Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Bilaga till produktbroschyr: Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse

Bilaga till produktbroschyr: Ansvarsförsäkring för verkställande direktör och styrelse

Gäller från och med 1.1.2014

Bilaga till produktbroschyr Företagsskyddets ansvarsförsäkringar

Bygger på försäkringsvillkor som gäller från och med 1.11.2013.

Ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse täcker den ersättningsskyldighet som enligt lagen personligen kan uppstå för företagets verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelse- eller förvaltningsrådsmedlemmar, deras suppleanter eller bolagsstämmans ordförande på försäkringens giltighetsområde till följd av deras fel och försummelser i uppgiften i fråga.

I regel är det grundläggande innehållet i ansvarsförsäkringarna för verkställande direktör och styrelse detsamma för samtliga verksamhetsområden. Vissa ansvarsförsäkringar för verkställande direktör och styrelse har undantag: utvidgat eller begränsat ersättningsområde eller vissa aktsamhetsplikter. För undantag görs alltid specialvillkor, som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter förmögenhetsskador. Med förmögenhetsskador avses ekonomisk förlust som orsakats någon annan och som inte har samband med person- eller sakskador. Ersättningsskyldighet bestäms enligt aktiebolagslagen och enligt vissa andra speciallagar som gäller förvaltningsorgans ansvar.

Enligt aktiebolagslagen kan man personligen bli ersättningsskyldig gentemot det företag som är försäkringstagare, dess aktieägare eller någon utomstående. En ersättningsbar skada kan uppstå t.ex. till följd av bristfällig tillsyn i organisationen.

Försäkringsbeloppet, giltighetsområdet och självrisken anges i försäkringsbrevet. I försäkringsbeloppet ingår utöver skadestånd också kostnader för utredning av ersättningsansvar samt rättegångskostnader. Försäkringsbeloppet är också maximibeloppet för ersättning per försäkringsperiod: På basis av de ersättningsanspråk som under en försäkringsperiod framställts ersätts högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Ersättning förutsätter alltid att skadan är en följd av en handling eller försummelse som uppstått efter försäkringens begynnelsedatum, och att ett skriftligt ersättningsanspråk eller en skadeanmälan om denna händelse eller de omständigheter som eventuellt senare leder till ett ersättningsanspråk har gjorts under försäkringens giltighetstid.

Skador till följd av samma handling eller försummelse betraktas som en och samma skada oberoende av om ersättningsanspråk framställts under en eller flera försäkringsperioder. Om ett ersättningsanspråk framställs om sådana skador under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken man framställt ett skriftligt ersättningsanspråk om den första skadan.

Exempel på ersättning

Ett företag köpte affärsverksamheten av en konkurrent. Köpbeslutet visade sig senare vara olönsamt. Skadestånd krävdes av styrelsemedlemmarna på grund av det dåliga affärsbeslutet. Enligt redogörelser hade styrelsemedlemmarna agerat noggrant vid förberedelserna och tillräckligt övervägt olika alternativ för företaget. Därför ansågs styrelsemedlemmarna inte vara personligen ersättningsskyldiga för den förlust som uppstod till följd av beslutet. Vi ersatte försvarskostnaderna för styrelsemedlemmarna från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse. (Utan denna försäkring skulle styrelsemedlemmarna ha varit tvungna att personligen stå för försvarskostnaderna.)

Viktiga ersättningsbegränsningar

Ersättningsområdet för ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse är alltid mer begränsat än den försäkrades ersättningsansvar. Nedan exempel på de viktigaste begränsningarna. Samtliga ersättningsbegränsningar finns i ansvarsförsäkringsvillkoret för verkställande direktör och styrelse FS318, i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 och i specialvillkoren som anges i försäkringsbrevet. (Exemplen kan inte generaliseras. Avgörandet påverkas också av omständigheterna i varje enskilt försäkringsfall.)

Från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse ersätts t.ex. inte

 • person- och sakskador eller ekonomiska skador i samband med sådana

 • skador som den försäkrade vållat sig själv

  • som drabbar en aktieägare som direkt eller via sitt ägda bolag innehar över 25 procent av försäkringstagarens aktier eller rösträtt

  • som en försäkrad, som direkt eller via sitt ägda bolag innehar över 25 procent av försäkringstagarens aktier eller rösträtt, vållar försäkringstagaren.

 • skador som drabbat ett företag som ligger under samma ägare som försäkringstagaren och inte heller skador som drabbat ett företag, en sammanslutning eller en annan organisation som på basis av ägande eller rösträtt eller i övrigt omfattas av samma bestämmanderätt som försäkringstagaren

 • ersättningsskyldighet som enbart grundar sig på ett avtal, dvs. sådan ersättningsskyldighet som försäkringstagaren inte skulle ha utan nämnda förbindelse

 • rättegångskostnader för straffyrkande

 • skador till följd av brott mot anställningsavtal, lagen om arbetsavtal eller lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

 • skador som orsakats av eller där ersättningsanspråket har anknytning till en börsintroduktion eller ett företagsarrangemang av försäkringstagarens eller den försäkrades bolag, t.ex. en företagsaffär eller fusion.

Exempel på begränsning 1: Den försäkrade innehar en avsevärd del av aktierna

Försäkringen ersätter inte skador

 • som drabbar en aktieägare som direkt eller via sitt ägda bolag innehar över 25 procent av försäkringstagarens aktier eller rösträtt

 • som en försäkrad, som direkt eller via sitt ägda bolag innehar över 25 procent av försäkringstagarens aktier eller rösträtt, vållar försäkringstagaren.

Verkställande direktören innehade 19 procent av aktierna i det företag som är försäkringstagare. Styrelseordföranden ägde helt det företag som innehade 25 procent av aktierna i företaget som är försäkringstagare. Aktieägarna i företaget som är försäkringstagare väckte skadeståndstalan mot båda två på grund av felaktig administration. Från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse ersatte vi bara verkställande direktörens andel av kostnaderna och skadeståndet.

Exempel på begränsning 2: Börsintroduktion och företagsarrangemang

Försäkringen ersätter inte en skada som orsakats av eller där ersättningsanspråket har anknytning till en börsintroduktion eller ett företagsarrangemang av försäkringstagarens eller den försäkrades bolag, t.ex. en företagsaffär eller fusion.

Företaget som är försäkringstagare introducerades på börsen. De aktörer som på grund av bristfälliga börsintroduktionsdokument hade köpt aktier stämde styrelsen, som verkade under börsintroduktionen, på grund av förlust till följd av bristfälliga dokument. På basis av ovannämnda begränsningsvillkor utreddes eller ersattes skadan inte från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse.

Exempel på begränsning 3: Känd skaderisk

Ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse ersätter inte skador som orsakats av ett fel eller en försummelse som försäkringstagaren var medveten om eller borde ha varit medveten om när försäkringen trädde i kraft.

Företaget tecknade ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse först efter att skattemyndigheten hade skickat en betalningsuppmaning och ett konkurshot. Företaget sattes i konkurs och borgenärerna väckte skadeståndstalan mot verkställande direktören och styrelsemedlemmarna.

Vi ersatte inte skadorna från ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse, eftersom de orsakats av ett fel eller en försummelse som försäkringstagarföretaget eller dess ledning borde ha varit medvetna om när försäkringen trädde i kraft.

På försäkringspremien inverkar företagets bransch, omsättning, ekonomiska situation, försäkringsbelopp och självrisk. Försäkringstagaren ska göra en anmälan om ändring av omsättning till Fennia för att försäkringsersättning inte sänks till följd av underförsäkring.

På ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse tillämpas Företagsskyddets allmänna avtalsvillkor, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390, villkoret för ansvarsförsäkringen för verkställande direktör och styrelse FS318 och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 300 21

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor