Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Bilaga till produktbroschyr: Ansvarsförsäkring för IT-företag

Bilaga till produktbroschyr: Ansvarsförsäkring för IT-företag

Gäller från och med 1.1.2014

Bilaga till produktbroschyr Företagsskyddets ansvarsförsäkringar

Bygger på försäkringsvillkor som gäller från och med 1.11.2013.

Ansvarsförsäkringen för IT-företag ersätter person- och sakskador som vållats någon annan i IT-verksamhet eller som vållats någon annan till följd av ett fel i ett program som tillverkats och lanserats av IT-företaget och som konstateras under försäkringsperioden inom försäkringens giltighetsområde och som försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för.

Ansvarsförsäkringen för IT-företag ersätter dessutom ekonomiska skador som drabbat beställaren till följd av IT-företagets verksamhet eller de program som företaget tillverkat. Försäkringen ersätter ekonomiska skador som vållats under försäkringsperioden och inom försäkringens giltighetsområde och som försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för. Med ekonomisk skada avses en skada som inte har något samband med en person- eller sakskada.

Försäkringsbeloppet, giltighetsområdet och självrisken anges för person- och sakskador och ekonomiska skador i försäkringsbrevet.

Person- och sakskador

För person- och sakskador som konstateras under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det dubbla av det försäkringsbelopp för person- och sakskador som anges i försäkringsbrevet.

Skador till följd av samma händelse eller omständighet betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadan konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan konstaterades.

Ekonomiska skador

För ekonomiska skador som orsakats under en och samma försäkringsperiod ersätts sammanlagt högst det försäkringsbelopp för ekonomiska skador som anges i försäkringsbrevet.

Skador till följd av samma handling eller försummelse betraktas som en och samma skada (serieskada) oberoende av om skadorna konstaterats under en eller flera försäkringsperioder. Om sådana skador konstateras under olika försäkringsperioder, anses de hänföra sig till den försäkringsperiod under vilken den första skadan har vållats.

Ersättningsexempel

Exempel på ersättning 1

En anställd hos IT-företaget utförde underhållsarbete på ett kundföretag och skadade kundens anordningar. Vi ersatte reparationskostnaderna för anordningarna från ansvarsförsäkringen för IT-företag med avdrag för självrisken.

Exempel på ersättning 2

IT-företaget erbjöd programkonsultation för sina beställare. På grund av felaktig konsultation uppstod skador för beställaren i form av bortkastade anordningsinvesteringar och extra arbetskraftskostnader. Ansvarsförsäkringen för IT-företag ersatte skadorna som uppstod för beställaren med avdrag för självrisken.

Viktiga ersättningsbegränsningar

Ersättningsområdet i ansvarsförsäkringen för IT-företag är alltid mer begränsat än företagets ersättningsansvar. Nedan exempel på de viktigaste begränsningarna. Samtliga ersättningsbegränsningar finns i villkoret för ansvarsförsäkringen för IT-företag FS310, i de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390 och i specialvillkoren som anges i försäkringsbrevet. (Exemplen kan inte generaliseras. Avgörandet påverkas också av omständigheterna i varje enskilt skadefall.)

Från ansvarsförsäkringen för IT-företag ersätts t.ex. inte följande:

 • Indirekta skador.

 • Skador på egendom som försäkringstagaren

  • innehade, hade lånat eller annars utnyttjade

  • var skyldig att skydda inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention med beaktande av karaktären av försäkringstagarens verksamhet eller av den arbetsprestation som orsakat skadan och dess närmaste påverkningsområde.

Försäkringen ersätter dock i enlighet med dessa villkor skador på egendom som försäkringstagaren hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på annat sätt behandla. I fråga om skador som vållats denna typ av egendom är försäkringsbeloppet per skada och försäkringsperiod högst 100 000 euro eller ett mindre försäkringsbelopp för person- och sakskador som anges i försäkringsbrevet.

 • Skador förknippade med kränkning av immateriella rättigheter eller avslöjande av affärshemligheter.

 • Arbete som utförts för att rätta till resultatet av ett arbete som grundar sig på ett uppdragsavtal eller för att utföra arbetet på nytt ens i det fall att detta arbete utförs av någon annan än försäkringstagaren.

 • Ersättningsskyldighet som enbart grundar sig på ett avtal, dvs. sådan ersättningsskyldighet som försäkringstagaren inte skulle ha utan nämnda förbindelse.

 • Skador som orsakats av att försäkringstagarens prestation försenats eller inte utförts.

 • Skador förknippade med bank-, finansierings- eller placeringsverksamhet.

 • Skador till följd av för låg verksamhetseffekt, bristfällig prestanda eller avsaknad av avsedd effekt hos ett program eller en IT-tjänst.

Exempel på begränsning 1: Indirekta skador

Ansvarsförsäkringen för IT-företag ersätter inte indirekta skador.

IT-företaget levererade datasystem, som fungerade felaktigt. Produktionen hos företaget som beställde datasystemet avbröts på grund av den felaktiga funktionen. Skadan till följd av produktionsavbrottet ersattes inte från ansvarsförsäkringen för IT-företag.

Exempel på begränsning 2: Försenad eller utebliven prestation

Ansvarsförsäkringen för IT-företag ersätter inte skador som orsakats av att försäkringstagarens prestation försenats eller inte utförts.

IT-företaget hade som uppdrag att leverera datasystem till kunden. Leveransen av datasystemet försenades, vilket ledde till skador hos kunden. Eftersom det var fråga om en försenad prestation av försäkringstagaren, ersattes skadorna inte från ansvarsförsäkringen för IT-företag.

På försäkringspremien inverkar företagets bransch, omsättning (fakturering), lönesumma, försäkringsbelopp och självrisk. Försäkringstagaren ska göra en anmälan om ändring av omsättning och lönesumma till Fennia för att försäkringsersättning inte sänks till följd av underförsäkring.

På ansvarsförsäkringen för IT-företag tillämpas Företagsskyddets allmänna avtalsvillkor, de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390, villkoret för ansvarsförsäkringen för IT-företag FS310 och de specialvillkor och säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

92 300 24

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor