Hyppää sisältöön
    Henkilöasiakkaat
  • Fennia
  • Henki-Fennia
  • Ohjeet
  • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Fennia-Ryhmähenkivakuutus tuote-esite

Fennia-Ryhmähenkivakuutus tuote-esite

Voimassa 1.1.2023 alkaen

Fennia-Ryhmähenkivakuutus on erinomainen tapa hoitaa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja parantaa työnantajakuvaa. Vapaaehtoisella vakuuttamisella työnantaja osoittaa huolehtivansa henkilöstöstään kokonaisvaltaisesti elämän kaikissa tilanteissa. Työntekijöiden sitouttamisen lisäksi ratkaisu voi toimia myös yrityksen omana turvana avainhenkilöiden tai osakkaan kuoleman tai työkyvyttömyyden varalta.

Järkevä tapa vakuuttaa henkilöstö

Fennia-Ryhmähenkivakuutus on tarkoitettu yrityksen tai yhteisön henkilöstön vakuuttamiseen kuoleman ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Vakuutusta tehtäessä sovitaan erikseen kummankin turvan osalta vakuutussummasta, jonka määrä voidaan mitoittaa yritykselle ja vakuutetuille sopivaksi. Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa, sekä työssä että vapaa-aikana.

Vakuutettu ryhmä voi muodostua yrityksen omistajista, koko henkilöstöstä tai tietystä henkilöstön osasta. Ryhmässä on oltava vähintään kaksi henkilöä.

Fennia-Ryhmähenkivakuutuksessa vakuutuksenottajana on työnantajana toimiva yritys tai yhteisö, vakuutettuna työntekijät ja vakuutuksenantajana Henki-Fennia.

Henkivakuutusturva

Henkivakuutusturvan perusteella maksetaan määrätylle edunsaajalle kertakorvaus, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutetun on oltava vakuutusta otettaessa 15–67-vuotias, ja turva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Vakuutussumma on vähintään 20 000 euroa.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Pysyvän työkyvyttömyyden turvan perusteella maksetaan kertakorvaus, jos vakuutettu tulee pysyvästi työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

Pysyvällä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu on lopullisesti menettänyt kykynsä tehdä tavallista työtään eikä hän todennäköisesti enää kykene muuhunkaan hänelle sopivaan työhön. Pysyvän työkyvyttömyyden toteaminen edellyttää yleensä vähintään vuoden jatkunutta yhtäjaksoista työkyvyttömyyttä.

Vakuutetun on oltava vakuutusta otettaessa 15–60-vuotias, ja turva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65 vuotta. Jos vakuutus on myönnetty pelkästään sillä perusteella, että vakuutettu on ilmoittanut olevansa työkykyinen, päättyy turva viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta. Vakuutussumma on vähintään 20 000 euroa. Pysyvän työkyvyttömyyden turva myönnetään ainoastaan henkivakuutusturvan liitännäisenä.

Vakuutuksenottaja määrää vakuutuksen edunsaajan erikseen kullekin turvalle. Edunsaajamääräystä voi muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana. Edunsaajana voi olla esimerkiksi vakuutuksenottajayritys itse tai vakuutetun henkilön omaiset. Vakuutuksenottaja voi myös antaa kullekin vakuutetulle oikeuden määrätä oman vakuutusturvansa edunsaajasta.

Vakuutus tulee voimaan sopimuksessa mainittuna ajankohtana edellyttäen, että vakuutus voidaan vakuutettujen terveydentilan perusteella myöntää. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Jos ryhmävakuutus lakkaa tai vakuutettu eroaa tai erotetaan ryhmästä muusta syystä kuin iän johdosta, on hänellä oikeus saada vastaava jatkovakuutus yksilöllisen vakuutuksen maksulla.

Vakuutuksen myöntämiseen vaikuttaa vakuutettavien henkilöiden terveydentila. Kun vakuutettuja henkilöitä on riittävän monta, voidaan vakuutus myöntää tiettyihin vakuutussummiin asti ilman terveysselvitystä pelkän työkykyisyysilmoituksen perusteella. Toisaalta jos vakuutussumma ylittää tietyt rajat, vaaditaan terveysselvityksen ohella myös lääkärintutkimus. Vakuutussummissa huomioidaan haettavan vakuutuksen lisäksi vakuutetun Henki-Fenniassa voimassaolevat muut turvat.

Terveysselvityksen kysymykset on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos vakuutettu ei osaa mitään näistä kielistä, vakuutuksen myöntäminen edellyttää, että vakuutuksenottaja sitoutuu vastaamaan siitä, että vakuutetulla on käytettävissään tulkki tai kääntäjä hänen täyttäessään terveysselvitystä sekä mahdollisessa korvauksen hakutilanteessa. Sama edellytys on silloin, kun vakuutukseen sen voimassaollessa halutaan liittää vakuutettu, joka ei osaa mitään edellä mainituista kielistä.

Terveysselvityksessä vakuutetun on annettava oikeat ja täydelliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Jos vakuutusyhtiölle on vakuutusta myönnettäessä annettu terveydentilan osalta virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voidaan yhtiön vastuuta rajoittaa.

Vakuutuksenottaja voi lisätä vakuutukseen uusia vakuutettuja myös kesken vakuutuskauden. Kesken vakuutuskauden lisättyjen vakuutettujen osalta vakuutusmaksu veloitetaan vakuutuksenottajalta seuraavan vakuutuskauden maksujen yhteydessä. Vakuutetun erotessa ryhmästä päättyy hänen turvansa kyseisen vakuutuskauden viimeisenä päivänä.

Korvausta haetaan Henki-Fennialta kirjallisesti. Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausta on haettava joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Henki-Fennia maksaa korvauksen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu Henki-Fenniaan. Myös mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan samassa määräajassa. Korvausmenettelyä koskevat tarkemmat määräykset käyvät ilmi vakuutusehdoista.

Korvauksen maksamista koskevat rajoitukset

Henkivakuutuskorvausta ei makseta, jos vakuutettu tekee itsemurhan vuoden kuluessa vakuutuksensa alkamisesta. Henkivakuutuskorvausta tai kertakorvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei myöskään makseta, jos kuolema tai työkyvyttömyys on aiheutunut ydinreaktioon perustuvasta vahingosta tai vakuutetun osallistumisesta sotaan tai aseelliseen selkkaukseen.

Kertakorvausta pysyvästä työkyvyttömyydestä ei makseta, jos työkyvyttömyys on aiheutunut sairaudesta tai vammasta, joka on vakuutuskirjassa rajattu pois. Korvausta ei myöskään makseta, jos työkyvyttömyys on vakuutetun tahallisesti aiheuttama tai työkyvyttömyys on aiheutunut alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä taikka muun huumaavan aineen käytöstä. Jos pysyvän työkyvyttömyyden turva on myönnetty pelkän työkykyisyysilmoituksen perusteella, kertakorvausta ei makseta, jos pysyvä työkyvyttömyys on aiheutunut sairaudesta tai vammasta, joka vakuutetulla on todettu ennen vakuutuksen alkamista.

Vakuutusmaksujen määräytyminen

Fennia-Ryhmähenkivakuutus on kiinteäsummainen vakuutus. Vakuutussumma pysyy koko vakuutusajan samana vakuutusmaksun noustessa vakuutetun iän myötä.

Vakuutuksen maksut määräytyvät vakuutettujen henkilöiden syntymävuoden, valitun vakuutusturvan suuruuden sekä vakuutettujen lukumäärän perusteella. Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussopimuksen ja laskuperusteiden mukaan.

Henki-Fennia ja vakuutuksenottaja sopivat vakuutusmaksujen maksamisesta ja vakuutusmaksukauden pituudesta. Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä.

Alla on esimerkkejä vakuutusmaksuista vuonna 2023. Vakuutusmaksujen määrä voi muuttua.

Vakuutusmaksutaulukot

Vakuutettujen määrä
Vakuutussumma (€)
Terveysselvitys
2-9
enintään 300.000
sähköinen terveysselvitys
2-9
yli 300.000
sähköinen terveysselvitys ja lääkärintutkimus
10-30
enintään 50.000
työkykyisyysilmoitus
10-30
50.001 - 300.000
sähköinen terveysselvitys
10-30
yli 300.000
sähköinen terveysselvitys ja lääkärintutkimus
yli 30
enintään 100.000
työkykyisyysilmoitus
yli 30
100.001 - 300.000
sähköinen terveysselvitys
yli 30
yli 300.000
sähköinen terveysselvitys ja lääkärintutkimus
Henkivakuutus
Ikä
20 vuotta
160
25 vuotta
170
30 vuotta
180
35 vuotta
200
40 vuotta
240
45 vuotta
300
50 vuotta
410
55 vuotta
600
60 vuotta
930

Henkivakuutuksen verotus

Ryhmähenkivakuutuksen verokohtelu riippuu kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä. Seuraavassa on kuvattu yleisellä tasolla vakuutuksen verokohtelua 1.1.2023 voimassa olleen lainsäädännön ja verottajan ohjeiden mukaisesti, kun henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen. Henki-Fennia ei vastaa verottajan yksittäisistä verotuspäätöksistä, niiden seurauksista tai verotukseen mahdollisesti tulevista muutoksista.

Fennia-Ryhmähenkivakuutus on verotuksellisesti työnantajalle edullinen ratkaisu, koska vakuutusmaksut ovat tietyin edellytyksin yritykselle vähennyskelpoisia elinkeinotoimintaan liittyviä menoja.

Vakuutusmaksujen vähennysoikeus ja lukeminen työntekijän palkaksi

EDUNSAAJANA VAKUUTETTU TYÖNTEKIJÄ

Jos yrityksen ottaman henkivakuutusturvan tai pysyvän työkyvyttömyyden turvan edunsaajana on vakuutettu työntekijä tai tämän lähiomaiset, ovat vakuutusmaksut yleensä yritykselle vähennyskelpoisia menoja.

Henkivakuutusturvan maksuja ei yleensä lueta vakuutetun palkaksi. Vakuutusmaksuilla ei kuitenkaan saa korvata palkkaa, eikä työntekijällä saa olla valinnanmahdollisuutta vakuutusmaksun ja palkan välillä. Myöskään pysyvän työkyvyttömyyden turvan vakuutusmaksuja ei yleensä lueta vakuutetun palkaksi, jos vakuutuksesta saatu etu on kohtuullinen. Etu voi olla verovapaa myös silloin, kun vakuutus on otettu vain osalle henkilöstöä. Vakuutuksen ottaminen tietylle ryhmälle voi kuitenkin viitata palkanmaksun korvaamiseen.

EDUNSAAJANA YRITYS

Jos henkivakuutuksen edunsaajana on vakuutuksenottajayritys, ovat vakuutusmaksut vähennyskelpoisia ainoastaan osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoiselle yritykselle. Lisäksi edellytetään, että vakuutettu henkilö on yrityksen avainhenkilö, jonka työpanoksella on yrityksen jatkuvuuden kannalta huomattava merkitys.

Pysyvän työkyvyttömyyden varalta otetun vakuutuksen maksut ovat yleensä vähennyskelpoisia yrityksen elinkeinotoiminnan menoina.

OMISTAJAYRITTÄJIEN VAKUUTTAMINEN

Myös omistajayrittäjälle voidaan ottaa vakuutus kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon peiteltyä osinkoa ja vähennyskelvotonta voitonjakoa koskevat säännökset.

Omistajien on tosiasiallisesti työskenneltävä yrityksessä ja etu on saatava työn tekemisen, ei vain omistaja-aseman, perusteella.

Omistajan vakuutuksesta saama etu ei saa ylittää kohtuullisena pidettävää määrää. Etu voidaan katsoa saadun pelkän omistaja-aseman perusteella, jos vastaavaa työtä tekevä ei-omistaja ei saa vastaavaa vakuutusetua. Verottaja ratkaisee asian aina kokonaisharkinnan perusteella, ja harkintaan vaikuttavat mm. yrityksen koko, liikevaihto ja vakuutetun työpanos.

Henkivakuutuksen vakuutusmaksut eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa, mikäli vakuutus palvelee omistajien henkilökohtaisia etuja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun osakassopimuksessa on sovittu, että henkivakuutuskorvauksella lunastetaan kuolleen osakkaan osakkeet.

Vakuutuskorvausten verotus

Vakuutetun lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset ovat kokonaan perintöveron alaisia. Lähiomaisia ovat suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevat perilliset, esimerkiksi aviopuoliso, lapset, lastenlapset ja vanhemmat. Avopuoliso katsotaan lähiomaiseksi, jos hän asuu vakuutetun kanssa yhdessä ja jos heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa.

Muille kuin lähiomaisille maksettavat kuolemantapauskorvaukset ovat saajalleen veronalaista pääomatuloa. Yritykselle maksettava henkivakuutuskorvaus on verotettavaa elinkeinotuloa.

Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on vakuutetulle verotonta tuloa ja yritykselle verotettavaa elinkeinotuloa.

Lakisääteinen vakuutusturva

Suomen sosiaaliturva antaa perusturvaa toisaalta asumisen ja toisaalta työn tekemisen kautta muun muassa vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja sairauden varalle. Tämä perusturva ei kuitenkaan välttämättä riitä kattamaan yrittäjän tai työntekijöiden todellista tarvetta.

Kansaneläke

Kelan maksamat vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke turvaavat Suomessa asuvalle henkilölle perustoimeentulon. Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat muiden eläketulojen määrä ja eläkkeensaajan perhesuhteet.

Työeläke

Työeläkelakien mukaiset eläkkeet antavat turvaa vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen muodossa. Työeläke määrätään työansioiden perusteella. Eläke on tarkoitettu eläkkeellä olevan henkilön toimeentulon turvaamiseksi.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin kuuluvat vähäisin poikkeuksin yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät. Julkisen alan työ- tai virkasuhteessa oleville on olemassa vastaavanlainen järjestelmä. Yrittäjän eläkelain alainen yrittäjä ei kuulu ryhmähenkivakuutuksen piiriin. Korvaukset ovat kiinteät eivätkä riipu ansiotasosta.

Sairausvakuutus

Sairausvakuutuslain perusteella korvataan sairaanhoidon kustannuksia sekä työkyvyttömyydestä johtuvaa ansionmenetystä. Työkyvyttömyyden perusteella vakuutetulle maksetaan päivärahaa, jonka suuruus riippuu aikaisemmasta työtulosta. Päivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien varalle. Yrittäjien on usein vakuutettava itsensä vapaaehtoisella vakuutuksella. Vakuutuksen perusteella korvataan mm. sairaanhoitokuluja sekä maksetaan päivärahaa työkyvyttömyyden perusteella. Pidempiaikaisesta työkyvyttömyydestä korvataan ansionmenetystä tapaturma- ja perhe-eläkkeenä.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteessä käyttämisestä aiheutuneet henkilövahingot. Sen perusteella korvataan sairaanhoitokustannuksia sekä tilapäistä ja pysyvää ansionmenetystä.

Lainsäädäntö

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti

Käsittelemme Fenniassa asiakkaidemme henkilötietoja tietosuoja- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme aina asiakkaidemme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja korvauspäätöksissä. Automaattisesta päätöksenteosta ilmoitetaan erikseen automaattista päätöksentekoa hyödyntävän palvelun yhteydessä ja pyydetään tarvittaessa suostumus sen hyödyntämiseen. Sinulla on aina oikeus saattaa asiasi manuaalisesti käsiteltäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot verkkopalvelussamme ja vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Luovutamme tietojasi vain lainsäädännön nojalla tai antamasi suostumuksen perusteella. Käytämme palvelujemme tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä apunamme huolellisesti valittuja ulkopuolisia palveluntarjoajia. Siirrämme palvelutarjoajalle vain ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelujen tuottamista varten. Palveluntarjoajamme toimivat meidän puolestamme ja lukuun, eikä heillä ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja.

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi ilmoitamme yksityishenkilöä koskevista vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin. Väärinkäytösrekisteriin ilmoitetaan myös tiedot henkilöistä, joiden epäillään syyllistyneen vakuutusyhtiöön kohdistuvaan rikokseen. Voit tutustua tapaamme käsitellä henkilötietoja osoitteessa www.fennia.fi/tietosuoja. Löydät verkkosivuiltamme myös henkilörekistereidemme selosteet ja tietoa oikeuksistasi.

Voit kysyä meiltä yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse osoitteella tietosuoja@fennia.fi.

Puhelujen tallentaminen

Tallennamme puheluita vakuutus-, korvaus- ja erikoistarkastustoiminnoissa asiakassuhteen hoitamiseksi ja käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi. Saatamme tallentaa puheluita myös koulutuskäyttöön asiakaspalvelumme parantamiseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Vakuutusyhtiön toimilupa; sovellettava lainsäädäntö ja valvontaviranomaiset

Vakuutuksenantajana toimii Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, joka on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian omistama henkivakuutusyhtiö. Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen:
Finanssivalvonta
Puhelin +358 9 183 51
kirjaamo@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi

Henki-Fennia on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin: kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja
työnantajarekisteri.

Henki-Fennian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus on saatavissa osoitteessa www.fennia.fi.

Henki-Fennia ei anna henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan ryhmähenkivakuutuksista.

Vakuutusten tarjoamiseen osallistuva henkilö voi saada palkkion kustakin myydystä vakuutuksesta ja palkkion määrä voi perustua myytyjen vakuutusten kappalemäärään ja vakuutusmaksujen suuruuteen. Määrä voi perustua tietyn aikavälin tavoitteiden ylittymiseen ja määräytyä vasta tarjoamistilanteen jälkeen.

Muutoksenhaku

Jos asiakas ei ole tyytyväinen Henki-Fennian tekemään päätökseen, voi päätöksen saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Päätöksen voi saattaa myös ratkaistavaksi vakuutuksenottajan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeuteen.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Puhelin: 09 685 0120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki
Puhelin: 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löydät osoitteesta fennia.fi/asiakaspalvelu.


Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, Y-tunnus 1496059-8

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet