Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kiinteistövakuutusten esite
Kiinteistövakuutus1

Yritysturvan kiinteistövakuutusten esite

Voimassa 1.7.2023 alkaen

Vakuutus turvaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kiinteistöjen omaisuuden ja toiminnan

Tulipalo, myrsky tai ilkivalta – kiinteistön omaisuus voi vahingoittua monilla eri tavoilla. Vakuutuksellamme asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt voivat turvata omaisuutensa. Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksemme voivat antaa turvaa myös tilanteisiin, joissa joudut korvaamaan toisille aiheutuneita vahinkoja tai päädyt riitatilanteessa käymään oikeutta.

Fennialla on tarjolla kaksi erilaista vakuutustyyppiä, joista kerromme tässä esitteessä: kiinteistövakuutus ja kiinteistön All Risks -vakuutus.

Huom!

Yksityiskohtaiset tiedot vakuutuksista rajoituksineen ovat vakuutusehdoissa ja -kirjassa. Tässä esitteessä annamme esimerkkejä vahinkojen korvattavuudesta erilaisissa tilanteissa. Ratkaisemme vahingot kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Kiinteistövakuutus ja kiinteistön All Risks -vakuutus on tarkoitettu suomalaisille asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Molemmat vakuutustyypit turvaavat kiinteistön omaisuutta sekä kiinteistöosakeyhtiön toimintaa.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin, mitä eroa kiinteistövakuutuksella ja kiinteistön All Risks- vakuutuksella on, katso tästä esitteestä erityisesti kohdat:

Sekä kiinteistövakuutus että kiinteistön All Risks -vakuutus koostuvat kiinteistön omaisuusvakuutuksista ja toiminnan vakuutuksista: Kiinteistön rakennukset vakuutetaan omaisuusvakuutuksilla. Kiinteistön toiminnan vakuutuksia ovat kiinteistön vastuuvakuutus, kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus sekä kiinteistön oikeusturvavakuutus.

Yksityishenkilöiden omakotitalot vakuutamme Fenniaturvan kotivakuutuksella, kuten kotitalouksien muunkin omaisuuden.

Omaisuusvakuutus kattaa vakuutuskirjaan merkityn rakennuksen, johon kuuluvat vakuutuksenottajan omistamat, kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikka. Nämä voivat olla tasoltaan joko alkuperäisiä tai uudistettuja, kun uudistus on tehty jälkikäteen koko rakennukseen.

Kiinteästi asennettuun talotekniikkaan kuuluvat

 • rakennuksen käyttöä palvelevat, kiinteästi asennetut sähköistys-, lämmitys-, ilmanvaihto-, vedenjakelu- ja viemäröinti-, sammutus-, valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus- ja säätölaitteet, -laitteistot ja koneet ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt rakennuksessa ja tontilla sekä liittymäjohdot, -kaapeloinnit, -putket ja -kanavat yleiseen liittymään saakka

 • rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat

 • rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan tarkoitetut ulko-ovet, joita käytetään liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen

 • ajoneuvojen lämpötolpat tai -pistokkeet ja sähköautojen latauspisteet

 • rakennuksen käyttöä palvelevat aurinkokeräimet ja niiden säätölaitteet.

Kun rakennus on tarkoitettu vakituiseen asumiseen, vakuutuksen kattamaan talotekniikkaan kuuluvat

 • asukkaiden yhteiskäytössä olevan pesutuvan pesukone, mankeli ja kuivain

 • asukkaiden yhteiskäytössä olevien kylmäsäilytystilojen jäähdytyslaitteistot

 • asukkaiden yhteiskäytössä olevan saunan kiuas.

Vakuutus kattaa lisäksi

 • asuinhuoneistojen jääkaapit, astianpesukoneet, kiukaat, liedet ja liesituulettimet huoneiston alkuperäisen varustetason mukaisesti

 • rakennuksen maapohja 200 000 euroon saakka sekä piha-alueen pintarakenteet ja piha-alueella olevat istutukset yhteensä enintään 10 000 euroon saakka

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat kiinteät, tavanomaiset rakennelmat – tästä poikkeuksena ovat rantarakennelmat ja yli 20 m2:n suuruiset laiturit

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat, enintään 40 m2:n suuruiset auto-, jäte- ja muut katokset

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat, enintään 20 m2:n suuruiset lämpöeristämättömät varastot ja piharakennukset

 • ainoastaan kiinteistön hoitoon käytettävät työkalut ja enintään 5 kilowatin tehoiset työkoneet polttoaineineen

 • yksityistalouksien vakituiseen asumiseen liittyvät, yhteiseen käyttöön tarkoitetut laitteet ja kalusto

 • vuokratulon keskeytymisen tiettyyn määrään saakka, kun vuokratulon menetys on seurausta rakennukselle aiheutuneesta ja esinevahingosta korvattavasta vahingosta. Menetettyä vuokratuloa korvataan enintään 12 kuukauden ajalta.

Rakennuksen vakuuttaminen voi perustua ilmoittamaasi vakuutusmäärään tai tunnuslukuihin, joista yleisin on rakennuksen tilavuus.

Jos vakuutus perustuu ilmoittamaasi euromääräiseen vakuutusmäärään, sen on katettava rakennuksen uudelleenrakentamisesta aiheutuvien kustannusten lisäksi kaikki kuljetus- ja asennuskulut sekä mahdolliset purku-, raivaus- ja hävityskulut.

Rakennuksen vakuutusmäärä euroissa on maksamamme korvauksen yläraja kussakin omaisuusvahingossa.

Kun vakuutusmaksun perusteena on rakennuksen tilavuus, kiinteistö on vakuutettu täydestä arvostaan ilman etukäteen määriteltyä vakuutusmäärää. Tätä kutsutaan myös täysarvoperusteiseksi vakuutukseksi.

Yleisimmin käytetty tunnusluku, eli rakennuksen tilavuus, lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Vakuutusehdot kattavat myös ilman eri sopimusta tiettyjä omaisuuseriä, joiden enimmäiskorvausmäärät on mainittu vakuutusehdoissa. Tällaisia omaisuuseriä ovat esimerkiksi rakennuksen tontilla sijaitsevat kiinteästi asennetut aidat ja portit sekä kiinteästi perustetut tavanomaiset rakennelmat, jotka sisältyvät yhteensä enintään 10 000 euroon saakka.

Oikeiden tietojen merkitys korvaukseen

Jotta saat oikean vakuutusturvan, meillä on oltava oikeat tiedot kiinteistöstäsi.

Rakennus on ylivakuutettu, jos ilmoittamasi rakennuksen vakuutusmäärä on todellista suurempi. Et hyödy ylivakuutuksesta, sillä korvaamme vain vahingon todellisen määrän.

Rakennus on alivakuutettu, jos ilmoittamasi rakennuksen vakuutusmäärä on todellista pienempi. Alivakuuttaminen ei kannata, sillä laskemme meille ilmoitetun arvon ja todellisen arvon välisen suhteen ja korvaamme vahingon vain suhteen mukaisesti.

Esimerkki

Rakennusta vakuuttaessaan taloyhtiö ilmoitti rakennuksen jälleenhankinta-arvoksi 1 000 000 euroa. Omavastuuksi vakuutuksenottaja valitsi 5 000 euroa. Palovahingon jälkeen rakennuksen oikeaksi jälleenhankinta-arvoksi todettiin 1 600 000 euroa ja vahinkojen korjauskuluiksi 400 000 euroa. Korvaus vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon suhteessa laskettuna: 1 000 000 / 1 600 000 € x (400 000 € - 5 000 €) = 246 875 €

Jos kiinteistövakuutuksesi on täysarvoperusteinen vakuutus, sinulla on velvollisuus ilmoittaa meille rakennuksen oikea tilavuus. Jos olet ilmoittanut rakennuksen tilavuuden väärin, on mahdollista, että korvausta alennetaan tai se voidaan evätä.

Jos meille ilmoitettu rakennuksen tilavuus on rakennuksen todellista tilavuutta pienempi, vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan vain niin suuri osa vahingon määrästä kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde on. Tätä kohtaa sovellettaessa otamme huomioon, mitä Yritysturvan yleisissä ehdoissa on mainittu kuluttajasta ja kuluttajaan rinnastettavasta oikeushenkilöstä.

Esimerkki

Kiinteistöosakeyhtiö otti liikekiinteistölleen kiinteistövakuutuksen, ilmoitti rakennuksen tilavuudeksi 12 000 m3 ja valitsi omavastuuksi 3 000 euroa. Palovahingon jälkeen rakennuksen todelliseksi tilavuudeksi selvisi 15 000 m3. Palovahingon korjauskustannukset olivat 100 000 euroa.

Koska Fennialle oli ilmoitettu virheelliset tiedot, korvasimme vakuutuksesta vahingon vain meille ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välisen suhteen mukaisesti. Vahingon määrästä vähennettiin omavastuu.

Korvauksen määrä = (ilmoitettu tilavuus 12 000 m3/ todellinen tilavuus 15 000 m3) x (korjauskustannukset 100 000 euroa – omavastuu 3 000 euroa) = 77 600 euroa.

Oikeaan määrään vakuutetusta rakennuksesta korvaus olisi ollut 97 000 euroa.

Indeksiehto

Rakennuksen vakuutusmäärä on sidottu rakennuskustannusindeksiin ja irtaimiston vakuutusmäärä elinkustannusindeksiin. Kun kiinteistö on vakuutettu täydestä arvostaan, vakuutusmaksu tarkistetaan vuosittain indeksin nousua vastaavasti.

Jos vakuutustyyppisi on kiinteistövakuutus, korvaamme vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot, kun vahingon on aiheuttanut:

 • irti päässyt tuli

 • suora salamanisku

 • sammutuslaitteiston laukeaminen

 • räjähdys

 • myrsky tai raesade

 • murto

 • ilkivalta

 • rakennuksen putkistoista äkillisesti ja arvaamattomasti vuotanut neste, kaasu tai höyry

 • rakennuksen putkistoon kiinteästi liitetystä käyttölaitteesta äkillisesti ja arvaamattomasti vuotanut neste, kaasu tai höyry, kuten pesukoneesta vuotanut vesi

 • äkillisesti rakennukseen tunkeutunut villieläin.

Kiinteistövakuutuksesta korvaamme myös talotekniikan äkillisen ja arvaamattoman rikkoutumisen, silloin kun vakuutukseen on valittu mukaan talotekniikan rikkovakuutus. Jos kiinteistövakuutus ei sisällä talotekniikan rikkovakuutusta, tämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Jos vakuutustyyppisi on kiinteistön All Risks -vakuutus, korvaamme omaisuusvakuutuksesta silloin vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vain kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvaamme esimerkiksi vahingot, kun

 • kyseessä on naarmuttaminen, töhriminen (esimerkiksi graffitit ja tagit) tai muu vastaava vaurioittaminen

 • kyseessä on vuoto- tai rikkoutumisvahinko, joka on aiheutunut vakuutetun omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutettua omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Mitkä asiat vaikuttavat korvauksen suuruuteen?

Rakennuksen tai sen osan ikä

Korvaamme omaisuusvahingon jälleenhankinta-arvon mukaan, jos omaisuuden käypä arvo oli välittömästi ennen vahinkoa vähintään puolet jälleenhankinta-arvosta. Jos käypä arvo oli alle puolet jälleenhankinta-arvosta, korvaamme vahingon käyvän arvon mukaan.

Omaisuuden käypä arvo saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään omaisuuden arvon aleneminen ikääntymisen, kulumisen, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen, sijaintipaikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden tai muun syyn takia.

Vuoto- ja rikkoutumisvahingoissa rakennuksen tai sen osan tai laitteen ikä vaikuttaa korvauksen määrään vakuutusehdoissa määritettyjen ikävähennysten mukaisesti.

Esimerkki ikävähennyksestä

Esimerkki pätee tilanteisiin, joissa kiinteistöllä on kiinteistön All Risks -vakuutus tai kiinteistövakuutus sisältää talotekniikan rikkovakuutuksen.

Vuonna 2010 rakennetussa kerrostalossa sattui tammikuussa 2023 vesivahinko, kun lämmitysverkoston putki rikkoutui ja siitä vuotanut vesi vahingoitti rakennuksen rakenteita.

Koska putki oli rikkoutumishetkellä 13 vuotta vanha, sen korjauskustannuksista ja korjauksen vaatimista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista vähennettiin ikävähennys. Viiden vuoden jälkeen putken ikävähennys on 5 prosenttia jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta. Vähennykseksi tuli näin yhteensä 45 prosenttia.

Vuodosta vaurioituneiden rakenteiden korjauskustannuksista ei vähennetty ikävähennystä, sillä putki oli alle 20 vuotta vanha.

Korvauslaskelma

Putken korjaus ja siihen liittyvät rakenteiden avaamis- ja sulkemiskulut = 4 000 euroa
Ikävähennys (9 x 5 prosenttia) x 4 000 euroa = −2 200 euroa
4 000 – 2 200 = 1 800 euroa

Kastuneiden rakenteiden kuivaus- ja korjauskulut = 20 000 euroa
Ikävähennys 0 prosenttia = 0 euroa

1 800 + 20 000 euroa – omavastuu 1 200 euroa = korvaus 20 600 euroa

Jos putkisto olisi ollut iältään yli 20 vuotta, vuotovahingon kuivaus- ja korjauskulujen ikävähennys olisi ollut seuraavan taulukon mukainen:

Putkiston, säiliön, laitteen tai vesikatteen ikä
Vähennys vahingon määrästä
21 - 30 vuotta
20 %
31 - 40 vuotta
30 %
41 - 50 vuotta
50 %
yli 50 vuotta
60 %

Omavastuu

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on omavastuu, joka otetaan huomioon korvauksen määrässä. Omavastuun määrä nousee, jos

 • vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle

 • palovahinko on aiheutunut tulitöistä

 • vahinko on aiheutunut vesikalusteesta tai käyttölaitteesta virranneesta nesteestä, höyrystä tai kaasusta

 • vahinko on aiheutunut yksinomaan rakennuksen tai muiden rakenteiden pintojen naarmuttamisesta, kaivertamisesta tai töhrimisestä tai muusta näihin verrattavasta vaurioittamisesta – tällaiset vahingot korvaamme vain kiinteistön All Risks -vakuutuksesta.

Esimerkki korotetusta omavastuusta

Asunto-osakeyhtiö teetti käyttövesiputkiston uusimistyön putkiliikkeellä. Työn aikana hitsauskipinä sytytti tulipalon, jonka aiheuttamien vahinkojen korjauskustannukset olivat 80 000 euroa.

Koska kyseessä oli tulityöstä alkanut tulipalo, vahinkoon sovellettiin korotettua omavastuuta, joka on 10 prosenttia vahingon määrästä. Näin omavastuuksi tuli tässä tapauksessa 8 000 euroa, vaikka asiakkaan valitsema vakuutuksen omavastuu oli 1 200 euroa.

Korvauslaskelma

Korjauskulut = 80 000 euroa
Korotettu omavastuu = −8 000 euroa
Korvaus = 72 000 euroa

Kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvaamme toisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, jotka todetaan vakuutuskauden aikana Suomessa ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta ei korvata pelkkää varallisuusvahinkoa eli sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Korvausesimerkki

Jalankulkija liukastui ja loukkaantui jalkakäytävällä, jonka asunto-osakeyhtiö oli jättänyt hiekoittamatta. Jalankulkija vaati sairaanhoitokuluistaan korvausta asunto-osakeyhtiöltä. Korvasimme sairaanhoitokulut kiinteistön vastuuvakuutuksesta. Korvauksesta vähennettiin vakuutuksenottajan omavastuu.

Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on korvausvelvollisuutemme yläraja yhtä vakuutustapahtumaa kohden.

Korvaamme yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän kaksinkertaisena.

Omavastuu

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on omavastuu, joka otetaan huomioon korvauksen määrässä. Omavastuun määrä nousee, jos

 • vahinko on aiheutunut tulityöstä, vedeneristystyöstä, maankaivutyöstä tai maansiirtotyöstä

 • vahinko on aiheutunut öljysäiliöstä tai siihen liittyvästä putkistosta

 • vahinko on aiheutunut avaimen katoamisesta.

Oikeiden tietojen merkitys korvaukseen

Kiinteistön vastuuvakuutuksessa vakuutuksen maksuperuste on rakennuksen tilavuus. Käytämme tietoa riskin suuruuden arvioinnissa. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa rakennuksen oikea tilavuus. Jos olet ilmoittanut meille rakennuksen tilavuuden väärin, on mahdollista, että korvausta alennetaan tai se voidaan evätä.

Jos meille ilmoitettu rakennuksen tilavuus on rakennuksen todellista tilavuutta pienempi, vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan vain niin suuri osa vahingon määrästä kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde osoittaa. Tätä kohtaa sovellettaessa otamme huomioon, mitä Yritysturvan yleisissä ehdoissa on mainittu kuluttajasta ja kuluttajaan rinnastettavasta oikeushenkilöstä.

Rakennuksen tilavuus lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta korvaamme kiinteistön hallinnon vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheuttaman taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Lisäksi vakuutetun on voimassa olevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain tai osuuskuntalain mukaan oltava henkilökohtaisesti korvausvastuussa kiinteistön hallinnon edustajana.

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan kaikki laillisesti valitut hallituksen jäsenet, varajäsenet ja yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja (isännöitsijä) silloin, kun he toimivat vakuutuksenottajan hallintoelimen jäsenenä tai yhtiökokouksen puheenjohtajana.

Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutusta voi käyttää asioissa, jotka voitaisiin Suomessa saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Korvausesimerkki

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä oli pyydetty isännöitsijäntodistusta asuntokauppaa varten. Isännöitsijän tehtävää hoiti asunto-osakeyhtiön osakas, ja hän oli kirjannut isännöitsijäntodistukseen kaupan kohteena olevan asuinhuoneiston velkaosuuden todellista pienemmäksi. Korvasimme kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta huoneiston ostajalle tästä aiheutuneen vahingon.

Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä korvausvelvollisuutemme yläraja yhtä vakuutustapahtumaa kohden.

Korvaamme yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän.

Omavastuu

Jokaisessa vakuutustapahtumassa on omavastuu, joka vähennetään korvauksen määrästä ja joka on merkitty vakuutuskirjaan tai määritetty erikseen vakuutusehdoissa.

Oikeiden tietojen merkitys korvaukseen

Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksessa vakuutuksen maksuperuste on rakennuksen tilavuus. Käytämme tietoa riskin suuruuden arvioinnissa. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa rakennuksen oikea tilavuus. Jos olet ilmoittanut meille rakennuksen tilavuuden väärin, on mahdollista, että korvausta alennetaan tai se voidaan evätä.

Jos meille ilmoitettu rakennuksen tilavuus on rakennuksen todellista tilavuutta pienempi, vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan vain niin suuri osa vahingon määrästä kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde osoittaa. Tätä kohtaa sovellettaessa otamme huomioon, mitä Yritysturvan yleisissä ehdoissa on mainittu kuluttajasta ja kuluttajaan rinnastettavasta oikeushenkilöstä.

Rakennuksen tilavuus lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Kiinteistön oikeusturvavakuutuksesta korvaamme vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- tai hakemusasiassa. Lakimiesapua voi tarvita vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt silloin, kun yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan lisäksi vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan. Näitä ovat

 • palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat

 • vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on tuotu Suomessa käräjäoikeudessa käsiteltäväksi tai välimiesmenettelyyn. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä ratkaistava riita-asia, vakuutusta voidaan käyttää myös sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Korvaamme vain vakuutustapahtumia, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden olosuhteiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana.

Voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden ja vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on ollut vakuutetulla yhtäjaksoisesti voimassa.

Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useita oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan vain tämä vakuutus.

Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä korvausvelvollisuutemme yläraja yhtä vakuutustapahtumaa kohden.

Korvaamme yhden vakuutuskauden aikana syntyneistä vakuutustapahtumista enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän kaksinkertaisena.

Oikeiden tietojen merkitys korvaukseen

Kiinteistön oikeusturvavakuutuksessa vakuutuksen maksuperuste on rakennuksen tilavuus. Käytämme tietoa riskin suuruuden arvioinnissa. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa rakennuksen oikea tilavuus.

Jos olet ilmoittanut meille rakennuksen tilavuuden väärin, on mahdollista, että korvausta alennetaan tai se voidaan evätä.

Jos meille ilmoitettu rakennuksen tilavuus on rakennuksen todellista tilavuutta pienempi, vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaan vain niin suuri osa vahingon määrästä kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde osoittaa. Tätä kohtaa sovellettaessa otamme huomioon, mitä Yritysturvan yleisissä ehdoissa on mainittu kuluttajasta ja kuluttajaan rinnastettavasta oikeushenkilöstä.

Rakennuksen tilavuus lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Kiinteistön omaisuusvakuutuksen maksu perustuu meille ilmoitettuun rakennuksen tilavuuteen tai euromääräiseen vakuutusmäärään. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös:

 • rakennuksen paloluokka

 • rakennuksen käyttötarkoitus

 • rakennuksen ja sen putkistojen ikä

 • rakennuksen tekniset suojalaitteet, kuten sprinklerilaitteisto

 • vakuutuksenottajan omavastuu.

Kiinteistön toiminnan vakuutusten maksu perustuu kiinteistöön kuuluvien rakennusten tilavuuteen.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, perimme siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksu on maksettu, vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun vakuutuskauden, ellei vakuutusta irtisanota erikseen kirjallisesti.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Kiinteistövakuutukseen liittyy suojeluohjeita, joita noudattamalla voit ehkäistä vahinkojen syntymistä sekä rajoittaa niiden laajuutta ja niistä aiheutuvia menetyksiä.

Perehdy suojeluohjeisiin huolellisesti ja tuo ne kaikkien kiinteistöstä vastuussa olevien tietoisuuteen. Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja noudattamatta jättäminen on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.

Omaisuusvakuutusten suojeluohjeet

Omaisuusvakuutuksen suojeluohjeet käsittelevät

 • tuhopolttojen torjuntaa

 • tulitöitä

 • palo-osastointia

 • sähköturvallisuutta

 • lukitusta ja avainturvallisuutta

 • koneiden, laitteiden ja talotekniikan asentamista, käyttöä ja kunnossapitoa

 • vuoto- ja tulvavahinkojen torjumista.

Vastuuvakuutusten suojeluohjeet

Vastuuvakuutuksen suojeluohjeet käsittelevät

 • tulitöitä

 • vedeneristystöitä

 • maankaivu- ja maansiirtotöitä

 • öljysäiliöitä

 • avainten säilytystä.

Ryhdy tarpeellisiin toimiin vahingon rajoittamiseksi ja ilmoita vahingosta meille mahdollisimman pian.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi. Sivuiltamme löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta.

Vakuutuskorvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, korvausvaatimus on esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta on käytännössä sama kuin korvausvaatimuksen esittäminen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava meille sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisten asiakirjojen avulla voimme esimerkiksi todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme

Korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusyhtiön antamaan päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Fennian vastuu alkaa vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä. Jos päivästä ei ole sovittu erikseen, vastuu alkaa sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen.

Voimassaoloaika

Jatkuva vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa kiinteistövakuutuksen vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein. Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana.

Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa. Kuluttaja ja kuluttajaan rinnastuva vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden vakuutusta irtisanottaessa vakuutuksenottajan on Fennian vaatimuksesta noudatettava irtisanomisessa Yritysturvan yleisten sopimusehtojen mukaisia määräaikoja.

Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivänä.

Fennia voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Tällöin vakuutus päättyy vakuutuskauden lopussa. Vakuutussopimuslaissa, Yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa ja muissa vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutusyhtiön toimilupa, sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksu- verovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

9230510-1

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet