Hyppää sisältöön
  Kotitaloudet
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
 • Fennia ja Henki-Fennia
 • Ohjeet
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot (2/2, Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia)

Voimassa 1.7.2020 alkaen

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutukset ovat vakuutussopimuslain tarkoittamia vahinkovakuutuksia. Niihin sovelletaan näitä vakuutusehtoja ja vakuutussopimuslakia.

Vakuutussopimuslaki (543/94) sisältää asiakkaan ja Fennian väliseen sopimukseen ja joidenkin kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä.

Tähän on koottu osa lain keskeisimmistä säännöksistä:

 • asiat, joista vakuutusehdoissa on lain mukaan määrättävä, esimerkiksi

- vakuutussopimuksen voimassaolo (3.2)

- vakuutusmaksun palautus sopimuksen päättyessä (4.3)

- sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa (14.2)

 • ehtokohdat, joissa on poikettu vakuutussopimuslaista, esimerkiksi

- vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä (5.2)

- velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (6.1)

- vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (6.2)

- Fennian oikeus vaatia vakuutetulle suorittamansa korvaus takaisin kolmannelta henkilöltä (13.1)

- Fennian oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana (15.2).

Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei ole jäljempänä. Otsikoiden jäljessä suluissa olevat pykälät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään otsikossa mainittuja asioita.

1. VAKUUTUSSOPIMUSLAIN KESKEISET KÄSITTEET

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Kuluttaja on henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeitä pääasiassa muuhun tarkoitukseen, kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö on sellainen, joka hänen toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin huomioon ottaen on vakuutuksenantajan sopimuspuolena rinnastettava kuluttajaan.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa tai joka henkilövakuutuksessa on vakuutuksen kohteena.

Ryhmäetuvakuutus on sellainen ryhmälle tarjottava vakuutus, jossa vakuutettu osittain tai kokonaan maksaa vakuutusmaksun.

Vakuutuskausi on sovittu, vakuutuskirjassa mainittu vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta.

Vakuutusmaksukausi on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on säännöllisin väliajoin sovittu maksettavaksi.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella korvausta suoritetaan.

Suojeluohje on Fennian vakuutuskirjassa tai -ehdoissa mainittu tai muutoin kirjallisesti
annettu ohje vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi. Vakuutettu on velvollinen noudattamaan suojeluohjetta.

Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Jäljempänä kerrotaan vakuutussopimuslaista johtuvat asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliset oikeudet ja velvollisuudet.

2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUSTA

2.1 Fennian tiedonantovelvollisuus (5 §, 5 b § ja 9 §)

Fennia antaa ennen vakuutussopimuksen te­kemistä vakuutuksen hakijalle tietoja Fennian ajoneuvovakuutusten vakuutusmuodoista, -maksuista ja -ehdoista sekä muita hakijan vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeellisia tietoja. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutusten etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain 6a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutusten myyntiä esimerkiksi puhelimitse tai verkossa.

Fennia ei anna vapaaehtoisista ajoneuvovakuutuksista vakuutuksen hakijalle vakuutussopimuslain 5 b §:ssä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tietyn vakuutuksen tai tiettyjen vakuutusten valitsemiseksi.

Jos Fennia tai sen edustaja ei ole vakuutusta markkinoitaessa antanut vakuutuksenottajalle vakuutuksesta tarpeellisia tietoja tai on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä, kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus (22 §, 23 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivästystä oikaista Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Fenniaa. Fennialla on oikeus pitää maksetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde siihen vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeat ja täydelliset. Vähäinen poikkeama vakuutusmaksussa ei kuitenkaan vaikuta vakuutuskorvaukseen.

2.3 Tieto vakuutushakemuksen hylkäysperusteista (6a §)

Jos vakuutusta ei myönnetä kuluttajalle tai kuluttajaan rinnastettavalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, Fennia ilmoittaa vakuutuksen hakijalle kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukaisen hylkäysperusteen.

3. FENNIAN VASTUUN ALKAMINEN JA VAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

3.1 Vastuun alkaminen (11 §)

Fennian vastuu alkaa, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen, jollei muusta alkamisajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen Fennialle ja jos on ilmeistä, että se olisi hakemuksen hyväksynyt, Fennia vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian edustajalle, katsotaan annetuksi tai lähetetyksi Fennialle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

Fennian vastuu alkaa vasta, kun ensimmäinen vakuutusmaksu on maksettu, jos vakuutuksenhakija ei ole maksanut eräpäivään mennessä muiden Fenniasta ottamiensa vakuutusten maksuja tai on muuten laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa Fennialle.

3.2 Voimassaolo (16 §)

Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai Fennia irtisano sopimusta. Vakuutussopimus voi päättyä myös muista, jäljempänä kohdissa 4.2 ja 15 mainituista syistä.

4. VAKUUTUSMAKSU

4.1 Maksaminen (38 §)

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia lähetti vakuutuksenottajalle laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Fennian vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos Fennian vastuu alkaa joltain osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse maksaa ennen vastuun alkamista.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Fennian vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.

4.2 Viivästyminen (40 §)

Fennian vastuu ei lakkaa ennen vakuutuskauden päättymistä, vaikka vakuutuskauden maksua ei olisikaan maksettu määräaikana. Fennia perii tällöin vakuutusmaksun viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä sen mukaan kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa on säädetty.

Ennen täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu, sen peruste ja se, että täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

Fennian vastuu lakkaa kuitenkin edellä tarkoitetun vakuutuskauden päättyessä, jollei vakuutusmaksu ole sitä ennen kokonaan maksettu.

Jos vakuutusmaksua ei makseta määräajassa (kohta 4.1), myöhästymisajalta on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Maksun viivästyessä Fennia perii muistutuslaskulla muistutuksen lähettämisestä viisi euroa.

4.3 Palauttaminen sopimuksen päättyessä (45 §)

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta maksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2 tarkoitetussa tilanteessa.

Fennia palauttaa vakuutuksenottajalle sen osan vakuutusmaksusta, joka kohdistuu vakuutuksen voimassaolopäiviä vastaavan maksun yli menevään osaan.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin kahdeksan euroa.

4.4 Vähimmäismäärä

Vakuutuskaudelta veloitettava vakuutusmaksu on aina vähintään kahdeksan euroa.

5. TIETOJEN ANTAMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKANA

5.1 Fennian tiedonantovelvollisuus (6 §, 7 § ja 9 §)

Vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen Fennia antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan ja vakuutusehdot.

Vakuutuksen voimassaoloaikana Fennia lähettää vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon (vuositiedote) vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.

Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä, kuin vakuutuksenottajalla on saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, jos näiden tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka Fennia tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä (26 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Fennialle, jos vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetut tai vakuutuskirjassa mainitut tiedot ovat olennaisesti muuttuneet ja muutokset lisäävät vahingonvaaraa, eikä Fennian voida katsoa ottaneen tällaista muutosta huomioon vakuutussopimusta tehtäessä.

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, on vakuutuksenottajan ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Fennialle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Fennia muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.

Vaaraa voivat lisätä esimerkiksi vakuutuksen kohteen käyttötarkoituksen muuttuminen, korjaus-, muutos- tai laajennustoimet, muuttuneet kuljetusolosuhteet tai muutokset vakuutetussa toiminnassa.

Jos ilmoitus laiminlyödään, on Fennialla oikeus alentaa vakuutuksen perusteella maksettavaa korvausta, evätä se kokonaan ja irtisanoa vakuutussopimus. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ei Fennialla ole oikeutta tästä syystä irtisanoa vakuutussopimusta. Fennialla on kuitenkin oikeus alentaa korvausta tai evätä se kokonaan siinä tapauksessa, että vakuutuksenottaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut silloin, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde siihen vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.

6. VELVOLLISUUS ESTÄÄ JA RAJOITTAA VAHINKOA

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §) (Suojeluohjeet, Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon ehdot, kohta 12 )

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa ja -ehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, voidaan vastuuvakuutuksessa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksen perusteella luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (32 §, 34 § ja 61 §) (Pelastamisvelvollisuus, Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon ehdot, kohta 7.2)

Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin Fennian oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaan nähden.

Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisille ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Fennian etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa Fennian ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

Fennia korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan. Kun harkitaan, onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutuksenottaja on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, voidaan vastuuvakuutuksen korvausta alentaa tai evätä se kokonaan vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin.

Fennia maksaa kuitenkin vakuutetun menettelystä huolimatta vastuuvakuutuksen perusteella luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa tahallaan.

7. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN (30 § ja 34 §)

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 1,2 promillea tai hänellä on ollut vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvataan vahinko vain erityisestä syystä. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on ollut tuntuvasti huonontunut, korvataan vahinko vain siltä osin kuin muut olosuhteet ovat vaikuttaneet vahinkoon.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen ollut vähintään 0,5 promillea tai että hänellä on ollut vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, korvausta alennetaan sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon. Samoin, jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on ollut huonontunut, voidaan korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Kun harkitaan korvauksen alentamista tai epäämistä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun toiminnalla on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Vastuuvakuutus

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai huumausaineiden käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, Fennia maksaa kuitenkin vastuuvakuutuksen perusteella vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole saanut perityksi ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi.

8. SAMASTAMINEN (33 §)

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kyseessä on vakuutustapahtuman aiheuttaminen, suojeluohjeiden noudattaminen tai pelastamisvelvollisuus, sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka

 1. vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta tai ilma-aluksesta

 2. omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan

 3. asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

9. SYYNTAKEETTOMUUS JA PAKKOTILA (36 §)

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa vakuutetun velvollisuuteen estää ja rajoittaa vahingon syntymistä (kohta 6) eikä vakuutustapahtuman aiheuttamiseen (kohta 7), jos vakuutettu laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden tai aiheuttaessaan vakuutustapahtuman oli nuorempi kuin 12 vuotta tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.

Fennia ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa vaaran lisääntymistä koskevan ilmoituksen laiminlyöntiin (kohta 5), vakuutetun velvollisuuteen estää ja rajoittaa vahingon syntyä (kohta 6), eikä vakuutustapahtuman aiheuttamiseen (kohta 7), jos vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden tai aiheuttaessaan vakuutustapahtuman toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimi oli puolustettavissa.

Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös vakuutettuun samastettavaan henkilöön (kohta 8).

10. KORVAUSMENETTELY

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §) (Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon ehdot, kohta 7 )

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Fennian vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on ja kenelle korvaus on maksettava.

Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös Fennian mahdollisuudet hankkia selvityksiä.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on mahdollisuuksiensa mukaan, tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti, osallistuttava vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Fennialle on varattava oikeus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan.

Fennia ei ole velvollinen maksamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä korvaus kokonaan sen mukaan kuin se olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)

Vakuutuskorvausta on haettava Fennialta vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta.

Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, korvausvaatimus on esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksesta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimukseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

10.3 Fennian velvollisuudet (7 §, 8 §, 9 §, 68 §, 69 § ja 70 §)

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Fennia antaa korvauksen hakijalle (esimerkiksi vakuutetulle tai vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle) tarpeellisia tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, sen määrästä tai suoritustavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen korvausvelvollisuuteen.

Fennia maksaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta makseta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Fennia maksaa edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Vastuuvakuutuksen korvauspäätöksestä Fennia lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

Fennia ilmoittaa vajaavaltaisen henkilön kotikunnan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle maksettavasta muusta kuin kulujen tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuutuskorvauksesta. Korvauksesta ilmoitetaan, jos sen kokonaismäärä on suurempi kuin 1000 euroa.

Jos korvaus viivästyy, Fennia maksaa viivästysajalta korkolaissa (633/82) säädetyn viivästyskoron.

10.4 Kuittaus

Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat, erääntyneet vakuutusmaksut ja muut Fennian erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

11. YLI- JA ALIVAKUUTUS

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto (57 §)

Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.

Fennia ei korvaa vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan arvioon, korvaus maksetaan ylivakuutetusta omaisuudesta tai etuudesta vakuutusmäärän mukaisena, elleivät vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot ole vaikuttaneet arvioon.

11.2 Alivakuutus vahinkovakuutuksessa (58 §)

Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.

Jos omaisuus on alivakuutettu, Fennia korvaa vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Fennian tai sen edustajan arvioon, korvaus maksetaan vahingon määrän mukaan, kuitenkin enintään vakuutusmäärään asti.

12. MUUTOKSENHAKU (8 §, 68 § ja 74 §)

Vakuutuksenottajalla, vakuutetulla, vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineellä tai korvauksen hakijalla on eri keinoja hakea muutosta Fennian päätökseen. Hän voi kysyä neuvoa Finen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnilta, jos yhteydenotto Fenniaan ei selvitä asiaa. Hänellä on myös oikeus nostaa kanne Fenniaa vastaan.

12.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija epäilee, että Fennian korvauspäätös tai muu päätös on virheellinen, hänellä on oikeus saada Fennialta lisäselvitys päätöksen perusteluista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista. Fennia oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

12.2 Finen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja lautakunnat

Fennian päätökseen tyytymätön vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija voi kysyä neuvoa Finen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta, jonka tehtävänä on antaa puolueettomia neuvoja vakuutus- ja korvausasioissa.

Fennian päätökseen tyytymätön voi myös pyytää lausuntoa Finen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta ja sen yhteydessä toimivalta Vakuutuslautakunnalta. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksissä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista.

Jos päätökseen tyytymätön on kuluttajan asemassa, hän voi pyytää lausuntoa myös kuluttajariitalautakunnalta, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

Lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä. Sen sijaan lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista käräjäoikeudessa.

Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

12.3 Käräjäoikeus

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksen hakija ei tyydy Fennian päätökseen, hän voi nostaa kanteen Fenniaa vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa tai Fennian kotipaikan tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jos Suomen kansainvälisistä sopimuksista ei muuta johdu.

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon Fennian päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan jälkeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.

Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan käsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

13. FENNIAN TAKAUTUMISOIKEUS (75 § )

13.1 Oikeus vaatia vakuutetulle maksettu korvaus takaisin kolmannelta henkilöltä

Vakuutetun oikeus saada vahingonkorvaus korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Vakuutetun takuun, kuluttajansuoja- tai kauppalain perusteella määräytyvät oikeudet saada korvausta myyjältä, maahantuojalta tai valmistajalta siirtyvät Fennialle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

13.2 Takautumisoikeus, kun vahinko on sattunut moottoriajoneuvoa käytettäessä

Jos vahinko on aiheutettu ajoneuvoa kuljetettaessa, Fennialla on oikeus edellä kohdassa 13.1 mainitun lisäksi vaatia korvaus takaisin

 • ajoneuvon omistajalta, kuljettajalta, matkustajalta tai haltijalta, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä tuottamuksellaan

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa

 • vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut

 • kun korvausvastuu perustuu liikennevakuutukseen tai vastaavaan ulkomaiseen liikennevakuutukseen.

13.3 Takautumisoikeus, kun korvaus on maksettu muulle vakuutetulle (kohta 16.1)

Kohtien 13.1 ja 13.2 mukaisen takautumisoikeuden lisäksi Fennia saa vaatia takaisin muulle vakuutetulle (kohta16.1), jonka hyväksi vakuutus on voimassa, suorittamansa korvauksen tai sen osan siltä vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai heihin samastettavalta henkilöltä (kohta 8), joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuden (kohdat 2.2, 5.2) tai velvollisuutensa estää ja rajoittaa vahingon syntymistä (6.1 tai 6.2).

Fennia voi takautumisoikeuden perusteella vaatia korvauksen takaisin kokonaan, jos se olisi edellä mainittujen kohtien tai kohdan 7 (vakuutustapahtuman aiheuttaminen) perusteella vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos korvausta alennettaisiin edellä mainittujen kohtien perusteella, Fennia voi vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.

14. VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

14.1 Vakuutuskauden aikana (18 §)

Fennialla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa 2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa

 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta päätettäessä ilmoittamiin olosuhteisiin tai vakuutuskirjassa mainittuun asiantilaan on vakuutuskauden aikana tullut vahingon vaaraa lisääviä muutoksia (kohta 5.2).

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta Fennia ilmoittaa viipymättä kirjallisesti, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

14.2 Vakuutuskauden vaihtuessa (19 §)

A. Ilmoitusmenettely

Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja.

Ehdot ja maksut

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on

 • uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

 • oikeuskäytännön muuttuminen

 • ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus).

Vakuutusmaksu ja omavastuu

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja omavastuun määrää, kun perusteena on

 • viivästyneen vakuutusmaksun perintäkulujen muutos

 • korvausmenon tai kustannustason muutos

 • vakuutusten hallinto- ja hoitokulujen muutos

 • ajomäärien tai ajotavan seurantaan liittyvien maksuperusteiden muutos

 • muutos sellaisessa vakuutusmaksun määrään vaikuttavassa seikassa tai olosuhteessa, joka on maksun määräytymisen perusteena. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi:

- vakuutuksenottajana olevan ajoneuvon omistajan tai haltijan asuinpaikan muutos

- ajoneuvon pysyvän sijaintipaikan muutos

- omistajaan, haltijaan tai vakuutuksen kohteeseen liittyvien riskitekijöiden, kuten asiakastyypin, ajoneuvon tai kuljettajan iän, ajoneuvolajin tai ajoneuvon käyttötarkoituksen muutokset

- muiden autovakuutuksen /liikennevakuutuksen vuosittaisessa tilastoinnissa käytettävien, vahinkoriskin lisääntymiseen liittyvien tekijöiden muutokset.

Asiakasetuudet

Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdolliset asiakasedut ja alennukset, joiden laatu, laajuus, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua. Fennialla on oikeus tehdä vakuutusmaksuun ja asiakasetuihin muutoksia, jotka perustuvat vakuutusten keskittämiseen, etuasiakkuuteen tai muihin vastaaviin seikkoihin.

Vakuutusturvan sisältö

Fennialla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta edellä mainituilla tavoilla, se lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa seuraavaksi sen jälkeen, kun kuukausi on kulunut ilmoituksen lähettämisestä.

B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset

Jos Fennia muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A mainituissa tapauksissa, Fennian on irtisanottava vakuutus niin, että se päättyy vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15. VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

15.1 Vakuutuksenottajan irtisanomisoikeus (12 §)

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus kirjallisesti vakuutuskauden aikana. Muu kuin kirjallinen irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomisilmoitus on jätetty tai lähetetty Fennialle.

15.2 Fennian irtisanomisoikeus vakuutuskauden aikana (15 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana, jos

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja Fennia oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt

 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun Fennialle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota Fennian ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

 3. vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen

 4. vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut vakuutustapahtuman

 5. vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Fennialle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Fennian vastuun arvioimisen kannalta

 6. vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin

 7. vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2).

Kohtia 6 ja 7 ei sovelleta kuluttajaan tai kuluttajaan rinnastettavaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön.

Fennia irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

15.3 Fennian irtisanomisoikeus vakuutuskauden lopussa (16 §)

Fennialla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa kerrotaan hyvän vakuutustavan mukainen irtisanomisperuste. Irtisanominen tehdään kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

15.4 Omistajan vaihdos (63 §)

Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän ole vakuuttanut omaisuutta. Uudella omistajalla ei ole oikeutta korvaukseen hinauspalvelu-, oikeusturva- tai moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen perusteella.

15.5 Ryhmäetuvakuutuksen irtisanominen

Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy. Fennia ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

16. KOLMANNEN HENKILÖN OIKEUDET VAHINKOVAKUUTUKSESSA

16.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa (62 §)

Sen lisäksi, mitä näissä vakuutusehdoissa on määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan ja muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.

16.2 Ilmoitus Fennian vastuun päättymisestä tai supistumisesta (64 §)

Fennia ilmoittaa vastuunsa päättymisestä tai vastuuta supistavasta sopimuksesta tai toimenpiteestä tiedossaan olevalle, kohdassa 16.1 tarkoitetulle vakuutetulle, jonka oikeutta tämä sopimus tai toimenpide merkittävästi supistaa. Fennian vastuu päättyy tai sopimus tai toimenpide tulee voimaan tässä tarkoitettua vakuutettua kohtaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus on lähetetty hänelle.

16.3 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua (65 §)

Fennia vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi kohdassa 16.1 tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) tai vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos tämä ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun menettelystä.

Kullakin vakuutetulla on oikeus korvaukseen vakuutustapahtuman johdosta. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neuvotella Fennian kanssa ja nostaa korvauksen, ellei vakuutettu ole sopimuksessa nimetty tai itse ilmoittanut valvovansa oikeuttaan tai ellei kysymys ole kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

16.4 Etuoikeus saada maksu korvauksesta (66 §)

Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikka saatava ei olisikaan erääntynyt, oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.

Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa, mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.

16.5 Vahinkoa kärsineen oikeus vastuuvakuutuksen korvaukseen (67 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia vastuuvakuutuksen perusteella vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan Fennialta, jos

 1. vakuutuksen ottaminen on perustunut lakiin tai viranomaisen määräykseen

 2. vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön

 3. vastuuvakuutuksesta on ilmoitettu vakuutetun elinkeinotoimintaa koskevassa markkinoinnissa.

Jos Fennialle esitetään korvausvaatimus, Fennia ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä ja varaa hänelle tilaisuuden antaa selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään myös tieto asian myöhemmästä käsittelystä.

Jos Fennia hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.

16.6 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)

Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Fennian korvauspäätöksen johdosta kanne yhtiötä vastaan tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 12 mukaisesti.

17. SOVELLETTAVA LAKI

Vakuutussopimukseen, siitä annettuihin tietoihin ja toimivaltaiseen tuomioistuimeen sovelletaan Suomen lakia.

Me Fenniassa olemme sinua varten - kuinka voimme auttaa?

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus: 0196826-7

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja