Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Omaisuuden ryhmävakuutusten ehdot

Omaisuuden ryhmävakuutusten ehdot

Voimassa 1.1.2024 alkaen

VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3§ ja 4§)

Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset luetellaan lain 4 §:ssä. Näiden säännösten, vakuutuskirjan, yleisten sopimusehtojen sekä henkilö- ja vahinkovakuutusehtojen perusteella määräytyvät vakuutetun, muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun ja Fennian väliset oikeudet ja velvollisuudet. Näiden tahojen osalta vakuutussopimuslain ryhmävakuutusta koskevat säännökset ovat pakottavaa oikeutta.

Vakuutussopimuslain ryhmävakuutusta koskevat säännökset eivät ole pakottavia vaan tahdonvaltaisia vakuutuksenottajaan nähden. Siksi niistä voidaan suhteessa vakuutuksenottajaan poiketa vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Yleisten sopimusehtojen otsikoiden suluissa olevilla pykälillä viitataan vakuutussopimuslakiin vain siltä osin kuin se 4 §:n perusteella koskee lain pakottavan suojan piirissä olevia tai sen halutaan koskevan myös vakuutuksenottajaa. Jos vakuutuksenottajaa koskevan ehtokohdan otsikon suluissa on pykäläviittaus vakuutussopimuslakiin, mutta ehtokohta poikkeaa laista vakuutuksenottajaan nähden, sovelletaan sen osalta yksinomaan sopimusehtoa. Jos yleisten sopimusehtojen otsikon suluissa tai yleisissä sopimusehdoissa muutoin ei ole viittausta vakuutussopimuslakiin, laki ei tule sovellettavaksi ehtokohdan tai ehtojen lisäksi.

Omaisuus-, matkatavara-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat vakuutussopimuslain tarkoittamia vahinkovakuutuksia. Tapaturmavakuutukset, Yrityksen sairausturvavakuutus ja matkustajavakuutukset ovat henkilövakuutuksia. Niihin sovelletaan näitä vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

R1.1 Eräitä keskeisiä käsitteitä (2§)

Ryhmävakuutus on vakuutus, jossa vakuutettuina ovat vakuutuksen ottamista koskevassa sopimuksessa mainitun ja vakuutuskirjaan merkityn ryhmän jäsenet ja jossa vakuutuksenottaja on vastuussa ryhmän vakuutusmaksusta.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa tai joka on henkilövakuutuksessa vakuutuksen kohteena.

Vakuutusaika on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa kerrottu henkilövakuutuksen pisin mahdollinen voimassaoloaika.

Vakuutuskausi on sovittu, vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta. Määräaikainen vakuutus päättyy vakuutuskauden lopussa ilman irtisanomista.

Vakuutusmaksu koostuu vakuutuksen riskimaksusta.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta maksetaan korvausta.

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muuten kirjallisesti asettama velvollisuus noudattaa vahingon estämistä tai rajoittamista tarkoittavaa määräystä.

Edunsaaja on vakuutuksenottajan määräämä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus korvaukseen.

Vakuutuksen kohde on vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainittu vakuutettu omaisuus.

Omavastuu merkitään vakuutuskirjaan.

Henkilövakuutus tarkoittaa vakuutusta, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

Vahinkovakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi.

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

R2.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vahinkovakuutuksessa (22 §, 23 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset sellaisiin Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Jos vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido hänen osaltaan Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi kokonaan tai vakuutetun osalta.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde siihen vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

R2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus henkilövakuutuksessa (22 § ja 24 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset sellaisiin Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja on menetellyt vilpillisesti täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Jos vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään mainittua velvollisuuttaan, vakuutussopimus ei sido hänen osaltaan Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi kokonaan tai vakuutetun osalta.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta tai vakuutettua ei olisi hyväksytty vakuutuksen kohteeksi, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu, Fennia on vastuusta vapaa vakuutuksenottajaa kohtaan. Jos Fennia olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muuten toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, Fennian vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden seuraamukset johtaisivat vakuutuskorvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella. Vakuutuksenottajan ollessa edunsaajana oikeutta sovitteluun ei ole.

R3.1 Fennian vastuun alkaminen

Fennian vastuu alkaa aikaisintaan silloin, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän, allekirjoitetun vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta alkamisajankohdasta ole Fennian ja vakuutuksenottajan kesken kirjallisesti sovittu. Vakuutettua kohtaan vastuu alkaa siitä hetkestä, kun hän aloittaa työnteon työnantajan palveluksessa tai tulee vakuutuksenottajan ja Fennian sopiman vakuutettujen ryhmän piiriin, jollei muusta ajankohdasta ole Fennian ja vakuutuksenottajan kesken kirjallisesti sovittu.

Jos Fennian ja vakuutuksenottajan kesken on kirjallisesti sovittu lisäksi siitä, että ryhmän piirin kuuluva toimittaa Fennialle terveydentilaansa koskevan allekirjoitetun terveysselvityksen, vastuun alkaminen edellyttää terveysselvityksen hyväksymistä. Jos Fennia hyväksyy sen, vastuu vakuutettua kohtaan alkaa siitä hetkestä, kun allekirjoitettu terveysselvitys on saapunut Fenniaan. Fennia ei hylkää vakuutusturvan piiriin pääsyä sillä perusteella, että henkilölle on sattunut vakuutustapahtuma tai hänen terveydentilansa on huonontunut sen jälkeen, kun allekirjoitettu terveysselvitys on saapunut Fenniaan. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus tarjoukseen tai Fennian edellyttämä selvitys on annettu, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Fennian vastuu ei kuitenkaan ala ennen tämän ryhmävakuutuksen maksun maksamista, jos vakuutuksenhakija ei ole maksanut eräpäivään mennessä muiden Fenniasta ottamiensa vakuutusten maksuja.

R3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo vahinkovakuutuksessa

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus tai sen tuottama vakuutusturva vakuutetulle voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa R4.2 ja R17 mainituista syistä. Vakuutetun vakuutusturva päättyy myös työsopimusta koskevan irtisanomisajan päättyessä ellei muuta ole sovittu tai silloin, kun hän lakkaa kuulumasta vakuutuksenottajan ja Fennian sopimaan vakuutuskirjalle merkittyyn vakuutettujen ryhmään.

R3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo henkilövakuutuksessa

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutusmaksukauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutusmaksukauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus tai sen tuottama vakuutusturva vakuutetulle voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa R4.2 ja R17 mainituista syistä. Vakuutetun vakuutusturva päättyy myös työsopimusta koskevan irtisanomisajan päättyessä, ellei muuta ole sovittu tai silloin, kun hän lakkaa kuulumasta vakuutuksenottajan ja Fennian sopimaan vakuutuskirjalle merkittyyn vakuutettujen ryhmään.

Vakuutetun vakuutusturva päättyy aina viimeistään vakuutuskirjaan tai vakuutusehtoihin merkityn vakuutusajan päättyessä.

R4.1 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia lähetti vakuutuksenottajalle maksuvaatimuksen. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen edellä kohdassa R4.1 tarkoitetussa määräajassa, Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua.

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa R4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan. Jos maksu viivästyy, Fennia perii muistutuslaskulla maksumuistutuksen lähettämisestä maksun. Muistutusmaksun määräytymiseen sovelletaan lakia saatavien perinnästä.

4.3 Viivästyneen vakuutusmaksun maksaminen - vahinkoja henkilövakuutuksessa

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun sen jälkeen, kun vakuutus on päättynyt, Fennian vastuu alkaa maksun maksamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden tai henkilövakuutuksessa vakuutusmaksukauden loppuun siitä lukien, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.

Jos Fennia ei halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan eikä vastaanota maksua, ilmoittaa Fennia siitä vakuutuksenottajalle 30 päivän kuluessa vakuutusmaksun maksamisesta.

4.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdissa R2.1 ja R2.2 tarkoitetuissa tilanteissa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolopäiviä vastaavan maksun yli menevään osaan.

Vakuutuksen käsittelymaksuna peritään 10 % palautettavan vakuutusmaksun osasta, kuitenkin enintään 16 euroa.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.

4.5 Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen

Vakuutuksenantaja menettää oikeutensa vakuutusmaksuun, jos se ei ole laillisesti hakenut sitä kolmen vuoden kuluessa vakuutusmaksun erääntymisestä.

R5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus vakuutuksenottajalle

Vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen Fennia antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

Fennian tai sen edustajan vakuutuksenottajalle vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamat virheelliset, puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot tulevasta korvauksesta eivät sido Fenniaa.

R5.2 Fennian tiedonantovelvollisuus vakuutetuille (76 §)

Jos ryhmävakuutussopimuksessa on sovittu, että Fennia pitää luetteloa ryhmävakuutuksen piiriin kuuluvista vakuutetuista, Fennian on vakuutuksen voimaan tultua ja sen jälkeen kohtuullisin väliajoin lähetettävä vakuutetuille tiedot vakuutusturvan laajuudesta, vakuutusturvan olennaisista rajoituksista, vakuutussopimukseen perustuvista vakuutetun velvollisuuksista sekä siitä, millä tavalla vakuutuksen voimassaolo riippuu vakuutetun kuulumisesta ryhmävakuutussopimuksessa mainittuun ryhmään. Jos vakuutetuista ei pidetä luetteloa, edellä mainitut tiedot on annettava vakuutetuille olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla.

Jos Fennia tai sen edustaja on jättänyt vakuutetulle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutuksen katsotaan olevan voimassa vakuutetun hyväksi sen sisältöisenä kuin hänellä on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Fennia tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

R5.3 Vakuutetun ilmoitukset (78§)

Jos Fennia ja ryhmävakuutuksen ottaja ovat sopineet, että vakuutetun on annettava ryhmävakuutuksen ottajalle vakuutusta koskeva ilmoitus, ja vakuutettu on näin menetellyt, Fennia ei vetoa siihen, ettei se ole saanut ilmoitusta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutetulla oli perusteltua aihetta olettaa, ettei ilmoitusta vakuutuksenantajalle toimiteta.

R5.4 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä vahinkovakuutuksessa (26 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Fennialle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Fennialle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vakuutuskirjan saamisesta. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vakuutuskirjassa.

Jos vakuutuksenottaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde siihen vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

R5.5 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä henkilövakuutuksessa (27 §)

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava Fennialle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitettujen ja Fennian vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisten vahingonvaaraa lisäävien seikkojen, kuten ammatin, harrastusten ja asuinpaikan muutoksista. Tällaisesta muutoksesta on ilmoitettava Fennialle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vakuutuskirjan saamisesta. Terveydentilan muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa ilmoitusvelvollisuudesta vakuutuskirjassa.

Jos vakuutuksenottaja on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä mainitusta vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen, ja Fennia ei asiantilan muuttumisen vuoksi olisi enää pitänyt vakuutusta voimassa, on Fennia vastuusta vapaa. Jos Fennia olisi jatkanut vakuutusta, mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muuten toisilla ehdoilla, Fennian vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutusta olisi jatkettu.

Jos edellä sanotut tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset johtaisivat vakuutetun tai muun vakuutuskorvaukseen oikeutetun kuin vakuutuksenottajan kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen, niitä voidaan sovitella.

R5.6 Tiedon antaminen ryhmävakuutuksen päättymisestä (77 §)

Jos ryhmävakuutus päättyy Fennian tai ryhmävakuutuksenottajan toimien takia, Fennian on lähetettävä ilmoitus vakuutuksen päättymisestä vakuutetuille, jos Fennia on pitänyt vakuutetuista vakuutussopimuslain 76 §:n 1 momentissa tarkoitettua luetteloa. Jos vakuutetuista ei pidetä luetteloa, Fennian on ilmoitettava vakuutetuille vakuutuksen päättymisestä olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla. Vakuutetun osalta vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun Fennia lähetti ilmoituksen tai ilmoitti vakuutuksen päättymisestä.

R6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §)

Vakuutetun on noudatettava vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muuten kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi on otettava huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

R6.1.1 Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan, tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen törkeää huolimattomuuttaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, Fennia suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

R6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (Pelastamisvelvollisuus) (32 §, 34 § ja 61 §)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun on kykyjensä mukaan huolehdittava vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan.

Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun on viivytyksettä ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille ja vaadittava oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun on muutenkin noudatettava Fennian antamia ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

Fennia korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

R6.2.1 Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausta ei alenneta eikä evätä vakuutetun huolimattomuuden takia.

Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.

Jos vakuutettu on laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa törkeää huolimattomuuttaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, Fennia suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle, luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

R7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen vahinkovakuutuksessa (30 § ja 34 §)

Fennia on vastuusta vapaa sellaista vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.

Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet.

R7.1.1 Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

R7.2 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen henkilövakuutuksessa (28 §)

Fennia on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan, Fennian vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

R7.3 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma henkilövakuutuksessa (29 §)

Jos muu vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, Fennia on häneen nähden vastuusta vapaa.

Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeää huolimattomuuttaan tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu.

Jos vakuutettu on kuollut, maksetaan muille korvaukseen oikeutetuille se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön

 • joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta

 • joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

 • joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

R9.1 Syyntakeettomuus ja pakkotila vahinkovakuutuksessa (36 §)

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuihin kohtiin R6 ja R7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen taikka pelastamisvelvollisuuden oli nuorempi kuin 12-vuotias tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin R5, R6 tai R7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman taikka laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös kohdassa R8 vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

R9.2 Syyntakeettomuus ja pakkotila henkilövakuutuksessa (36 §)

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuun kohtaan R7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman oli 12 vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin R5 ja R7, jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

R9.3 Vastuun rajoittaminen sairauden ja vamman seurauksista eräissä tapauksissa (37§)

Vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjalla voidaan vakuutuksesta korvattavan sairauden tai vamman seurausten osalta rajoittaa vakuutuksen antajan vastuuta sillä perustella, että sairaus tai vamma oli olemassa jo vakuutusta haettaessa, ainoastaan jos

 • rajoitus perustuu vakuutuksenantajan ennen vakuutuksen myöntämistä hankkimiin tietoihin vakuutetun terveydentilasta

 • rajoitus johtuu vakuutuksen laadusta tai muusta erityisestä syystä.

R10.1 Edunsaaja (47 §)

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö, jolla on vakuutuksenottajan tai vakuutetun sijasta oikeus maksettavaan vakuutuskorvaukseen (edunsaaja). Vakuutuksenottaja voi muuttaa tai peruuttaa edunsaajamääräyksen, jos vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi, ei ole sattunut.

Jos edunsaajamääräys on voimassa, ei vakuutetun kuoleman vuoksi maksettava vakuutuskorvaus kuulu vakuutetun kuolinpesään. Vakuutuskorvaus kuuluu vakuutetun kuolinpesään, jos edunsaajamääräystä ei ole eikä korvausta ole määrätty vakuutusehdoissa maksettavaksi vakuutuksenottajalle.

R10.2 Edunsaajamääräyksen muoto (48 §)

Edunsaajamääräys taikka sen peruuttaminen tai muuttaminen on mitätön, jollei sitä ole kirjallisesti ilmoitettu Fennialle.

R10.3 Edunsaajamääräyksen raukeaminen (49 §)

Edunsaajamääräys raukeaa, jos nimeltä mainittu edunsaaja kuolee ennen sitä vakuutustapahtumaa, jossa määräys on tarkoitettu sovellettavaksi. Jos nimeltä mainittuja edunsaajia on useita, jää määräys muiden osalta voimaan.

Vakuutuskorvaus on tällöin vakuutustapahtuman satuttua maksettava elossa oleville edunsaajille myös siltä osin kuin se olisi ollut maksettava aikaisemmin kuolleelle edunsaajalle, ellei vakuutuksenottaja toisin määrää.

R10.4 Edunsaajamääräyksen tulkinta (50 §)

Jos edunsaajaksi ei ole määrätty nimeltä mainittua henkilöä, ja jos määräyksestä tai olosuhteista ei muuta seuraa, on noudatettava seuraavaa

 1. Jos vakuutuksenottajan puoliso on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa sen hyväksi, jonka kanssa vakuutuksenottaja kuollessaan oli avioliitossa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos puolisoiden avioeroasia oli vireillä vakuutuksenottajan kuollessa tai jos puolisot oli tuomittu asumuseroon, joka vakuutuksenottajan kuollessa ei ollut rauennut.

 2. Jos vakuutuksenottajan lapset on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa perintökaaressa (40/65) tarkoitettujen vakuutuksenottajan rintaperillisten hyväksi. Vakuutuskorvaus jaetaan rintaperillisten kesken siten kuin perintökaaressa säädetään heidän oikeudestaan saada perintö.

 3. Jos vakuutuksenottajan puoliso ja lapset on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa kohdassa 1 tarkoitetun puolison ja kohdassa 2 tarkoitettujen lasten hyväksi. Jos puolisoa ei ole, rintaperilliset saavat yksin vakuutuskorvauksen. Jos rintaperillisiä ei ole, puoliso saa yksin vakuutuskorvauksen. Jos vakuutuskorvaus on jaettava puolison ja rintaperillisten kesken, saavat puoliso ja rintaperilliset kummatkin vakuutuskorvauksesta puolet.

 4. Jos vakuutuksenottajan omaiset on määrätty edunsaajaksi, määräys on voimassa kohdassa 1 tarkoitetun puolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten hyväksi. Jos rintaperillisiä ei ole, puoliso saa kuitenkin yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat yksin vakuutuskorvauksen. Perillisille tuleva vakuutuskorvaus jaetaan siten kuin perintökaaressa säädetään heidän oikeudestaan saada perintö.

Mitä edellä on sanottu vakuutuksenottajasta, koskee vakuutettua, jos tämä on eri henkilö kuin vakuutuksenottaja.

R11.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 § ja 70 §)

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan, on kuitenkin otettava huomioon myös Fennian mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vahinkovakuutuksessa korvauksen hakijan on vahingon havaitsemisen jälkeen viipymättä varattava Fennialle mahdollisuus tarkastaa vahinko ennen kuin ryhdytään raivaus-, purku-, korjaus- tai muihin sellaisiin toimiin, jotka voivat estää Fennian tarkastukseen perustuvan selvityksen vahingon syystä ja sen määrästä. Vakuutettu on kuitenkin velvollinen ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita tarkoitetaan yleisten sopimusehtojen kohdassa R6.2 (pelastamisvelvollisuus).

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on mahdollisuuksien mukaan, tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti, osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

R11.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta kirjallisesti tai sähköisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

R11.3 Fennian velvollisuudet (8 §, 68 § ja 70 §)

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle, kuten esimerkiksi vakuutetulle, edunsaajalle ja kohdassa R18.4 tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle, tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.

Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta kohdassa R11.1 mainitut tarpeelliset asiakirjat, tiedot ja selvitykset. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Fennia maksaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä Fennia lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Fennia ilmoittaa vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle maksettavasta, muusta kuin kulujen tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuutuskorvauksesta, jos korvauksen kokonaismäärä on suurempi kuin 1 000 euroa. Ilmoitus tehdään esimerkiksi vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta, haittakorvauksesta ja kuolemantapaussummasta. Vajaavaltaisella tarkoitetaan esimerkiksi alle 18-vuotiasta henkilöä.

Viivästyneelle korvaukselle Fennia maksaa korkolaissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa.

R11.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

R11.5 Maksu väärälle henkilölle (71§)

Jos Fennia maksaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, Fennia on kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua maksaessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta.

R11.6 Ulosmittaus tapaturmavakuutuksessa ja sairausvakuutuksessa (55§)

Tapaturmavakuutuksen tai sairausvakuutuksen nojalla maksettua kulujen korvausta ei saa ulosmitata.

R12.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto vahinkovakuutuksessa (57 §)

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus maksetaan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi jos vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.

R12.2 Alivakuutus vahinkovakuutuksessa (58 §)

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Fennia korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman vuoksi vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus maksetaan vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, edunsaajalla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai muulla korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta omaan asemaansa vaikuttavaan Fennian päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.

R13.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu, edunsaaja, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsinyt tai muu korvauksenhakija epäilee virhettä omaan asemaansa vaikuttavassa Fennian korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on oikeus saada tarkempaa tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

R13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu, edunsaaja, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsinyt tai muu korvauksenhakija on tyytymätön omaan asemaansa vaikuttavaan Fennian päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Se on puolueeton elin, jonka tehtävänä on muun muassa neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.

Fennian päätös voidaan viedä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa.

Fennian päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi kuluttajan osalta myös kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

R13.3 Käräjäoikeus (74 §)

Jos vakuutuksenottaja, vakuutettu, edunsaaja, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsinyt tai muu korvauksenhakija ei tyydy omaan asemaansa vaikuttavaan Fennian päätökseen, hän voi panna vireille kanteen Fenniaa vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Fennian kotipaikan taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Kanne Fennian tekemän päätöksen vuoksi on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

Lautakuntakäsittelyt (kuluttajariitalautakunta ja vakuutuslautakunta) katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

R14.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen maksamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

R14.2 Fennian takautumisoikeus, kun korvaus on suoritettu kohdassa R18.1 tarkoitetulle vakuutetulle

Edellä ehtojen R14.1 kohdan lisäksi Fennia saa vaatia takaisin kohdassa R18.1 tarkoitetulle vakuutetulle, jonka hyväksi vakuutus on voimassa, maksamansa korvauksen tai sen osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin kohdan R8 mukaan samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien R2.2, R5.2, R6.1 tai R6.2 mukaisen velvollisuuden.

Fennia saa takautumisoikeuden nojalla vaatia maksetun korvauksen kokonaan, jos Fennia olisi kohtien R2.2, R5.2, R6.1, R6.2 tai R7 perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvaus. Jos korvausta olisi edellä mainittujen kohtien perusteella alennettu, Fennia voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

R14.3 Fennian takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan

Fennia saa vaatia kohdassa R18.1 tarkoitetulle vakuutetulle maksamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun kohdan R8 mukaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien R2. (Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä), R5. (Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana), R6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) ja R6.2 (Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus) mukaisen velvollisuuden. Fennia saa takautumisoikeuden nojalla vaatia maksetun korvauksen kokonaan, jos Fennia olisi kohdissa R2.1, R5.4, R6.1, R6.2 ja R7 mainituilla perusteilla vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta olisi kohtien R2.1, R5.4, R6.1, R6.2 ja R7 mukaisesti alennettu, Fennia saa vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

R15.1 Fennian takautumisoikeus kolmatta kohtaan

Vakuutetun oikeus korvaukseen sairauden tai tapaturman aiheuttamista kuluista ja varallisuuden menetyksestä vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen maksamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan tai jos hän on korvausvastuussa huolimattomuudestaan riippumatta.

R16.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana vahinkovakuutuksessa (18 §)

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa R2.1 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa; tai

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamat olot tai vakuutuskirjaan merkitty asiantila on vakuutuskauden aikana muuttunut kohdassa R5.4 tarkoitetulla tavalla.

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Fennia ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä vakuutuksenottajalle siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat.

R16.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa vahinkovakuutuksessa

A. Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • uusi tai muuttunut oikeuskäytäntö

 • merkittävä olosuhteiden muutos, kuten kansainvälinen kriisi, kansainvälinen talouskriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, ydinonnettomuus tai radioaktiivinen laskeuma, joka perustuu IAEA:n vähintään INES 4 -luokan ydinlaitosonnettomuuteen ja suuronnettomuus, joka on vaikutuksiltaan vähintään vakava

 • vakuutukseen vaikuttavan vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainitun indeksin muutos

 • vakuutuksen korvausmenon lisääntyminen

 • vakuutettujen ryhmän koon muutos

 • vakuutusten hoitokulujen muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutetun vakuutus- ja vahinkohistoria.

Fennialla on oikeus tehdä vakuutusehtoihin muitakin kohtuullisiksi katsomiaan muutoksia.

Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, Fennia lähettää vakuutusmaksua koskevan vakuutuskirjan yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa tapauksissa, Fennia irtisanoo vakuutuksen päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

R16.3 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana henkilövakuutuksessa (20 §)

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan oikeita tai muuttuneita olosuhteita, jos:

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa R2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja jos Fennia, mikäli oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu

 2. vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa R2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutus tästä huolimatta laiminlyönnin seuraamusten sovittelun vuoksi, kohdan R2.2 mukaan sitoo Fenniaa.

 3. vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa seikoissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa R5.5 tarkoitettu muutos ja Fennia olisi myöntänyt vakuutuksen ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.

Kun Fennia on saanut tiedon edellä mainitusta seikasta, lähettää se ilman aiheetonta viivytystä ilmoituksen vakuutusmaksun tai ehtojen muutoksesta.

R16.4 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutusmaksukauden vaihtuessa henkilövakuutuksessa (20 a §)

A. Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutusmaksukauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • uusi tai muuttunut oikeuskäytäntö

 • merkittävä olosuhteiden muutos, kuten kansainvälinen kriisi, kansainvälinen talouskriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, ydinonnettomuus tai radioaktiivinen laskeuma, joka perustuu IAEA:n vähintään INES 4 -luokan ydinlaitosonnettomuuteen ja suuronnettomuus, joka on vaikutuksiltaan vähintään vakava

 • vakuutukseen vaikuttavan vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa mainitun indeksin muutos

 • vakuutuksen korvausmenon lisääntyminen

 • vakuutettujen ryhmän koon muutos

 • vakuutusten hoitokulujen muutos

 • yleisen kustannustason muutos

 • vakuutetun ikä sairausturvavakuutuksissa.

Fennialla on oikeus tehdä vakuutusehtoihin muitakin kohtuullisiksi katsomiaan muutoksia.

Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, Fennia lähettää vakuutusmaksua koskevan vakuutuskirjan yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Muutos tulee voimaan sen vakuutusmaksukauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa tapauksissa, Fennia irtisanoo vakuutuksen päättymään vakuutusmaksukauden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä.

R17.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty Fenniaan.

R17.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana vahinkovakuutuksessa (15 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos:

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt;

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamat olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä;

 • vakuutettu on tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen;

 • vakuutettu on tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

 • vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta.

Vakuutuksen irtisanomisen sijaan Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutusturva päättymään vakuutetun osalta.

Fennia irtisanoo vakuutuksen tai irtisanoo vakuutusturvan vakuutetun osalta kirjallisesti, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus tai vakuutusturva vakuutetun osalta päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan R4.2 mukaisesti.

R17.3 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksukauden aikana henkilövakuutuksessa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutusmaksukauden aikana, jos:

 • vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai huolimattomuuttaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdassa R2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa ja Fennia ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu

 • vakuutettu on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdassa R2.2 mainittua tiedonantovelvollisuuttaan ja vakuutussopimus tästä huolimatta, kyseisen kohdan perusteella sitoo Fenniaa

 • vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa seikoissa on vakuutusmaksukauden aikana tapahtunut kohdassa R5.5 tarkoitettu muutos eikä Fennia olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä

 • vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan

 • vakuutettu tai vakuutuksenottaja on vakuutustapahtuman jälkeen antanut Fennialle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

 • vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin tai vakuutuksenottajan konkurssi raukeaa varojen puutteesta. Tätä ehtokohtaa ei sovelleta kuluttajaan rinnastettavaan elinkeinonharjoittajaan.

Vakuutuksen irtisanomisen sijaan Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutusturva päättymään vakuutetun osalta.

Fennia irtisanoo vakuutuksen tai vakuutusturvan vakuutetun osalta kirjallisesti, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus tai vakuutusturva vakuutetun osalta päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisesta koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan R4.2 mukaisesti.

R17.4 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa vahinkovakuutuksessa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

R17.5 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksukauden lopussa henkilövakuutuksessa

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden lopussa. Vakuutus irtisanotaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä.

R17.6 Omistajan vaihdos vahinkovakuutuksessa

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy oikeustoimen vuoksi muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Jos omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita vakuutuksia, esim. vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uudelle omistajalle.

R18.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa vahinkovakuutuksessa

Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on muutoin määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

R18.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua vahinkovakuutuksessa

Fennia vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta R2.1) tai vaaran lisääntymisestä (kohta R5.4) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa R18.1 tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtuman vuoksi maksettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella Fennian kanssa sekä nostaa korvauksen, paitsi jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän on ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan, taikka kysymys on kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

R18.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta vahinkovakuutuksessa

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa sellaisen henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa, mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.

R18.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksessa (67 §)

Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan Fennialta, jos

 • vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen

 • vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön tai

 • vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Jos Fennialle esitetään korvausvaatimus, Fennian on ilmoitettava tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä varattava hänelle tilaisuus esittää selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle on myös lähetettävä tieto asian myöhemmästä käsittelystä.

Jos Fennia hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

R18.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Fennian korvauspäätöksen vuoksi kanne yhtiötä vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan R13 mukaisesti.

R19.1 Sovellettava laki

Vakuutussopimukseen ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

R19.2 Tyhjentävä luettelo niistä vakuutussopimuslain kohdista, joihin ei ehtojen yhteydessä ole viitattu, mutta jotka koskevat tätä ryhmävakuutusta

 • Soveltamisala (1 §)

 • Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen merkityksettömyys (35 §)

 • Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)

 • Takaisinsaanti konkurssipesään henkilövakuutuksessa (56 §)

 • Monivakuutus (59 §)

 • Vakuutuksenantajien vastuun jakaminen monivakuutuksessa (60 §)

R20.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Laajan kotivakuutuksen, Peruskotivakuutuksen ja Palovakuutuksen ehdoissa mainittujen vakuutustapahtumista aiheutuneet, näissä ehdoissa mainitulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle sattuneet suoranaiset esinevahingot sekä näissä ehdoissa mainitut muut kulut.

R20.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitut, vakuutettuun ryhmään kuuluvat tai sopimuksessa eritellyt henkilöt.

R20.3 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu omaisuus seuraavasti:

R20.3.1 Rakennukset

R20.3.1.1 Vakuutuskirjassa mainitut rakennukset sekä niihin liittyen
 • jätevesiviemäri-, vesijohto-, öljy-, kaasu- ja höyryputkisto, joka sijaitsee kiinteistöllä tai sen rajan ulkopuolella kunnallisen tai muun yleisen putkiston liittymään saakka

 • rakennukseen liittyvät, tontilla olevat vakuutuksenottajan tai vakuutetun omistamat sähköjohdot ka kWh-mittarit sekä asuinkiinteistön sähköpääkeskukset

 • vakuutettujen rakennusten pihapiirin maaperä ja puutarha.

Pihapiirillä tarkoitetaan tontin tai tilan osaa, johon rakennukset on sijoitettu ja joka palvelee päivittäistä asumista ja oleskelua.

Vakuutukseen ei sisälly:

 • kiinteät rakenteet tai rakennelmat

 • kevytrakenteiset rakennukset

 • laiturit

 • erityisantennit

 • tuuligeneraattorit.

R20.3.1.2 Rakennus rakenteilla tai peruskorjattavana

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitut rakennukset myös niiden ollessa rakenteilla tai peruskorjattavana.

R20.3.2 Irtaimisto

 • vakuutettujen koti-irtaimisto. Koti-irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, esimerkiksi huonekaluja, kodin tekstiilejä, vaatteita, arvoesineitä, taloustavaroita ja kodinkoneita.

 • vakuutettujen yksityisessä käytössä olevasta henkilöautosta, moottoripyörästä, moposta ja veneestä irrotetut, tavanomaisesti irrotettavissa olevat osat ja tavanomaiset varusteet, joille aiheutuneista vakuutustapahtumista ei suoriteta korvausta muusta vakuutuksesta

 • asuinhuoneiston ulkopuolella sijaitsevissa kerrostalojen verkko- ja ullakkokomeroissa pysyvästi tai tilapäisesti säilytettävä irtaimisto enintään 5000 euroon asti

 • vuokra- tai osakehuoneiston kiinteä sisustus enintään 5000 asti.

 • muu irtaimisto voidaan vakuuttaa erikseen sopimalla ja tekemällä siitä merkintä vakuutuskirjaan.

Vakuutukseen ei sisälly:

 • eläimet

 • rahat ja arvopaperit

 • ansiotyöhön käytettävät työvälineet tai atk-tiedostot ja -ohjelmat

 • harrastuskäyttöön valmistetut atk-tiedostot ja -ohjelmat, jotka eivät ole olleet sellaisenaan yleisesti kaupan

 • soutuveneet, soutujollat, kanootit ja kajakit

 • veneen perämoottorit.

R20.3.3 Kiinteä sisustus asunto-osakeyhtiössä

R20.3.3.1

Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiölain 1599/2009 4 luvun pykälien 2-3 perusteella määräytyviä osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevia kiinteistön osia ja huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä. Yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti sovitut osakkeenomistajan kunnossapitovastuun laajennukset eivät sisälly vakuutukseen.

R20.3.3.2

Kiinteä sisustus korvataan edellyttäen, että kiinteistön oma vakuutus tai asunto-osakeyhtiö tai muu rakennuksen omistaja ei korvaa kyseisten esineiden tai laitteiden vahingoittumista.

R20.4 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa.

R20.5 Omaisuuden ja vahingon määrän arvioiminen

R20.5.1 Omaisuuden, vahingon ja korvauksen määrän arvioimisen perusteena on omaisuuden arvo

Omaisuuden arvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan. Omaisuuden arvo on kuitenkin päivänarvo, kun omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta.

Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää.

Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn vuoksi. Päivänarvoa määritettäessä on otettava huomioon myös omaisuuden käyttökelpoisuuden aleneminen paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden, kuten harjoitetun elinkeinotoiminnan lakkaamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi.

Enimmäismäärällä tarkoitetaan Fennian korvausvelvollisuuden ylintä rajaa vakuutustapahtumassa. Enimmäismäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Vahingon määrä arvioidaan jälleenhankinta-arvon tai päivän arvon mukaisesti.

Paikkakunnan muuttuneita olosuhteita ei kuitenkaan oteta huomioon rakennuksen päivänarvoa määritettäessä, kun se korjataan entiselleen tai tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakennetaan uusi rakennus samalle tontille.

R20.5.2 Omaisuuden arvo ja vahingon määrä

Vakuutustapahtuman sattuessa omaisuuden arvo määritetään ja vahingon määrä lasketaan vahinkohetkellä vallinneen hintatason mukaisesti.

R20.5.3 Vahingon määrän arvioinnin peruste

Vahingon määrän arvioinnin perusteena on myös omaisuuden jäännösarvo, jolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vakuutustapahtuman jälkeen arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen vakuutustapahtumaa.

R20.5.4 Määrättyjen esineryhmien vahingon määrän laskeminen

Korvaus esineestä maksetaan taulukon osoittaman päivänarvoprosentin mukaisena. Jälleenhankinta-arvon mukaisena korvataan, jos esineen päivänarvoprosentti on liitteessä olevassa taulukossa tummennetulla tekstillä ja esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.

14:n eri esineryhmän päivänarvoprosentit esineryhmien tai esineiden iän perusteella yhden vuoden iästä 18 vuoden ikään asti. Esineen iällä tarkoitetaan käyttöönottovuoden ja vahingon sattumisvuoden kalenterivuosien erotusta.
Päivänarvoprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia esineen tai esineryhmän päivänarvo on uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan esineen jälleenhankinta-arvosta. Esineen arvo ei putoa mainittua pienintä prosenttimäärää pienemmäksi, vaikka esine ikääntyy yli taulukossa mainittujen vuosien.
Korvaus esineestä maksetaan sen iän mukaisen päivänarvoprosentin mukaisena. 

Päivänarvoprosentit esineen iän mukaan:
1. esineryhmä: kodinkoneet. 1–6 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 90 %
•	3 vuotta: 80 %
•	4 vuotta: 70 %
•	5 vuotta: 60 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 40 %
•	8 vuotta: 30 %
•	9 vuodesta eteenpäin: 20 %
2. esineryhmä: atk-laitteet ja matkapuhelimet. 1–2 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 70 %
•	3 vuotta: 40 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 10 %
3. esineryhmä: muut elektroniset ja optiset laitteet. 1–4 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 85 %
•	3 vuotta: 70 %
•	4 vuotta: 55 %
•	5 vuotta: 40 %
•	6 vuotta: 25 %
•	7 vuodesta eteenpäin: 20 %
4. esineryhmä: polkupyörät, työkalut ja -koneet. 1–4 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 100 %
•	3 vuotta: 80 %
•	4 vuotta: 60 %
•	5 vuotta: 40 %
•	6 vuodesta eteenpäin 20 %
5. esineryhmä: silmä- ja aurinkolasit. 1–2 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 70 %
•	3 vuotta: 40 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 10 %
6. esineryhmä: vaatteet, jalkineet, asusteet. 1–2 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 70 %
•	3 vuotta: 40 %
•	4 vuodesta eteenpäin: 20 %
7. esineryhmä: turkikset. 1–6 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 90 %
•	3 vuotta: 80 %
•	4 vuotta: 70 %
•	5 vuotta: 60 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 40 %
•	8 vuotta: 30 %
•	9 vuodesta eteenpäin: 20 %
8. esineryhmä: käyttöastiat, taloustavarat. 1–6 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 90 %
•	3 vuotta: 80 %
•	4 vuotta: 70 %
•	5 vuotta: 60 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 40 %
•	8 vuotta: 30 %
•	9 vuodesta eteenpäin: 20 %
9. esineryhmä: matkalaukut, salkut, käsilaukut. 1–6 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 90 %
•	3 vuotta: 80 %
•	4 vuotta: 70 %
•	5 vuotta: 60 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 40 %
•	8 vuotta: 30 %
•	9 vuodesta eteenpäin: 20 %
10. esineryhmä: ääni- ja kuvatallenteet, kirjat. 1–6 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 90 %
•	3 vuotta: 80 %
•	4 vuotta: 70 %
•	5 vuotta: 60 %
•	6 vuotta: 50 %
•	7 vuotta: 40 %
•	8 vuotta: 30 %
•	9 vuotta: 20 %
•	10 vuotta: 10 %
•	11 vuodesta eteenpäin: 5 %.
11. esineryhmä: kodin tekstiilit kuten liinavaatteet, verhot, matot, tyynyt ja peitot. 1–3 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta 80 %
•	3 vuotta: 60 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuodesta eteenpäin 20 %.
12. esineryhmä: huonekalut ja valaisimet. 1–11 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 95 %
•	3 vuotta: 90 %
•	4 vuotta: 85 %
•	5 vuotta: 80 %
•	6 vuotta: 75 %
•	7 vuotta: 70 %
•	8 vuotta: 65 %
•	9 vuotta: 60 %
•	10 vuotta: 55 %
•	11 vuotta: 50 %
•	12 vuotta: 45 %
•	13 vuotta: 40 %
•	14 vuotta: 35 %
•	15 vuotta: 30 %
•	16 vuotta: 25 %
•	17 vuotta: 20 %
•	18 vuotta: 15 %
13. esineryhmä: urheilu- ja harrastusvälineet, lastenvaunut ja -rattaat. 1–3 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 70 %
•	3 vuotta: 60 %
•	4 vuotta: 40 %
•	5 vuodesta eteenpäin: 20 %
14. esineryhmä: kalastusvälineet. 1–7 vuotta vanhoista esineistä korvaus voidaan maksaa jälleenhankinta-arvon mukaisena, jos esineen tilalle hankitaan kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta uusi samanlainen tai lähinnä vastaava esine.
•	1 vuosi: 100 %
•	2 vuotta: 100 %
•	3 vuotta: 84 %
•	4 vuotta: 76 %
•	5 vuotta: 68 %
•	6 vuotta: 60 %
•	7 vuotta: 52 %
•	8 vuotta: 44 %
•	9 vuotta: 36 %
•	10 vuotta: 30 %
•	11 vuodesta eteenpäin: 20 %

R20.6 Korvauksen laajuus

R20.6.1 Korvauksen ylin raja

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingossa korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty indeksiehdon mukainen vakuutusmäärä. Täysarvovakuutuksessa vakuutusmäärä arvioidaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä. Arvonalennusta tai suoranaista esinevahinkoa ei korvata, jos vahinko ei vaikuta esineen käyttökelpoisuuteen.

R20.6.2 Asumisen keskeytyminen

Suoranaisen korvattavan esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan Fennian etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välttämättömät lisäkulut, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen vuoksi, että vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai vakuutettuun irtaimistoon kohdistuneen näiden vakuutusehtojen perusteella korvattavissa olevan vahingon vuoksi.

Asumisen keskeytymiskuluja ei kuitenkaan korvata, jos kyseessä on valmistus-, aine-, suunnittelu-, rakennus- tai perustusvirheitä korvaava esinevakuutus.

Asumisen keskeytymiskulut korvataan vain, jos vakinaisen asunnon käyttäminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta haittaa asumiselle. Korvattavia lisäkuluja ovat ylimääräiset asunnon ja varastoinnin vuokrauskulut sekä irtaimiston siirtoon liittyvät kuljetuskulut.

 • Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kulut, joista vähennetään säästyneet asumiskulut.

 • Asumisen keskeytymisestä aiheutuvia lisäkustannuksia korvataan enintään 3 500 euroon asti kuukausittain. Korvaus maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta. Asumisen keskeytymisestä aiheutuvien lisäkulujen omavastuu 6 kuukauden jälkeen on 20 prosenttia. Lisäkulut korvataan, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

R20.6.3 Suoranaisen korvattavan esinevahingon lisäksi korvattavat kustannukset

R20.6.3.1 Vahingon rajoittamis- tai torjumiskulut

Kohtuulliset kulut, jotka vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Nämä kulut korvataan, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

R20.6.3.2 Viranomaisten määräyksistä aiheutuneet lisäkulut

Viranomaisten rakennusta koskevista pakottavista määräyksistä aiheutuvat kohtuulliset lisäkulut, kuitenkin enintään 10 % rakennusvahingon määrästä. Kokonaiskorvauksen ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty tai indeksiehdon mukaan tarkistettu rakennuksen vakuutusmäärä.

R20.7 Korvauksen määrän laskeminen ja maksaminen

R20.7.1 Omavastuu

R20.7.1.1

Vakuutuksen kohteella on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

R20.7.1.2

Vakuutuksen kohteella ei ole varkausvahingossa omavastuuta, jos rakennukseen on murtauduttu varmuuslukolla lukittuna olleen oven kautta tai murtohälytyslaite on toiminut vahinkohetkellä.

R20.7.2 Lisäomavastuut ja käyttöikään perustuvat omavastuut

R20.7.2.1 Tulvavahingoissa:

Tulvavahingoissa peritään nelinkertainen omavastuu.

R20.7.2.2 Talotekniikan rikkoutumisvahingoissa:

Alla mainittujen LVISA-laitteiden ja -järjestelmien korjaus- tai jälleenhankintakuluista, vian etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneista lattia-, katto- ja seinärakenteiden avaamis- ja sulkemiskuluista sekä maan kaivu-ja täyttökustannuksista tehdään omavastuuna seuraavat vuotuiset vähennykset käyttöönottovuotta seuranneiden kolmen kalenterivuoden jälkeen:

 • putkistojen, polttoaine- ja jätevesisäiliöiden ja sähköjohtojen sekä -kaapeleiden osalta 3 %

 • kaikkien muiden LVISA-laitteiden ja - järjestelmien osalta 6 %.

Ikävähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku käyttöönottovuotta seuranneiden kolmen täyden kalenterivuoden jälkeen alkaneiden vuosien lukumäärällä.

Omavastuuvähennys on vähintään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun suuruinen.

R20.7.2.3 Vuotovahingoissa:

Rakennuksen LVI-järjestelmän vuodosta rakennusvakuutuksen kohteelle aiheutuneen vahingon määrästä vähennetään omavastuu seuraavasti:

 • jos vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen ikä on 21–35 vuotta, niin omavastuu vahingon määrästä on 10 %

 • jos vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen ikä on 36–50 vuotta, niin omavastuu vahingon määrästä on 15 %

 • jos vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen ikä on yli 50 vuotta, niin omavastuu vahingon määrästä on 20 %.

Ikä on vahingon sattumisvuoden ja käyttöönottovuoden välinen erotus. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun. Käyttöönottoajankohdaksi katsotaan se hetki, jolloin rakennuslupaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen otettavaksi käyttöön.

Omavastuuvähennys on vähintään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun suuruinen.

R20.7.3 Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus

Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo.

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata kohtuullisin kustannuksin, vahingon määrä on korjauskulut.

Korvauksen määrä jälleenhankinta-arvon mukaan on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla. Jos jälleenhankitun tai korjatun omaisuuden arvo on vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvoa suurempi, ei ylimenevää osaa oteta huomioon korvausta laskettaessa (ks. kohta R20.5.1).

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta joko korjataan tai että samalle tontille tai tilalle rakennetaan taikka irtaimen omaisuuden sijalle hankitaan uutta saman laatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimenpiteen vuoksi, viivästysaika lisätään edellä mainittuun aikaan.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus, jota laskettaessa käytetään vakuutusarvona omaisuuden päivänarvoa. Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus, maksetaan, kun Fennia on saanut selvityksen edellä mainituista jälleenhankintatoimista.

Korvaukseen lisätään jäännösarvon alentuminen, jos vahingon jälkeen jäljelle jääneitä rakennusosia ei voida käyttää hyväksi rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoonsa rakennuslain tai tielain säännösten perusteella, voimassa olevan rakennuskiellon tai rakentamisrajoituksen vuoksi. Arvon alentuminen lasketaan siten, että kohdan R20.5.3 mukaisesta jäännösarvosta vähennetään se hinta, joka jäljelle jääneistä rakennusosista voidaan saada, kun ne myydään pois siirrettäviksi.

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun on esitettävä selvitys siitä, että rakennuskielto tai rakentamisrajoitus on voimassa, ja jos Fennia niin pyytää, haettava poikkeusta niistä rakennuksen saattamiseksi entiseen kuntoon sekä jollei lupaa myönnetä, haettava muutosta päätökseen. Vakuutuksenottajan tai vakuutetun on Fennian pyynnöstä valtuutettava Fennia edustamaan häntä poikkeuksen hakemista koskevassa asiassa.

R20.7.4 Päivänarvon mukainen korvaus

Vahingon määrä päivänarvon mukaan saadaan laskemalla jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingosta niin suuri osa kuin päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välinen suhde osoittaa. Korvauksen määrä päivänarvon mukaan on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla (ks. kohtaa R20.5.1).

Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on kohtuulliset korjauskulut. Korjauskulut eivät kuitenkaan saa ylittää vahingoittuneen esineen päivänarvoa.

R20.8 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

R20.8.1

Fennialla on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemesta uudelleen rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus.

R20.8.2

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutetun on viipymättä luovutettava se Fennialle tai palautettava korvaus sen osalta.

R20.8.3

Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan tai vakuutetun omistukseen. Fennialla on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.

R20.8.4

Piha-alue ja puutarhavahinko korvataan niiden kunnostuskulujen perusteella. Pensaiden ja puiden osalta korvataan uusien taimien hankintakulut. Taimien hankintakulut korvataan sikäli kuin niitä on normaalisti kaupan Suomessa.

R20.8.5

Jos vakuutustapahtuma on kohdistunut omaisuuteen, johon voidaan vahvistaa kiinteistö- tai yrityskiinnitys, korvausta maksettaessa noudatetaan maakaaren, yrityskiinnityslain ja vakuutussopimuslain määräyksiä.

R20.8.6

Vahingon johdosta voidaan vakuutusmäärää vähentää korvauksen määrällä. Fennian velvollisuus on korvauspäätöksen yhteydessä ilmoittaa vakuutuksenottajalle vakuutusmäärän vähentämisestä vahingon vuoksi.

R20.8.7 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään veron tai ei ole velvollinen maksamaan veroa omaisuuden ostosta, korjauksesta, muusta hankinnasta tai palvelusta, vakuutuksesta maksetaan korvaus veron osuudella vähennettynä.

Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan on oltava korjaustyön, jälleenhankittavan omaisuuden ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi.

R20.9 Indeksiehdot

R20.9.1 Indeksiehto

Vakuutusmäärät ja -maksut on sidottu indeksiin siten, että rakennuksiin sovelletaan rakennuskustannusindeksiä ja irtaimistoon elinkustannusindeksiä, ellei vakuutuskirjassa toisin mainita.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään neljä kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun. Siten, jos vakuutuskauden alku on tammi-kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä-joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Vahinkohetkellä vakuutuskirjassa merkittyä vakuutusmäärää tarkistetaan vastaamaan vahinkohetkeä kolme kuukautta aiempaa indeksipistelukua. Indeksitarkistuksen suuruus voi olla kuitenkin enintään 10 %.

R20.9.2 Omavastuun indeksiehto

Omavastuu on sidottu kuluttajahintaindeksiin seuraavia sääntöjä noudattaen:

 • Perusindeksi on vuoden 1997 maaliskuun kuluttajahintaindeksi ja sitä vastaava perusomavastuu on 126 euroa. Tarkistusindeksi on vakuutuskirjaan tai uudistuskuittiin merkitty vakuutuskauden alkamiskuukautta edeltäneen kalenterivuoden lokakuun kuluttajahintaindeksi.

 • Indeksin tarkistusajankohta on vakuutuskauden alkamispäivä. Seuraavan vakuutuskauden omavastuu on yhtä monta prosenttia vakuutuskirjaan merkitystä omavastuusta kuin tarkistusindeksi on perusindeksistä.

R20.10 Suojeluohjeet

R20.10.1 Irtaimiston suojeluohje varkauksien varalta

R20.10.1.1

Irtaimiston säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen on oltava murtautumisen ja varkauden varalta suojaavasti suljetut. Säilytystilojen avaimia ei saa jättää eikä piilottaa säilytystilojen läheisyyteen. Lukko on välittömästi vaihdettava tai sarjoitettava, jos on aihetta epäillä, että avain on asiattoman hallussa.

R20.10.1.2

Pankki-, luotto- tai vastaavaa maksukorttia koskevia pankin tai muun luottolaitoksen kanssa sovittuja kortin käyttöön liittyviä sopimusehtoja on noudatettava kortin luvattoman käytön estämiseksi.

R20.10.1.3

Matkapuhelimessa on oltava turvakoodi, jonka perusteella sen käyttö voidaan estää. Turvakoodi on ilmoitettava Fennialle korvausta haettaessa.

R20.10.2 Palo- ja vuototurvallisuutta koskevat suojeluohjeet

R20.10.2.1 Liesi ja uuni

Käytössä olevaa liettä on valvottava jatkuvasti. Kun liesi on päällä, lieden käyttäjä ei saa mennä lepäämään tai poistua hetkeksikään huoneistosta. Käytön jälkeen on varmistettava, että liesi ei ole enää päällä. Myös uunia on valvottava, kun se on käytössä. On myös huolehdittava, ettei koira, kissa tai muu kotieläin vahingossa pääse kytkemään liettä tai uunia päälle.

Jos lieden tai uunin käyttäjän muistitoiminnot ovat alkaneet heikentyä tai jos kotieläimen aiheuttamaa riskiä ei voida poistaa, lieteen tai uuniin on asennettava palovaaraa ennalta ehkäisevä tekninen turvajärjestelmä.

R20.10.2.2 Astianpesukone, pyykinpesukone ja kuivauskoneet

Jos koneen toiminnassa esiintyy häiriöitä, sitä ei saa käyttää ennen kuin vika on korjattu. Koneen käyttöä on valvottava sekä palo- että vuotovaaran vuoksi. Koneita ei saa jättää käyntiin, jos huoneistosta poistutaan. Paineellisen vesijohdon sulkuventtiili on suljettava välittömästi käytön jälkeen.

R20.10.2.3 Puu- ja sähkökiukaat

Vaatteiden ja muun palavan materiaalin kuivattaminen löylyhuoneessa on kielletty. Saunan käyttötarkoitukseen liittymättömän palavan materiaalin jättäminen löylyhuoneeseen tai säilyttäminen siellä on kielletty. Jos sähkökiukaaseen kytketään virta ulkopuolisesta ohjauskeskuksesta tai kauko-ohjauksella, on ennen kytkentää varmistettava, ettei kukaan ole kytkijän tietämättä jättänyt saunaan palovaaran aiheuttavaa materiaalia.

Sähkökiukaan virran kytkeytyminen pois päältä on varmistettava viimeistään kaksi tuntia käytön jälkeen (tämä ei koske ns. aina valmista kiuasta). Onnettomuuksissa, joissa tulipalo on saanut alkunsa sähkökiukaasta, yleisin syy on, että sähkökiukaan aikakellon rikkoutumista ei ole huomattu. Jos vastus on rikkoutunut, sähkökiuasta ei saa käyttää ennen kuin vastus on vaihdettu.

R20.10.2.4 Jääkaapit, pakastimet ja jääkaappipakastimet

Viallisesti toimivaa laitetta ei saa käyttää ennen kuin se on korjattu. Esim. kompressorin releeseen tullut vika lisää selvästi palovaaraa. Laitetta ei saa sijoittaa paikkaan, jonka lämpötila laskee alle 0 asteen, sillä kylmässä ilmassa kompressori rasittuu normaalia enemmän ja aiheuttaa palovaaran. Kylmälaitteen kompressori ja jäähdytysjärjestelmä on imuroitava pölystä kerran vuodessa. Samalla on myös varmistettava, että laitteen takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon.

R20.10.2.5 Varastotilat

Maanpinnan alapuoleisissa varastotiloissa säilytettävä kosteus- ja kastumisvahingoille altis irtain omaisuus on sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.

R20.10.2.6 Valaisimet

Lastenhuoneeseen tai makuuhuoneeseen ei pidä sijoittaa nipistimellä tai puristimella kiinnitettäviä valaisimia, joiden lamppu voi kuumentua polttavaksi. Jos kuitenkin niin tehdään, on varmistettava, ettei lamppu pääse irtoamaan ja putoamaan tai kaatumaan syttyvien materiaalien päälle tönäisyn, tärinän, kiinnitysmekanismin löystymisen tai muun syyn vuoksi. Halogeenilamput kuumenevat erittäin paljon, joten halogeenilampulla varustetuttujen valaisinten sijoittelussa on noudatettava tarkoin valmistajan edellyttämiä suojaetäisyyksiä syttyviin materiaaleihin.

Valaisimeen ei saa asentaa valmistajan ilmoittaman maksimitehon ylittävää lamppua. Loistevalaisimen välkkyvä tai palanut lamppu aiheuttaa palovaaran, joten se on vaihdettava välittömästi ehjään.

R20.10.2.7 Sähköpatteri ja -lämmitin sekä rakennuslämmitin

Kiinteästi asennettua tai siirrettävää sähköpatteria ja -lämmitintä sekä rakennuslämmitintä ei saa peittää eikä sen yläpuolella saa kuivattaa mitään syttyvää materiaalia. Syttyvän materiaalin putoaminen laitteen päälle on estettävä.

Siirrettävän laitteen sijoittamisessa on noudatettava valmistajan edellyttämiä suojaetäisyyksiä syttyviin rakenteisiin ja materiaaleihin kuten seiniin, huonekaluihin, verhoihin, rakennusmateriaaleihin ja -tarvikkeisiin. Laitteet on sijoitettava siten, etteivät ne ole alttiina töytäisyille, jolloin laite voi kaatua tai siirtyä liian lähelle tai kosketuksiin syttyvän materiaalin kanssa.

R20.10.2.8 Kynttilätuotteet

Kynttilätuotteella tarkoitetaan tavallisia kynttilöitä, lämpö- ja geelikynttilöitä, ulkotulia ja -roihuja, hauta-, puutarha- ja öljykynttilöitä ja -lamppuja, poltettavia hyttyskarkotteita, kuluttajille myytäviä kynttilägeelejä ja - massoja sekä kynttilälyhtyjä.

Kynttilätuotetta saa käyttää vain sen käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen ja käyttöohjeen mukaisesti. Käyttöohjeessa kerrotaan, onko tuote tarkoitettu sisä- vai ulkokäyttöön. Esimerkiksi ulkotuli ja -roihu, hauta-, öljy-ja puutarhakynttilät on suunniteltu ulkokäyttöön eikä niitä saa käyttää parvekkeella, palavarakenteisen ulkoterassin päällä tai sen yläpuolella. Sama koskee monia kynttilälyhtyjä, sillä tietyissä olosuhteissa ne voivat kuumentuessaan pudota tai rikkoutua. Kynttilätuotteiden sijoittelussa on noudatettava valmistajan vaatimia suojaetäisyyksiä syttyviin materiaaleihin.

Kun kynttilätuotetta poltetaan rakennuksen sisätiloissa, kuistilla, verannalla tai lasitetulla tai lasittamattomalla parvekkeella, sitä on valvottava jatkuvasti. Kun näistä tiloista poistutaan rakennuksen ulkopuolelle tai mennään nukkumaan tai lepäämään, kynttilätuote pitää sammuttaa. Ulkokäytössä polttamista on valvottava ja kynttilätuote on sammutettava poistuttaessa kiinteistöltä tai mentäessä nukkumaan.

R20.10.2.9 Avotuli, tulisija, ulkogrilli ja tuhka

Ilmatieteen laitoksen ilmoittaman metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana avotulen teko rakennuksen pihapiirissä on tämän suojeluohjeen perusteella kiellettyä. Paloviranomaisen antamaa kieltoa avotulen teosta on myös noudatettava. Avotulella tarkoitetaan tulta, joka voi levitä ympäristöön ja rakennuksiin. Avotulta ovat esim. nuotion, risujen, lehtien ja puutarhajätteiden poltto, juhannuskokko sekä metsän ja nurmikon kulotus. Metsän ja nurmikon kulotuksesta on pelastuslain mukaan tehtävä etukäteen ilmoitus hätäkeskukselle ja noudatettava viranomaisen antamia määräyksiä ja ohjeita. Kun avotulta saa polttaa, sitä on valvottava jatkuvasti ja se on sammutettava niin, että kyteminen on varmasti loppunut.

Tulisijan ja ulkogrillin käyttöä on valvottava. Jos niissä oleva lämmin tuhka tai hiilet halutaan poistaa, on oltava erittäin varovainen. Tuhka tai hiilet pitää laittaa kannelliseen metalliastiaan, joka viedään vähintään kahden metrin päähän rakennuksesta, palava-aineisesta terassista ja muusta syttyvästä materiaalista. Päältä päin jäähtyneeltä vaikuttava tuhka ja hiilet voivat kyteä sisältä vuorokausien ajan, joten säilytysastian saa tyhjentää vasta kun on varmistettu, että tuhka ja hiilet ovat jäähtyneet läpikotaisin.

R20.10.2.10 Tupakointi vuoteessa ja sohvalla leväten on kielletty
R20.10.2.11 Suihku ja muu vesihana

Suihkun, tiskialtaan, lavuaarin, kylpyammeen ja poreammeen vesihanaa ei saa jättää valumaan ilman jatkuvaa silmälläpitoa. Vesikatkoksen aikana vesihanaa ei saa jättää auki.

R20.10.2.12 Hulevesi

Tontti on liitettävä kunnalliseen hulevesiverkostoon, mikäli sellainen on alueella.

R20.10.2.13 Sähkövälineiden ja -ajoneuvojen latauslaitteet

Lataamisessa on aina käytettävä valmistajan kyseiseen tarkoitukseen hyväksymää latauslaitetta ja liitäntäjohtoa. Latauslaitteen läheisyydessä ei saa olla helposti syttyviä materiaaleja ja latauslaite on irrotettava sähköverkosta lataamisen päätyttyä. Kiinteistöön kiinteästi asennettu latauspiste on asennettava sähköasentajan toimesta.

R20.10.2.14 Nuohous

Hormit, palomuurit ja tulisijat on nuohottava siten kuin Pelastuslaki 29.4.2011/379 ja Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta 29.6.2005/539 edellyttävät. Jos tämä lakisääteinen velvollisuus on laiminlyöty, tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin nuohous on teetetty. Säännöllisellä nuohouksella selvitetään tulisijojen, hormien ja palomuurien paloturvallisuus ja estetään nokipaloja. Kun hormiin kertynyt karsta syttyy nokipaloksi, muodostaa palo erittäin suuren kuumuuden, vaurioittaa usein hormia ja leviää helposti rakennuspaloksi.

Jos nuohooja antaa kirjallisen ilmoituksen havaitsemistaan paloturvallisuutta heikentävistä vioista tai puutteista, ne tulee korjata ennen kuin tulisijaa saa uudelleen käyttää. Jos paloviranomainen on asettanut tulisijan, hormin tai palomuurin käyttökieltoon, kieltoa on noudatettava.

R20.10.2.15 Palovaaralliset työt

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alueen kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumipadassa ja kermieristysten kiinnittäminen kuumentamalla.

Vakituisella tulityöpaikalla tarkoitetaan erityistä tulitöiden tekemiseen varattua aluetta tai paloteknistä osastoa, joka on suunniteltu tulitöiden tekemistä varten. Se määritellään Finanssialan voimassaolevassa suojeluohjeessa. Tulitöiden tekeminen on aina sallittua vakituisella tulityöpaikalla, mutta sellainen on hyvin harvinainen omakotitalossa tai vapaa-ajan asunnolla.

Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan työskentelypaikkaa, joka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia. Tilapäisellä tulityöpaikalla saa tehdä tai teettää rakennuksen rakentamiseen, korjaamiseen, huoltamiseen ja vähäisessä määrin harrastustoimintaan liittyviä välttämättömiä tulitöitä vain silloin, kun niitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Silloin on noudatettava vähintään seuraavia turvamääräyksiä:

 1. Jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava, kasteltava tai syttyvä materiaali on poistettava. Pölyinen, öljyinen tai muusta syystä likainen työskentelypaikka ja sen ympäristö on puhdistettava.

 2. Tulityöpaikalle on varattava vähintään kaksi teholuokkaa 43 A 183 BC vastaavaa käsisammutinta (2 kpl 12 kg A-BIII-E). Toinen käsisammuttimista voidaan korvata kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella (2 kpl 6 kg A-BIII-E).

 3. Kattotulityömaalla on oltava raivauskalustoa, jolla palon syttyessä saadaan kattoon aukko sammutusta varten. Kalustoon on kuuluttava vähintään pistosaha, kirves ja sorkkarauta.

 4. Palovartioinnista on huolehdittava jatkuvasti koko työn ajan ja sitä on jatkettava vähintään yksi tunti työn lopettamisen jälkeen.

 5. Alkusammutuskalusto on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja sen jälkivartioinnin ajan.

Kipinä tai lämpö johtaa hyvin helposti tulipaloon tuulettuvan ulkoseinärakenteen, palavatäytteisen yläpohja-, välipohja- ja seinärakenteen, ontelolaattarakenteen, liikuntasaumojen, rakenteiden liittymien ja halkeamien, läpivientien sekä läpipultattujen seinä- ja välipohjarakenteiden kautta.

Tulitöitä teetettäessä tulityöluvan voi antaa vain sillä edellytyksellä, että tulitöiden tekijällä on voimassa oleva tulityökortti tai kattotulitöitä tehtäessä voimassa oleva kattotulityökortti, jolla tekijä todistaa saaneensa turvallisuuskoulutuksen. Lisäksi on sovittava kirjallisesti tulitöiden tekijän kanssa siitä, kuka huolehtii vähintään tämän suojeluohjeen edellyttämien turvamääräysten toteuttamisesta. Tulityöluvan ehdot voidaan kirjata esim. urakkasopimukseen.

Tulitöiden tilapäinenkin tekeminen tai teettäminen on kuitenkin kiellettyä autotallissa, autokatoksessa tai muussa moottoriajoneuvosuojassa moottoriajoneuvon ollessa siellä sisällä tai sen läheisyydessä. Jos moottoriajoneuvoon liittyviä tulitöitä on tarpeen vähäisessä määrin tehdä eikä niiden tekemiseen ole vakituista tulityöpaikkaa, tulityöt on tehtävä ulkona vähintään 10 metrin päässä rakennuksesta ja palava-aineisista rakenteista.

Putkien sulatuksessa liekin ja kuumailmapuhaltimen käyttäminen on aina kiellettyä.

R20.10.3 Öljysäiliöitä koskevat suojeluohjeet

Säiliössä tulee olla tunnuskilpi, jossa mm. säiliön ikä on ilmoitettu.

Ennen säiliötä koskevien SFS-standardien voimaantuloa (1974) käyttöönotettu öljysäiliö tulee poistaa käytöstä, mikäli säiliötarkastuksella tai muuten luotettavasti ei ole osoitettu, että säiliö ja sen varusteet ovat toimintakunnossa. Säiliön ulkopuolinen kunto tulee myös pystyä osoittamaan.

Vastuu öljysäiliön ja sen varusteiden kunnosta on kiinteistön omistajalla.

 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) mukaan tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset säiliöt on tarkastettava määräajoin. Tällainen säiliö on määräaikaistarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa sen käyttöönottamisesta.

 • Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annettuja määräyksiä ja ohjeita öljysäiliön ja sen varusteiden kunnossapidosta ja tarkastuksista on noudatettava.

 • Öljysäiliön määräaikaistarkastuksen saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastusliike tai -laitos. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään mm. säiliön luokitus ja sen mukainen määräaikaistarkastusväli.

 • Vakuutuksenottajan tai vakuutetun on säilytettävä tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirjassa annettuja määräyksiä ja ohjeita on noudatettava.

 • Kun säiliö poistetaan käytöstä, se on sijainnista riippumatta tyhjennettävä öljystä ja öljyisestä jätteestä. Säiliön erheellinen käyttö on estettävä.

R20.11 Pakote

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

R21.1 Korvattavat vahingot

R21.1.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

R21.1.2 Poikkeuksellinen tulva

Vakuutuksesta korvataan myös äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön ja suoranainen esinevahinko, jonka syynä on

 • rankkasadetulva

 • vesistötulva

 • merivesitulva

 • tai eri tulvatyyppien yhdistelmä siten, että vesi tunkeutuu rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joen, järven, ojan tai puron vedenpinnan poikkeuksellista nousua, joka johtuu myrskytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksista Tanskan salmissa.

Tulvavahinkona korvataan myös poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan seurauksena jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot.

Poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena veden pinnan tai meren pinnan nousuna pidetään veden korkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

R21.2 Vakuutuksesta ei korvata

R21.2.1

vahinkoa, joka irtaimistolle aiheutuu huollon laiminlyönnistä, valmistus- tai aineviasta, työ-, asennus- tai käyttövirheestä.

R21.2.2

vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä. Esimerkiksi, jos vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon tai korokerenkaan epätiiviistä liitoksista tai läpiviennistä, vesi on läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut lattiakaivollisesta tilasta.

R21.2.3

vahinkoa, joka irtaimistolle tai itse rakennukselle aiheutuu kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

R21.2.4

vahinkoa, joka aiheutuu pakkasesta, hallasta, jäästä, jäätymisestä, kuumuudesta, kondenssivedestä, sateesta, kuivuudesta, routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta.

R21.2.5

vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu katolla olevan lumen tai jään painosta tai niiden liikkumisesta.

R21.2.6

vahinkoa, jonka hyönteiset tai tuhoeläimet aiheuttavat luonnolliseen käyttäytymiseensä kuuluvalla tavalla tai sen seurauksena vakuutuksen kohteelle.

R21.2.7

vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

R21.2.8

vahinkoa, joka aiheutuu seinä-, lattia- ja kattopinnoitteille tai sisäovien pinnoille, niiden tahriutumisesta tai likaantumisesta.

R21.2.9

vahinkoa, jonka koti- tai lemmikkieläin aiheuttaa vakuutetulle omaisuudelle.

R21.2.10

vahinkoa, joka aiheutuu

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, lakosta tai muusta sen kaltaisesta syystä.

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta, riippumatta siitä missä ydinvahinko on sattunut.

R21.2.11

vahinkoa, joka korvataan kuluttajansuoja-, tuotevastuu-, liikennevakuutus-, sähkömarkkina-, sähköturvallisuuslain tai muun erityislain tai takuun perusteella. Takuulla tarkoitetaan kaikkia takuusitoumuksia, jotka on annettu irtaimeen esineeseen, rakennuksen LVISA-laitteisiin ja -järjestelmiin tai rakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen liittyen.

R21.2.12

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa urheilu- ja harrastusvälineille, kun niitä käytetään tarkoitukseensa. Polkupyörien osalta rajoitus koskee pyöräkilpailuja ja niiden harjoittelua.

R21.2.13

Vakuutuksesta ei korvata tulvasta aiheutuvaa vahinkoa rakennukselle tai siellä olevalle irtaimistolle, jos rakennus on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti.

R21.2.14

Vakuutuksesta ei korvata lukitsemattoman polkupyörän varkautta.

R21.2.15

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ammattimaisesta räjäytys-, louhinta-, paalutus- tai muusta maanrakennustyöstä

R21.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia R20.

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

R22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

R22.1.1 Palo tai noki

R22.1.1.1

Vakuutuksesta korvataan irti päässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseesta noesta aiheutunut vahinko.

R22.1.1.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

 • joka on esineelle aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut siksi, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

 • joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus-tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä.

R22.1.2 Salamanisku tai muu sähköilmiö

R22.1.2.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä rakennuksen sähköjohdoille, kWh-mittareille ja sähkömoottorin käämitykselle, kylmälaitteen kompressorille, pesukoneen ohjelmakoneistolle ja korteille sekä asuinkiinteistön sähköpääkeskukselle aiheutunut vahinko.

R22.1.2.2

Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

R22.1.3 Räjähdys

R22.1.3.1

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko.

R22.1.3.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä

 • polttomoottorille siinä tapahtuneesta räjähdyksestä

 • renkaalle sen räjähtämisestä.

R22.1.4 Ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen

Vakuutuksesta korvataan ilma- tai avaruusaluksen, satelliitin tai niistä irronneen esineen putoamisesta aiheutunut vahinko.

R22.1.5 Varkaus

R22.1.5.1

Vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos rakennukseen, moottoriajoneuvoon, matkailuperävaunuun, veneeseen tai telttaan on

 • murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen taikka tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen

 • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Lisäksi korvataan anastettu vakuutetun mukana oleva vakuutettu irtaimisto.

R22.1.5.2

Vakuutuksesta ei korvata anastamisesta aiheutunutta vahinkoa, joka kohtaa

 • ulos jätettyä omaisuutta lukuun ottamatta lukittuja polkupyöriä

 • moottoriajoneuvossa, matkailuperävaunussa, veneessä tai teltassa säilytettyjä arvoesineitä, optisia ja elektronisia laitteita sekä ääni- ja kuvatallenteita.

R22.1.5.3

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.

R22.1.6 Murtautuminen

Vakuutuksesta korvataan murtautumisesta rakennukselle aiheutunut vahinko.

R22.1.7 Vahingonteko

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu vahingonteosta

 • rakennukselle ja piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille

 • irtaimistolle murtautumisen yhteydessä.

R22.1.8 Ryöstö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on anastettu tai anastamisen yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.

R22.1.9 Vuotovahingot ja LVISA-laitteiden rikkoutuminen

R22.1.9.1

Nesteen, höyryn tai kaasun virtaaminen kiinteästä johtoverkosta tai laitteista.

R22.1.9.1.1

Vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja suoraan

 • rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta

 • rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta

 • rakennuksen omista yhteisissä tiloissa olevista kiinteistä käyttölaitteista

 • hyväksytyllä letkuliitännällä ja sulkuventtiilillä johtoverkkoon liitetystä kotitalouskäytössä olevasta pesukoneesta

 • akvaariosta

 • jääkaappi- tai pakastinlaitteesta virtakatkoksen tai laitteessa ilmenneen vian vuoksi.

R22.1.9.1.2

Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan vuodon korjaamisesta aiheutuneet vakuutuksen kohteena olevien rakennusten rakenteiden avaamis- ja sulkemiskulut sekä maankaivu- ja täyttökulut, jos putkistosta virrannut neste on vahingoittanut vakuutettua rakennusta.

R22.1.9.1.3

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus-tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä

 • vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä

 • vahinkoa, joka aiheutuu muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä, ellei kyseessä ole ole ehtokohdan R22.1.11 tarkoittama tulvavahinko

 • vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat, ellei kyseessä ole ehtokohdan R22.1.11 tarkoittama tulvavahinko

 • vahinkoa, joka johtuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai tukkeutumisesta

 • vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta

 • johtoverkon ja käyttölaitteiden korjaus- ja uusimiskuluja

 • hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua

 • vahinkoa, joka johtuu kondenssivedestä, pakkasesta, hallasta, jäästä, jäätymisestä, kuumuudesta, kuivuudesta, routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut jääkaapista tai pakastinlaitteesta virranneesta nesteestä siinä säilytetyille elintarvikkeille.

R22.1.9.2 LVISA-laitteiden rikkoutuminen

Vakuutuksesta korvataan äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut rikkoutuminen enintään 5 100 euroon asti rakennuksessa oleville LVISA-laitteille, sähköjohdoille ja -kaapeleille sekä kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään asti putkistoille ja putkikanaaleille aiheutunut vahinko.

R22.1.10 Myrsky tai rakeet

R22.1.10.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut, kun myrsky tai rakeet ovat rikkoneet rakennusta tai rakennusta ja siinä olevaa irtaimistoa.

Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle tai piha-alueella oleville kiinteille tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine.

Myrskyllä tarkoitetaan myrskytuulta, kun Ilmatieteenlaitos on mitannut puuskatuulen nopeudeksi vähintään 21 m/s.

R22.1.10.2 Vakuutuksesta ei korvata
 • aallokosta, jään tai lumen painosta ja liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa

 • laiturille aiheutunutta myrskyvahinkoa.

R22.1.11 Poikkeuksellinen tulva

R22.1.11.1

Vakuutuksesta korvataan myös äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön ja suoranainen esinevahinko, jonka syynä on

 • rankkasadetulva

 • vesistötulva

 • merivesitulva

 • tai eri tulvatyyppien yhdistelmä siten, että vesi tunkeutuu rakennukseen tai sen rakenteisiin suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joen, järven, ojan tai puron vedenpinnan poikkeuksellista nousua, joka johtuu myrskytuulesta, poikkeuksellisista sateista, lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadoista.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksista Tanskan salmissa.

Tulvavahinkona korvataan myös poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan seurauksena jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot. Poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena veden pinnan tai meren pinnan nousuna pidetään veden korkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

R22.1.11.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus-tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä.

Vakuutuksesta ei korvata rakennukselle tai siellä olevalle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa, jos rakennus on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti.

R22.1.12 Villieläimen tunkeutuminen asuinhuoneistoon

Vakuutuksesta korvataan villieläimen tunkeutumisesta sisälle asuinhuoneistoon rakennukselle ja irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, jyrsijöiden tai tuhoeläinten aiheuttamaa vahinkoa.

R22.1.13 Liikenneonnettomuus tai karilleajo

Vakuutuksesta korvataan liikenneonnettomuudessa, jossa moottoriajoneuvo on ollut osallisena, tai karilleajossa irtaimistolle aiheutunut vahinko siltä osin, kuin korvausta ei suoriteta muusta vakuutuksesta.

R22.1.14 Lisävahingot eräiden vakuutustapahtumien yhteydessä

Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa R22.1.1–R22.1.4 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien yhteydessä tapahtuneesta vakuutuksen kohteen katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko.

Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa R22.1.1 ja R22.1.3–R22.1.12 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien vuoksi kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta senkaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

R22.1.15 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, lakosta tai muusta senkaltaisesta syystä

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka korvataan kuluttajansuoja-, tuotevastuu-, liikenne-, sähkömarkkina-, sähköturvallisuuslain tai takuun perusteella. Takuulla tarkoitetaan kaikkia takuusitoumuksia, jotka on annettu irtaimeen esineeseen, rakennuksen LVISA-laitteisiin ja -järjestelmiin tai rakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen liittyen.

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

R23.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

R23.1.1 Palo ja noki

R23.1.1.1

Vakuutuksesta korvataan irti päässeestä tulesta aiheutunut vahinko sekä tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseesta noesta aiheutunut vahinko.

R23.1.1.2

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on esineelle aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut siksi, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle.

Sähkölaitteelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos palo on alkanut sähköilmiöstä tässä laitteessa.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- tai käyttövirheen vuoksi tai valmistus- tai aineviasta tai huollon ja kunnossapidon laiminlyönnistä.

R23.1.2 Salamanisku ja muu sähköilmiö

R23.1.2.1

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka pirstoaa mekaanisesti omaisuutta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja arvaamattomasta sähköilmiöstä rakennukseen liittyvälle sähköjohdolle, kWh-mittarille sekä asuinkiinteistön sähköpääkeskukselle aiheutunut vahinko.

R23.1.2.2

Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

R23.1.3 Räjähdys

R23.1.3.1

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko.

Räjähdysvahingolla tarkoitetaan kaasun tai höyryn ylipaineesta johtunutta äkillistä mekaanista vahinkoa.

R23.1.3.2

Korvattavaksi räjähdysvahingoksi ei katsota:

 • höyrykattilaan kuuluvan putken räjähtämistä, irtaantumista, murtumista tai repeämistä

 • keskipakoisvoiman, sisäisen jännityksen, tiivisteen irtoamisen tai nestepaineen aiheuttamaa vahinkoa

 • polttomoottorissa sattunutta räjähdystä

 • renkaan räjähtämistä.

R23.1.3.3

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • ammattimaisesta räjähdys- tai louhintatyöstä.

R23.1.4 Sprinklerivuoto

Vakuutuksesta korvataan sprinklerisääntöjen mukaisesti rakennetusta sprinklerilaitoksesta äkillisesti vuotaneesta vedestä aiheutunut vahinko.

R23.1.5 Ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoaminen

Vakuutuksesta korvataan ilma- tai avaruusaluksen, satelliitin tai niistä irronneen esineen putoamisesta aiheutunut vahinko.

R23.1.6 Lisävahingot eräiden vakuutustapahtumien yhteydessä

Vakuutuksesta korvataan edellä kohdissa R23.1.1–R23.1.5 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien yhteydessä samanaikaisesti tapahtuneesta vakuutuksen kohteen katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko.

Vakuutuksesta korvataan kohdissa R23.1.1–R23.1.5 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien vuoksi kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta sen kaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus.

R23.1.7

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, lakosta tai muusta sen kaltaisesta syystä

 • ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta siitä, missä ydinvahinko on sattunut.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka korvataan kuluttajansuoja-, tuotevastuu-, liikenne-, sähkömarkkina-, sähköturvallisuuslain tai takuun perusteella. Takuulla tarkoitetaan kaikkia takuusitoumuksia, jotka on annettu irtaimeen esineeseen, rakennuksen LVISA-laitteisiin ja -järjestelmiin tai rakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen liittyen.

R23.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennuksen ja irtaimiston yhteisiä ehtokohtia R20.

Yksityishenkilön vastuuvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

R400.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa R400.4 mainitut henkilö- ja esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

R400.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön vakuutuksessa vakuutettuina ovat

 • vakuutettuun ryhmään kuuluvat henkilöt

 • nimetty henkilö tai

 • nimetty henkilö ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet.

Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

R400.3 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus ei ole voimassa työhön, virkaan tai yrittäjätoimintaan liittyvillä matkoilla.

R400.4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

R400.4.1 Korvattavat vahingot

R400.4.1.1

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

R400.4.1.2

Vahinko, jonka aiheuttaa lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena, korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän.

Poiketen yleisten sopimusehtojen R7.1 kohdasta vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko.

Tämä säännös ei koske vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa eikä vahinkoa, joka aiheutuu sille, jonka hoidettavana lapsi vahingon sattuessa on.

R400.4.1.3

Vakuutuksesta korvataan lisäksi vakuutetun tuottamuksesta riippumatta vakuutetun tai jonkun muun samassa taloudessa asuvan omistaman, seuraeläimenä pidettävän koiran puremalla aiheuttama henkilövahinko sekä vahinko, jonka koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa.

Tämä laajennus ei koske

 • vahinkoa, josta koiran hoitaja tai hallussapitäjä taikka joku muu kuin vakuutettu on korvausvastuussa.

 • liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu, kun koiraa väistetään.

R400.4.2 Rajoitukset

R400.4.2.1 Itselle aiheutunut vahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetulle itselle tai toiselle vakuutetulle

 • vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta pakollisesta vakuutuksesta.

R400.4.2.2 Käytettävänä oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutukseen sisältyy kuitenkin korvausvelvollisuus, joka vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä asuntona käytetyn tai matkalla majoitustilana käyttämänsä osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta. Tämä ei kuitenkaan koske omakotitaloa tai muuta vastaavaa asumiseen käytettyä kiinteistöä.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoja omaisuudelle, josta vakuutettu osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajana on asunto-osakeyhtiölain (1599/09) mukaan kunnossapitovastuussa eikä vahinkoa, joka johtuu huoneiston huonosta hoidosta tai kulumisesta, naarmuuntumisesta, kolhiintumisesta, likaantumisesta tai vastaavasta pelkästään huoneiston sisäpintoja kohdanneesta tapahtumasta.

R400.4.2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

 • valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä

 • säilytettävänä

 • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

 • muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana.

R400.4.2.4 Kiinteistön omistaminen ja hallinta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuu sellaisen kiinteistön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta, josta enin osa ei ole vakuutetun asumiseen liittyvässä käytössä.

R400.4.2.5 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu lupaukseen, sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

R400.4.2.6 Putkisto- ja kaapelivahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennus- tai korjaustyön yhteydessä sattuu putkistolle tai kaapeleille, ellei vakuutettu ole hankkinut ja työohjeena käyttänyt rakennus- tai korjaustyön kohteena olevan kiinteistön tai muun alueen kaapeli- tai putkistokarttoja.

R400.4.2.7 Liikennevahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa (460/16) määritellystä liikennevahingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana vakuutetun korvausvastuun perustuvasta syystä tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko.

R400.4.2.8 Vesi- tai ilma-aluksen käyttö

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • vakuutetun omistuksessa olevan veneen tai aluksen käytöstä. Rajoitus ei kuitenkaan koske enintään 5 hv moottorilla varustetun veneen tai moottorittoman soutuveneen käyttöä

 • ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutettu on korvausvelvollinen ilma-aluksen omistajana, haltijana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorittavana tai näiden työnantajana.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin harraste- ja urheilukäyttöön tarkoitetun miehittämättömän ilma-aluksen käyttämisestä aiheutunut vahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan makseta korvausta jos:

 • ilma-alusta on lennätetty alueella, jolla on lentokielto

 • ilma-aluksella on kuljetettu tavaraa tai ihmisiä (tavaran kuljettamiseksi ei katsota tilannetta, jossa ilma-alukseen työn suorittamisen takia on kiinnitetty kamera, mittari tai vastaava laite)

 • ilma-aluksen lentoonlähtöpaino on ylittänyt 10 kg

 • ilma-aluksen voimanlähteenä on ollut suihkumoottori

 • ilma-aluksen käyttäjällä ei ole ollut paikallisen viranomaisen edellyttämää lupaa tai pätevyyttä ilma-aluksen lennättämiseen

 • ilma-alusta on käytetty lain, määräysten tai viranomaisten antamien ohjeiden vastaisesti tai

 • ilma-alusta on lennätetty siten, että ilma-aluksen käyttäjällä ei ole ollut jatkuvasti suoraa näköyhteyttä ilma-alukseen ilman apuvälineitä (BVLOS).

R400.4.2.9 Ympäristövahinko

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä tai hajusta

 • muusta vastaavasta häiriöstä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuuseen perustuvasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahinko on syntynyt edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena ja vahinko on sattunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain (737/94) 6 § 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaisille koituneita kuluja, joiden syynä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetun häiriön uhan tai sen vaikutusten torjumiseksi tai pilaantuneen ympäristön ennalleen palauttamiseksi suoritettu toimenpide.

R400.4.2.10 Kosteus ja tulviminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

 • kosteudesta

 • sadevedestä

 • sulamisvedestä tai

 • tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutetun korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

R400.4.2.11 Veden pääsy lattiakaivoon

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että suihku- tai kylpyveden pääsy lattiakaivoon on estynyt.

R400.4.2.12 Pohjavesi

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on pohjaveden korkeuden muuttuminen.

R400.4.2.13 Louhinta- ja räjäytystyöt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vieraalla työvoimalla tehdystä tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäytystyöstä tai siitä aiheutuvasta maan painumasta tai maan siirtymästä.

R400.4.2.14 Ansio- ja elinkeinotoiminta

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa työtehtävässä toisen palveluksessa taikka itsenäisessä ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa tai joka liittyy maatilatalouden harjoittamiseen.

R400.4.2.15 Pahoinpitely, tappelu tai muu rikos

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun tahallisen rikoksen yhteydessä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu huumekasvien viljelystä tai muusta huumausaineiden valmistuksesta.

R400.4.2.16 Tiedossa ollut vahingonuhka

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutetun tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan.

R400.4.2.17 Sakko

Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

R400.4.2.18 Muu vastuuvakuutus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

R400.4.2.19 Pakote

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

R400.5 Vahingon selvittäminen

R400.5.1 Vakuutetun velvollisuudet

Vakuutetun on pyrittävä siihen, että Fennialle varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaan saamiseen.

R400.5.2 Vakuutettu on velvollinen

 • omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn

 • esittämään Fennialle hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat, joilla on merkitystä vahingon selvittelyssä

 • hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutetun saatavilla.

Jos korvattava vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Fennialle.

R400.5.3 Vakuutuksenantajan velvollisuudet

Fennia selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutettu tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän ajankohdan jälkeen syntyneitä kuluja eikä selvittelemään asiaa enempää.

Ellei vakuutettu ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fennialle, ei Fennialla ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

R400.6 Korvaussäännökset

R400.6.1 Vakuutusmäärä

Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai usean vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

R400.6.2 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut

Vakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, ei kuitenkaan sellaisia vakuutetulle syntyviä selvityskuluja, jotka vakuutettu on vakuutusehtojen mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole Fennian kanssa erikseen sovittu.

Jos vakuutukseen kuuluvaa vakuutustapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa Fennia sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kuluista.

R400.6.3 Omavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

R400.6.4 Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

R400.6.5 Uhkaavan vahingonvaaran torjumiskulut

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. yleisten sopimusehtojen kohta R6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei toimista sovita erikseen Fennian kanssa. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta.

Jos vakuutettu aiheuttaa ympäristövahingon omalle omaisuudelleen, kuten omalle maaperälle, edellä olevan lisäksi noudatetaan seuraavaa: Omalle maaperälle, vedelle tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja ei korvata.

Torjuntakuluja korvataan vain tilanteessa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta, esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle.

Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.

Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen ja neutralointi. Näistä syntyneitä kustannuksia ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien määräysten mukaiset toimenpiteet.

R400.6.6 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

R500.1 Vakuutuksen tarkoitus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa R500.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

R500.2 Vakuutetut

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksessa vakuutettuina ovat

 • vakuutettuun ryhmään kuuluvat henkilöt

 • nimetty henkilö tai

 • nimetty henkilö ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat perheenjäsenet.

 • ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

R500.3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi Suomessa saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

R500.4 Korvattavat vakuutustapahtumat

R500.4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä

Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

riita- ja hakemusasiassa

 • riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

rikosasiassa

 • asian vireille tulo tuomioistuimessa, kun vakuutettu on asianomistajana

 • syytteen nostaminen tai jatkaminen vakuutettua vastaan asianomistajan toimesta, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut syytteen ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, on oltava syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

R500.4.2 Yksi vakuutustapahtuma

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

 • kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai

 • vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

R500.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

 1. jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

 2. joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

 3. joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on ylittänyt 100 000 euroa.

 4. joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.

 5. joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan.

 6. joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Tämän kohdan rajoitusta ei sovelleta silloin, kun vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa on enintään yksi muu asunto, jota ei käytetä vakuutetun vakituisena asuntona tai vapaa-ajan asuntona.

 7. jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys.

 8. jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina.

 9. joka liittyy saatavaan tai vaateeseen, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut kahta vuotta.

 10. joka koskee virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta.

 11. joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityisperusteiden tai erityissäännösten perusteella.

 12. joka koskee lähestymiskieltoa.

 13. joka koskee rikoshyödyn menettämistä valtiolle.

 14. joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

 15. joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen, kouluavustukseen tai asumiseen.

 16. jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä.

 17. joka liittyy konkurssiin.

 18. joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon.

 19. joka liittyy yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaiseen menettelyyn tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/99) mukaiseen maatalouden harjoittajan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn.

 20. jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta.

 21. joka käsitellään ryhmäkanteena.

 22. joka koskee vakuutettuun kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta, jos vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausriskin.

 23. josta vakuutetulle aiheutuneet kulut korvataan autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Tällaisia kuluja ei korvata myöskään siltä osin kuin autovakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä ylitetään.

R500.5.1 Pakote

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

R500.6 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

R500.6.1

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on ilmoitettava Fennialle kirjallisesti etukäteen. Fennia antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

R500.6.2

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.

Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää asiamiehenään muuta kuin edellä mainitut edellytykset täyttävää asiamiestä, vakuutuksesta ei makseta korvausta.

R500.6.3

Vakuutetun on käräjäoikeudessa pääkäsittelyyn edenneissä asioissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

Jos vakuutettu jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai aiheettomasti luopuu siitä, vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se evätä. Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluvaatimusta ei kuitenkaan tarvitse esittää sovittelumenettelystä aiheutuneista kuluista.

R500.6.4

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen määrää Fenniaa sitovasti.

Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Fenniaa arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta.

R500.7 Korvaussäännökset

R500.7.1 Vakuutusmäärä

Riita-asioissa, joissa vakuutettu on vaatimusten esittäjä ja riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahana, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Fennian korvausvelvollisuuden enimmäismäärä Potilasvahinko-, Liikennevahinko-, Vakuutus- sekä Kuluttajariitalautakunnassa käsitellyissä asioissa aiheutuneista kuluista on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

R500.7.2 Omavastuu

Korvattavista kuluista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

R500.7.3 Korvattavat kulut

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:

R500.7.3.1 Riita- ja hakemusasiassa

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kulut korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

R500.7.3.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena oleva asia

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut.

Välimiehen ja sovittelijan palkkioita ja kuluja ei kuitenkaan korvata.

R500.7.3.3 Rikosasiassa
R500.7.3.3.1 Asianomistajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on ollut kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

R500.7.3.3.2 Vastaajana

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä silloin, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut.

R500.7.3.4 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kulut korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kulut korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

R500.7.3.5 Yhteinen intressi

Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kuluista.

R500.7.4 Korvauksen määrä ja sen laskeminen

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kulut määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kuluista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama määrä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

R500.7.5 Kulut, joita vakuutuksesta ei korvata

Vakuutuksesta ei korvata

 1. vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun

  • vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai

  • vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua Kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka asian keskeisiltä osilta on vakuutetulle myönteinen.

 2. tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja

 3. vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukuluja eikä sitä lisäkulua, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kuluja lisäävästä tai tarpeettomasta kuluja aiheuttavasta menettelystä

 4. oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja

 5. rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja

 6. kuluja sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä

 7. kuluja, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, tai muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

 8. kuluja oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, tai muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin

 9. välimiehen tai sovittelijan palkkioita ja kuluja

 10. julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvia kuluja.

R500.7.6 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä

R500.7.6.1

Fennia maksaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäynti- ja asianajokuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen, ellei Fennian kanssa ole toisin sovittu.

R500.7.6.2

Fennian korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, jos se on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Mitä tässä on sanottu vakuutetun vastapuolesta, sovelletaan myös valtioon, jos se on velvollinen korvaamaan asian voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kanteen tultua hylätyksi.

R500.7.6.3

Jos vastapuoli tai valtio on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen maksamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Fennialle vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kuluistaan itse sen vuoksi, että kulut ylittävät kohdassa R500.7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen tai valtion kulukorvauksesta Fennialle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden.

Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Fennialle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

R500.7.7 Arvonlisävero

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksen asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

R501.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä perusteettomien vaatimusten kiistämiseksi kohdassa R501.2 tarkoitetuissa henkilöllisyysvarkaustapauksissa.

Vakuutus koskee vakuutetun yksityiselämään liittyviä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

R501.2 Korvattavat vakuutustapahtumat

R501.2.1

Henkilöllisyysvarkauden määritelmä

Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtuma, jossa kolmas osapuoli ilman vakuutetun suostumusta käyttää vakuutetun henkilöllisyystodistusta tarkoituksenaan kavaltaa tai tehdä muu rikollinen teko.

Kyseessä voi esimerkiksi olla pankkitilin avaaminen, luottokortin tai lainan hakeminen tai puhelinliittymän avaaminen vakuutetun nimiin.

Henkilöllisyystodistuksella tarkoitetaan tunnistetta, jonka tarkoituksena on tunnistaa vakuutettu esimerkiksi passi, ajokortti, pankkikortti, henkilötunnus, tilinumero, käyttäjätunnus, digitaalinen allekirjoitus tai pin-koodi.

R501.3 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata

 • henkilöllisyysvarkautta, joka liittyy vakuutetun työhön tai muuhun ammatin- tai viranharjoittamiseen pää- tai sivutoimisena

 • oikeusturvavakuutuksen vakuutettujen (kohdan R500.2 mukaan) tekemää henkilöllisyysvarkautta

 • henkilöllisyysvarkautta, joka on seuraus vakuutetun tai muun vakuutukseen kuuluvan (kohdan R500.2 mukaan) rangaistavasta teosta

 • vakuutetun mahdollisia taloudellisia tappioita, kuluja tai kustannuksia, paitsi kohdassa R501.1 mainittuja asianajokustannuksia

 • vakuutustapahtumaa, jota ei ole ilmoitettu poliisille

 • vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

R501.4 Yksi vakuutustapahtuma

Jokainen tapahtuma tai useampi toistuva yhteenkuuluva tapahtuma, joiden syynä on henkilöllisyysvarkaus, katsotaan olevan yksi vakuutustapahtuma. Vahingot, jotka perustuvat samaan tapahtumaan tai olosuhteeseen, katsotaan olevan yksi vahinkotapahtuma, riippumatta siitä, ovatko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos sellaisia vahinkoja todetaan useamman vakuutuskauden aikana, katsotaan niiden kuuluvaksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko todetaan.

R501.5 Vakuutusmäärä ja omavastuu

Vakuutuksesta korvataan enintään 2 000 euroa vahinkoa ja vakuutuskautta kohden. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

R501.6 Muilta osin sovelletaan oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja.

R501.7 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Vakuutetun epäillessä tai huomatessa henkilöllisyytensä väärinkäytön, tulee vakuutetun välittömästi ottaa yhteyttä Fennian yhteistyökumppaniin. Yhteistyökumppani tarjoaa puhelintukea, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, havaita ja rajoittaa vahingon laajuutta.

Vakuutetun tulee tehdä ilmoitus poliisille.

Vakuutetun tulee käyttää yhteistyökumppanin palvelua niin pitkälle kuin mahdollista kiistääkseen perusteettomat vaatimukset. Mikäli yhteistyökumppani ei enää pysty auttamaan perusteettomien vaatimusten kanssa ja vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on vakuutetun tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 235 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet