Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle - vakuutusehdot

Työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle - vakuutusehdot

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Vakuutusehdot työtapaturma- ja ammattitautilain 188 §:n mukaan

1.1

Henkilöllä, jolla on yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen eläkevakuutus (YEL), on oikeus saada itsensä vakuutetuksi yrittäjätyössä sattuvien vahinkotapahtumien varalta.

1.2

Alle 18-vuotiaalla yrittäjällä on oikeus saada itsensä vakuutetuksi, jos hän täyttää yrittäjän eläkelain 3 §:ssä säädetyt edellytykset.

1.3

Vakuutus voidaan ottaa vain yhdestä vakuutusyhtiöstä niin, että se kattaa kaiken yrittäjän eläkevakuutuksen vakuuttaman yrittäjätoiminnan.

1.4

Vakuutus alkaa siitä ajankohdasta, jolloin Fennia on todistettavasti vastaanottanut vakuutushakemuksen, jollei myöhäisemmästä alkamisajasta ole sovittu.

1.5

Tämä vakuutus ei kata maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaissa (873/2015) tarkoitettua maatalousyrittäjän työtä eikä apurahansaajan työtä. Vakuutusta ei myöskään myönnetä ammattimaiseen urheilemiseen. Ammatikseen urheilevat on vakuutettava erikseen urheilijan tapaturmaeläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaisesti.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa nimeltä mainitut henkilöt.

3.1

Vakuutus on voimassa yrittäjän työajalla.

3.2

Vakuutus on voimassa Suomessa. Ulkomailla työskentelyyn sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain 14 §:ää.

4.1

Yrittäjän vuosityöansio on hänelle vahvistetun yrittäjän eläkelain 112 §:n mukaisen YEL-työtulon suuruinen. Eläkeyhtiön vahvistama työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän olisi palkattava samaa työtä tekemään yhtä ammattitaitoinen henkilö. Jos yrittäjällä on useita yritystoimintoja, hänen työtulonsa lasketaan näihin yritystoimintoihin yhteensä käytetyn työpanoksen perusteella.

4.2

Jos yrittäjän työtulo on määritelty YEL:n enimmäismäärän suuruiseksi, voidaan vuosityöansio vahvistaa hakemuksesta tätä suuremmaksi kohdan 4.1 mukaisesti.

4.3

Alle 18-vuotiaan yrittäjän vakuutusmaksun perusteena oleva vuosityöansio vahvistetaan kohdan 4.1 mukaisesti.

4.4

Vakuutusmaksu määräytyy vahvistetun YEL-työtulon ja vakuutetun tekemän työn tapaturma- ja ammattitautiriskin perusteella. Maksun määräämistä varten Fennialla on oikeus saada vakuutuksenottajalta tiedot vakuutetun tekemästä työstä, yrityksen toimialasta sekä vakuutetun YEL-työtulosta.

4.5

Ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena oleva vuosityöansio on vahinkopäivänä voimassaolevan YEL-työtulon tai kohtien 4.2 ja 4.3 mukaisissa tapauksissa vahvistetun vuosityöansion suuruinen.

4.6

Vakuutusmaksu määrätään vuosittain Fennian kulloinkin voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. Fennian maksuperusteiden mukaan vapaaehtoisen työajan vakuutuksen voimassaolosta peritään aina vähintään kalenterivuosikohtainen minimivakuutusmaksu.

4.7

Vakuutusmaksun perusteena olevaa YEL-työtuloa voidaan muuttaa takautuvasti muutosajankohdasta lukien yrittäjän eläkelain mukaisen työtulon suuruiseksi. Fennialla on oikeus tarvittaessa saada tiedot yrittäjän YEL-työtulosta suoraan vakuutuksenottajan eläkeyhtiöstä.

5.1

Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusta otettaessa Fennialle kaikki vakuuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

5.2

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kaikista vakuutuksen voimassa ollessa tapahtuneista muutoksista Fennialle viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta. Jos ilmoitus yritystoiminnan tai yrittäjätyön laadun muuttumisesta tehdään myöhemmin kuin edellä on esitetty, muutos tulee voimaan ilmoitusajankohdasta. Vuosityöansion muutokset tehdään tähän vakuutukseen samasta päivästä kuin YEL-työtulon muutos on tehty, riippumatta Fenniaan tietoon tulon ajankohdasta.

5.3

Vahingoittuneen on viipymättä ilmoitettava Fennialle korvaukseen vaikuttavista muutoksista kuten terveydentilansa, työkykynsä, työntekonsa tai työansionsa olennaisesta muutoksesta.

5.4

Vahinkotapahtumasta on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti viimeistään 30 päivän kuluessa vahinkopäivästä.

6.1

Vakuutuksesta korvataan työtapaturma, joka on sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin työtapaturma- ja ammattitautilain 21–25 §:ssä säädetään.

Yrittäjän työntekopaikan alueeseen katsotaan kuuluvan alue, jossa yrittäjä kulloinkin tekee yrittäjätyötään. Työntekopaikan alueeseen eivät kuitenkaan kuulu yrittäjän asunto tai muut pääasiallisesti hänen yksityiskäytössään olevat alueet.

Yrittäjän koulutustilaisuutena pidetään vain yrittäjätyöhön liittyvää koulutusta. Yrittäjään ei sovelleta virkistystilaisuutta koskevia säännöksiä.

Kun yrittäjä tekee työtään asunnossaan, häneen sovelletaan etätyötä koskevaa työtapaturma- ja ammattitautilain 25 §:n säännöstä. Vakuutuksesta ei tällöin korvata työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla taikka ruokailu- ja virkistystauolla sattuneita tapaturmia.

6.2

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

6.3

Vakuutuksesta korvataan myös muut tapaturman aiheuttamat vammat ja sairaudet kuten hankauksen aiheuttama ihon hiertymä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 18 §) sekä tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen. Korvausta pahenemisesta ei makseta, jos tapaturmalla oli siihen vain vähäinen syyosuus. Korvausta pahenemisesta maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan tapaturman sattumisesta (työtapaturma- ja ammattitautilaki 19 §).

6.4

Vakuutuksesta korvataan myös lihaksen tai jänteen äkillinen kipeytyminen (työliikekipeytyminen), joka on tapahtunut ilman tapaturmaa henkilön suorittaessa yksittäistä kuormittavaa työliikettä. Korvausta ei makseta, jos kipeytyminen johtuu aikaisemmasta vammasta tai sairaudesta tai sellaisesta kudosvauriosta, joka voi syntyä vain tapaturman aiheuttamana. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta kipeytymisestä (työtapa­turma- ja ammattitautilaki 33 §).

6.5

Vakuutuksesta korvataan myös ammattitauti, jolla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai koulutuksessa (työtapaturma- ja ammattitautilaki 26–30 §).

6.6

Vakuutuksesta korvataan myös pahoinpitelyn tai toisen henkilön muun tahallisen teon aiheuttama vahinko laissa säädetyin edellytyksin (työtapaturma- ja ammattitautilaki 34 §). Lisäksi vakuutuksesta korvataan työtapaturman seurauksena henkinen järkytysreaktio laissa säädetyin edellytyksin (työtapaturma- ja ammattitautilaki 35 §).

6.7

Vahinkotapahtuman korvaamisen yleisenä edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinko­tapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

7.1

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain säännösten mukaan.

7.2 Sairaanhoitokorvaukset

Vakuutuksesta korvataan vahingon vuoksi tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneet välttämättömät kustannukset (työtapaturma- ja ammattitautilaki 36–37 §).

Sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset korvataan lähimpään tai maksusitoumuksen mukaiseen hoitopaikkaan. Yksityisellä autolla tehdystä matkasta korvataan puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Fennialla on oikeus maksusitoumuksella ohjata vahingoittunut valitsemaansa hoitopaikkaan. Jos hoito annetaan muualla kuin maksusitoumuksen osoittamassa hoitopaikassa tai Fennia ei ole antanut maksusitoumusta, hoidosta korvataan vahingoittuneelle enintään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.

Kulujen, kuten sairaanhoito-, lääke-, matka- ja kodinhoidon lisäkulujen korvaamista on haettava Fenniasta vuoden kuluessa niiden syntymisestä.

7.3 Ansionmenetyskorvaukset

Vakuutuksesta maksettavien ansionmenetyskorvausten (päiväraha, kuntoutusraha ja tapaturmaeläke) perusteena on vakuutuksen vuosityöansio eikä päivärahaan sovelleta ns. lyhyen päivärahan säännöstä (työtapaturma- ja ammattitautilaki 197 §).

Muulla kuin vakuutuksen ottaneella yrityksellä ei ole oikeutta saada maksamaansa sairausajanpalkkaa tai muuta etuutta takaisin tämän vakuutuksen perusteella maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta.

7.4 Yrittäjän työkyvyn heikentymän arviointi

Jos vahinko estää pääasiallisesti yrittäjätyön tekemisen, päiväraha maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaan. Jos vahinko merkittävästi rajoittaa yrittäjätyön tekemistä, päivärahaa maksetaan puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta päivärahasta.

Arvioitaessa työkyvyn heikentymää otetaan huomioon vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota vahingoittuneen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon vahingoittuneen koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Yrittäjän kohdalla otetaan lisäksi huomioon vahinkotapahtuman jälkeen voimassa oleva YEL-työtulo. Jos työtuloa ei ole pienennetty vahinkotapahtuman jälkeen, yrittäjällä ei ole oikeutta toistaiseksi myönnettävään tapaturmaeläkkeeseen.

8.1

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisen tultua Fennian tietoon.

Vakuutus päätetään yrityksen pakollisen työajan vakuutuksen päättymispäivään, mikäli vakuutuksenottaja irtisanoo sen siirtomenettelyn yhteydessä.

8.2

Vakuutus päättyy samasta ajankohdasta kuin yrittäjän eläkelaissa tarkoitettu eläkevakuutus päättyy. Vakuutus voi päättyä takautuvasti. Jos aloittavan yrittäjän yrittäjätoiminta ei neljän kuukauden kuluessa jatku, päättyy vakuutus yrittäjätoiminnan päättyessä. Fennia ilmoittaa vakuutuksen päättymisestä vakuutuksenottajalle päätöksellä.

8.3

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt erääntyneen vakuutusmaksun maksamisen, tai jos vakuutuksenottaja on tahallisesti antanut korvausasian käsittelyä varten tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä.

Vakuutus päättyy 30 päivän kuluessa kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutuksenottaja on maksanut erääntyneen vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä.

8.4

Fenniassa voimassaoleva vakuutus peruutetaan takautuvasti alkamispäivästään, jos ilmenee, että vakuutetulla on vastaava, samaa työtä koskeva aikaisemmin alkanut vakuutus voimassa toisessa yhtiössä.

Tämän vakuutuksen perusteella annettuihin Fennian päätöksiin saa hakea muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella, päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Vakuutukseen sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015). Vakuutusta otettaessa sovelletaan myös vakuutussopimuslain (543/1994) 4 b §:n 1 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 5 a §:ää sekä 7 §:n 1 momenttia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

40 422 10

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet