Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Liite tuote-esitteeseen: Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus

(vanha) Liite tuote-esitteeseen: Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2014 alkaen

Liite tuote-esitteeseen Yritysturvan vastuuvakuutukset

Perustuu 1.11.2013 alkaen voimassa oleviin vakuutusehtoihin.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka yrityksen toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle, heidän varajäsenilleen tai yhtiökokouksen puheenjohtajalle voi lain mukaan henkilökohtaisesti aiheutua vakuutuksen voimassaoloalueella hänen virheistään ja laiminlyönneistään tässä tehtävässään.

Yleensä kaikkien toimialojen toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutukset ovat perussisällöltään samanlaisia. Joissakin toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksissa on poikkeuksia: korvauspiirin laajennuksia, supistuksia tai tiettyjä huolellisuusvelvoitteita. Poikkeuksista tehdään aina erityisehto, joka merkitään vakuutuskirjaan.

Vakuutuksesta korvataan varallisuusvahinkoja. Varallisuusvahingolla tarkoitetaan toiselle aiheutettua taloudellista tappiota, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- tai esinevahinkoon. Korvausvastuu määräytyy osakeyhtiölain ja eräiden muiden hallintoelinten vastuuta koskevien erityislakien mukaan.

Osakeyhtiölain mukaan henkilökohtaisesti voi joutua korvausvastuuseen vakuutuksenottajana olevalle yritykselle, sen osakkeenomistajalle tai jollekulle ulkopuoliselle. Korvattava vahinko voi syntyä esimerkiksi puutteellisesta valvonnasta organisaatiossa.

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Vahingonkorvauksen lisäksi vakuutusmäärään sisältyvät korvausvastuun selvitys- ja oikeudenkäyntikulut. Vakuutusmäärä on myös vakuutuskausikohtainen enimmäismäärä: Yhden vakuutuskauden aikana esitettyjen korvausvaatimusten perusteella korvataan enintään vakuutuskirjan mukainen vakuutusmäärä.

Korvaus edellyttää aina, että vahinko on vakuutuksen alkamispäivän jälkeen tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurausta ja että kirjallinen korvausvaatimus tai vahinkoilmoitus tästä tapahtumasta tai myöhemmin korvausvaatimukseen mahdollisesti johtavista olosuhteista, on tehty vakuutuksen voimassaoloaikana.

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi riippumatta siitä, onko korvausvaatimus niistä tehty yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaisista vahingoista esitetään korvausvaatimus eri vakuutuskausien aikana, katsotaan niiden kohdistuvan siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäisestä vahingosta on tehty kirjallinen korvausvaatimus.

Korvausesimerkki

Yritys osti kilpailijan liiketoiminnan. Ostopäätös osoittautui jälkeenpäin kannattamattomaksi. Hallituksen jäseniltä vaadittiin vahingonkorvauksia huonosta liiketoimintapäätöksestä. Selvitysten mukaan hallituksen jäsenet olivat toimineet huolellisesti asian valmistelussa ja punninneet yhtiön kannalta riittävästi eri toimintavaihtoehtoja. Tästä syystä hallituksen jäsenten ei katsottu olevan henkilökohtaisesti korvausvastuussa päätöksen aiheuttamista tappioista. Korvasimme hallituksen jäsenten puolustautumiskulut toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella. (Jos vakuutusta ei olisi ollut, hallituksen jäsenet olisivat joutuneet vastaamaan puolustautumiskuluista henkilökohtaisesti.)

Tärkeimpiä korvausrajoituksia

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin vakuutetun korvausvastuu. Alla on esimerkkejä tärkeimmistä korvausrajoituksista. Kaikki korvausrajoitukset löytyvät toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutusehdosta YT318, vastuuvakuutusten yhteisistä ehdoista YT390 ja vakuutuskirjaan merkityistä erityisehdoista. (Esimerkkejä ei voi yleistää. Kussakin yksittäisessä tapauksessa myös vakuutustapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.)

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • henkilö- ja esinevahinkoa ja sellaiseen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa

 • itselle aiheutunutta vahinkoa,

  • joka aiheutuu osakkeenomistajalle, jolla on suoraan tai omistamansa yhtiön kautta yli 25 % vakuutuksenottajan osakkeista tai äänivallasta

  • jonka aiheuttaa vakuutuksenottajalle vakuutettu, jolla on suoraan tai omistamansa yhtiön kautta yli 25 % vakuutuksenottajan osakkeista tai äänivallasta

 • vakuutuksenottajan kanssa samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle aiheutunutta vahinkoa eikä vahinkoa, joka on aiheutunut yritykselle, yhtymälle tai yhteisölle, joka omistus- tai äänivallan perusteella tai muutoin kuuluu samaan määräysvaltaan kuin vakuutuksenottaja

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta eli sellaista korvausvastuuta, jota vakuutuksenottajalla ei olisi ilman mainittua sitoumusta

 • rangaistusvaatimuksesta johtuvia oikeudenkäyntikuluja

 • työsopimuksen, työsopimuslain tai tasa-arvolain rikkomisesta aiheutuneita vahinkoja

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tai jota koskeva korvausvaatimus liittyy vakuutuksenottajan tai vakuutetun yrityksen pörssilistautumiseen tai yritysjärjestelyihin, kuten yrityskauppaan tai fuusioon.

Rajoitusesimerkki 1: Vakuutettu omistaa huomattavan osan osakkeista

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

 • joka aiheutuu osakkeenomistajalle, jolla on suoraan tai omistamansa yhtiön kautta yli 25 % vakuutuksenottajan osakkeista tai äänivallasta tai

 • jonka aiheuttaa vakuutuksenottajalle vakuutettu, jolla on suoraan tai omistamansa yhtiön kautta yli 25 % vakuutuksenottajan osakkeista tai äänivallasta.

Toimitusjohtaja omisti vakuutuksenottajana olevan yrityksen osakkeista 19 %. Hallituksen puheenjohtaja omisti kokonaisuudessaan yrityksen, joka omisti vakuutuksenottajayrityksen osakkeista 25 %. Vakuutuksenottajayrityksen osakkeenomistajat nostivat molempia vastaan vahingonkorvauskanteen virheellisestä hallintotoiminnasta. Korvasimme toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella ainoastaan toimitusjohtajan osuuden kuluista ja vahingonkorvauksesta.

Rajoitusesimerkki 2: Pörssilistautuminen ja yritysjärjestelyt

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tai jota koskeva korvausvaatimus liittyy vakuutuksenottajan tai vakuutetun yrityksen pörssilistautumiseen tai yritysjärjestelyihin, kuten yrityskauppaan tai fuusioon.

Vakuutuksenottajayritys listautui pörssiin. Listautumisasiakirjojen puutteellisuuden vuoksi osakkeita ostaneet tahot haastoivat listautumisaikana toimineen hallituksen oikeuteen puutteellisten asiakirjojen aiheuttamien tappioiden vuoksi. Vahinkoa ei selvitetty tai korvattu toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella mainitun rajoitusehdon vuoksi.

Rajoitusesimerkki 3: Tiedossa ollut vahingon uhka

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu virheestä tai laiminlyönnistä, josta vakuutuksenottaja oli tietoinen tai sen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa.

Yritys otti toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen vasta sen jälkeen, kun verottaja oli lähestynyt yritystä maksukehotuksella ja konkurssiuhkauksella. Yritys asetettiin konkurssiin, ja velkojat nostivat toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä vastaan vahingonkorvauskanteen.

Emme korvanneet toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen perusteella vahinkoja, koska ne olivat aiheutuneet virheistä tai laiminlyönneistä, joiden olisi pitänyt olla vakuutuksenottajayrityksen tai sen johdon tiedossa, kun vakuutus tuli voimaan.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat yrityksen toimiala, liikevaihto ja taloudellinen tilanne sekä vakuutusmäärä ja omavastuu. Vakuutuksenottajan tulee tehdä liikevaihdon muutoksesta ilmoitus Fennialle, jottei vakuutuskorvausta alennettaisi alivakuutuksen vuoksi.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutukseen sovelletaan Yritysturvan yleisiä sopimusehtoja, vastuuvakuutusten yhteisiä ehtoja YT390, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksen ehtoa YT318 sekä vakuutuskirjaan merkittyjä erityisehtoja ja suojeluohjeita.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 300 11

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet