Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Vastuullisuus Fenniassa
  • Taloudellinen vastuu ja yrittäjyyden edistäminen

Taloudellinen vastuu ja yrittäjyyden edistäminen

Yrittäjyyden tukeminen

Me Fenniassa haluamme tukea kaikenkokoisia yrityksiä sekä ylä- että alamäessä. Yritysten ja yrittäjien menestyminen kotimaassa ja maailmalla on erittäin tärkeää paitsi meille, myös koko yhteiskunnallemme.

Haluamme olla luotettava kumppani juuri sinulle, olit sitten turvaamassa yritystoimintaasi tai mitä tahansa muuta sinulle tärkeää.

Tukea yrittäjyyteen yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa

Tavoitteenamme on tarjota yrittäjäasiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut. Tämän takia olemme kehittäneet erilaisia palveluja ja taloudellisia etuja yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Yritystoiminnan turvaamisen lisäksi haluamme kannustaa yrittäjiä verkostoitumaan aktiivisesti ja yhdistämään voimansa.

Olemme tukeneet suomalaista yrittäjyyttä yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja sen edeltäjäjärjestöjen kanssa jo vuosien ajan. Lisäksi teemme jatkuvasti yhteistyötä muiden yrittäjien järjestöjen kanssa useilla eri toimialoilla.

Tiedostamme myös, että nuorissa on yrittäjyyden tulevaisuus. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa, sillä haluamme olla mukana nuorten yrittäjien matkassa alusta alkaen. Osana yhteistyötä jaamme palkinnon parhaasta nuorten kehittämästä palvelusta Uskalla Yrittää -yrittäjyyskilpailussa.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on historiallinen kunnianosoitus

Tuemme yrittäjyyttä monella tapaa. Jaamme esimerkiksi vuosittain Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon yhdessä Suomen Yrittäjien, Suomalaisen Työn Liiton ja Yksityisyrittäjäin säätiön kanssa. Palkinnon juuret ulottuvat aina vuoteen 1968 asti, jolloin perustimme sen yhdessä Suomen yrittäjien edeltäjäjärjestön kanssa. Jo sadat yrittäjät ovat saaneet palkinnon.

Palkinnon avulla haluamme tukea luovan yrittäjyyden kasvua sekä kannustaa esimerkilliseen yritystoimintaan ja uudistumiskykyyn. Palkinto voidaan myöntää myös henkilölle, joka on pitkäjänteisellään työllä edistänyt merkittävästi yrittäjyyttä ja yritystoimintaa Suomessa.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto jaetaan perinteisesti Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, jonka pääyhteistyökumppani Fennia on.

Vastuullinen yritysvastuuverkosto luo kilpailuetuja

Fennia on Suomen johtavan yritysvastuuverkoston, FIBS ry:n jäsen. FIBS:n tavoitteena on auttaa yrityksiä tekemään vastuullisuudesta kilpailuedun: innovoimaan entistä kustannustehokkaampia sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja, jotka tuovat lisäarvoa niin yrityksille kuin yhteiskunnallekin.

FIBS auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa. Se tarjoaa paitsi tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä tai yhteisöä kaikilta toimialoilta.

Vakavaraisuus ja läpinäkyvä Fennia

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Fennia) ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia (Henki-Fennia) ovat Finanssivalvonnan valvonnan alaisia yhtiöitä, joille Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan. Fennia ja Henki-Fennia toimivat rahoitus- ja vakuutusalaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien mukaisesti. Ne noudattavat myös merkittävää julkista ja taloudellista valtaa käyttäviltä yhtiöiltä edellytettävää hyvää hallintotapaa toimintaansa soveltuvin osin.

Hallinto- ja riskienhallintajärjestelmä

Emoyhtiö Fennian keskinäisen yhtiömuodon mukaisesti ylintä päätösvaltaa Fennia-konsernissa käyttävät yhtiökokouksen kautta vakuutuksenottajat eli Fennian asiakkaat. Fennian hallitus konsernin emoyhtiön hallituksena on sen ylin päätöksentekoelin ja kantaa vastuun riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta ja sen sovittamisesta osaksi konsernin hallintojärjestelmää.

Vakuutusyhtiöiden taseen hallinnasta vastaa konsernitasoinen tasehallintakomitea (ALCO), jonka keskeisimmät tehtävät ovat luoda vakuutusyhtiöiden hallituksille ehdotus sijoitusstrategiasta, muuttaa strategiaa tarvittaessa hallitusten asettamia rajoituksia rikkomatta ja raportoida taseen riskeistä hallituksille.

Fennia-konsernissa riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla konserniin ja konserniyhtiöihin kohdistuvat riskit tunnistetaan, mitataan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan. Vakavaraisuuden hallinnalla puolestaan tarkoitetaan strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla määritetään ja ohjataan konserniyhtiöiden ja konsernin riskinkantokykyä, riskinottohalukkuutta ja riskinsietokykyä sekä keskeisten riskien rajoituksia.

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu kolmen puolustuslinjan malliin, jossa:

  1. Ensimmäisellä puolustuslinjalla eli liike- ja tukitoiminnoilla on ensisijainen vastuu päivittäisestä riskienhallinnasta ja riskien raportoinnista hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

  2. Toinen puolustuslinja vastaa muun muassa riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan kehittämisestä, suunnittelusta ja raportoinnista sekä tukee, seuraa ja arvioi ensimmäisen puolustuslinjan riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan prosessien implementointia.

  3. Kolmannen puolustuslinjan eli sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa sisäisen valvonnan sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan vaikuttavuus ja tehokkuus.

Kolmen puolustuslinjan mallissa vastuu riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta jakautuu eri toimijoiden kesken. Toimitusjohtaja kantaa toimivan johdon tukemana yleisvastuun riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan asianmukaisesta toteuttamisesta hallituksen päätösten mukaisesti. Kukin liike- ja tukitoiminto vastaa ensisijaisesti päivittäisestä riskienhallinnasta ja riskien raportoinnista hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti, seuraa oman osa-alueensa kokonaisriskiprofiilia toisen puolustuslinjan tuella ja varmistaa konsernin riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteiden mukaisen toiminnan osa-alueellaan.

Aktuaaritoiminto

Vakuutusyhtiön vastuullinen vakuutusmatemaatikko vastaa aktuaaritoiminnosta ja siitä, että hinnoittelussa ja vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa sovellettavat vakuutusmatemaattiset menetelmät ovat asianmukaiset. Aktuaaritoiminnolla on rooli paitsi ensimmäisen myös toisen puolustuslinjan toimijana. Aktuaaritoiminto osallistuu riskienhallintajärjestelmän tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Riskienhallintatoiminto

Riskienhallintatoiminto on organisoitu Riskienhallinta-yksikköön ja Compliance ja operatiiviset riskit -yksikköön. Riskienhallintatoiminnolla on päävastuu toisen puolustuslinjan tehtävistä, ja se vastaa muun muassa riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan kehittämisestä, suunnittelusta, ohjeista ja menettelytavoista. Toiminnon tehtävänä on ylläpitää kokonaisnäkemystä konserniyhtiöiden ja konsernin riskiprofiilista ja raportoida siitä yhtiön johdolle. Toiminto myös tukee hallituksen ja toimitusjohtajan sekä liike- ja tukitoimintojen riskien- ja vakavaraisuuden hallintatyötä muun muassa osallistumalla riskienhallintajärjestelmän kehittämiseen ja arvioimalla sen toimivuutta sekä laatimalla analyyseja riskiasemaa koskevan päätöksenteon tueksi.

Compliance-toiminto

Toiseen puolustuslinjaan kuuluva compliance-toiminto on organisoitu Compliance ja operatiiviset riskit -yksikköön. Compliance varmistaa, että toiminnassa noudatetaan sääntelyä, finanssialan itsesääntelyä sekä konsernin sisäisiä ohjeita ja että asiakassuhteissa noudatetaan asianmukaisia menettelytapoja. Se myös tunnistaa ja arvioi säädösmuutosten vaikutuksia, säännösten noudattamisen laiminlyöntiin liittyviä riskejä sekä säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Lisäksi compliance edistää säännösten noudattamista ennakoivalla neuvonnalla sekä kehittää sisäisiä menettelytapoja, joilla säännösten noudattamista voidaan valvoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee konsernia strategian ja tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on seurata ja arvioida konsernin sisäisen valvonnan ja muun hallinnon riittävyyttä ja tehokkuutta.

Riippumattomuus

Riskienhallinta-yksikkö ja Compliance ja operatiiviset riskit -yksikkö on integroitu Fennia-konsernin organisaatioon tavalla, joka varmistaa niiden toiminnan operatiivisen riippumattomuuden. Ne ovat vapaita sellaisista vaikutteista, jotka voisivat vaarantaa niiden tehtävien suorittamisen objektiivisesti, tasapuolisesti ja riippumattomasti. Sisäinen tarkastus on sekä ensimmäisen että toisen puolustuslinjan toiminnoista riippumaton.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoittamisessa

Fennia-konserni toimii vastuullisuutta edistävästi myös huomioimalla sijoitustoiminnassa ja Henki-Fennian sijoitusvakuutusten myynnissä kestävyystekijöitä ja -riskejä. EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen mukaisesti seuraavassa kuvataan periaatteita, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen Henki-Fennian sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa sekä sijoitusvakuutuksia myytäessä.

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoitusvakuutuksia tarjottaessa

Henki-Fennian sijoitusvakuutuksiin liittyvät kestävyystekijät ja -riskit sekä haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin riippuvat siitä, millaisia sijoituskohteita vakuutukseen liitetään. Vakuutuksiin on liitettävissä useiden rahastoyhtiöiden ja sijoituspalveluyhtiöiden sijoituskohteita ja -palveluita, ja kukin näitä tarjoava yhtiö arvioi tuotteidensa kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset.

Henki-Fennia huomioi sijoitusvakuutuksia tarjottaessa kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset valitsemalla yhteistyökumppaneikseen tahoja, jotka ovat sitoutuneet edistämään vastuullista sijoittamista esimerkiksi noudattamalla kansainvälisesti tunnustettuja standardeja (esim. UN PRI).

Valittaessa Henki-Fennian vakuutuksiin uusia sijoituskohteita kiinnitetään huomiota mm. siihen, että sijoituskohteita ja -palveluita tarjoavilla yhtiöillä on toimintamalli vastuullisuusnäkökulmien huomioimiseksi. Lisäksi Henki-Fennia varmistaa, että vakuutuksiin liitettävässä sijoituskohdevalikoimassa on jatkuvasti tarjolla useita kestäviä tai kestävyystekijöitä edistäviä sijoituskohteita.

Vakuutuksiin liittyvillä, Henki-Fennian hallinnoimilla, sijoituskoreilla pyritään edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sijoituskoreilla ei ole kestävien sijoitusten määrään liittyvää vähimmäistavoitetta. Kaikki koreihin valittavat osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavat rahastot ovat ottaneet ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyviin hallintotapoihin liittyvät ominaisuudet osaksi sijoituspäätöksiään. Koriin valittavien rahastojen vastuullisuutta seurataan rahastoille yhteisten mittarien avulla. Koreissa käytetään vain YK:n tukemien vastuullisuuden sijoittamisen periaatteita noudattamien rahastoyhtiöiden rahastoja. Rahastot ottavat eri tavoin huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Sijoitusvakuutusta tarjottaessa arvioidaan vakuutuksen ja sen sijoituskohteiden soveltuvuuden ja asianmukaisuuden lisäksi myös asiakkaan kestävyysmieltymykset. Vakuutusneuvonnassa asiakkaalle esitetään hänelle soveltuvat sijoituskohteet huomioiden myös hänen ilmoittamat kestävyysmieltymykset.

Kestävyysriskien huomioiminen sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa

Toimintaperiaatteet, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioimiseen Henki-Fennian sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa, ovat luettavissa täällä (pdf-tiedosto) .

Katso myös

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet