Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Kiinteistön All Risks -vakuutus - esite
Kiinteistön All Risks -vakuutus

Yritysturvan Kiinteistön All Risks -vakuutusten tuote-esite

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan Kiinteistön All Risks- vakuutuksen keskeinen sisältö ja tärkeimmät korvaukseen vaikuttavat asiat. Yksityiskohtainen sisältö on vakuutusehdoissa sekä vakuutussopimukseen liitetyissä erityisehdoissa ja suojeluohjeissa.

Kun noudatat suojeluohjeita, estät vahinkoja ja rajoitat niistä aiheutuvia menetyksiä. Perehdy suojeluohjeisiin huolellisesti ja saata ne kaikkien kiinteistöstä vastuussa olevien tietoisuuteen. Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja noudattamatta jättäminen on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään, voidaan korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Saat vakuutusehdot ja suojeluohjeet ensimmäisen vakuutuskirjan yhteydessä ja aina niiden muuttuessa. Halutessasi saat ne yhteyshenkilöltäsi jo ennen vakuutuksen alkamista.

Kiinteistön All Risks -vakuutus on tarkoitettu suomalaisille asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Yksityishenkilöiden omistamat omakotitalot vakuutetaan Fenniaturvan kotivakuutuksella, kuten kotitalouksien muukin omaisuus.

Kiinteistön All Risks -vakuutus koostuu kiinteistön omaisuus- ja toiminnan vakuutuksista. Omaisuusvakuutuksilla vakuutetaan kiinteistön rakennukset. Kiinteistön toiminnan vakuutuksia ovat Kiinteistön vastuuvakuutus, Kiinteistön hallinnon vastuu­vakuutus ja Kiinteistön oikeusturvavakuutus.

Rakennuksen omaisuusvakuutuksen maksu perustuu vakuutuksenottajan ilmoittamaan rakennuksen tilavuuteen tai euromääräiseen vakuutusmäärään. Lisäksi rakennuksen vakuutusmaksuun vaikuttavat mm:

 • rakennuksen paloluokka

 • rakennuksen käyttötarkoitus

 • rakennuksen ja sen putkistojen ikä

 • rakennuksen tekniset suojalaitteet, kuten sprinklerilaitteisto

 • vakuutuksenottajan omavastuu.

Kiinteistön toiminnan vakuutusten maksu perustuu kiinteistöön kuuluvien rakennusten tilavuuteen.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Jos vakuutusmaksu on maksettu, vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun vakuutus­kauden, ellei vakuutusta erikseen kirjallisesti irtisanota.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi joko olla myöntämättä vapaaehtoista vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksu maksetaan etukäteen, ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Fennian vastuu alkaa joko vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä tai, jollei päivästä ole erikseen sovittu, sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes toinen osapuolista päättää sopimuksen.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa kiinteistövakuutuksen vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein. Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa. Kuluttaja ja kuluttajaan rinnastuva vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden vakuutusta irtisanottaessa vakuutuksenottajan on Fennian vaatimuksesta noudatettava irtisanomisessa Yritysturvan yleisten sopimusehtojen mukaisia määräaikoja. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Fennia voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen päättymään vakuutuskauden lopussa ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa, Yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa ja muissa vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan irtisanoa päättymään myös kesken vakuutuskauden.

Omaisuusvakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus. Vakuutettuun rakennukseen kuuluvat vakuutuksenottajan omistamat, kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikka alkuperäisen tai koko rakennukseen jälkeenpäin uudistetun tasoisena. Kiinteästi asennettuun talotekniikkaan kuuluvat

 • rakennuksen käyttöä palvelevat, kiinteästi asennetut sähköistys-, lämmitys-, ilmanvaihto-, vedenjakelu- ja viemäröinti-, sammutus-, valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus- ja säätölaitteet, -laitteistot ja koneet ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt rakennuksessa ja tontilla sekä liittymäjohdot, -kaapeloinnit, -putket ja -kanavat yleiseen liittymään saakka

 • rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat

 • rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan käytettävien liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen tarkoitetut ulko-ovet

 • ajoneuvojen lämpötolpat tai-pistokkeet ja sähköautojen latauspisteet

 • rakennuksen käyttöä palvelevat aurinkokeräimet säätölaitteineen.

Vakituiseen asumiseen tarkoitetussa rakennuksessa vakuutuksen kohteena olevaan talotekniikkaan kuuluvat myös asukkaiden yhteiskäytössä olevan pesutuvan pesukone, mankeli ja kuivain sekä asukkaiden yhteiskäytössä olevien kylmäsäilytystilojen jäähdytyslaitteistot ja asukkaiden yhteiskäytössä olevan saunan kiuas.

Vakuutuksen kohteena on edellisen lisäksi asuinhuoneistojen jääkaapit, astianpesukoneet, kiukaat, liedet ja liesituulettimet huoneiston alkuperäisen varustetason mukaisesti.

Vakuutuksen kohteena ovat myös rakennuksen maapohja 200 000 euroon saakka, piha-alueen pintarakenteet ja piha-alueella olevat istutukset yhteensä enintään 10 000 euron määrään saakka.

Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat vakuutuksen­ottajan omistamat

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat kiinteät, tavanomaiset rakennelmat, eivät kuitenkaan rantarakennelmat eivätkä yli 20 m2:n suuruiset laiturit

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat, enintään 40 m2:n suuruiset auto-, jäte- ja muut katokset

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat, enintään 20 m2:n suuruiset lämpöeristämättömät varastot ja piharakennukset

 • ainoastaan kiinteistön hoitoon käytettävät työkalut ja enintään 5 kW:n tehoiset työkoneet polttoaineineen

 • yksityistalouksien vakituiseen asumiseen liittyvät, yhteiseen käyttöön tarkoitetut laitteet ja kalusto.

RAJOITUKSIA

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • rakennuksen osat ja tilat, joiden rakentamista varten ei ole saatu asianmukaista rakennuslupaa

 • yksinomaan rakennuksessa harjoitettavaan liike-, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevat koneet, laitteet, laitteistot, rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet

 • osakkeenomistajan, vuokralaisen tai rakennuksen muun käyttäjän hankkimat ja omistamat rakenteet ja varusteet

 • rakennustaide, kuten patsaat, veistokset, reliefit sekä seinä- ja kattomaalaukset

 • rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet

 • ulkona tai lämpöeristämättömissä tiloissa sijaitsevien tasojen tai kulkuväylien sulana pitämiseen käytettävät laitteet ja laitteistot ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt

 • lämmöntuotantolaitteet, joiden teho on yli 1 MW tai jotka tuottavat lämpöä muihinkin, kuin tämän vakuutuksen kohteena oleviin rakennuksiin

 • pakastamorakennusten ja kylmäsäilytysrakennusten kylmälaitteet ja -aineet

 • veneet, alukset, liikennevakuuttamiskelpoiset ajoneuvot eivätkä liikennevakuuttamiskelpoiset työkoneet.

Rakennuksen vakuuttaminen voi perustua vakuutuksenottajan ilmoittamiin tunnuslukuihin (yleensä tilavuus) tai vakuutusmäärään. Jos vakuuttaminen perustuu vakuutuksenottajan ilmoittamaan euromääräiseen vakuutusmäärään, tulee vakuutusmäärän kattaa rakennuksen uudelleen rakentamisesta aiheutuvien kustannusten lisäksi kaikki kuljetus- ja asennuskulut sekä mahdolliset purku-, raivaus- ja hävityskulut. Vakuutuksenottajan ilmoittamat tunnusluvut tai vakuutusmäärä merkitään vakuutuskirjaan. Rakennuksen euromääräinen vakuutusmäärä on Fennian korvauksen yläraja kussakin omaisuusvahingossa.

Rakennus on ylivakuutettu, jos vakuutuksenottajan ilmoittama tunnusluku (yleensä tilavuus) tai vakuutusmäärä on todellista suurempi. Vakuutuksenottaja ei hyödy ylivakuutuksesta, sillä Fennia korvaa vain vahingon todellisen määrän.

Rakennus on alivakuutettu, jos vakuutuksenottajan ilmoittama tunnusluku (yleensä tilavuus) tai vakuutusmäärä on todellista pienempi. Vakuutuksenottaja kärsii alivakuutuksesta, sillä Fennia korvaa tässä tilanteessa vain niin suuren osan omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin Fennialle ilmoitetun arvon ja todellisen arvon välinen suhde osoittaa.

Kiinteistön All Risks -vakuutuksen omaisuusvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

TÄRKEIMPIÄ KORVAUSRAJOITUKSIA

Kiinteistön All Risks -vakuutuksen omaisuusvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, kun

 • vahingoittunut omaisuus on nimenomaan asetettu tulelle tai lämmölle alttiiksi

 • vahinko on aiheutunut ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä

 • vahinko on aiheutunut rakennuksen ulkopuolelta, katto-, seinä- tai lattiarakenteen läpi tai kautta rakennukseen päässeestä lumesta, jäästä, nesteestä, höyrystä tai kaasusta, ellei myrsky ole samalla rikkonut rakennusta

 • aallokko tai myrsky on vahingoittanut laituria tai rantarakennelmaa

 • vahinko on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta, maanjäristyksestä, routimisesta tai muusta maan liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • vahinko on aiheutunut hyönteisistä tai tuhoeläimistä tai siitä, että eläin on talvehtinut tai pesiytynyt rakennuksessa

 • kyseessä on murto tai ilkivalta, jonka tapahtumisajankohtaa ei voida määritellä

 • huoneiston käyttäjä on vahingoittanut huoneistokohtaisia kalusteita, varusteita, laitteita tai pintamateriaaleja

 • vahinko on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen tai lattiakaivon ja sen korokerenkaan läpivientien tai liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä

 • vahinko on aiheutunut siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty

 • vahinko on aiheutunut kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä

 • vahinko on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta, tukkeutumisesta, alimitoituksesta tai muusta toimimattomuudesta

 • kyseessä on muuraamalla valmistetun tulisijan, hormin tai savupiipun rikkoutuminen

 • vahinko on aiheutunut kaivetun tai poratun kaivon, maalämpöjärjestelmän porareiän tai muun vastaavan porareiän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinko on aiheutunut salaojitusjärjestelmän tai muun maaperän kuivanapitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • vahinko on aiheutunut kondenssivedestä tai kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homeesta tai hajusta

 • vahinko on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta, kuten materiaalin kulumisesta

 • vahinko on aiheutunut vakuutetun omaisuuden huollon laiminlyönnistä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.

Suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus-, asennus- ja työvirheistä aiheutuneita vahinkoja sekä jäätymisestä, tulvasta ja epidemiasta aiheutuneita vahinkoja korvataan vain rajoitetusti.

ESIMERKKI KORVAUSRAJOITUKSESTA

Asuinhuoneiston kylpyhuoneessa ja sen viereisessä makuuhuoneessa todettiin kosteusvaurioita. Tutkimuksissa selvisi, että kosteusvauriot olivat aiheutuneet kylpyhuoneen puutteellisen vedeneristyksen läpi rakenteisiin päässeestä suihkuvedestä.

Vakuutuksesta ei korvattu kosteusvaurioituneiden rakenteiden eikä puutteellisen vedeneristyksen korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai veden­eristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä.

Omaisuusvahinko korvataan jälleenhankinta-arvon mukaan, jos omaisuuden käypä arvo välittömästi ennen vahinkoa oli vähintään puolet jälleenhankinta-arvosta. Jos käypä arvo oli alle puolet jälleenhankinta-arvosta, vahinko korvataan käyvän arvon mukaan. Omaisuuden käypä arvo on rahamäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään omaisuuden arvon aleneminen ikääntymisen, kulumisen, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen, sijaintipaikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden tai muun syyn johdosta.

Vuoto- ja rikkoutumisvahingoissa rakennuksen tai sen osan tai laitteen ikä vaikuttaa korvaukseen vakuutusehdoissa määritettyjen ikävähennysten mukaisesti.

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu, joka otetaan huomioon korvauksen määrässä. Omavastuu on korotettu, jos

 • vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle

 • palovahinko on aiheutunut tulitöistä

 • vahinko on aiheutunut yksinomaan rakennuksen tai muiden rakenteiden pintojen naarmuttamisesta, kaivertamisesta tai töhrimisestä tai muusta näihin verrattavasta vaurioittamisesta

 • vahinko on aiheutunut vesikalusteesta tai käyttölaitteesta virranneesta nesteestä, höyrystä tai kaasusta.

ESIMERKKI KOROTETUSTA OMAVASTUUSTA

Asunto-osakeyhtiö vakuutti kerrostalon Kiinteistön All Risks -vakuutuksella. Omavastuuksi asunto-osakeyhtiö valitsi 3 000 euroa. Asunto-osakeyhtiö teetti käyttövesiputkiston uusimistyön putkiliikkeellä. Työn aikana hitsauskipinästä syttyi tulipalo, joka onnistuttiin rajaamaan yhteen asuinhuoneistoon. Palovahingon korjauskustannukset olivat 80 000 euroa.

Koska kyseessä oli tulityöstä alkanut tulipalo, sovellettiin vahinkoon korotettua omavastuuta, joka on 10 prosenttia vahingon määrästä eli tässä tapauksessa 8 000 euroa.

Näin korvattiin palovahingon korjauskustannukset:

 • Korjauskulut = 80 000 e

 • Korotettu omavastuu = - 8 000 e


  Korvaus = 72 000 e.

ESIMERKKI IKÄVÄHENNYKSESTÄ

Asunto-osakeyhtiö vakuutti vuonna 2000 rakennetun kerrostalon Kiinteistön All Risks -vakuutuksella. Omavastuuksi asunto-osakeyhtiö valitsi 3 000 euroa. Tammikuussa 2013 lämmitysverkoston putki rikkoutui ja siitä vuotanut vesi vahingoitti samassa yhteydessä rakennuksen rakenteita. Vakuutuksesta korvattiin rikkoutuneen putken ja vuodosta vaurioituneiden rakenteiden korjaamisesta aiheutuneet kustannukset seuraavasti:

Koska putki oli rikkoutumishetkellä 13 vuotta vanha, vähennettiin sen korjauskustannuksista ja korjauksen vaatimista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista ikävähennyksenä kolme prosenttia vuodessa käyttöönottovuotta seuraavan vuoden alusta eli yhteensä 36 %. Vuodosta vaurioituneiden rakenteiden korjauskustannuksista ei vähennetty ikävähennystä, sillä putki oli alle 20 vuotta vanha.

Putken korjaamisesta aiheutuneet kustannukset rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksineen olivat 4 000 euroa ja kastuneiden rakenteiden korjauskustannukset olivat 20 000 euroa.

Näin korvattiin rikkoutuneen putken korjaaminen:

 • Putken korjaus- ja rakenteiden avaamis- ja sulkemiskulut = 4 000 e

 • Ikävähennys (12 x 3 %) x 4 000 euroa = - 1 440 e

Näin korvattiin kastuneiden rakenteiden korjaaminen:

 • Rakenteiden kuivaus- ja korjauskulut = 20 000 e

 • Ikävähennys 0 % = 0 e

 • Omavastuu = - 3 000 e


  Vakuutuksesta korvattiin yhteensä 19 560 e.

Jos putkisto olisi ollut iältään yli 20 vuotta, olisi ikävähennys ollut seuraavan taulukon mukainen:

Putkiston, säiliön, laitteen tai vesikatteen ikä
Vähennys vahingon määrästä
21 - 30 vuotta
20 %
31 - 40 vuotta
30 %
41 - 50 vuotta
50 %
yli 50 vuotta
60 %

Ikävähennys on kuitenkin enintään 20 000 euroa vahinkoa kohti.

Kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun kiinteistön omistajana toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, jotka todetaan vakuutuskauden aikana Suomessa ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon, ts. pelkkää varallisuusvahinkoa.

Vakuutusmäärä ja omavastuu mainitaan vakuutus­kirjassa.

TÄRKEIMPIÄ KORVAUSRAJOITUKSIA

Kiinteistön vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • itselle aiheutettua vahinkoa

 • sellaisen omaisuuden vahingoittumista, joka on vakuutuksenottajan hallussa, käsiteltävänä, huollettavana, hänellä lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut virheestä tai virheellisyydestä tai muusta vahingon uhasta, josta vakuutuksenottaja oli tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta

 • louhinta- tai räjäytystyössä aiheutunutta vahinkoa

 • ympäristövahinkoa, ellei sen syynä ole äkillinen tapahtuma tai laitevika. Jotta ympäristövahingon syynä katsottaisiin olevan äkillinen tapahtuma tai laitevika, se edellyttäisi, että vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen Fennialle 60 vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön alkamisesta.

KORVAUSESIMERKKI

Jalankulkija liukastui ja loukkaantui jalkakäytävällä, jonka asunto-osakeyhtiö oli jättänyt hiekoittamatta. Jalankulkija vaati sairaanhoitokuluistaan korvausta asunto-osakeyhtiöltä. Kiinteistön vastuuvakuutuksesta korvattiin sairaanhoitokulut vakuutuksenottajan omavastuulla vähennettynä.

ESIMERKKI KORVAUSRAJOITUKSESTA

Asunto-osakeyhtiö lainasi naapurikiinteistöltä puutarhatraktorin. Käytön aikana traktori vaurioitui käyttövirheen vuoksi. Naapurikiinteistö vaati asunto-osakeyhtiötä korvaamaan traktorin korjauskustannukset. Kiinteistön vastuuvakuutuksesta ei korvattu korjauskustannuksia, koska traktori oli ollut vakuutuksenottajalla lainassa ja hyödyksi käytettävänä.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa omavastuu, joka otetaan huomioon korvauksen määrässä. Omavastuu on korotettu, jos

 • vahinko on aiheutunut tulityöstä, vedeneristystyöstä, maankaivutyöstä tai maansiirtotyöstä

 • vahinko on aiheutunut öljysäiliöstä tai siihen liittyvästä putkistosta

 • vahinko on aiheutunut avaimen katoamisesta.

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva rakennuksen tilavuus on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde osoittaa. Rakennuksen tilavuus lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta korvataan kiinteistön hallinnossa vakuutuksenottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutettu sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutettu on voimassa olevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain tai osuuskuntalain mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa vakuutetun ominaisuudessa.

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan kaikki laillisesti valitut hallituksen jäsenet, varajäsenet ja yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja (isännöitsijä) vakuutuksenottajan hallintoelimen jäsenen tai yhtiökokouksen puheenjohtajan ominaisuudessa toimiessaan.

Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutusta voi käyttää asioissa, jotka voitaisiin Suomessa saattaa käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

Vakuutusmäärä ja omavastuu mainitaan vakuutus­kirjassa.

TÄRKEIMPIÄ KORVAUSRAJOITUKSIA

Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellaiseen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa

 • vahinkoa vakuutuksenottajalle tai osakkeenomistajalle, jos vakuutettu itse tai yhtiö, jonka osake-enemmistön vakuutettu omistaa, omistavat yhdessä tai erikseen yli 25 prosenttia vakuutuksenottajana olevan yhtiön osakkeista

 • vahinkoa siltä osin, kuin korvausvastuu perustuu vakuutetun tekemän sopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla vakuutettu on ottanut itselleen enemmän vastuuta kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan ilman tuollaista sopimusmääräystä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut laskuvirheestä käteistä rahaa vastaanotettaessa tai maksettaessa

 • sakkoa, rangaistuksen luontaista vahingonkorvausta, veroa, veronlisäystä, veronkorotusta tai muuta sen kaltaista seuraamusta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut ammattimaisessa isännöintitoiminnassa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun virheestä tai laiminlyönnistä ottaa tai pitää voimassa tarvittavat ja riittävät vakuutukset

 • vahinkoa, jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tai vakuutetun tiedossa vakuutuksen tullessa voimaan

 • vahinkoa, joka on aiheutunut lukkojen tai lukitusjärjestelmien sarjoittamisesta tai uusimisesta.

KORVAUSESIMERKKI

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä oli pyydetty isännöitsijäntodistusta asuntokauppaa varten. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävää hoitava kyseisen asunto-osakeyhtiön osakas oli kirjannut isännöitsijäntodistukseen kaupan kohteena olevan asuinhuoneiston velkaosuuden todellista pienemmäksi. Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta korvattiin huoneiston ostajalle tästä aiheutunut vahinko.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Yhden vakuutuskauden aikana todetuista vahingoista korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva rakennuksen tilavuus on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä, kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde osoittaa. Rakennuksen tilavuus lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Kiinteistön oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottajan lisäksi

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevat henkilöt

 • sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

 • vakuutuksenottajan työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa.

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyssä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Vakuutusmäärä ja omavastuu mainitaan vakuutus­kirjassa.


Korvattavuus edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutus­tapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muidenpäättyneiden, vastaavansisältöisten oikeusturva- vakuutusten kanssa on vakuututetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.


Kiinteistön oikeusturvavakuutuksesta ei kuitenkaan korvata kaikkia oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja. Korvauksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi vakuutetun maksettavaksi tuomitut tai sovitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut, tuomion täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut ja oikeustieteellisten lausuntojen hankintakulut.

TÄRKEIMPIÄ RAJOITUKSIA

Oikeusturvaetua ei voi saada asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa (esimerkiksi aluehallintovirastossa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan unionin tuomioistuimessa tai Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, kun ne liittyvät

 • asiaan, joka koskee vakuutettua muun, kuin vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana, haltijana, hoitajana tai käyttäjänä

 • kiinteistöllä tai rakennuksessa harjoitettuun taloudelliseen toimintaan

 • asiaan, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina (Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kulut.)

 • konkurssiin

 • huoneiston, rakennuksen tai rakennelman vuokrasuhteeseen

 • ulosottoon.

Oikeusturvavakuutuksesta ei myöskään korvata sellaisia kuluja,

 • jotka ovat aiheutuneet kiinteistölle ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä

 • jotka ovat aiheutuneet virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä

 • joilla on vakuutetulle vähäinen merkitys

 • jotka koskevat vakuutetulle siirrettyä saatavaa tai vaadetta, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta.

ESIMERKKI KORVAUSRAJOITUKSESTA

Asunto-osakeyhtiön vesikatto oli alun perin rakennettu rakentamisohjeiden vastaisesti, joten katon rikkoutumisriski oli normaalia suurempi. Lisäksi katosta aiheutui melua, joka häiritsi asukkaita. Katon korjauksesta syntyi riita, jota käsiteltiin myös oikeudessa.

Kiinteistön oikeusturvavakuutuksesta ei korvattu oikeudenkäyntikuluja, sillä katto oli rakennettu ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Yhden vakuutuskauden aikana syntyneistä useammasta kuin yhdestä vakuutustapahtumasta vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärä on kuitenkin enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen määrä.

Jos riskin suuruuden arvioinnin ja vakuutusmaksun perusteena oleva rakennuksen tilavuus on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä, vakuutusehtojen mukaan muutoin korvattavien kustannusten määrästä, kuin ilmoitetun tilavuuden ja todellisen tilavuuden välinen suhde osoittaa. Rakennuksen tilavuus lasketaan RT-kortissa 120.12 annetun määritelmän mukaan.

Kiinteistön All Risks -vakuutukseen liittyy suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja rajoittaa niiden laajuutta. Suojeluohjeet ovat osa vakuutussopimusta. Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuuttaan ei ole noudattanut suojeluohjeita ja hänen laiminlyöntinsä on vaikuttanut vahinkoon, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Varmistathan, että kaikki kiinteistöstä vastuussa olevat tuntevat suojeluohjeet.

Omaisuusvakuutuksen suojeluohjeet käsittelevät

 • tuhopolttojen torjuntaa

 • tulitöitä

 • palo-osastointia

 • sähköturvallisuutta

 • lukitusta ja avainturvallisuutta

 • koneiden, laitteiden ja talotekniikan asentamista, käyttöä ja kunnossapitoa

 • vuoto- ja tulvavahinkojen torjumista.

Vastuuvakuutuksen suojeluohjeet käsittelevät

 • tulitöitä

 • vedeneristystöitä

 • maankaivu- ja maansiirtotöitä

 • öljysäiliöitä

 • avainten säilytystä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovel-vollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

KORVAUKSEN HAKEMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi, mistä löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Vakuutuskorvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme. Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fine.fi.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet