Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Liite tuote-esitteeseen: Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus

(vanha) Liite tuote-esitteeseen: Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2014 alkaen

Liite tuote-esitteeseen Yritysturvan vastuuvakuutukset

Perustuu 1.11.2013 alkaen voimassa oleviin vakuutusehtoihin.

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus kattaa niitä vahinkoja, joista konsultti on Konsulttitoiminnan yleisten Sopimusehtojen (KSE) mukaan korvausvastuussa suunnitelman, piirustuksen, laskelman tai ohjeen virheellisyyden vuoksi.

Kaikkien toimialojen konsulttitoiminnan vastuuvakuutukset ovat perussisällöltään samanlaisia. Joidenkin toimialojen konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksissa on poikkeuksia: korvauspiirin laajennuksia, supistuksia tai suojeluohjeita. Poikkeuksista tehdään aina erityisehto, joka merkitään vakuutuskirjaan.

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti sellaisia vakuutuksenottajan tilaajalle aiheuttamia henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja, joita vakuutuksenottaja olisi velvollinen korvaamaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaan. Varallisuusvahinko on toiselle aiheutettua taloudellista tappiota, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Vakuutusmäärä ja voimassaoloalue on merkitty vakuutuskirjaan. Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Tällä tarkoitetaan sitä, että toimeksiantosopimukseen perustuva konsultointitehtävä suoritetaan voimassaoloalueella ja korvausvaatimuksen perusteena oleva vahinkoseuraamus ilmenee voimassaoloalueella tai muulla vakuutuskirjaan merkityllä alueella. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka johtuvat enintään kymmenen vuotta ennen korvausvaatimuksen esittämistä tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä.

Vakuutuksenottajan omavastuu on kymmenen prosenttia vahingon määrästä – kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Jokainen virhe tai laiminlyönti tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa tai selvityksissä, neuvoissa tai ohjeissa katsotaan omavastuuta vähennettäessä yhdeksi vahingoksi.

Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Samasta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) siitä riippumatta, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana.

Korvausesimerkkejä

Korvausesimerkki 1

Rakennesuunnittelijan tekemissä rakennesuunnitelmissa oli virheellisiä mittoja. Tilaajalle aiheutui ylimääräisiä materiaali- ja työvoimakuluja, kun virheellisten suunnitelmien mukaan rakennettuja rakenteita jouduttiin purkamaan ja tekemään uudelleen. Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaan konsultti on vastuussa vahingoista, jotka johtuvat hänen tekemistään virheistä tai laiminlyönneistä. Ehtojen mukaan konsultin vahingonkorvauksen yläraja määrätään konsultin ja tilaajan välisessä sopimuksessa. Jos sitä ei ole määrätty, vahingonkorvaus on enintään konsultin kokonaispalkkion suuruinen.

Koska rakennesuunnittelijan suunnittelusopimuksessa ei ollut mainittu korvausvastuun ylärajaa, korvasimme konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella tilaajalle aiheutuneet ylimääräiset kulut rakennesuunnittelijan kokonaispalkkion määrään asti.

Korvausesimerkki 2

Rakennesuunnittelijan laatimissa rakennuksen lujuuslaskelmissa todettiin rakennuksen valmistuttua virhe, jonka vuoksi valmiita rakenteita jouduttiin vahvistamaan ylimääräisillä tukirakenteilla. Korvasimme tilaajalle aiheutuneet ylimääräiset kulut konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisesti. Korvauksen määrässä otimme huomioon vakuutuksenottajan omavastuun.

Tärkeimpiä korvausrajoituksia

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu. Tässä on esimerkkejä tärkeimmistä rajoituksista. Kaikki korvausrajoitukset ovat konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehdossa YT305, vastuuvakuutusten yhteisissä ehdoissa YT390 ja vakuutuskirjaan merkityissä erityisehdoissa. (Esimerkkejä ei voi yleistää. Kussakin yksittäisessä tapauksessa myös vahinkotapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.)

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • toimeksiantosopimukseen perustuvan konsulttityön tuloksen korjaamiseksi tehtyä työtä tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja

 • vakuutuksenottajan ja toimeksiantajan välisen sopimuksen purkautumisesta aiheutuvaa vahinkoa

 • massa- tai määrälaskelmissa, kustannusarvioiden tai muiden taloudellisten arvioiden perustaksi tai arvon määrittämiseksi tarkoitetuissa tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneita vahinkoja

 • epäonnistunutta ulkonäköä

 • vahinkoa, joka aiheutuu viivästymisestä tai siitä, ettei laskelmia, piirustuksia tai muita konsulttitehtävään liittyviä kirjallisia tai sähköisiä dokumentteja ole toimitettu ajoissa

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta eli sellaista korvausvastuuta, jota vakuutuksenottajalla ei olisi ilman mainittua sitoumusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut konsulttitoimeksiannon kohteessa, johon liittyy vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan rakennus-, valmistus- tai asennustyötä tai tavaratoimituksia

 • rakennus- tai muun vastaavan työn valvontaan, työnjohtoon tai hallinnolliseen johtoon liittyvää vahinkoa, ellei vakuutettuna konsulttitoimintana ole joko rakennuttaminen ja kiinteistöjohtaminen tai valvonta ja tarkastus

 • rakennusten, rakenteiden, laitteiden ja järjestelmien kunnon tai korjaustarpeen selvittämiseksi tai täsmentämiseksi tehdyistä arvioinneista tai tutkimuksista aiheutunutta vahinkoa.

Rajoitusesimerkki 1: Korvausvastuu perustuu konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin

Tilaajaan nähden korvausvastuu perustuu aina kulloinkin voimassa oleviin konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) korvausvastuuta koskeviin määräyksiin.

Suunnittelutoimiston tekemissä konesuunnitelmissa oli virhe. Suunnitelman tilannut yritys tarvitsi konetta tuotantokäyttöön. Yritys vaati konsulttitoimistoa korvaamaan sille aiheutuneen tuotannon menetyksen. Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaan konsultti ei ole vastuussa esimerkiksi vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon keskeytymisestä. Tästä syystä emme korvanneet vahinkoa suunnittelutoimiston konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella. Suunnittelutoimiston ja tilaajayrityksen välillä ei ollut myöskään sovittu KSE-sopimusehtojen käytöstä, joten suunnittelutoimisto saattoi joutua itse korvaamaan vahingon tilaajalle.

Rajoitusesimerkki 2: Massa- ja määrälaskelmat

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu massa- tai määrälaskelmissa, kustannusarvioiden tai muiden taloudellisten arvioiden perustaksi tai arvon määrittämiseksi tarkoitetuissa tutkimus- tai mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselosteissa, neuvoissa tai ohjeissa tehdystä virheestä tai laiminlyönnistä.

Konsultti arvioi, että rakennuspaikan valmistelussa syntyy pois vietäviä maamassoja 500 kuormallista, mutta virheen vuoksi sitä syntyikin 1 000 kuormallista. Tästä aiheutui tilaajalle kuluja, jotka tilaaja vaati konsulttia korvaamaan. Konsultti lähetti asiasta Fenniaan vahinkoilmoituksen. Koska kyseessä oli vakuutuksenottajan virhearviointi massalaskelmien perustaksi tarkoitetuissa tutkimuksissa ja mittauksissa, emme korvanneet vahinkoa konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutettu konsulttitoimiala ja liikevaihto (laskutus), sekä vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu. Vakuutuksenottajan tulee tehdä liikevaihdon muutoksesta ilmoitus Fennialle, jottei vakuutuskorvausta alennettaisi alivakuutuksen vuoksi.

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutukseen sovelletaan Yritysturvan yleisiä sopimusehtoja, vastuuvakuutusten yhteisiä ehtoja YT390, konsulttitoiminnan vastuuvakuutusehtoa YT305 sekä vakuutuskirjaan merkittyjä erityisehtoja ja suojeluohjeita.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 300 12

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet