalkapalloa, rugbya, vapaaottelua eikä laskettelua merkittyjen rinteiden ulkopuolella (ns. offpiste-laskettelu).

Matkapäiväperusteinen matkavakuutus

Matkapäiväperusteinen matkavakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy valittujen vakuutusmäärien ja toteutuneiden matkapäivien mukaan.

Vakuutuskauden alussa veloitetaan ennakkomaksu, ja vakuutuskauden päätyttyä vakuutuksenottajan ilmoittamien matkapäivien ja matkustaneiden henkilöiden lukumäärän mukaan lasketaan lopullinen vakuutusmaksu. Minimivakuutusmaksu lasketaan aina 300 päivältä.

Henkilökohtainen matkavakuutus

Henkilökohtaisen matkavakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy vakuutusturvan laajuuden, valittujen vakuutusmäärien sekä matkatavaravakuutuksessa myös valitun omavastuun mukaan.

Komennusmatkavakuutus

Komennusmatkavakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy henkilölukumäärän sekä vakuutusturvan laajuuden, vakuutuksen voimassaoloalueen ja -ajan, valittujen vakuutusmäärien sekä matkatavaravakuutuksessa myös valitun omavastuun mukaan.

Matkustajavakuutus kattaa matkan aikana todetun sairauden ja matkalla sattuneen tapaturman aiheuttaman vamman hoitokuluja sekä matkan peruuntumis-, keskeytymis- ja myöhästymiskuluja sekä evakuointi- ja kriisikuluja. Lisäksi siihen voi liittää korvauksen pysyvän haitan ja tapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttaman kuoleman varalta. Matkapäiväperusteiseen matkavakuutukseen ja henkilökohtaiseen matkavakuutukseen voi liittää myös matka­tavaravakuutuksen.

Jos sairaus tai tapaturma yllättää matkalla

Kun vakuutettu hakeutuu heti hoitoon ja esittää lääkärille Fennian vakuutuskortin, hänen ei yleensä tarvitse itse huolehtia kulujen maksamisesta. Lääkäri lähettää laskun suoraan Fenniaan.

Jos vakuutettu maksaa itse hoidosta, hänen on säilytettävä alkuperäiset tositteet ja lähetettävä ne korvaushakemuksen liitteenä Fenniaan heti matkan jälkeen. Korvaushakemus on toimitettava meille vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairaus, joka edellyttää välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on muutoin katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Vakuutus korvaa myös hoitokuluja, jotka ovat aiheutuneet jo ennen matkaa todetun sairauden äkillisestä pahenemisesta tai tilan muutoksesta matkan aikana ja jos tämä yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa. Tällöin maksetaan ainoastaan akuutin, matkakohteessa annetun ensiapuluontoisen hoidon kulut enintään yhden viikon ajalta.

Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset ovat olleet kesken ennen matkalle lähtöä, vaikka sairaus todettaisiinkin matkan aikana.

Matkatapaturmaksi nimitetään tapaturmaa, joka on sattunut matkan aikana. Muilta osin tapaturman määritelmä on sama kuin tapaturmavakuutuksessa.

Korvaukset

Matkasairauden ja tapaturmavamman hoitokulut

Matkustajavakuutus korvaa sairauden ja tapaturmavamman hoitokuluja ilman ylärajaa. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut ja lääkekulut. Lisäksi maksetaan etukäteen sovitun sairaankuljetuksen kulut matkakohteesta kotimaahan.

Matkasairaudesta aiheutuneita hoitokuluja maksetaan siihen asti, kun hoidon alkamisesta on kulunut 90 päivää. Tapaturmavamman hoitokuluja maksetaan kolmen vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Kulut maksetaan alkuperäisten tositteiden perusteella, siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain perusteella.

Matkatapaturman aiheuttama haitta

Haitta määritellään samalla tavalla kuin tapaturmavakuutuksessa.

Matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttama kuolema

Jos matkavakuutukseen sisältyy korvaus kuolemantapauksessa, maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa tai yleisvaarallisen tartuntataudin ilmetessä voimassa oleva vakuutusmäärä. Korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta maksettu kertakorvaus haitasta.

Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, maksetaan laskujen mukaan kohtuulliset kotiinkuljetuskulut tai vaihtoehtoisesti hautauskulut ulkomailla.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen

Vakuutus korvaa matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, kun matka on jouduttu pakottavasti perumaan tai keskeyttämään vakuutetun tai hänen lähiomaisensa äkillisen sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen merkittävän taloudellisen esinevahingon takia. Muissa tapauksissa peruuntumis- ja keskeytymiskuluja ei korvata.

Lähiomaisena pidetään esimerkiksi puolisoa, lasta, vanhempia ja sisaruksia.

Matkan peruuntuminen tarkoittaa, että vakuutettu ei pääse varatulle, maksetulle matkalle. Vakuutus korvaa kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän mukaan vastuussa. Peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on tullut voimaan viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista ja peruuntumisen syy on ilmennyt vakuutuksen voimaantulon jälkeen.

Matkan keskeytyminen tarkoittaa, että vakuutettu joutuu palaamaan takaisin Suomeen kesken matkan tai joutuu matkan aikana sairaalahoitoon. Vakuutus korvaa matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla.

Sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkalta paluun takia maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä. Korvaus on niin suuri osa ennen matkan alkamista maksetuista välittömistä matkakulujen yhteismäärästä kuin menetettyjen matkapäivien ja matkaan kuuluvien matkapäivien välinen suhde osoittaa.

Matkalta myöhästyminen

Matkustajavakuutus korvaa matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja kun

 • vakuutettu myöhästyy ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikalta tai jatkoyhteyden alkamispaikalta ja myöhästyminen johtuu siitä, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.

Matkalta myöhästymisestä matkustajavakuutus korvaa ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta vakuutettua kohti, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen ei ole mahdollista, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkanjärjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta.

Evakuointi- ja kriisiturva

Matkustajavakuutus korvaa vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät evakuointikulut lähimpään turvalliseen paikkaan, kun olosuhteet matkakohteessa muuttuvat matkan aikana niin, että Suomen ulkoministeriö suosittaa alueelta poistumista äkillisen luonnonkatastrofin, aseellisen selkkauksen tai terroriteon vuoksi. Kuluja korvataan enintään 2 000 € vakuutettua kohden.

Evakuointi- ja kriisiturvasta maksetaan korvausta Suomessa annetusta psykoterapiasta enintään viisi kertaa vakuutustapahtumaa kohti,

 • kun ulkomaan matkan aikana matkakohteessa tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi, aseellinen selkkaus tai terroriteko, jonka takia Ulkoministeriö suosittaa alueelta poistumista,

 • vakuutettu on osallisena omaa tai matkakumppanin henkeä uhkaavassa liikenneonnettomuudessa tai

 • vakuutettuun kohdistuu väkivaltarikos tai sen yritys tai rakennuksessa, jossa vakuutettu on, tapahtuu merkittävä ja henkeä uhkaava tulipalo tai räjähdys.

Rajoituksia

Matkustajavakuutus ei korvaa, jos vakuutus­tapahtumaan on syynä

 • sairaus, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttama myrkytys.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • kuntoutus- ja kylpylälaitoksissa tai muissa vastaavissa laitoksissa annettujen hoitojen kuluja

 • kuolemantapauksessa, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta tai yleisvaarallisen tartuntataudin toteamisesta on kulunut yksi vuosi.

Vakuutus kattaa matkalla mukana olevat matkatavarat, matkaliput, passin ja viisumin sekä matkalla hankitun omaisuuden. Lisäksi vakuutus kattaa maksuvälineet ja arvopaperit 350 euroon asti sekä vahingon hoitoon liittyvät välttämättömät puhelinkulut ulkomailla, kuitenkin enintään 60 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Vakuutus ei kata

 • matkan aikana lainattua tai vuokrattua omaisuutta

 • muuttotavaroita ja erillisiä rahtitavaralähetyksiä

 • valokuvia ja piirustuksia

 • eläimiä ja kasveja.

Korvaukset

Matkatavaravakuutus korvaa

 • matkatavaralle äkillisesti ja arvaamatta sattuneet suoranaiset esinevahingot enintään vakuutuskirjassa mainittuun vakuutusmäärään asti yhtä matkaa kohti

 • välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja 100 euroa myöhästymisvuorokautta kohti, jos matkatavarat myöhästyvät vähintään viisi tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Korvauksen yläraja on kuitenkin 400 euroa.

 • välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluista alkuperäisten tositteiden perusteella 70 prosenttia, jos vakuutettu osallistuu matkakohteessa työhön liittyvään edustustilaisuuteen ja kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään viisi tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta. Korvauksen ylärajana on aina vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä, kuitenkin enintään 1 500 euroa. Korvauksen edellytyksenä on, että välttämättömyystarvikkeet on hankittu matkakohteessa ennen edustustilaisuutta.

 • menetetyn tai korjauskelvottomaksi vahingoittuneen matkatavaran päivänarvon mukaan tai vahingoittuneen matkatavaran kohtuulliset korjauskulut. (Päivänarvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään se osuus, minkä omaisuus on menettänyt iän ja käytön vuoksi.)

Esimerkkejä tapahtumista, joista aiheutuneita kuluja matkatavaravakuutus ei korvaa

Matkatavaravakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • tavara on kadonnut tai unohtunut

 • urheiluväline on rikkoutunut käytettäessä sitä tarkoitukseensa

 • siihen on ollut syynä nesteiden vuotaminen tai juomia sisältävien pullojen särkyminen

 • siihen on ollut syynä tavaran naarmuuntuminen tai puutteellinen päällys.

Jos matkatavara vahingoittuu tai varastetaan

Kun vakuutettu ilmoittaa tapahtuneesta heti oppaalle, matkanjohtajalle, hotellinjohtajalle, kuljetusyhtiön virkailijalle tai muulle vastaavalle ja pyytää siitä todistuksen, se helpottaa korvausasian käsittelyä myöhemmin. Jos kyseessä on varkaus, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos, kannattaa myös ilmoittaa paikalliselle poliisille ja pyytää raportti tapahtuneesta.

Jos huomattava osa matkatavaroista on menetetty, vakuutettu voi saada nopeasti apua taloudellisiin vaikeuksiin SOS Internationalilta.

Kotiinpaluun jälkeen vakuutetun kannattaa tehdä vahinkoilmoitus heti ja toimittaa se Fenniaan asiaan liittyvien selvitysten ja tositteiden kanssa (esim. poliisin raportti).

Suojeluohjeita

Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla voi estää vahinkojen syntymisen tai pienentää vahingon määrää. Tässä esimerkkejä:

 • Huolehdi matkatavaroistasi. Kun pidät niitä silmällä jatkuvasti, vältät varkaat.

 • Säilytä yli 350 euron arvoiset esineet erikseen lukitussa tilassa. Tällaisia ovat esimerkiksi optiset laitteet, korut ja työkalut. Jos säilytät niitä ajoneuvossa, asuntovaunussa, perävaunussa, veneessä tai teltassa, pidä niitä silmällä jatkuvasti.

 • Lukitse ulkona olevat polkupyörät ja muut urheiluvälineet tai pidä ne lukittuina kuljetustelineessään.

 • Noudata pankki-, luotto- tai vastaavaa maksukorttia koskevia pankin tai muun luottolaitoksen sopimusehtoja kortin luvattoman käytön estämiseksi.

Vahingon satuttua Fennia voi pienentää maksettavaa korvausta tai evätä sen kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeita tahallisesti tai huolimattomuuttaan, joka ei ole vähäinen, ja tällä laiminlyönnillä on yhteys vahingon syntyyn.

Komennusmatkavakuutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka yritys lähettää ulkomaan komennukselle. Sen matkustajavakuutus kattaa matkan aikana todetun sairauden ja matkalla sattuneen tapaturman aiheuttaman vamman hoitokuluja sekä matkan peruuntumis-, keskeytymis- ja myöhästymiskuluja.

Matkustajavakuutukseen voi liittää myös korvauksen pysyvän haitan ja tapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttaman kuoleman varalta sekä terveydenhoitoturvan, joka kattaa matkasairauden ja -tapaturman lisäksi myös terveydenhoitokulut komennusmatkan aikana.

Komennusmatkavakuutukseen voi liittää myös matkatavaravakuutuksen.

Komennusmatkustajavakuutus kattaa komennuksen aikana alkaneet matkasairaudet ja sattuneet tapaturmat.

Vakuutukseen voi liittää terveydenhoitoturvan, joka kattaa matkasairauden ja -tapaturman lisäksi myös terveydenhoitokuluja komennusmatkan aikana.

Matkustajavakuutuksen kattavuus:

 • matkasairauden ja -tapaturman hoitokulut

 • matkasairauden ja -tapaturman vuoksi välttämättömät sairaankuljetuskulut Suomeen

 • matkatapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien hankintakulut

 • matkatapaturmasta aiheutuneen hammashoidon kulut

 • matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä ja matkalta myöhästymisestä aiheutuneet kulut

 • äkillisen hammassäryn välttämättömät hoitokulut

 • korvaus matkatapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta

 • korvaus matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttamasta kuolemantapauksesta

 • vuosittainen terveystarkastus (terveydenhoitoturva)

 • näön heikentymisen vuoksi teetettyjen uusien silmälasien hankintakulut (terveydenhoitoturva)

 • hampaiden perustarkastukset ja -hoito (terveydenhoitoturva)

 • rokotukset (terveydenhoitoturva)

 • raskauden seurantaan ja synnytykseen liittyvät kulut (terveydenhoitoturva).

Vakuutetut

Komennusmatkavakuutuksella vakuutettu henkilö on nimetty vakuutuskirjassa. Vakuutettuina voivat olla myös työkomennuksella mukana oleva puoliso ja lapset.

Komennuksen aikana syntyneille lapsille komennusmatkavakuutus myönnetään lapsen syntymän jälkeen. Vakuutus korvaa vakuutuksen voimaantulon jälkeen alkaneiden sairauksien ja tapaturmien hoitokuluja. Vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että työntekijä ja muut perheenjäsenet on vakuutettu Fenniassa komennusmatkavakuutuksella.

Jos sairaus tai tapaturma yllättää matkalla

Kun vakuutettu hakeutuu heti hoitoon ja esittää lääkärille Fennian vakuutuskortin, hänen ei yleensä tarvitse itse huolehtia kulujen maksamisesta. Lääkäri lähettää laskun suoraan Fenniaan.

Jos vakuutettu maksaa itse hoidosta, hänen on säilytettävä alkuperäiset tositteet ja lähetettävä ne korvaushakemuksen liitteenä viipymättä Fenniaan. Korvaushakemus on toimitettava meille vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Matkasairaus ja -tapaturma määritellään komennusmatkavakuutuksessa samalla tavalla kuin matkapäiväperusteisessa matkavakuutuksessa ja henkilökohtaisessa matkavakuutuksessa.

Korvaukset

Matkasairauden ja tapaturmavamman hoitokulut

Matkustajavakuutus korvaa sairauden ja tapaturmavamman hoitokuluja ilman ylärajaa. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, sairaalamaksut ja lääkekulut.

Vakuutus korvaa matkasairaudesta aiheutuneet hoitokulut, jos ne ovat aiheutuneet komennusmatkavakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen päättymisen tai komennusmatkalta paluun jälkeen korvaamme matkasairauden hoitokuluja enintään 90 päivältä.

Tapaturmavamman hoitokuluja maksetaan kolmen vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Kulut maksetaan alkuperäisten tositteiden perusteella siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain perusteella.

Hoitokulujen lisäksi korvaamme tarvittaessa kulut etukäteen hyväksymästämme sairaankuljetuksesta Suomeen sekä yhden lähiomaisen matka- ja majoituskulut vakuutetun luokse ja takaisin Suomeen, jos vakuutettu on korvattavan matkasairauden tai -tapaturman vuoksi lääketieteellisesti arvioiden hengenvaarallisessa tilassa.

Matkatapaturman aiheuttama haitta

Haitta määritellään samalla tavalla, kuin tapaturmavakuutuksessa.

Matkatapaturman tai yleisvaarallisen tartuntataudin aiheuttama kuolema

Jos matkavakuutukseen sisältyy korvaus kuolemantapauksessa, maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle tapaturman sattuessa tai yleisvaarallisen tartuntataudin ilmetessä voimassa oleva vakuutusmäärä. Korvauksesta vähennetään saman tapaturman johdosta mahdollisesti maksettu kertakaikkinen haittakorvaus.

Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, maksetaan laskujen mukaan kohtuulliset kotiinkuljetuskulut tai vaihtoehtoisesti hautauskulut ulkomailla.

Terveydenhoitoturva

Komennusmatkavakuutukseen on mahdollista liittää terveydenhoitoturva, joka korvaa matkasairauden ja -tapaturman hoitokulujen lisäksi kohtuullisia terveydenhoitokuluja komennuksen aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • vuosittainen terveystarkastus ja rokotukset

 • hampaiden kohtuullinen perushoito (vakuutuskauden aikana enintään 2 000 euroa)

 • lasten neuvolatarkastukset sekä raskauden seurantaan ja synnytykseen liittyvät kulut. Raskauden seurantaan ja synnytykseen liittyvien kulujen korvaaminen edellyttää, että vakuutus on ollut voimassa ennen laskettua aikaa yhtäjaksoisesti vähintään kymmenen kuukautta.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen

Vakuutus korvaa matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, kun matka on jouduttu pakottavasti perumaan tai keskeyttämään vakuutetun tai hänen lähiomaisensa äkillisen sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen merkittävän taloudellisen esinevahingon takia. Muissa tapauksissa peruuntumis- ja keskeytymiskuluja ei korvata.

Lähiomaisena pidetään esimerkiksi puolisoa, lasta, vanhempia ja sisaruksia.

Matkan peruuntuminen tarkoittaa, että vakuutettu ei pääse varatulle, maksetulle matkalle. Vakuutus korvaa kulut, joista vakuutettu on matkan järjestäjän mukaan vastuussa. Peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on tullut voimaan viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista, ja peruuntumisen syy on ilmennyt vakuutuksen voimaantulon jälkeen.

Matkan keskeytyminen tarkoittaa, että vakuutettu joutuu palaamaan takaisin Suomeen kesken matkan tai joutuu matkan aikana sairaalahoitoon. Vakuutus korvaa matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset matka- ja majoituskulut menomatkalla, matkakohteessa ja paluumatkalla.

Sairaalahoidon tai ennenaikaisen lomamatkalta paluun takia maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä. Korvaus on niin suuri osa ennen matkan alkamista maksetuista välittömistä matkakuluista kuin menetettyjen lomamatkapäivien ja matkaan kuuluvien matkapäivien välinen suhde osoittaa. Korvausta menetetyistä lomamatkapäivistä maksetaan enintään 45 vuorokaudelta.

Matkalta myöhästyminen

Matkustajavakuutus korvaa matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja, kun

 • vakuutettu myöhästyy ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikalta tai jatkoyhteyden alkamispaikalta ja myöhästyminen johtuu siitä, että vakuutetun käyttämä kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia.

Matkalta myöhästymisestä matkustajavakuutus korvaa ylimääräiset kulut, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta vakuutettua kohti, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen ei ole mahdollista, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkanjärjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta.

Evakuointi- ja kriisiturva

Matkustajavakuutus korvaa vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät evakuointikulut lähimpään turvalliseen paikkaan, kun olosuhteet matkakohteessa muuttuvat matkan aikana niin, että Suomen ulkoministeriö suosittaa alueelta poistumista äkillisen luonnonkatastrofin, aseellisen selkkauksen tai terroriteon vuoksi. Kuluja korvataan enintään 2 000 € vakuutettua kohden.

Evakuointi- ja kriisiturvasta maksetaan korvausta Suomessa annetusta psykoterapiasta enintään viisi kertaa vakuutustapahtumaa kohti,

 • kun ulkomaan matkan aikana matkakohteessa tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi, aseellinen selkkaus tai terroriteko, jonka takia Ulkoministeriö suosittaa alueelta poistumista,

 • vakuutettu on osallisena omaa tai matkakumppanin henkeä uhkaavassa liikenneonnettomuudessa tai

 • vakuutettuun kohdistuu väkivaltarikos tai sen yritys tai rakennuksessa, jossa vakuutettu on, tapahtuu merkittävä ja henkeä uhkaava tulipalo tai räjähdys.

Rajoituksia

Matkustajavakuutus ei korvaa, jos vakuutus­tapahtumaan on syynä

 • sairaus, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista

 • lääkeaineen, alkoholin, huumausaineen tai muun huumaavan aineen aiheuttama myrkytys.

Vakuutus ei myöskään korvaa

 • kuntoutus- ja kylpylälaitoksissa tai muissa vastaavissa laitoksissa annettujen hoitojen kuluja

 • kuolemantapauksessa, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun tapaturman sattumisesta on kulunut kolme vuotta tai yleisvaarallisen tartuntataudin toteamisesta on kulunut yksi vuosi.

Vakuutus kattaa matkalla mukana olevat matkatavarat, matkaliput, passin ja viisumin sekä matkalla hankitun omaisuuden. Lisäksi vakuutus kattaa maksuvälineet ja arvopaperit 350 euroon asti sekä vahingon hoitoon liittyvät välttämättömät puhelinkulut ulkomailla, kuitenkin enintään 60 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Vakuutus ei kata

 • matkan aikana lainattua tai vuokrattua omaisuutta

 • muuttotavaroita ja erillisiä rahtitavaralähetyksiä

 • valokuvia ja piirustuksia

 • eläimiä ja kasveja.

Korvaukset

Matkatavaravakuutus korvaa

 • matkatavaralle äkillisesti ja arvaamatta sattuneet suoranaiset esinevahingot enintään vakuutusmäärään saakka yhtä vakuutustapahtumaa kohti

 • välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluja 100 euroa myöhästymisvuorokautta kohti, jos matkatavarat myöhästyvät vähintään viisi tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta (Korvauksen yläraja on 400 euroa.)

 • välttämättömyystarvikkeiden hankintakuluista alkuperäisten tositteiden perusteella 70 prosenttia, jos vakuutettu osallistuu matkakohteessa työhön liittyvään edustustilaisuuteen, ja kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään viisi tuntia vakuutetun matkakohteeseen saapumisesta.

 • Korvauksen ylärajana on aina vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä, kuitenkin enintään 1 500 euroa. Korvauksen edellytyksenä on, että välttämättömyystarvikkeet on hankittu matkakohteessa ennen edustustilaisuutta.

 • menetetyn tai korjauskelvottomaksi vahingoittuneen matkatavaran päivänarvon mukaan tai vahingoittuneen matkatavaran kohtuulliset korjauskulut. (Päivänarvo on se rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään se osuus, minkä omaisuus on menettänyt iän ja käytön vuoksi. Ks. aiempi taulukko)

Esimerkkejä tapahtumista, joista aiheutuneita kuluja matkatavaravakuutus ei korvaa

Matkatavaravakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

 • tavara on kadonnut tai unohtunut

 • urheiluväline on rikkoutunut käytettäessä sitä tarkoitukseensa

 • siihen on ollut syynä nesteiden vuotaminen tai juomia sisältävien pullojen särkyminen

 • siihen on ollut syynä tavaran naarmuuntuminen tai puutteellinen päällys.

Jos matkatavara vahingoittuu tai varastetaan

Kun vakuutettu ilmoittaa tapahtuneesta heti oppaalle, matkanjohtajalle, hotellinjohtajalle, kuljetusyhtiön virkailijalle tai muulle vastaavalle ja pyytää siitä todistuksen, se helpottaa korvausasian käsittelyä myöhemmin. Jos kyseessä on varkaus, ryöstö, vahingonteko tai muu rikos, kannattaa myös ilmoittaa paikalliselle poliisille ja pyytää raportti tapahtuneesta.

Jos huomattava osa matkatavaroista on menetetty, vakuutettu voi saada nopeasti apua taloudellisiin vaikeuksiin SOS Internationalilta.

Vakuutetun kannattaa tehdä vahinkoilmoitus viipymättä ja toimittaa se Fenniaan asiaan liittyvien selvitysten ja tositteiden kanssa (esimerkiksi poliisin raportti).

Suojeluohjeita

Komennusmatkavakuutuksen matkatavaravakuutukseen sovelletaan samoja suojeluohjeita, kuin matkapäiväperusteisen matkavakuutuksen ja henkilökohtaisen matkavakuutuksen matkatavaravakuutukseen.

Matkustajan toiminnasta saattaa aiheutua ulkopuo­liselle henkilö- ja esinevahinkoja, joista hän on vastuussa yksityishenkilönä, vaikka olisikin työmatkalla. Matkustajan vastuuvakuutus kattaa tätä korvausvelvollisuutta.

Yrityksen ottamassa matkustajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuna on joko nimetty henkilö tai nimetty henkilöryhmä.

Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaan matkalla yksityishenkilönä toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka on sattunut ja todettu vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kun vakuutussopimukseen sisältyy matkatavaravakuutus, siihen sisältyy myös matkustajan vastuuvakuutus. Kun matkatavaravakuutus päättyy, päättyy myös matkustajan vastuuvakuutus.

Kun vakuutetulle esitetään korvausvaatimus hänen aiheuttamakseen väitetystä vastuuvahingosta, hänen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian kirjallisesti Fenniaan. Sen jälkeen voimme ryhtyä selvittämään vakuutetun korvausvelvollisuutta ja neuvottelemaan korvauksenvaatijan kanssa.

Selvitämme vakuutetun puolesta, onko hän korvausvelvollinen. Jos vakuutettu todetaan korvausvelvolliseksi ja vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin, maksamme korvauksen suoraan vahingon kärsineelle. Mitä pikemmin vakuutettu ilmoittaa meille vastuuvahingosta, sitä nopeammin voimme selvittää korvausvelvollisuuden.

Tarvittaessa neuvottelemme vahingon kärsineen kanssa ja käytämme eri alojen asiantuntijoita. Hoidamme myös oikeudenkäynnin ja maksamme siitä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa, jos asia riitaisena johtaa siihen ja kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Jos oikeudenkäynnistä ei ilmoiteta meille etukäteen, emme ole velvollisia korvaamaan oikeudenkäyntikuluja.

Korvausvastuuta selvitettäessä voi myös käydä ilmi, ettei vakuutettu ole korvausvelvollinen. Tällöin toimimme puolustajan roolissa eikä vahingon kärsineelle makseta korvauksia vastuuvakuutuksen perusteella.

Huom.
Jos vakuutettu itse korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ollut ilmeisen oikea.

Matkustajan vastuuvakuutus on voimassa saman laajuisena kuin matkatavaravakuutuskin. Voimassaolo mainitaan vakuutuskirjassa.

Korvattava vastuuvahinko edellyttää, että vahinko syntyy ja todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana sen voimassaoloalueella ja että vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Jos useampi henkilö on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan vahingon, matkustajan vastuuvakuutus korvaa ainoastaan sen osan, joka vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen mahdollisesti vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Yleensä vastuuvakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

Henkilö- ja esinevahingot

Vakuutus korvaa vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta sellaisia toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Kor­vaus­vastuu voi syntyä, kun vahinko aiheutuu vakuutetun virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

Vakuutusmäärä on korvauksen ylärajana vakuutustapahtumaa kohti. Vakuutusmäärä ja omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Oikeudenkäyntikulut

Jos vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva riita-asia käsitellään oikeudessa ja siitä ilmoitetaan meille etukäteen, hoidamme oikeudenkäynnin ja maksamme siitä aiheutuneet kulut vakuutusmäärän rajoissa.

Jos meille ei ole ilmoitettu oikeudenkäynnistä etukäteen, meillä ei ole velvollisuutta korvata oikeudenkäyntikuluja. Jos olemme ennen oikeudenkäyntiä ilmoittaneet, että maksamme vaaditun määrän, emme siinä tapauksessa maksa oikeudenkäyntikuluja.

Tärkeimpiä rajoituksia

Matkustajan vastuuvakuutuksen korvauspiiri on suppeampi kuin vakuutetun mahdollinen korvausvastuu. Tässä on esimerkkejä vahingoista, jotka on vakuutusehdoissa rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Kaikki rajoitukset ovat vakuutusehdoissa.

Vakuutus ei mm. korvaa, jos sellainen omaisuus vahingoittuu, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun

 • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

 • säilytettävänä tai muulla tavoin huolehdittavana.

Vakuutus ei myöskään korvaa, jos

 • vahinko on aiheutunut liikennevakuutuslaissa (460/16) määritellystä liikennevahingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut

 • vakuutettu aiheuttaa vahingon työtehtävässä toimiessaan toisen palveluksessa tai itsenäisessä ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai työssä, joka liittyy maatilatalouden harjoittamiseen

 • vahinko on aiheutunut pahoinpitelyn, tappelun tai muun tahallisen rikoksen yhteydessä

 • kyseessä on sakko tai muu sen kaltainen seuraamus

 • kyseessä on puhdas varallisuusvahinko, ts. toiselle aiheutettu taloudellinen tappio, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- ja esinevahinkoon

 • korvausvastuu perustuu lupaukseen, sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman tätä sitoumusta.

Jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.

Matkustajan oikeusturvavakuutus kattaa vain sellaiset välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä vakuutetun yksityiselämään liittyvissä, matkaa ja matkustamista koskevissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa. (Ts. vakuutuksen piiriin ei kuulu muita kuin matkalla oleva vakuutettu itse eikä vakuutus kata työhön liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kiinteistön, huoneiston tai moottoriajoneuvon kauppaan liittyvät riita-, rikos- tai hakemusasiat eivät ole matkaan tai matkustamiseen liittyviä asioita.) Kun vakuutussopimukseen sisältyy matkatavaravakuutus, siihen sisältyy aina myös matkustajan oikeusturvavakuutus. Matkustajan oikeusturvavakuutus päättyy, kun matkatavaravakuutus päättyy.

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia asianajokuluista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Oikeusturvavakuutuksen perusteella maksetaan asiamiehen kohtuullinen palkkio ja hänen välttämättömät kulunsa, kun ne ovat aiheutuneet korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä vakuutus ei kuitenkaan korvaa.

Välimiesmenettelyssä ja sovittelussa maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut lukuun ottamatta välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja muita kuluja.

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, vähennetään arvonlisävero korvauksesta.

Mikä on vakuutustapahtuma oikeusturvavakuutuksessa

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

 • Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Riita-, hakemus- ja rikosasiassa vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus vakuutustapahtuman sattuessa on kuitenkin ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus on vakuutetun hyväksi ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhtäjaksoisesti yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai -yhdistyksessä.

Oikeus korvaukseen ja oikeusturvaetuun kannattaa selvittää heti vakuu­tustapahtuman jälkeen

Kun vakuutettu ilmoittaa meille kirjallisesti etukäteen tarvitsevansa oikeusturvaetua, annamme hänelle tarkat ohjeet oikeusturvaedun käytöstä. Jos vakuutettu voittaa ja saa perityksi kuluja maksuvelvolliselta, vähennämme kulut siltä osin korvauksesta. Jos vastapuoli ei kykene maksamaan tai korvaus muusta syystä viivästyy, oikeus kulukorvaukseen siirtyy meille maksamamme korvauksen määrään asti.

Vakuutettu voi käyttää matkustajan oikeusturvaetuaan asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa vakuutuksen voimassaoloalueella käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai sen muutoksenhakuasteissa tai näitä vastaavissa matkan kohdemaan tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä.

Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen aiheutuneet kulut korvataan sillä edellytyksellä, että vakuutetulla on muutoksenhakuun korkeimman oikeuden lupa.

Oikeusturvaetua ei voi saada asioissa, joita käsitellään

 • yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa (esim. aluehallintovirastossa) tai muissa erityistuomioistuimissa (esim. hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa)

 • Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Esimerkkejä tapahtumista, joita matkustajan oikeusturvavakuutus ei kata ja kuluista, joita se ei korvaa

Vakuutusmaksuihin vaikuttavat osittain myös maksetut korvaukset. Jotta maksut pysyisivät kohtuullisina, oikeusturvaedun käyttöä ja kulujen korvaamista on jonkin verran rajattu.

Matkustajan oikeusturvavakuutus ei kata

 • ansiotoimintaan liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja

 • vakuutusehdoissa tarkemmin määriteltyjä, piittaamattomuutta osoittavia tekoja, esimerkiksi syyttäjän vakuutettua vastaan ajamaa syytettä ja siitä aiheutuneita kuluja

 • hävinneen osapuolen maksettavaksi tuomittuja kuluja. (Oikeudenkäyntimenettelyn mukaan hävinnyt osapuoli vastaa voittaneen kuluista.)

Osa kuluista jää vakuutuksen ulkopuolelle siksi, että viranomainen hoitaa tietyt asiat tasapuolisesti kaikkien asianosaisten edun mukaan. On myös asioita, jotka kuuluvat lakimiehenä toimivan asiamiehen tehtäviin ilman erillistä laskutusoikeutta.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät

 • vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen tai aiempaan työhön, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi

 • sijoitustoimintaan

 • takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta

 • asiaan, jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta

 • rikoshyödyn menettämiseen valtiolle

 • lähestymiskieltoon

 • avioeroon tai rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen, yhteiselämän tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen tai näihin liittyviin varallisuusriitoihin tai muihin vaatimuksiin

 • lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen

 • edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai pesänselvittäjän määräämiseen

 • ulosottoasioihin

 • yrityksen saneeraukseen, yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai maataloudenharjoittajan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn

 • muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon, kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. (Tätä rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona.)

Oikeusturvavakuutus ei myöskään korvaa

 • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

  Nämä kulut kuitenkin korvataan, jos vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiasta annettua kuluttajavalitus- tai vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, tai jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanokuluja

 • oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen hankintakuluja

 • rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekoon ja rikosasian esitutkintaan liittyviä kuluja.

Vakuutussopimuksen sisältö yksilöidään vakuutuskirjassa. Sen mukana lähetettävissä vakuutusehdoissa kerrotaan yksityiskohtaisesti mm. korvattavat vakuutustapahtumat rajoituksineen sekä vakuutussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vakuutuksenottaja saa halutessaan vakuutusehdot jo ennen vakuutuksen ottamista omalta yhteyshenkilöltään ja konttoreistamme.

Lähetämme uuden vakuutuskirjan vuosittain vakuutuskauden vaihtuessa. Vakuutuskirjan tiedot on aina hyvä tarkistaa. Jos niissä on virheitä tai puutteita, niistä on ilmoitettava Fenniaan.

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja siten, kuin vakuutusehdoissa on määritelty. Jos vakuutussopimusta muutetaan, lähetämme siitä vakuutetulle ilmoituksen. Vakuutusmaksu ja -turva voivat muuttua myös indeksitarkistuksen yhteydessä.

Vakuutussopimuslain mukaan asiakkaan on ennen vakuutuksen ottamista saatava riittävät tiedot yhtiön eri vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja -ehdoista sekä tärkeimmistä rajoituksista.

Myös vakuutuksenottajan ja vakuutettavan on annettava oikeat tiedot. Tiedonantovelvollisuus tulee täytetyksi, kun kaikkiin vakuutushakemuksen kysymyksiin ja Fennian mahdollisiin lisätiedusteluihin vastataan rehellisesti ja täsmällisesti.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutusta tehdessään antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, vakuutussopimus ei sido Fenniaa, vakuutusmaksuja voidaan korottaa tai vakuutukseen voidaan liittää rajoitusehtoja. Rajoitusehdolla korvaus voidaan evätä kokonaan.

Vahingosta on ilmoitettava Fenniaan mahdollisimman pian sen satuttua ja oikeusturvaedun tarpeesta heti vakuutustapahtuman jälkeen. Korvausasian käsittely nopeutuu, kun korvauksenhakija täyttää huolellisesti kuhunkin tilanteeseen tarkoitetun vahinkoilmoituslomakkeen.

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, on pyrittävä selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, siitä on ilmoitettava heti poliisille ja vaadittava oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Fennialla on oikeus osoittaa lääkärikeskus, sairaala tai hoitolaitos, jossa voidaan tehdä tarvittavat tutkimukset ja antaa tarpeellinen hoito. Jos tutkimus tehdään tai hoito annetaan muussa kuin Fennian osoittamassa hoitolaitoksessa, korvaus maksetaan korkeintaan Fennian osoittaman hoitopaikan kustannustason mukaisesti.

Jos sattuu vahinko

Toimi näin vahinkotilanteessa:

 • Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteessa www.fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

 • Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Huomio nämä asiat korvaushakemusten määräajoista:

 • Hae vakuutuskorvausta aina vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Sinun on joka tapauksessa esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta.

 • Jos olet ottanut vakuutuksen henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, sinun on esitettävä korvausvaatimus kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

 • Jos et esitä korvausvaatimusta määräajassa, menetät oikeutesi korvaukseen.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Fennia on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 431 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet