Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • YT116 All Risks -vakuutus

YT116 All Risks -vakuutus

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Vakuutusehto YT116

All Risks -vakuutusehto määrittelee All Risks -vakuutuksen sisällön yhdessä yleisten sopimusehtojen, omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen, vakuutuskirjan ja vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa. Vakuutusta tehtäessä on voitu sopia vakuutusturvaa laajentavista tai supistavista erityisehdoista. Nämä on merkitty vakuutuskirjaan.

All Risks -vakuutuksen kohteet ja vakuutusmäärät on merkitty vakuutuskirjaan.

All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneet vahingot korvataan kohdan 1.1 mukaisesti ja taudeista aiheutuneet vahingot kohdan 1.2 mukaisesti. Lisäksi vakuutuksesta korvataan kohdassa 1.3 määritetyt kustannukset.

1.1 Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneet vahingot

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutunut vahinko korvataan vain, kun vahinko on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityssä, kiinteässä sijaintipaikassa. Vakuutuksesta ei korvata ulkona tai kuljetettavana tai siirrettävänä olevan omaisuuden sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksesta korvataan pakasteiden ja kylmätuotteiden ja muiden tiettyä, rajattua säilytyslämpötilaa vaativien tuotteiden ennalta arvaamaton turmeltuminen, joka on suoranainen seuraus

 • äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta lämpötilan noususta tai laskusta

 • jäähdytysaineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotamisesta.

Kylmäsäilytettäviksi elintarvikkeiksi katsotaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta) mukaiset, helposti pilaantuvat elintarvikkeet, joiden säilytyslämpötila on enintään 8 °C.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan jäätymisestä vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko, kun jäätyminen on ollut välitön ja väistämätön seuraus rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa.

1.2 Taudeista aiheutuneet vahingot

1.2.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan kohdassa 1.2.2 määritetyt kustannukset, kun kustannukset ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevan tartuntatautilain (1227/2016) tai eläintautilain (441/2013) perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa sijaitsevaa toimitilaa koskevasta, pakottavasta, kirjallisesta määräyksestä, jolla rajoitetaan tarttuvien tautien leviämistä (epidemia) ja vakuutuksenottajan toimintaa.

Toiminnan rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi määräystä toimitilojen osittaisesta tai täydellisestä käyttökiellosta ja käyttökieltoon liittyvästä, normaalista toiminnasta poikkeavasta desinfioinnista.

1.2.2 Vahingosta korvattavat kustannukset

Vakuutuksesta korvataan seuraavat viranomaisen pakottavasta kirjallisesta määräyksestä aiheutuneet kustannukset:

 • vakuutuksen kohteena olevan, puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikustannukset

 • vakuutettuun toimintaan käytettävän, puhdistettavaksi määrätyn rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannukset

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskustannukset

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo.

Vaihto-omaisuuden osalta vakuutus kattaa vain taudin (epidemian) toteamishetkellä vakuutuksenottajan hallussa olevan oman vaihto-omaisuuden.

Jos rakennus, jossa vakuutuksenottajan toimitila sijaitsee, ei ole vakuutuksen kohteena, toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannuksina korvataan enintään 100 euroa toimitilan neliömetriä kohti. Toimitilan puhdistus- ja desinfiointikustannuksia ei korvata siltä osin, kuin näistä kustannuksista voi saada korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Samasta taudista (epidemiasta) aiheutuneita kaikkia vahinkoja korvataan

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Mikäli korvattavaksi määritettyjen kustannusten yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitun, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavan enimmäismäärän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa. Saman kalenterivuoden aikana todetuista taudeista (epidemioista) aiheutuneita vahinkoja korvataan yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

1.3 Muut korvattavat kustannukset

1.3.1 Lukkojen sarjoitus- ja uusimiskustannukset

Jos vakuutuksenottajan hallusta on murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden lukitukseen käytetyn, vakuutuksenottajan omistaman lukon avaimia, vakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeelliset lukon sarjoitus- tai uusimiskustannukset.

Jos vakuutuksenottajan hallusta on murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yleisavaimia, vakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeelliset, rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sarjoitus- tai uusimiskustannukset.

Välittömästi uhkaavalla vaaralla tarkoitetaan tilannetta, jossa on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka, että vakuutuksen kohteena olevaa irtainta omaisuutta anastetaan.

1.3.2 Vuokranantajan rakennukselle aiheutuneet vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sijaitsevaan vakuutuksenottajan toimitilaan tehdyn murron tai siihen kohdistuneen ilkivallan yhteydessä rakennuksen oville, lukoille, ikkunoille sekä seinä-, lattia- ja kattorakenteille aiheutuneet vahingot 10 000 euroon saakka, vaikka rakennus ei olisikaan vakuutuksenottajan omistama ja vakuuttama. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, ettei rakennuksen omistaja ole lain tai sopimuksen perusteella kunnossapitovastuussa ja ettei vahinko kuulu jonkun muun vakuutuksen korvauspiiriin.

1.3.3 Yhteisen haverin kustannukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen liittyvän yhteisen haverin osallistumismaksut ja pelastuskustannukset vakuutuksen voimassaoloalueella.

Yhteisellä haverilla tarkoitetaan uhrausta, joka tahallisesti aiheutetaan alukselle tai lastille niiden pelastamiseksi yhteiseltä, uhkaavalta vaaralta. Se on myös vahinko, menetys tai kustannus, joka on suoranaista seurausta tässä tarkoituksessa tehdystä toimenpiteestä.

2.1 Taudit

Taudeista aiheutuneet vahingot korvataan kohdan 1.2 mukaisesti. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata

 • vahinkoa siltä osin, kuin korvausta voi saada valtion tai kunnan varoista

 • rakennuksen tai rakennelman purkamisesta, korjaamisesta tai uudelleen rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia

 • vahinkoa,

  • jos toimintaa rajoittavan viranomaismääräyksen perusteena oleva tauti todetaan, ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 30 vuorokautta

  • jos toimintaa rajoittavan viranomaismääräyksen perusteena oleva tauti todetaan, ennen kuin edellisen epidemian päättymisestä on kulunut yksi vuosi. Vuoden määräaika lasketaan siitä, kun viranomainen on antanut luvan toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

  • joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta tai puutteellisesta säilytyksestä tai käsittelystä

  • joka on aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yksikössä todetusta MRSA-, VRE-, ESBL-, CPE- tai muusta vastaavasta moniresistantista mikrobista

  • joka on aiheutunut vakuutuksenottajan maahan tuoman tuotteen puhdistamisesta, tuhoamisesta, arvon alentumisesta tai palauttamisesta sen vuoksi, ettei tuote täytä tuotetta koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä

  • vaihto-omaisuudelle, joka on luovutettu tai toimitettu ostajalle tai joka on ostajalle kuljetettavana.

Samasta taudista (epidemiasta) aiheutuneita kaikkia vahinkoja korvataan

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Mikäli korvattavaksi määritettyjen kustannusten yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitun, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavan enimmäismäärän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa. Saman kalenterivuoden aikana todetuista taudeista (epidemioista) aiheutuneita vahinkoja korvataan yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

2.2 Tulva

Tulvasta aiheutuneen vahingon korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on suoranainen seuraus Suomessa tapahtuneesta

 • patoturvallisuuslain mukaisen pysyvän padon tai kanavan sulkurakenteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vaurioitumisesta tai

 • poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta, vesistötulvasta tai merivesitulvasta tai näiden yhdistelmästä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai sen rakenteisiin tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytyspaikkaan suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että

  • sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai

  • vesistö tai meri on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Tulvavahinkona korvataan yllä olevien edellytysten täyttyessä poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan seurauksena myös jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, jonka vesi tai jää on aiheuttanut pato- tai sulkurakenteelle

 • pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta aiheutuneita vahinkoja

 • vahinkoa rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti tai vahinkoa, joka aiheutuu tällaisessa rakennuksessa olevalle omaisuudelle

 • vahinkoa, joka on aiheutunut laiturille tai muulle rantarakennelmalle

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä

 • vahinkoa siltä osin, kun vakuutetulla on mahdollista saada korvausta valtion varoista.

2.3 Suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-, asennus- ja työvirheet, virheellinen toiminta ja tietovirheet sekä huollon laiminlyönti

2.3.1 Suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-, asennus- ja työvirheet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tai säilytettäessä tehdystä työvirheestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tällaisen virheen seurauksena virheettömälle, vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut, välittömästi ilmennyt vahinko, kun vahinko on välitön seuraus

 • irtipäässeestä tulesta

 • räjähdyksestä tai

 • myrskystä (syöksyvirtaus, trombi tai tuuli, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa).

Myrskyvahinkona korvataan kuitenkin vain irtaimelle omaisuudelle aiheutunut vahinko ja tällöinkin edellytyksenä on, että vahinko on suoranainen seuraus rakennuksen tai rakennelman suunnittelussa tai rakentamisesta tehdystä virheestä ja rakennus tai rakennelma ei ole vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan omistama.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen tällaisesta teosta, laiminlyönnistä tai virheen olemassa olosta eikä itselle aiheutettua vahinkoa.

2.3.2 Koneen tai laitteen virheellinen toiminta ja tietovirheet

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työstettävälle kappaleelle tai muulle työn kohteena olevalle omaisuudelle koneen tai laitteen virheellisestä toiminnasta, ohjelmointivirheestä, epätarkoituksenmukaisesta ohjelmasta tai tietojen virheellisestä tallentamisesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin nostettavan taakan putoamisesta aiheutunut vahinko, kun taakan putoaminen on suoranainen seuraus nostolaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta toimintahäiriöstä.

2.3.3 Huollon laiminlyönti

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että omaisuuden huolto on laiminlyöty.

2.4 Palo- ja räjähdysvahingot

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa omaisuudelle, jonka vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava on nimenomaan asettanut tulelle tai lämmölle alttiiksi

 • vahinkoa, joka on aiheutunut valtion tai kunnan yksin tai enemmistöosakkaana omistaman tai ylläpitämän laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytys- tai louhintatyöstä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin edellä tarkoitettu, räjäytyksen jälkeen välittömästi havaittu ja räjäytystyöstä vastuulliselle reklamoitu vahinko, jos vakuutuksenottaja osoittaa, että vahingosta vastuussa oleva on tullut suorituskyvyttömäksi eikä siten pysty korvaamaan vahinkoa. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava on toiminut räjäytys- tai louhintatyön tilaajana tai tekijänä.

 • vahinkoa, joka on aiheutunut polttomoottorin tai renkaan räjähtämisestä

 • sen suljetun, painetta kestäväksi tarkoitetun astian, laitteen, putken tai säiliön vahingoittumista, jossa kaasu tai höyry on ollut, ellei vahingoittumisen syynä ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntynyt vika, joka on aiheuttanut poikkeuksellisen ylipaineen.

2.5 Luonnonilmiövahingot

Vakuutuksesta ei korvata

 • ilman liikkeestä aiheutunutta vahinkoa, ellei kyseessä ole ollut myrsky, syöksyvirtaus tai trombi.

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen ulkopuolelta katto-, seinä- tai lattiarakenteen läpi tai kautta rakennukseen tai rakennelmaan päässeestä lumesta, jäästä, nesteestä, höyrystä tai kaasusta, ellei tällainen rakenne ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rikkoutunut myrskyn, syöksyvirtauksen tai trombin välittömänä seurauksena.

 • aallokosta tai myrskystä laiturille tai muulle rantarakennelmalle aiheutunutta vahinkoa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai rakennelmalle lumen tai jään liikkumisesta tai painosta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin jään liikkumisesta aiheutunut vahinko, kun kyseessä on kohdassa 2.1 määritelty poikkeuksellisen vesistö- tai merivesitulvan suoranaisena seurauksena esiintyvä jään liikkuminen

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta, routimisesta tai muusta maan liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut Suomen ulkopuolella maanjäristyksestä, tsunamista, maanvyörystä, tulivuoren purkauksesta tai pyörremyrskystä

 • vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että eläin talvehtii tai pesiytyy rakennuksessa tai sen rakenteissa tai onteloissa eikä hyönteisten tai tuhoeläinten, kuten hiirien ja rottien aiheuttamaa vahinkoa.

Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

2.6 Rikosvahingot

Rikosvahinkojen korvauksen edellytyksenä on, että tapahtumasta on tehty rikosilmoitus.

Varkausvahingon korvauksen edellytyksenä on lisäksi jokin seuraavista:

 • Irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkityn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun ja lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen

 • Irtain omaisuus on anastettu rikkomalla tai työkalua käyttäen irrottamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus, kun kiinnitys ja lukitus on tehty valmistajan tai Fennian antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti. Tämä ehtokohta on poiketen vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 31 §:stä edellytys vahingon korvattavuudelle, ei suojeluohje

 • Lukittavalla umpiohjaamolla varustettu ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtautumalla lukittuun umpiohjaamoon ja murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus

 • Yli 5 000 kiloa painava, omalla konevoimalla liikkuva ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

 • Omaisuus on anastettu ryöstämällä tai sieppaamalla.

Rakennuksen ulkopuolelta muutoin kuin ryöstämällä tai sieppaamalla anastetun omaisuuden osalta vaatimuksena on lisäksi jokin seuraavista

 • Omaisuus on ollut murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisessa lukitussa kontissa

 • Omaisuus on ollut kiinnitetty ja lukittu rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen tai vetoajoneuvoon murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti tai

 • Ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on ollut lukittuna murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti

 • Kyseessä on valmistajan tai Fennian kirjallisen ohjeen mukaisesti rakennukseen tai rakenteeseen kiinnitetty valaisin tai valvontakamera tai vastaava varuste, jota ei voi ilman työkalua irrottaa.

Ajoneuvojen, kulkuvälineiden, moottorityökoneiden ja niissä olevan omaisuuden sekä kuljetettavana olevan omaisuuden osalta korvauksen edellytyksenä on lisäksi, ettei ajoneuvoa, kulkuvälinettä, moottorityökonetta tai muuta omaisuutta ole saatu takaisin 30 päivän kuluessa Fennialle toimitetusta vahinkoilmoituksesta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan omaisuuden anastamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, kun omaisuus on anastettu avaamalla edellä kuvattu lukitus avaimella, joka on saatu haltuun murtautumalla murtosuojeluohjeen mukaisesti säilytetyn avaimen säilytyspaikkaan tai ryöstön yhteydessä.

Jos vakuutuksenottajan hallusta on edellä kuvatulla tavalla murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden lukitukseen käytetyn, vakuutuksenottajan omistaman lukon avaimia, vakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeelliset lukon sarjoitus- tai uusimiskustannukset.

Jos vakuutuksenottajan hallusta on edellä kuvatulla tavalla murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yleisavaimia, vakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeelliset, rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sarjoitus- tai uusimiskustannukset.

Välittömästi uhkaavalla vaaralla tarkoitetaan tilannetta, jossa on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka, että vakuutuksen kohteena olevaa irtainta omaisuutta anastetaan.

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista.

Ryöstöllä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa omaisuus on anastettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta (rikoslaki 31 luku 1 ja 2 §).

Sieppaamisella tarkoitetaan ajan, paikan ja tekijän suhteen yksilöityä, tapahtumapaikalla välittömästi havaittua omaisuuden anastamista.

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajana olevan yrityksen, yhtymän tai muun yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai yli 10 %:n osuuden omistava osakas

 • murto- tai ilkivaltavahinkoa, jonka tapahtumisajankohtaa ja -paikkaa ei voida määritellä tai joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä

 • ilkivaltavahinkoa, jonka rakennuksen tai huoneiston käyttäjä on aiheuttanut rakennuksessa tai huoneistossa oleville kalusteille, varusteille, laitteille tai pintamateriaaleille

 • sieppausvahinkoa, jonka tapahtumisajankohtaa, -paikkaa ja tekijää ei voida määritellä tai joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietoliikenteen häirinnästä (esimerkiksi palveluestohyökkäys)

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietomurrosta (esimerkiksi hakkerointi)

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle (esimerkiksi tietokonevirus)

 • vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta, kavalluksesta tai muusta näihin rinnastettavasta vilpillisestä menettelystä.

Ilkivallalla tarkoitetaan tahallista toisen omaisuuden vahingoittamista.

2.7 Vuotovahingot

Vakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut lattiakaivon tai sen liitosten tai läpivientien tai lattiakaivon korokerenkaan tai sen liitosten tai läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Tällaiseksi liitokseksi katsotaan myös lattiakaivon tai sen korokerenkaan ja lattian vedeneristeen liitos.

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kattokouruista tai rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista virranneesta sade- tai sulamisvedestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta, tukkeutumisesta, alimitoituksesta tai muusta toimimattomuudesta.

2.8 Muut korvausrajoitukset

Kohdissa 2.1 - 2.7 mainittujen korvausrajoitusten lisäksi noudatetaan seuraavia korvausrajoituksia:

Vakuutuksesta ei korvata

 • Jäätymisestä aiheutunutta vuoto- ja rikkoutumisvahinkoa, ellei jäätyminen ole ollut välitön ja väistämätön seuraus vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta tai ennaltailmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa. Ennalta arvaamattomaksi rikkoutumiseksi ei katsota sulakkeen, johdonsuojakatkaisijan, vikavirtasuojan tai vastaavan varolaitteen toimimista ylikuormitustilanteessa tai muutoin ilman lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen rikkoutumista

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vaihto-omaisuuden sisäisestä mekaanisesta rikkoutumisesta, riippumatta siitä, onko vaihto-omaisuus luovutettu vai ei

 • vahinkoa, joka on aiheutunut liiallisesta tai liian vähäisestä kosteudesta, paineesta tai valoisuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kasvu- tai kehityshäiriöstä tai aineen tai tavaran omasta ominaisuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssivedestä tai kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homeesta tai hajusta, ellei tämä ole välitön ja väistämätön seuraus äkillisestä vuotovahingosta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä, puhki palamisesta tai muusta omasta ominaisuudesta tai ominaisuuden katoamisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen)

 • asennettujen saniteettilaitteiden, vesikalusteiden, pore- tai uima-altaiden tai -allaslaitteiden rikkoutumista, ellei näitä ole erikseen vakuutettu ja vakuutuskirjaan merkitty

 • muuraamalla valmistetun tulisijan, hormin tai savupiipun rikkoutumista ellei kyseessä ole rikkoutuminen, joka on aiheutunut ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä ja joka ilmenee muutoin kuin halkeamina tai lohkeamina

 • vahinkoa, joka on aiheutunut salaojitusjärjestelmän tai muun maaperän kuivanapitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kaivetun tai poratun kaivon, maalämpöjärjestelmän porareiän tai muun vastaavan porareiän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle lumen tai jään liikkumisesta tai painosta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta, aallokosta, routimisesta tai muusta maan hitaasta liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä tai ominaisuuden katoamisesta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden häviämisestä, katoamisesta tai unohtumisesta tai joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä

 • taloteknisistä järjestelmistä hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua, ellei tätä ole erikseen vakuutettu ja vakuutuskirjaan merkitty

 • lisääntynyttä energian kulutusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että ajoneuvon, kulkuvälineen, moottorityökoneen kuljettajalla tai nosto- tai siirtolaitteen käyttäjällä ei ole ollut tehtävään tarvittavaa koulutusta ja lupaa

 • vahinkoa, jonka vakuutettu on aiheuttanut kuljettaessaan ajoneuvoa, kulkuvälinettä tai moottorityökonetta tai käyttäessään nosto- tai siirtolaitetta sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon tai käytön aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 1,2 promillea tai hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut öljyn tai jäähdytysnesteen liiallisesta tai liian vähäisestä määrästä tai puutteellisesta kierrosta taikka virheellisestä tai sopimattomasta polttoaineesta

 • vahinkoa, jonka on ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle aiheuttanut tällaisella laitteella kuljetettavana olleen kuorman liikkuminen tai ominaisuus.

3.1 Ikävähennykset rikosvahingoissa

Rikosvahingoissa lukoille aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa lukkojen sarjoitus- ja uusimiskustannuksista vähennetään lukkojen käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta 5 %. Ikävähennystä ei sovelleta, jos lukko vaurioitui murtoyrityksen yhteydessä, mutta esti sisään murtautumisen. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

3.2 Ikävähennykset vuotovahingoissa

Nesteen, höyryn tai kaasun vuotamisesta rakennukselle tai rakennelmalle aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään paikallistamis-, korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista vuotaneen putkiston, säiliön, altaan tai laitteen ikään perustuva vähennys seuraavasti:

Putkiston, säiliön, altaan tai laitteen ikä
Vähennys vahingon määrästä
21 - 30 vuotta
20 %
31 - 40 vuotta
30 %
41 - 50 vuotta
50 %
yli 50 vuotta
60 %

Ikä on vahingon sattumisvuoden ja käyttöönottovuoden välinen erotus. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

3.3 Ikävähennykset rikkoutumisvahingoissa

Koneiden, laitteiden, laitteistojen ja järjestelmien rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista omaisuuden ikään perustuva vähennys.

Omaisuuden korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista tehdään vähennykset esineen iän perusteella jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

Omaisuuserä
Vähennysvapaita vuosia
Vuosittainen vähennys
Tietoliikennelaitteet ja tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen, puhelimet, hälytyslaitteet, työasemat ja palvelimet ja niiden oheislaitteet, puhelinkeskukset
2
20 %
Suurnopeustyöstökoneet ohjauslaitteineen, kaapelointeineen ja varusteineen
2
15 %
Liukuportaat yms.*
5
10 %
Lämmönkeräysputkistot yms.**
5
5 %
 • * Liukuportaat, konekäyttöiset luukut, tavaraliikenteen ulko-ovet sekä rakennuksen käyttöä palvelevat nosto- ja siirtolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen.

  Kassa- ja vaakalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen.

  Äänen- ja kuvan tallennus-, toisto-, käsittely- ja vahvistinlaitteet, tulostimet sekä valolaitteet.

  Mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet.

  Maanrakennus- ja rakennuskoneet ja -laitteet.

  Kuivurit ja höyrynkehittimet.

 • ** Lämmönkeräysputkistot ja -paneelit ja muut lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen.

  Kylmä- ja lämpöpumput ja -kompressorit säätölaitteineen.

  Lämmityskaapelit ja varaajat säätölaitteineen.

  Sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat, hissit ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen.

  Maahan upotetut säiliöt ja niihin liittyvät putkistot.

  Muut koneet ja laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset.

Käytettävä ikävähennys saadaan kertomalla edellä oleva ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien määrällä.

Ensimmäinen vähennysvapaa vuosi tarkoittaa aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Jos koneella, laitteella, laitteistolla, järjestelmällä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttömäärä, jonka mukaan kone, laite, laitteisto, järjestelmä tai sen osa menettää arvonsa edellä määritettyä ikävähennystä nopeammin, sovelletaan ikävähennystä, joka perustuu valmistajan määrittelemään käyttöikään tai käyttömäärään.

Vähennystä ei tehdä, jos rikkoutumisen tai vahingon on aiheuttanut koneen, laitteen tai järjestelmän ulkopuolinen irtipäässyt tuli, salamanisku, räjähdys, sammutuslaitteiston laukeaminen, varkaus, vahingonteko, myrskytuuli tai ryöstö.

Ajoneuvojen, kulkuvälineiden ja moottorityökoneiden osalta ikävähennystä sovelletaan vain, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus muusta kuin rikkoutuneen ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen ulkopuolelta vaikuttaneesta tekijästä. Ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen ulkopuolelta vaikuttaneen tekijän aiheuttamissa rikkoutumisvahingoissa vahingon määrä lasketaan omaisuuden käyvän arvon perusteella Omaisuusvakuutusten yhteisten ehtojen mukaisesti.

4.1 Palo-, myrsky- ja vuotovahingot rakennus-, asennus- ja korjaustöissä

Jos vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle, omavastuu on jokaisessa vahingossa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

Korotettua omavastuuta sovelletaan palo- ja myrskyvahingoissa sekä nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta aiheutuneissa vahingoissa.

Palolla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta.

Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

4.2 Tulitöistä aiheutuneet palo- ja räjähdysvahingot

Jos vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan tekemästä tai teettämästä tulityöstä, omavastuu on jokaisessa vahingossa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

Tulitöillä tarkoitetaan töitä, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja josta aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat muun muassa kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta.

Räjähdysvahingolla tarkoitetaan höyryn tai kaasun ylipaineesta tai räjähdysaineiden räjähtämisestä aiheutunutta vahinkoa.

4.3 Murtovahingot

Jos murtautumalla on anastettu rakennus- tai asennustyökohteessa tai työmaalla, ajoneuvossa, kulkuvälineessä, moottorityökoneessa, kontissa tai vastaavassa säilytystilassa olevaa irtainta omaisuutta, omavastuu on jokaisessa vahingossa 25 % vahingon määrästä tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä.

4.4 Käyttölaitteesta, säiliöstä tai altaasta tai niiden liitoksesta tai vesikalusteesta virrannut neste, höyry tai kaasu

Käyttölaitteesta, säiliöstä tai altaasta tai niiden liitoksessa olevasta venttiilistä, hanasta tai letkusta tai käyttölaitteen, säiliön tai altaan poistoventtiilistä, -putkesta tai -letkusta tai vesikalusteesta virranneen nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttamissa vahingoissa omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

4.5 Koneen tai laitteen siirtämisestä aiheutunut rikkoutuminen

Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa tai muutoin käyttöön otettua konetta tai laitetta ei ole suunniteltu jatkuvasti liikuteltavaksi ja vahinko aiheutuu tällaista konetta tai laitetta siirrettäessä, omavastuu on 25 % siirrettävälle koneelle tai laitteelle aiheutuneen vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

Korotettua omavastuuta ei sovelleta, jos siirto välittömästi liittyy tästä vakuutuksesta korvattavan esinevahingon korjaamiseen.

Jos kone tai laite siirretään uuteen vakuutuspaikkaan, on koneen purku, kuljetus ja uudelleen asennus vakuutettava erikseen.

4.6 Koneen tai laitteen ohjelmointivirheestä tai toimintahäiriöstä aiheutunut rikkoutuminen

Koneen tai laitteen ohjelmointivirheestä tai toimintahäiriöstä tällaiselle koneelle tai laitteelle itselleen aiheutuneessa rikkovahingossa omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

4.7 Moottorityökoneen ja linja-auton automaattinen palonsammutusjärjestelmä

4.7.1 Moottorityökoneen automaattinen palonsammutusjärjestelmä

Jos moottorityökonetta, traktoria tai auton alustalle rakennettua työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai niillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, omavastuu on jokaisessa tällaiselle koneelle aiheutuneessa palovahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä, mikäli koneessa ei ole toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA-127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää.

Tämän ehdon tarkoittamia palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Tämän ehdon tarkoittamia palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemianteollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

4.7.2 Linja-auton automaattinen palonsammutusjärjestelmä

Jos 1.1.2015 jälkeen käyttöönotetussa, vähintään 15-paikkaisessa linja-autossa ei ole toimintakuntoista, Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, omavastuu on jokaisessa tällaiselle linja-autolle aiheutuneessa palovahingossa 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

1.1.2018 jälkeen käyttöönotetussa linja-autossa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet