Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Ekonomiskt ansvar och främjande av företagande

Ekonomiskt ansvar och främjande av företagande

Vi på Fennia vill stötta företag av alla storlekar, både i med- och motvind. Det att företagare och företag är framgångsrika i Finland och utomlands är viktigt både för oss och för hela vårt samhälle.

Vi vill vara en pålitlig partner just för dig, vare sig du vill trygga din företagsverksamhet eller annat som är viktigt för dig.

Stöd för företagande i samarbete med företagarorganisationer

Vi har som målsättning att erbjuda våra företagskunder bästa möjliga tjänster. Därför har vi utvecklat olika tjänster och ekonomiska förmåner i samarbete med företagarorganisationer. Utöver att trygga företagsverksamhet uppmuntrar vi företagare att aktivt bygga nätverk och samla sina krafter.

Vi stöder sedan flera år tillbaka företagande i Finland genom samarbete med Företagarna i Finland och dess föregångare. Dessutom samarbetar vi kontinuerligt med andra företagarorganisationer i flera branscher.

Vi är också medvetna om att företagandets framtid ligger hos de unga. Ung Företagsamhet Rf är sedan länge vår samarbetspartner, eftersom vi vill vara en del av unga företagares resa redan från början. Som en del av samarbetet delar vi ut priset för den bästa tjänsten som är utvecklad av unga i företagartävlingen Våga vara företagsam.

Det riksomfattande företagarpriset är en historisk hyllning

Vi stöttar företagande på många sätt. Årligen delar vi till exempel ut det riksomfattande företagarpriset i samarbete med Företagarna i Finland, Förbundet för Finländskt Arbete och stiftelsen Yksityisyrittäjäin Säätiö. Priset går tillbaka så långt som till 1968, då vi startade det i samarbete med organisationen som var Företagarna i Finlands föregångare. Hundratals företagare har redan tilldelats priset.

Genom priset vill vi ge vårt stöd till ökat kreativt företagande och uppmuntra exemplarisk företagsverksamhet och förnyelseförmåga. Priset kan tilldelas även en privatperson, som med sitt långsiktiga arbete avsevärt främjat företagande och företagsverksamhet i Finland.

Det riksomfattande företagarpriset delas traditionellt ut på de riksomfattande företagardagarna, vars främsta samarbetspartner Fennia är.

Företagsansvarsnätverk ger konkurrensförmåner

Fennia är medlem i FIBS ry, som är Finlands ledande företagsansvarsnätverk. FIBS har som mål att hjälpa företag att göra ansvar till en konkurrensfördel: att skapa allt mer kostnadseffektiva och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara produkter, tjänster och tillvägagångssätt som ger mervärde både för företag och samhället.

FIBS hjälper företag att driva bättre affärsverksamhet. FIBS erbjuder information om nya innovativa sätt att utveckla affärsverksamhet och en unik möjlighet att nätverka med företag inom olika branscher och andra aktörer i samhället.

I nätverket finns redan omkring 300 företag och organisationer från alla branscher.

Fennias solvens och transparens

Bolagen i Fenniakoncernen, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (Fennia) och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv (Fennia Liv) har fått koncession av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Fennia och Fennia Liv bedriver verksamhet enligt de lagar som gäller finans- och försäkringsbranschen och de normer som utfärdats med stöd av dem. De tillämpar också i tillämpliga delar god förvaltningssed som krävs av bolag som använder betydande offentlig och ekonomisk makt.

Administrations- och riskhanteringssystem

I enlighet med den ömsesidiga bolagsformen i moderbolaget Fennia innehas den högsta beslutande makten i Fenniakoncernen genom bolagsstämman av försäkringstagarna, dvs. Fennias kunder. Fennias styrelse är, i egenskap av styrelse för koncernens moderbolag, koncernens högsta beslutande organ och ansvarar för risk- och solvenshanteringen och att den ska passa ihop med koncernens administrationssystem.

På koncernnivå har en kommitté tillsatts för hantering av försäkringsbolagens balansräkning
(ALCO). Dess centrala uppgifter är att ta fram ett förslag till placeringsstrategi för försäkringsbolagens styrelser, att vid behov ändra strategin utan att bryta mot de begränsningar som ställts upp av styrelserna och att rapportera om riskerna i balansräkningen till styrelserna.

I Fenniakoncernen avses med riskhantering koordinerade strategier, processer, principer och
åtgärder med vilka man identifierar, mäter, hanterar, följer upp och rapporterar de risker som gäller koncernen och koncernbolagen. Med solvenshantering avses strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man styr och fastställer koncernbolagens och koncernens risktäckningskapacitet, riskvillighet och risktolerans samt de väsentligaste riskbegränsningarna.

Styrmodellen för riskhanteringssystemet

Styrmodellen för riskhanteringssystemet bygger på modellen med tre försvarslinjer:

1. Den första försvarslinjen, dvs. affärs- och stödfunktionerna, ansvarar främst för den dagliga riskhanteringen och riskrapporteringen enligt godkända principer.

2. Den andra försvarslinjen ansvarar bland annat för rapporteringen om och utvecklingen och
planeringen av risk- och solvenshanteringen samt stödjer, följer upp och bedömer implementeringen av den första försvarslinjens risk- och solvenshanteringsprocesser.

3. Den tredje försvarslinjen, dvs. den interna revisionen, har som uppgift att säkerställa effekten av och effektiviteten i den interna kontrollen och risk- och solvenshanteringen.

I modellen med tre försvarslinjer delas ansvaret för risk- och solvenshanteringen upp mellan olika aktörer. Verkställande direktören har, med stöd av den operativa ledningen, det
allmänna ansvaret för att risk- och solvenshanteringen genomförs på ett ändamålsenligt sätt enligt styrelsens beslut. Varje affärs- och stödfunktion ansvarar främst för den dagliga riskhanteringen och riskrapporteringen enligt godkända principer, följer upp den totala riskprofilen för deras eget delområde (med stöd av den andra försvarslinjen) och ser till att verksamheten inom det egna delområdet löper enligt koncernens principer för risk- och solvenshantering.

Aktuariefunktion

Försäkringsbolagets ansvariga aktuarie ansvarar för aktuariefunktionen och för att de
försäkringsmatematiska metoder som används i prissättning och i beräkning av den försäkringstekniska ansvarsskulden är ändamålsenliga. Aktuariefunktionen har en roll som aktör i både den första och den andra försvarslinjen. Aktuariefunktionen deltar i effektiv implementering av riskhanteringssystemet.

Riskhanteringsfunktion

Organisatoriskt har riskhanteringsfunktionen organiserats i Riskhanteringsenheten och i enheten Compliance och operativa risker. Riskhanteringsfunktionen har huvudansvar för
den andra försvarslinjens uppgifter och ansvarar bland annat för utvecklingen och planeringen av samt anvisningarna och metoderna för risk- och solvenshanteringen. Funktionens uppgift är att upprätthålla helhetsbilden av riskprofilen i koncernbolagen och koncernen och att rapportera om den till bolagets ledning. Funktionen stödjer också styrelsens, den verkställande direktörens och affärs- och stödfunktionernas risk- och solvenshantering bland annat genom att delta i utvecklingen av riskhanteringssystemet och bedöma dess funktion samt genom att upprätta analyser som stöd för beslut om riskposition.

Compliance-funktion

Compliance-funktionen, som hör till den andra försvarslinjen, är organiserad i enheten Compliance och operativa risker. Compliance har till uppgift att säkra att regleringen,
finansbranschens självreglering och koncernens interna regler, iakttas i verksamheten och att ändamålsenliga handlingssätt tillämpas i kundrelationerna. Dess uppgift är också att identifiera och bedöma effekter av bestämmelseändringar, risker förknippade med försummelse att följa bestämmelser och om de åtgärder som tagits för att förhindra och korrigera de eventuella brister som förekommit då man följt bestämmelser är tillräckliga. Vidare främjar Compliance tillämpning av bestämmelser genom att ge förutseende rådgivning och genom att utveckla interna metoder med vilka man effektivt och ändamålsenligt kan övervaka att bestämmelser följs.

Intern revision

Den interna revisionen stödjer koncernen i strategin och i att nå sina mål genom att erbjuda ett systematiskt tillvägagångssätt för att bedöma och utveckla effektiviteten i organisationens riskhanterings-, kontroll-, lednings- och administrationsprocesser. Den Interna revisionen har som uppgift att följa och bedöma tillräckligheten och effektiviteten av koncernens interna kontroll och annan företagsstyrning.

Oberoende

Riskhanteringsenheten och enheten Compliance och operativa risker har integrerats i Fenniakoncernens organisation på ett sätt som säkrar operativ oavhängighet för deras arbete. De är fria från sådana influenser som skulle kunna äventyra ett objektivt, neutralt och oberoende utförande av uppgifterna. Den interna revisionen är oberoende av funktionerna inom den första och andra försvarslinjen.

Hur hållbarhetsrisker beaktas vid placeringar

Fenniakoncernen främjar ansvarstagande också genom att i sin placeringsverksamhet och i försäljningen av Fennia Livs placeringsförsäkringar beakta hållbarhetsfaktorer och -risker. I det följande beskriver vi i enlighet med EU:s disclosureförordning om hållbar finansiering de principer som tillämpas för att beakta hållbarhetsrisker i beslutsprocessen för Fennia Livs placeringar och vid försäljning av placeringsförsäkringar.

Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för de mänskliga rättigheterna samt frågor som gäller bekämpning av korruption och mutor. Med hållbarhetsrisker avses händelser eller omständigheter som är förknippade med miljön, samhället eller bolagsstyrningen och som kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Hur hållbarhetsrisker beaktas när placeringsförsäkringar erbjuds

Hållbarhetsfaktorerna och -riskerna i anknytning till Fennia Livs placeringsförsäkringar samt negativa inverkningar på hållbarhetsfaktorerna beror på vilka placeringsobjekt som ansluts till försäkringen. Till Fennia Livs försäkringar kan man ansluta placeringsobjekt och -tjänster som erbjuds av flera fondbolag och värdepappersföretag, och varje bolag bedömer hållbarhetsriskerna och en eventuell negativ inverkan på hållbarheten av de produkter bolaget erbjuder. Man kan ansluta placeringsobjekt som varierar i fråga om hållbarhetsfaktorer och -risker till Fennia Livs placeringsförsäkringar.

När Fennia Liv erbjuder sina försäkringar beaktar bolaget hållbarhetsrisker genom att välja sådana samarbetspartner som förbinder sig att främja ansvarsfulla investeringar till exempel genom att följa internationellt accepterade standarder (som UNPRI och FINSIF).Vid val av nya placeringsobjekt för Fennia Livs försäkringar fästs uppmärksamhet bland annat vid att de bolag som erbjuder placeringsobjekt och -tjänster följer ett koncept som beaktar ansvarssynpunkter. Dessutom säkerställer Fennia Liv att det i urvalet av placeringsobjekt som kan anslutas till försäkringar ständigt ingår flera hållbara placeringsobjekt eller placeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer.

I fråga om Fennia Livs placeringskorgar säkerställer Fennia Liv att fondbolagen förbinder sig att följa internationellt accepterade standarder för ansvarsfulla investeringar. I Fennia Livs placeringskorgar används bara placeringsprodukter av europeiska aktörer, som förpliktas av ansvarsreglering på EU-nivå.

Hållbarhetsrisker kan påverka avkastningen för produkter, till exempel genom branscherna, placeringstiden och den geografiska fördelningen av placeringarna.

När vi erbjuder försäkringar bedömer vi hur lämpliga och ändamålsenliga försäkringen och dess placeringsobjekt är för kunden. I lämplighetsbedömningen utreds kundens hållbarhetspreferenser. De placeringsobjekt som passar kunden beskrivs i en personlig rekommendation för kunden, där även kundens hållbarhetspreferenser beaktas.

Beaktande av hållbarhetsrisker i beslutsprocessen för placeringar

De principer som tillämpas vid beaktande av hållbarhetsrisker i beslutsprocessen för Fennia Livs placeringar kan läsas här (pdf-fil) .

Se även

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor