Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT610 Huolintavastuuvakuutus

YT610 Huolintavastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Vakuutusehto YT610

Huolintavastuuvakuutusehto määrittelee huolintavastuuvakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutettu toiminta ja riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena olevat, Fennialle ilmoitetut tunnusluvut (esimerkiksi liikevaihto) on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa kuljetukseen tai varastointiin liittyvässä huolintatoiminnassa toiselle aiheutetut esine- ja varallisuusvahingot, joista vakuutettu on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM) mukaan korvausvastuussa. Vakuutus ei kata ahtauspalveluita ja laivanselvitystä.

1.1

Vakuutus ei sisällä PSYM 2000 27§:n ja PSYM 2015 25 §:n tarkoittamaa palo-, vesi- ja murtovakuutusta.

1.2

Korvauksen edellytyksenä on, että huolintatehtävässä on sitovasti sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten noudattamisesta. Mikäli näin ei ole tapahtunut, suoritetaan vakuutuksesta kuitenkin enintään Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten mukainen korvaus. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella sattuneeseen tekoon, laiminlyöntiin tai olosuhteeseen. Saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi.

Vakuutuksesta korvataan myös ne vakuutuksenottajalle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vakuutuksenottaja on lähettänyt tavaran väärään paikkaan, kuitenkin enintään 50 000 euroa vakuutustapahtumaa ja vakuutuskautta kohti.

Vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika (vakuutuskausi) on merkitty vakuutuskirjaan.

2.1 Vakuutuksen voimassaoloalueen rajoitus

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä

 • vakuutus ei ole voimassa eikä siitä makseta mitään korvauksia, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) päätöslauselman tai Euroopan Unionin (EU) tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia.

2.2 Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana

Poiketen vakuutussopimuslaista (28.6.1994/543) ja yleisistä sopimusehdoista Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana sellaisen vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen, joka vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan on korvattava.

Yleisiin sopimusehtoihin on merkitty muut seikat, jotka oikeuttavat Fennian irtisanomaan vakuutuksen vakuutuskauden aikana.

3.1 Vakuutus ei kata

3.1.1

huolintatehtävän alkamista edeltäviä tai sen päättymistä seuraavia tehtäviä, eikä muitakaan tehtäviä, jotka eivät ole osa varsinaisen huolintatehtävän suoritusta, kuten pelkkää lastaus-, nosto-, siirto- tai purkaustoimintaa.

3.1.2

vaarallisten aineiden lähettäjänä, kuljettajana tai varastoijana toimimiseen perustuvaa vastuuta.

3.1.3

Vakuutus ei kata toimintaa, jossa on otettu suoritettavaksi toimeksiantajan tai muun tavaralle asennus- tai laskutustehtäviä tai muita niihin verrattavia työsuorituksia.

3.1.4

Vakuutus ei kata huolitsijan vastuuta rahdinkuljettajana moottoriajoneuvolla tapahtuvissa kuljetuksissa. Kyseisissä kuljetuksissa rahdinkuljettajan vastuu perustuu yleensä tiekuljetussopimuslakiin, vastaavaan ulkomaiseen lakiin (kabotaasiliikenne) tai CMR-yleissopimukseen.

3.1.5

Vakuutus ei kata huolitsijan vastuuta, joka seuraa FIATA B/L:stä (FBL) tai muun UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents -mukaisesta asiakirjasta, ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu Fennian kanssa ja asiasta tehty merkintä vakuutuskirjaan.

3.1.6

Vakuutus ei kata rahdinkuljettajan korvausvelvollisuutta silloin kun vakuutettu itse on kuljetuksen suorittaja.

3.2

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun varastossa tai terminaalissa säilytetylle tavaralle.

3.2.1

palosta, nesteen, höyryn tai kaasun purkautumisesta tai vesi-, viemäri-, kaasu- tai lämmitysjohtojärjestelmästä odottamattomasta virtaamisesta aiheutunutta vahinkoa.

3.2.2

varkaudesta, katoamisesta tai selittämättömästä häviämisestä aiheutunutta vahinkoa silloin, kun varkaustapahtumaa ei voida yksilöidä tai tavaran katoaminen tai häviäminen todetaan vasta inventaarin tai muun tarkistuslaskennan yhteydessä.

3.3 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

3.3.1

jälkivaatimuksen perimättä jättämisestä.

3.3.2

IVY-maiden kuljetuksissa tavaran luovuttamisesta väärälle vastaanottajalle tai muulle kuin tavaran vastaanottamiseen oikeutetulle.

3.3.3

tavaran luovuttamisesta alkuperäistä kuittia, maksettua kauppalaskua, konossementtia, rahtikirjaa tai muuta luovutuksen edellytyksenä olevaa asiakirjaa vaatimatta.

3.3.4

vakuutetulle itselleen tai samaan huolintavastuuvakuutukseen sisällytetylle yritykselle.

3.3.5

vakuutetun kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yritykselle, joka enemmistöomistuksen perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutettu.

3.3.6

valosta tai sen puutteesta tai ilman kosteuspitoisuuden vaihtelusta.

3.3.7

toiminnassa, johon vakuutuksenottajalla ei ole viranomaisen edellyttämää lupaa. Tällaisella luvalla tarkoitetaan esimerkiksi kuljetus-, yhteisö-, erikoiskuljetus- tai liikennelupaa.

3.3.8

varastoinnissa viivästymisestä

3.4 Vakuutuksesta ei korvata

3.4.1

puhdasta taloudellista vahinkoa tai esinevahinkoon liittyvää taloudellista tai välillistä vahinkoa. Taloudellisella ja välillisellä vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi tuotannon tai liikevaihdon menetystä, saamatta jäänyttä kauppavoittoa tai muuta vastaavaa vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

3.4.2

rahaa, arvopapereita, jalometalleja tai -kiviä, jalometallikoruja tai helmiä tai arvokkaita taide-esineitä.

3.4.3

vahingoittuneen tavaran hävittämisestä tai poistamisesta aiheutuneita kustannuksia eikä kuljetusvälineen, lastinkantajan, varaston tai ympäristön puhdistus- tai siivouskuluja.

3.4.4

vakuutustapahtumasta aiheutuneita kuljetuksen lisäkustannuksia, ellei ole kysymys yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.2 mainituista pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneista kohtuullisista kuluista, jotka aiheutuvat seuraavista syistä:

 • kuljetettava tavara on välittömästi vaarassa vahingoittua tai tuhoutua ja

 • välittömän vaaran välttämiseksi tavaraa muun muassa vartioidaan, suojataan, siirretään, uudelleen kuormataan tai kuljetetaan lähimpään varastointipaikkaan.

3.4.5

sakkoa, tullirikkomuksista määrättyä veronkorotusta tai virhemaksua tai muuta sen kaltaista seuraamusta.

3.4.6

kansainvälisissä kuljetuksissa tupakka- ja alkoholituotteisiin liittyviä tulleja, veroja tai muita vastaavia maksuja.

3.4.7

pantti- tai pidätysoikeuden käyttämisestä johtuvaa vahinkoa

3.4.8

tavaran takavarikointia, pidättämistä, pakkotilausta, menetetyksi julistamista (konfiskaatio), viipymistä karanteenissa tai muuta vastaavaa siviili- tai sotilasviranomaisten toimenpidettä.

3.4.9

omaisuutta, joka on vakuutetun vuokraama, lainaama tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä tai joka korvataan vakuutetun muusta vastuuvakuutuksesta.

3.4.10

vahinkoa, jonka on aiheuttanut kasvi-, eläin- tai muut taudit.

3.4.11

vahinkoa, jonka on aiheuttanut tuhoeläimet tai hyönteiset

3.4.12

vahinkoa, joka kohtaa tavaraa, jota kulloinkin voimassa olevien säännösten, määräysten tai ohjeiden mukaan ei saa kuljettaa tai varastoida.

3.4.13

ympäristövahinkoa, joka on aiheutunut

 • veden, pohjaveden, ilman tai maaperän pilaantumisesta tai saastumisesta

 • melusta, tärinästä, säteilystä, vedosta, lämmöstä, hajusta, noesta, valosta, savusta, höyrystä, kaasusta, pölystä tai

 • muusta vaikutuksesta maaperään, rakennukseen tai veteen.

3.4.14

vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti aiheutuu tartuntataudista tai muusta laajalle levinneestä sairaudesta.

3.4.15

menetyksiä, vahinkoja, vastuita, kustannuksia tai vahingontorjuntakuluja, jotka suoraan tai välillisesti aiheutuvat, liittyvät tai johtuvat minkä tahansa tietokoneen, tietokonejärjestelmän, -ohjelmiston, haittakoodin, tietokoneviruksen, tietojenkäsittelyprosessin tai muun elektronisen järjestelmän käytöstä välineenä, jolla aiheutetaan vahinkoa.

3.5 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syntymiseen on välittömästi tai välillisesti vaikuttanut

3.5.1

sota, sisällissota, vallankumous, -kaappaus tai muu sotatoimen tapainen olosuhde.

3.5.2

terrorismi tai sabotaasi.

3.5.3

lakko, työnseisaus, työsulku tai kansalaislevottomuus.

3.5.4

maanjäristys, maanvyöry, lumivyöry, tulivuorenpurkaus, pyörremyrsky, tulva, ilmansaasteet tai kemiallinen päästö.

3.5.5

ydinvastuulaissa tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitettu ydinvahinko taikka ydinaseen räjähtäminen.

3.5.6

elektromagneettiset kentät tai säteily (EMF).

3.6 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että

3.6.1

tavarakuorma ei ole ollut kuljetuksen tai varastoinnin aikana asianmukaisesti peitetty ja suojattu.

3.6.2

tavara on ollut kuormattu, sidottu tai tavaraa on kuljetettu lain, asetuksen tai viranomaisen antaman määräyksen tai luvan vastaisesti.

3.6.3

tavaraa on varastoitu tai säilytetty ulkona.

3.6.4

huolitsijalle annetut tavaraa koskevat tiedot ovat virheelliset tai epätäydelliset.

3.6.5

kuljetus-, tulli- tai muita asiakirjoja puuttuu, ne ovat vajavaiset tai epäasianmukaiset, ne katoavat tai niitä ei käytetä oikein.

3.6.6

vakuutuksenottaja on laiminlyönyt Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten mukaisen velvollisuutensa merkitä palo-, vesi- tai murtovakuutusta, kuljetus- tai muuta vakuutusta.

3.6.7

huolitsija ylittää PSYM 2015 7 §:n 2-kohdan tai PSYM 2000 6 §:n 2-kohdan mukaisesti lupaamansa kuljetusajan (aikalupaus)

3.7

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lämpötilan muutoksesta tai liiallisesta tai liian vähäisestä lämpötilasta, ellei tällainen vahinko ole suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta tai haverista, josta vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vastuussa.

3.8

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut varkaudesta, katoamisesta, ilkivallasta, ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai näiden yrityksestä, ellei

 • ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö, perävaunu tai lastitila ja niiden ovet ja ikkunat ole olleet vahingon tapahtuessa asianmukaisesti suljetut ja lukitut

 • ajoneuvossa ole ollut vahingon tapahtuessa toimintaan kytkettyä ohjauslukkoa tai muuta ajonesto- ja varkaudenestolaitetta luvattoman käyttöönoton estämiseksi

 • ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö tai perävaunu ole vahingon tapahtuessa ollut vartioitu tai silmälläpidon alaisena

 • tavaran varastointi- tai säilytystila, sen ovet ja ikkunat ja muut aukot ole olleet asianmukaisesti suljetut ja lukitut ja siellä oleva tavara vartioitu silloin, kun varastointi- ja säilytystila on suljettu eikä sen henkilökunta ole paikalla

 • tavaran varastointi- ja säilytystilassa oleva tavara ole ollut varastointi- ja säilytystila henkilökunnan valvoma ja tarkkailema silloin, kun varastointi- tai säilytystila on avoinna.

Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö tai perävaunu on jätetty tai varastointi- tai säilytystila, jossa tavaraa säilytetään, on ulkopuolisilta suljettu ja siellä oleva omaisuus on ympäri vuorokauden valvottu, vartioitu ja tarkkailtu.

Silmälläpidolla tarkoitetaan sitä, että ajoneuvo tai muu kuljetusväline, kontti, säiliö tai perävaunu on ajoneuvon kuljettajan tai muun kuljetustehtävän suorittajan tai hänen sijaansa asetetun henkilön keskeytymättömän näköhavainnoinnin kohteena. Näköhavainnointi saa keskeytyä ainoastaan lyhyen, kuljetustehtävälle välttämättömän tulli- tai vastaavan asioinnin ajaksi. Tällöinkin ajoneuvon tai muu kuljetusvälineen, kontin, säiliön, perävaunun tai lastitilan tulee edellä kerrottujen edellytysten mukaisesti olla lukittu sekä ajoneuvon ajonestolaitteet olla toimintaan kytkettyinä.

Huom! Ehtokohta 3.8 on poiketen vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 31 §:stä vakuutustapahtuman rajoitus, ei suojeluohje.

3.9

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa, on aiheuttanut

 • tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai

 • ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Huom! Ehtokohta 3.9 on poiketen vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 31 §:stä vakuutustapahtuman rajoitus, ei suojeluohje.

4.1 Vakuutusmaksuperuste

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutuskirjassa ilmoitettujen perusteiden (maksuperusteet) mukaan. Lain mukaan suoritettavat erityisverot tai -maksut veloitetaan vakuutuskirjassa mainittujen vakuutusmaksujen lisäksi, ellei niiden ole ilmoitettu sisältyvän vakuutusmaksuun.

4.2 Liikevaihtoon tai muuhun tunnuslukuun perustuva vakuutusmaksu

Vakuutuksenottaja on velvollinen antamaan Fennialle tiedot vakuutuskirjassa mainituista maksuperusteista vakuutusmaksun laskemiseksi vakuutuskaudelle (arvioon perustuva vakuutusmaksu) ja lopullisen vakuutusmaksun määrittelemiseksi vakuutuskauden päätyttyä.

Mikäli vakuutus päättyy kesken alun perin sovitun vakuutuskauden, vakuutuksenottajan on annettava Fennialle tiedot vakuutuksen voimassaoloaikaan kohdistuvista maksuperusteista.

Jos vakuutuksenottaja ei anna Fennialle tämän pyytämiä tietoja vakuutuskauden lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön lähettämisestä, Fennia on oikeutettu veloittamaan lopullisena vakuutusmaksuna alun perin sovitun vakuutuskauden arvioon perustuvan maksun kokonaisuudessaan siinäkin tapauksessa, että vakuutus päättyy kesken alun perin sovittua vakuutuskautta.

Fennialla on kuitenkin niin halutessaan oikeus Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa käyttäen saada tietoja vakuutetun kirjanpidosta ja asiapapereista lopullisen vakuutusmaksun määrittelemistä varten.

5 Korvaussäännökset

5.1 Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärä on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

5.2 Vahingon määrä

5.2.1 Korvaus vahingosta

Korvaus vahingosta on se määrä, jonka vakuutuksenottaja on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten mukaan velvollinen maksamaan.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että vakuutettu on sitoutunut Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten sisältämää vastuuta laajempaan vastuuseen tai on luopunut näiden sovellettavien määräysten suomasta vastuuta rajoittavasta määräyksestä. Vakuutus ei kata myöskään mitään muuta vastuun laajennusta, jonka vakuutettu on eri sopimuksella ottanut kantaakseen.

Jos useat ovat velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa ainoastaan sen osan vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutus korvaa enintään pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

5.2.2

Viivästysvahingoissa korvataan aina enintään määrä, joka vastaa tehtävästä sovittua rahtia tai muuta korvausta.

5.2.3

Korvaus Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten 2015 20§:n B kohdan mukaisessa väärään paikkaan lähettämistilanteessa on rajoitettu PSYM 2015 17-21§:n mukaiseen tavaran katoamisesta suoritettavaan korvauksen määrään.

5.2.4 Oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut

Vahingon määrään lasketaan vahingonkorvauksen lisäksi oikeudenkäynti-, korko- ja vahingontorjuntakulut. Jos vahingonkorvauskysymys johtaa oikeudenkäyntiin ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa ja vaatimuksen määrä ylittää vakuutuksenottajan omavastuun määrän, vakuutetun on oikeudenkäynnistä tiedon saatuaan välittömästi ilmoitettava asiasta Fennialle.

Vahingon määrään lasketaan tällöin oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, vahingon määrään lasketaan ainoastaan vakuutukseen sisältyvän korvausvaatimuksen osuus kustannuksista.

5.2.5 Arvonlisävero

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Arvonlisäveroa ei makseta vakuutuksesta siltä osin, kuin korvauksen saaja on oikeutettu vähentämään tai saamaan sen palautuksena.

5.3 Omavastuu

Omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. Vähennettävä omavastuu ja mahdolliset erityisomavastuut on merkitty vakuutuskirjaan.

5.4 Korvauksen määrä

Vakuutuksesta maksettava korvauksen määrä saadaan vähentämällä kohdan 5.2 mukaisesta vahingon määrästä vakuutuksenottajan omavastuu ja mahdolliset suojeluohjeiden laiminlyönnin ja yleisten sopimusehtojen perusteella tehtävät korvauksen vähennykset. Korvauksen määrä on kuitenkin enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

5.4.1 Alivakuutus

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva tunnusluku (esimerkiksi liikevaihto) on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin ilmoitetun tunnusluvun ja todellisen tunnusluvun välinen suhde osoittaa.

Liikevaihdoksi tulee ilmoittaa tulevalle vakuutuskaudelle budjetoitu huolintatoiminnan liikevaihdon määrä ja vakuutuskauden päätyttyä vakuutuskauden toteutuneen liikevaihdon määrä.

6.1 Vakuutuksenottajan ja korvauksenhakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle kuljetustehtävää koskeva rahtikirja, tavaran kauppalasku, lähetysluettelo, toimeksianto sekä muut asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi.

Fennia ei maksa korvausta, ennen kuin tässä kohdassa olevat velvoitteet on täytetty. Vakuutetun on ilmoitettava Fennialle tavarasta, josta Fennia on maksanut korvauksen, jos tavara myöhemmin löytyy tai saadaan takaisin.

Kun Fennia on maksanut korvausta vahingon kärsineelle, tämän on siirrettävä oikeutensa tavaraan Fennialle korvattuun määrään saakka Fennian niin vaatiessa.

6.2 Fennian velvollisuudet ja oikeudet

Jos kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko ja vahingon määrä ylittää vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrän, Fennia selvittää, onko vakuutuksenottajalla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta vahingosta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Fenniaa, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.

Fennialla on oikeus päättää toimenpiteistä ja asiamiehen valinnasta oikeudenkäyntiin liittyen. Jos vakuutettu ei ilmoita oikeudenkäynnistä etukäteen Fennialle, Fennialla ei ole velvollisuutta korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita kustannuksia.

Jos Fennia on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen korvaamisesta, eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, Fennia ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä selvittelemään asiaa enempää.

7 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

7.1

Vakuutettu ja hänen edustajansa ovat vahingon tapahduttua velvollisia kaikin käytettävissä olevin keinoin toimimaan vahingon rajoittamiseksi ja tavaran pelastamiseksi sekä viipymättä ilmoittamaan Fennialle sattuneesta vahingosta ja noudattamaan Fennian antamia, vahinkoon liittyviä ohjeita.

7.2

Jos olosuhteet, tavaran laatu tai arvo sitä edellyttää, vahingoittumisen johdosta tai muusta syystä matkan varrelle jäänyttä tavaraa ei saa jättää vartioimattomaksi tai suojaamattomaksi.

7.3

Jos vakuutustapahtumassa on kysymys liikenneonnettomuudesta, palosta, ryöstöstä tai varkaudesta, vakuutetun tai hänen edustajansa on välittömästi ilmoitettava tapahtumasta vahinkopaikan poliisiviranomaisille tai muille asiaankuuluville valvonta- ja selvitysviranomaisille.

7.4

Milloin joku muu, kuin vakuutettu on tai saattaa olla velvollinen korvaamaan vahingon, vakuutetun tai hänen edustajansa on välittömästi tehtävä tälle kirjallinen huomautus, jolla pidätetään oikeus vaatia korvausta. Vakuutetun on myös huolehdittava siitä, ettei oikeus korvauksen vaatimiseen vanhene.

7.5

Tässä kohdassa määriteltyjen toimenpiteiden osalta vakuutetun on huolehdittava tiedon siirtämisestä ja noudattamisesta, kuten kohdassa 9.1 on määrätty.

7.6

Mikäli tässä kohdassa määriteltyjä toimenpiteitä ei ole tehty, korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 mukaan.

Poiketen vakuutussopimuslaista (28.6.1994/543) ja yleisistä sopimusehdoista tähän vakuutussopimukseen sovelletaan seuraavia vakuutusehtojen kohtia 8 - 9:

Vakuutuksenottajan on esitettävä Fennialle vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvausvaatimus yhdentoista (11) kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta tai siitä, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutustapahtuman sattumisesta. Tällaiseksi tiedoksi katsotaan myös vakuutuksenottajalle esitetty reklamaatio tai se, kun vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuutetulle (tai sille, jonka puolesta vakuutettu on korvausvastuussa) esitetystä reklamaatiosta. Jos korvausvaatimusta ei tehdä vaaditussa ajassa, Fennia on vapaa vastuusta.

9.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että hänen työntekijänsä, hänen käyttämänsä ulkopuolinen rahdinkuljettaja ja muu apulainen on tietoinen tähän vakuutussopimukseen sovellettavista suojeluohjeista ja noudattaa niitä toiminnassaan.

Mikäli ulkopuolinen rahdinkuljettaja tai muu apulainen luovuttaa saamansa toimeksiannon edelleen jonkun toisen hoidettavaksi, vakuutuksenottajan tulee huolehtia siitä, että tieto sovellettavista suojeluohjeista siirtyy edelleen tehtävän varsinaiselle suorittajalle ja että suojeluohjeiden noudattamisesta huolehditaan.

9.2 Lait ja viranomaismääräykset

Lakeja, asetuksia ja viranomaisen antamia määräyksiä kuormaustavasta, lastin kiinnityksestä, sitomisesta, tukemisesta ja kuljetuksesta tulee noudattaa.

9.3 Kuormankäsittelylaitteet ja niiden kuljettajat

Tavaran käsittelyssä käytettävien trukkien, nostureiden ja muiden kone- tai käsikäyttöisten kuormankäsittelylaitteiden tulee olla huollettu laitteiden valmistajien tai maahantuojien ilmoittamalla tavalla ja soveltua käsiteltävälle tavaralle.

Kuormankäsittelylaitteiden kuljettajien on täytettävä kuljettajille mahdollisesti asetettavat viranomaisten määrittelemät vaatimukset.

9.4 Kuormaaminen ja tavaran ottaminen kuljetettavaksi

Tavara on kuljetettava kyseiselle tavaralle soveltuvalla kuljetusvälineellä. Lastaaminen on sallittu vain ehjään, huollettuun ja puhtaaseen kuormatilaan. Ennen lastaamista kuormatila on tarkistettava. Nesteiden ja muun irtotavaran kuormauksessa on erityisesti varmistuttava siitä, että myös kuormaamisessa ja purkamisessa tarvittavat laitteet, putket, pumput ja yms. ovat puhtaat. Lähettäjän, vastaanottajan ja toimeksiantajan ohjeita ja määräyksiä sekä pakkauksen käsittelymerkintöjä on noudatettava.

Mikäli tavaran tai sen pakkauksen kunto on sellainen, että se aiheuttaa ilmeistä vaaraa henkilöille, liikenteelle tai muulle omaisuudelle, kuljettajan on kieltäydyttävä ottamasta tavaraa kuljetettavaksi.

9.5 Alihankkijan vakuutusturva

Jos vakuutettu käyttää ulkopuolisen rahdinkuljettajan tai muun apulaisen palveluksia vakuutuksen piiriin kuuluvassa toiminnassaan, vakuutetun on tarkistettava, että ulkopuolisella rahdinkuljettajalla tai muulla apulaisella on kulloinkin voimassa oleva, tämän suorittamat tehtävät kattava tavanomainen vastuuvakuutus, joka vastaa laajuudeltaan vakuutetun oman toiminnan kattavaa vastuuvakuutusta.

9.6 Suojeluohjeen noudattamatta jättäminen

Korvaus voidaan evätä tai sitä voidaan alentaa, jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai se, jonka puolesta he ovat korvausvastuussa

 • ei ole huolehtinut kohdan 9.1 velvoitteistaan

 • on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt vakuutuskirjassa tai -ehdoissa mainittujen tai Fennian muutoin antamien suojeluohjeiden tai Fennian vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antamien toimenpideohjeiden noudattamisen, ja ohjeiden noudattamatta jättäminen on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen tai vahingon määrään.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet