Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Liite tuote-esitteeseen: IT-yrityksen vastuuvakuutus

(vanha) Liite tuote-esitteeseen: IT-yrityksen vastuuvakuutus

Voimassa 1.1.2014 alkaen

Liite tuote-esitteeseen Yritysturvan vastuuvakuutukset

Perustuu 1.11.2013 alkaen voimassa oleviin vakuutusehtoihin.

IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta korvataan IT-toiminnassa toiselle aiheutettuja tai IT-yrityksen valmistaman ja liikkeelle laskeman ohjelmiston toiselle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta korvataan myös taloudellisia vahinkoja, joita IT-yrityksen toiminnasta tai sen valmistamasta ohjelmistosta on aiheutunut tilaajalle. Vakuutuksesta korvataan taloudellisia vahinkoja, jotka on aiheutettu vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu ovat henkilö- ja esinevahinkojen sekä taloudellisten vahinkojen osalta merkitty vakuutuskirjaan.

Henkilö- ja esinevahingot

Yhden vakuutuskauden aikana todetuista henkilö- ja esinevahingoista korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty henkilö- ja esinevahinkojen vakuutusmäärä kaksinkertaisena.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) riippumatta siitä, onko vahinko todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

Taloudelliset vahingot

Yhden vakuutuskauden aikana aiheutetuista taloudellisista vahingoista korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty taloudellisten vahinkojen vakuutusmäärä.

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarjavahinko) riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on aiheutettu.

Korvausesimerkkejä

Korvausesimerkki 1

IT-yrityksen työntekijä oli tekemässä asiakasyrityksen tiloissa laitteiston ylläpitotöitä ja vahingoitti samalla asiakkaan laitteistoa. Korvasimme IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta asiakasyrityksen laitteiston korjauskulut omavastuulla vähennettynä.

Korvausesimerkki 2

IT-yrityksen palveluna oli tarjota tilaajalleen ohjelmistokonsultointia. Virheellisen konsultoinnin johdosta tilaajalle aiheutui vahinkoa hukkaan menneinä laiteinvestointeina ja ylimääräisinätyövoimakuluina. IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta korvattiin tilaajalle aiheutunut vahinko omavastuulla vähennettynä.

Tärkeimpiä korvausrajoituksia

IT-yrityksen vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu. Tässä on esimerkkejä tärkeimmistä korvausrajoituksista. Kaikki korvausrajoitukset ovat IT-yrityksen vastuuvakuutuksen vakuutusehdossa YT310, vastuuvakuutusten yhteisissä ehdoissa YT390 ja vakuutuskirjaan merkityissä erityisehdoissa. (Esimerkkejä ei voi yleistää. Kussakin yksittäisessä tapauksessa myös vahinkotapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.)

IT -yrityksen vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • välillistä tai epäsuoraa vahinkoa

 • vahinkoja omaisuudelle, joka oli vakuutuksenottajan

  • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin näiden ehtojen mukaisesti vahinko omaisuudelle, joka oli vakuutuksenottajan valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä. Vakuutusmäärä tällaiselle omaisuudelle aiheutuneen vahingon osalta on yhtä vahinkoa ja vakuutuskautta kohti enintään 100 000 euroa tai tätä alempi, henkilö- ja esinevahinkoja koskeva vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

 • immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tai liikesalaisuuden paljastamiseen liittyvää vahinkoa

 • toimeksiantosopimukseen perustuvan tuloksen korjaamiseksi tehtyä työtä tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta eli sellaista korvausvastuuta, jota vakuutuksenottajalla ei olisi ilman mainittua sitoumusta

 • vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan suorituksen viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä

 • vahinkoa, joka liittyy pankki-, rahoitus- tai sijoitustoimintaan

 • vahinkoa, joka johtuu ohjelmiston tai IT-palvelun liian alhaisesta toimintatehosta, puutteellisesta suorituskyvystä tai tarkoitetun vaikutuksen puuttumisesta.

Rajoitusesimerkki 1: Välilliset ja epäsuorat vahingot

IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta ei korvata välillisiä ja epäsuoria vahinkoja.

IT-yritys toimitti tietojärjestelmän, joka toimi virheellisesti. Tietojärjestelmän tilanneen yrityksen tuotanto keskeytyi järjestelmän virheellisestä toiminnasta johtuen. Tuotannon keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa ei korvattu IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Rajoitusesimerkki 2: Suorituksen viivästyminen tai suorittamatta jättäminen

IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta ei korvata vakuutuksenottajan suorituksen viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä.

IT-yrityksen toimeksiantona oli toimittaa asiakkaalle tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän toimittaminen kuitenkin viivästyi, josta aiheutui asiakkaalle vahinkoa. Koska kyseessä oli vakuutuksenottajan suorituksen viivästyminen, vahinkoa ei korvattu IT-yrityksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat yrityksen toimiala, liikevaihto (laskutus) ja palkkasumma sekä vakuutusmäärä ja omavastuu. Vakuutuksenottajan tulee tehdä liikevaihdon ja palkkasumman muutoksesta ilmoitus Fennialle, jottei vakuutuskorvausta alennettaisi alivakuutuksen vuoksi.

IT-yrityksen vastuuvakuutukseen sovelletaan Yritysturvan yleisiä sopimusehtoja, vastuuvakuutusten yhteisiä ehtoja YT390, IT-yrityksen vastuuvakuutuksen ehtoa YT310 sekä vakuutuskirjaan merkittyjä erityisehtoja ja suojeluohjeita.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 300 14

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet