Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Bilaga till produktbroschyr: Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet

Bilaga till produktbroschyr: Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet

Gäller från och med 1.1.2014

Bilaga till produktbroschyr Företagsskyddets ansvarsförsäkringar

Bygger på försäkringsvillkor som gäller från och med 1.11.2013.

Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ersätter sådana skador som konsulten enligt de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE) är ersättningsskyldig för på grund av felaktigheter i planer, ritningar, beräkningar eller instruktioner.

I regel är det grundläggande innehållet i ansvarsförsäkringarna för konsultverksamhet detsamma för samtliga verksamhetsområden. Vissa branschers ansvarsförsäkringar för konsultverksamhet har undantag: utvidgat eller begränsat ersättningsområde eller säkerhetsföreskrifter. För undantag görs alltid specialvillkor, som anges i försäkringsbrevet.

Från försäkringen ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren sådana person-, sak- och förmögenhetsskador som försäkringstagaren orsakat beställaren och som försäkringstagaren enligt de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE) är skyldig att ersätta. En förmögenhetsskada är en ekonomisk förlust som orsakats någon annan och som inte har något samband med en person- eller sakskada.

Försäkringsbeloppet och giltighetsområdet anges i försäkringsbrevet. Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet gäller inom det giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet. Med detta avses att ett konsultuppdrag, som grundar sig på ett uppdragsavtal, utförs inom giltighetsområdet och att en skadepåföljd, som grundar sig på ett ersättningsanspråk, uppstår inom giltighetsområdet eller inom något annat område som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skador som beror på fel eller försummelser som gjorts högst tio år före ett ersättningsanspråk framställts.

Försäkringstagarens självrisk är 10 procent av skadebeloppet – dock alltid minst den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Varje fel eller försummelse i undersöknings- eller mätningsresultat, kalkyler, ritningar, arbetsbeskrivningar eller redogörelser, råd eller anvisningar anses som en skada då självrisken dras av.

För skador som konstaterats under en och samma försäkringsperiod ersätts högst det dubbla beloppet av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Skador till följd av samma fel eller försummelse betraktas som en och samma skada (serieskada), oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder.

Ersättningsexempel

Exempel på ersättning 1

Det förekom felaktiga mått i konstruktörens planer. På grund av de felaktiga planerna uppstod extra material- och arbetskraftskostnader för beställaren när konstruktionerna monterades ned och monterades på nytt. Enligt de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE) är en konsult ansvarig för skador som beror på dennas fel eller försummelse. Enligt villkoren fastställs konsultens övre gräns för skadestånd i avtalet mellan konsulten och beställaren. Om det inte har fastställts, är skadeståndet högst konsultens totalarvode.

Eftersom ingen övre gräns för skadestånd angavs i konstruktörens planeringsavtal, ersatte vi från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet de extra kostnader som uppstod för beställaren upp till konstruktörens totalarvode.

Exempel på ersättning 2

I konstruktörens hållfasthetsberäkningar för en byggnad konstaterades fel när byggnaden stod färdig, vilket ledde till att man var tvungen att stärka konstruktionerna med extra stödkonstruktioner. Vi betalade ut ersättning från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet till beställaren för extra kostnader i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE). I ersättningsbeloppet tog vi hänsyn till försäkringstagarens självrisk.

Viktiga ersättningsbegränsningar

Ersättningsområdet i ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet är alltid mer begränsat än företagets ersättningsansvar. Här ger vi exempel på de viktigaste begränsningarna. Samtliga ersättningsbegränsningar finns i villkoret för ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet FS305, i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 och i specialvillkoren som anges i försäkringsbrevet. (Exemplen kan inte generaliseras. Avgörandet påverkas också av omständigheterna i varje enskilt skadefall.)

Från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ersätts t.ex. inte följande:

 • Arbete som utförts för att rätta till resultatet av ett konsultarbete, som grundar sig på ett uppdragsavtal, eller för att utföra arbetet på nytt ens i det fall att detta arbete utförs av någon annan än försäkringstagaren.

 • Skador som orsakats av att avtalet mellan försäkringstagaren och uppdragsgivaren hävts.

 • Skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i mass- eller mängdberäkningar, eller i undersöknings- eller mätresultat, kalkyler, ritningar, arbetsrapporter, råd eller anvisningar vars syfte är att fastställa ett värde eller att vara grund för kostnadsberäkningar eller andra ekonomiska beräkningar.

 • Misslyckat utseende.

 • Skador som orsakats av förseningar eller att kalkyler, ritningar eller andra skriftliga eller elektroniska dokument som hänger samman med konsultuppdraget inte lämnats in i tid.

 • Ersättningsskyldighet som enbart grundar sig på ett avtal, dvs. sådan ersättningsskyldighet som försäkringstagaren inte skulle ha utan nämnda förbindelse.

 • Skador som orsakats i ett konsultuppdragsobjekt som är förknippat med försäkringstagarens eller med denna jämställda bygg-, tillverknings-, monteringsarbete eller varuleveranser.

 • Skador förknippade med övervakning, arbetsledning eller administrativ ledning av byggarbete eller något annat motsvarande arbete om den försäkrade konsultverksamheten inte omfattar antingen byggherreverksamhet och fastighetsledning eller övervakning och granskning.

 • Skador som orsakats av beräkningar eller undersökningar som utförts för att reda ut eller precisera skicket eller reparationsbehovet hos byggnader, konstruktioner, anordningar och system.

Exempel på begränsning 1: Ersättningsskyldigheten bygger på de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet.

Vad gäller beställaren så bygger ersättningsskyldigheten alltid på giltiga bestämmelser om ersättningsskyldighet i de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet (KSE).

Det förekom fel i maskinplanen som gjordes av en planeringsbyrå. Företaget som hade beställt planen behövde maskinen i sin produktion. Företaget krävde konsultbyrån på ersättning för produktförlusten. Enligt de allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet är konsulten inte ansvarig för t.ex. skador som beror på produktionsavbrott eller omsättningsförlust. Därför ersatte vi inte skadan från konsultbyråns ansvarsförsäkring för konsultverksamhet. Eftersom planeringsbyrån och beställarföretaget inte hade något avtal om att tillämpa KSE-avtalsvillkor, kunde planeringsbyrån bli tvungen att ersätta skadan för beställaren.

Exempel på begränsning 2: Mass- och mängdberäkningar

Ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet ersätter inte skador som orsakats av ett fel eller en försummelse i mass- eller mängdberäkningar eller i undersöknings- eller mätresultat, kalkyler, ritningar, arbetsrapporter, råd eller anvisningar vars syfte är att fastställa ett värde eller att vara grund för kostnadsberäkningar eller andra ekonomiska beräkningar.

Konsulten beräknade att det uppstår 500 lass jordmassa vid beredningen av en byggplats, men på grund av ett fel uppstod det istället 1 000 lass. På grund av det uppstod kostnader för beställaren, vilka beställaren krävde att konsulten ersätter. Konsulten skickade en skadeanmälan till Fennia. Eftersom det var fråga om försäkringstagarens felbedömning vid undersöknings- och mätresultat som utgör grund för massberäkningar, ersatte vi inte skadan från ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet.

På försäkringspremien inverkar den försäkrade konsultbranschen och omsättningen (fakturering) samt försäkringsbelopp, giltighetsområde och självrisk. Försäkringstagaren ska göra en anmälan om ändring av omsättning till Fennia för att försäkringsersättning inte sänks till följd av underförsäkring.

På ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet tillämpas Företagsskyddets allmänna avtalsvillkor, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390, villkoret för ansvarsförsäkringen för konsultverksamhet FS305 och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 300 22

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor