Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Aktuellt
  • Vanliga frågor om inkomstregistret

Vanliga frågor om inkomstregistret

10.4.2019

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på ett individuellt plan. Registret ersätter årsanmälningarna om löner som nu görs till Skatteförvaltningen, arbetspensionsinrättningar, arbetslöshetsförsäkringsfonden och olycksfallsförsäkringsbolag.

Hurdan är tidtabellen för inkomstregistret?

Arbetsgivare anmäler arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret från och med den 1 januari 2019. Uppgifterna anmäls i samband med löneutbetalning. Olycksfallsförsäkringsbolagen tar ut sina arbetsolycksfallsförsäkringskunders löneuppgifter per yrkesklass från inkomstregistret från och med den 1 januari 2020.

Hur anmäler man löneuppgifter 2019?

Du behöver inte längre lämna en separat årsanmälan till olycksfallsförsäkringsbolaget. Fennia tar ut löneuppgifterna för 2019 per yrkesklass från inkomstregistret i januari 2020.

Om din arbetsolycksfallsförsäkring för företaget upphör eller om du överför arbetsolycksfalls-försäkringen till ett annat bolag under 2019, ska du anmäla de faktiska uppgifterna om löner och yrkesklasser för den tid försäkringen var giltig hos Fennia. Då ska du göra anmälan om lönerna 2019 på tjänsten Mitt Fennia.

Hur och var korrigerar man felaktiga uppgifter?

Alla uppgifter som anmälts till inkomstregistret korrigeras också i inkomstregistret. En korrigerings-anmälan ska göras omgående. Fennia tar ut korrigeringsanmälningar i samband med den månatliga sökningen av löner (den 10:e varje månad). Se närmare anvisningar om korrigering av uppgifter på inkomstregistret.fi.

Hur anmäler man arbetstagarens yrkesklass till inkomstregistret?

För beräkning av premien för arbetsolycksfallsförsäkringen behöver vi uppgifter också om typen av arbete som utförs i företaget, dvs. yrkesklass. Det är viktigt att du börjar använda yrkeskoderna som tillämpas i inkomstregistret vid anmälan av företagets löneuppgifter genast från den 1 januari 2019. Koderna ger oss nödvändig information när vi börjar ta in inkomstuppgifter för året innan.

På begäran av olycksfallsförsäkringsbolagen har Statistikcentralen publicerat en egen klassificering för inkomstregistret.

Inkomstregistret godkänner endast Statistikcentralens yrkeskoder. Ur olycksfallsförsäkringens synvinkel har yrkesklassificeringen gjorts på en så noggrann nivå som möjligt, dvs. med fem tecken. Använd dessa yrkeskoder och -beteckningar när du anmäler löner för vilka en olycksfalls-försäkringspremie tas ut.

Som hjälp vid klassificeringen och för att hitta rätt yrkesklass kan du fortfarande använda Statistikcentralens finskspråkiga verktyg Luokitteluekspertti. Det hjälper dig att reda ut arbetstagarens yrkesklass.

När och hur anmäler man försäkringsnumret till inkomstregistret?

Försäkringsnumret anmäls bara i situationer där arbetsgivaren har flera olycksfallsförsäkringar antingen hos Fennia eller hos olika försäkringsbolag (s.k. delad försäkring). Det behöver inte uppges i varje anmälan, utan bara när arbetsgivaren har försäkrat sina arbetstagare med flera försäkringar.

För Fennias del har vi kommit överens om att FO-numret används som identifieringskod, vilket betyder att kunden ska fylla i löneanmälan till inkomstregistret så här:
Typ av identifiering = 1
Identifieringskod: FO-nummer (Fennias FO-nummer är 0196826-7)
Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer: Fennias nummer för arbetsolycksfallsförsäkringen finns på försäkringsbrevet, förhandskalkylen och räkningen.

Vad ska man notera när man anmäler uppgifter?

Det lönar sig att anmäla så noggranna uppgifter som möjligt till inkomstregistret. Du slipper lämna ytterligare redogörelser om du också anmäler kompletterande uppgifter för anställningsförhållanden och frånvaro till inkomstregistret.

Notera särskilt följande vid anmälan till inkomstregistret
Välj anmälningsalternativ två (2).
Fyll i uppgifter om anställningsförhållandet, t.ex. anställningens typ och längd, typ av lön och överenskommen regelbunden veckoarbetstid.
Anmäl också frånvarouppgifter såsom period, antal dagar, orsak och lönebelopp.
Meddela kompletterande uppgifter så snart som möjligt, helst tillsammans med de obligatoriska uppgifterna.

Vilka uppgifter ska man inte anmäla till inkomstregistret?

Till inkomstregistret ska du inte anmäla arbetsolycksfallspremiens förskottslönesumma eller procenttalet för arbetsolycksfallspremien.

Arbetsgivare anmäler utbetalda löner till inkomstregistret. Löneuppgifterna ges per inkomstslag. För arbetsolycksfallsförsäkringen ska man också anmäla uppgifter om typen av arbete, dvs. yrkesklass. Yrkesklassen ska anmälas enligt Statistikcentralens koder för inkomstregistret.

Inverkar inkomstregistret på företagarens arbetsolycksfallsförsäkring?

Uppgifter om företagarens lön tas inte ut från inkomstregistret. FöPL-försäkrade företagare anmäler sin FöPL-inkomst separat till Fennia. Grunden för arbetsolycksfallsförsäkringspremien och ersättningen för inkomstbortfall utgörs av företagarens gällande FöPL-arbetsinkomst.

Finns uppgifter om specialgrupper i inkomstregistret?

Vi får inte uppgifter som behövs för beräkning av försäkringspremien för specialgrupper som ska försäkras enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (skolelever och studerande, personer i arbetsmarknadsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning samt förtroendevalda i kommuner) från inkomstregistret. De här uppgifterna ska du anmäla separat på en blankett på Mitt Fennia antingen vid försäkringsperiodens slut eller när försäkringen upphör.

Gäller inkomstregistret också hushållsarbetsgivare?

Ja, om en privatperson anställer en arbetstagare. Då ska uppgifterna anmälas i samband med löneutbetalning.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Integritetsskydd vid telefontjänsten
Vår webbplats använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök. Genom att använda webbplatsen godkänner du användning av cookies.
Läs mer.