Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
Yritysturvan esite

(vanha) Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tutustu Yritysturvan omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksiin ja valitse niistä ne, joita yrityksesi tarvitsee. Korvattavien vakuutustapahtumien lisäksi tässä tuote-esitteessä kerrotaan myös tärkeimmistä rajoituksista, suojeluohjeista ja korvaukseen vaikuttavista seikoista.

Kaikki korvaussäännökset, rajoitukset ja suojeluohjeet ovat vakuutus-ehdoissa, erillisissä suojeluohjeissa ja vakuutuskirjassa. Ehdot ja suojelu-ohjeet saat vakuutuskirjan mukana. Jos haluat tutustua ehtoihin ja suojeluohjeisiin etukäteen, saat ne yhteyshenkilöltäsi.

Yrityksesi vakuutusturva voidaan koota täysin yksilöllisesti yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Omaisuusvakuutusten lisäksi yritys tarvitsee keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia. Turvaa voidaan täydentää esimerkiksi kuljetusvakuutuksilla. Kuljetusvakuutuksista kerrotaan tarkemmin erillisissä kuljetusvakuutusten tuote-esitteissä.

Vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ja toiminnan lisäksi vakuutuskirjaan on merkitty niiden riskin suuruuden arvioinnin perusteena olevat tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yrityksen toimiala ja toiminnan laajuutta kuvaavat tiedot ja tunnusluvut, kuten liikevaihto, henkilömäärä ja palkkasumma. Omaisuusvakuutuksissa tällaisia tietoja ovat myös rakennuksen tai toimitilan paloluokka, rakennusvuosi, tilavuus, pinta-ala ja suojalaitteet, kuten sprinklaus, paloilmoitin, rakenteellinen murtosuojaus ja murtohälytysjärjestelmä.

Ilmoita yrityksen omaisuuden tai toiminnan muutoksista heti Fenniaan. Ilmoita myös maksuperusteena olevan tunnusluvun muutoksesta vuosittain. Näin varmistat, ettei vakuutuskorvauksesta tehdä vähennystä alivakuutuksen vuoksi. Ilmoituksen voit tehdä yhteyshenkilöllesi tai Yrityspalvelukeskukseen, p. 010 503 8818.

Vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus yhdestä vakuutustapahtumasta. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksissa sekä eräissä vastuuvakuutuksissa vakuutusmaksu oikeuttaa enintään yhden vakuutusmäärän suuruiseen korvaukseen koko vakuutuskauden aikana. Tällainen vakuutus voidaan yleensä palauttaa vahingon jälkeen lisämaksusta ennalleen.

Vakuutuksenottajalla on kussakin vakuutustapahtumassa omavastuu, joka korvauksen määrää laskettaessa vähennetään vahingon määrästä. Omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa. Valitsemalla suuremman omavastuun vakuutuksenottaja voi alentaa vakuutusmaksuaan.

Vakuutuksen voimassaoloalue sovitaan tarpeen mukaan. Se on omaisuusvakuutuksissa yleensä Suomessa sijaitseva vakuutuspaikka, toiminnan vastuuvakuutuksessa Eurooppa ja oikeusturvavakuutuksessa Suomi.

Laajemmasta tai suppeammasta voimassaoloalueesta sovitaan erikseen. Samaan vakuutussopimukseen voi sisältyä vakuutuskohteita, joilla on eri voimassaoloalue.

Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty tai edellä on mainittu, vakuutus ei ole voimassa Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä, eikä siltä osin kuin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Euroopan Unionin (EU) julistama kauppa- tai taloussaarto rajoittaa vakuuttamista tai vakuutuksen voimassaoloa.

Vakuutukseen sovellettavien ehtojen, erityisehtojen ja suojeluohjeiden numero ja nimi mainitaan vakuutuskirjassa. Suojeluohjeet toimitetaan vakuutuksenottajalle vakuutusehtojen yhteydessä.

Kun noudatat suojeluohjeita, estät vahinkoja ja rajoitat niistä aiheutuvia menetyksiä. Perehdy suojeluohjeisiin huolellisesti ja tiedota niistä kaikille toimintaan osallistuville. Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja noudattamatta jättäminen on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään, voidaan korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat mm. vakuutusmäärä, omavastuu, voimassaoloalue ja muut riskin suuruuden arvioinnin perusteena olevat tiedot.

Maksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Jos maksu viivästyy, peritään siitä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos joudumme lähettämään maksumuistutuksen, perimme siitä lain mukaisen muistutusmaksun.

Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi olla joko myöntämättä vakuutusta tai edellyttää, että ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan.

Yritysturvan yleiset sopimusehdot määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön yhdessä vakuutuslajin yhteisten ehtojen (esimerkiksi omaisuusvakuutusten yhteiset ehdot), vakuutuksen tuote-ehdon (esimerkiksi palovakuutusehto), vakuutuskirjan, erityisehtojen ja suojeluohjeiden kanssa.

Yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa on esimerkiksi määritelty vakuutussopimuksissa käytettäviä käsitteitä sekä annettu määräyksiä vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuudesta, korvausmenettelystä ja vakuutusten päättämisestä.

Fennian vastuu alkaa joko vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä tai, jollei päivästä ole erikseen sovittu, sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes toinen osapuolista päättää sopimuksen.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa kiinteistövakuutuksen vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein. Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa. Kuluttaja ja kuluttajaan rinnastuva vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden vakuutusta irtisanottaessa vakuutuksenottajan on Fennian vaatimuksesta noudatettava irtisanomisessa Yritysturvan yleisten sopimusehtojen mukaisia määräaikoja. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Fennia voi irtisanoa jatkuvan vakuutuksen päättymään vakuutuskauden lopussa ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa, Yritysturvan yleisissä sopimusehdoissa ja muissa vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan irtisanoa päättymään myös kesken vakuutuskauden.

Fennia on vastuusta vapaa sitä vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut tahallisesti vakuutustapahtuman. Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden vakuutuksissa vakuutustapahtuman aiheuttamisen, pelastamisvelvollisuuden ja suojeluohjeiden noudattamisen osalta vakuutettuun samastetaan henkilö tai oikeushenkilö, joka

 • vakuutetun suostumuksella tai vakuutetun kanssa tehdyn vuokra-, palvelu-, urakka-, korjaus-, asennus-, huolto-, alihankinta- tai muun vastikkeellisen tai vastikkeettoman sopimuksen perusteella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta omaisuudesta tai käyttää omaisuutta hyödykseen

 • omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa.

Kuluttajien ja kuluttajaan rinnastuvien vakuutuksenottajien vakuutuksissa vakuutustapahtuman aiheuttamisen, pelastamisvelvollisuuden ja suojeluohjeiden noudattamisen osalta vakuutettuun samastetaan henkilö, joka

 • vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta

 • omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan

 • asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Suojeluohjeiden noudattamisen osalta vakuutettuun samastetaan myös henkilö, jonka tehtävänä on vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

VALITSE OMAISUUSVAKUUTUKSET YRITYKSESI TARPEIDEN MUKAAN

Omaisuusriskit

Kun tarvitset vain välttämättömimmän turvan
 • Myrsky

 • Räjähdys

 • Palo


Kun tarvitset yleisimmät omaisuusriskit kattavan turvan
 • Vuoto

 • Vesijohtovuoto

 • Ilkivalta

 • Ryöstö

 • Murto


Kun tarvitset omaisuusriskejä laajasti kattavan turvan
 • Rikkoutuminen

 • Palovakuutus

 • Räjähdysvakuutus

 • Myrskyvakuutus

 • Murtovakuutus

 • Ryöstövakuutus

 • Ilkivaltavakuutus

 • Sieppausvakuutus

 • Vesijohtovuotovakuutus

 • Vuotovakuutus

 • Tulvavakuutus

 • Epidemiavakuutus

 • Talotekniikan rikkovakuutus

 • Ulkoinen rikkovakuutus

 • Rikkovakuutus

 • All risks -vakuutus

 • Kavallus ja petosvakuutus

Omaisuusvakuutuksista korvataan nimetyistä vakuutustapahtumista vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja vakuutussopimukseen liitettyjen ehtojen, erityisehtojen ja suojeluohjeiden mukaisesti. All risks -vakuutuksesta korvataan kaikki äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti syntyneet suoranaiset esinevahingot, joita ei ole vakuutusehdoissa erikseen rajattu korvauksen ulkopuolelle. Suoranaisella esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että vakuutettua omaisuutta menetetään, tuhoutuu tai vaurioituu välittömästi vakuutustapahtuman yhteydessä.

Esinevahinkojen seurauksena voi syntyä myös keskeytysvahinkoja. Niillä tarkoitetaan taloudellisia menetyksiä, joita aiheutuu esimerkiksi siitä, että rikkoutuneella koneella ei voi valmistaa tuotteita myyntiin ennen koneen korjausta. Tällaisia vahinkoja korvataan keskeytysvakuutuksista.

Omaisuusvakuutukset kattavat vakuutetun rakennuksen ja irtaimen omaisuuden siinä laajuudessa kuin se on vakuutuskirjaan merkitty ja vakuutukseen liitetyissä vakuutusehdoissa määritetty.

Vakuutuskohteena vakuutettuun rakennukseen kuuluvat vakuutuksenottajan omistamat, kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikka alkuperäisen tai koko rakennukseen jälkeenpäin uudistetun tasoisena.

Talotekniikkaan kuuluvat rakennuksen käyttöä palvelevat, kiinteästi asennetut

 • sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet

 • vedenjakelu-, sprinkleri- ja viemäröintilaitteet

 • valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus- ja säätölaitteet

 • rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat

 • rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan käytettävien liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen tarkoitetut ulko-ovet.

Talotekniikkaan luetaan lisäksi edellä lueteltuihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt rakennuksessa ja tontilla sekä liittymäjohdot, -kaapeloinnit, -putket ja -kanavat yleiseen liittymään saakka.

Lisäksi vakuutuskohteena rakennukseen kuuluviksi katsotaan vakuutuksenottajan omistamat

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat kiinteät, tavanomaiset rakennelmat enintään 10 000 euroon saakka

 • rakennuksen tontilla sijaitsevat enintään 20 m2:n suuruiset auto-, jäte- ja muut katokset

 • yksinomaan rakennuksen ja sen piha-alueen hoitoon käytettävät, tavanomaiset työkalut ja enintään 5 kW:n tehoiset työkoneet polttoaineineen

 • rakennuksen lämmitykseen käytettävät polttoaineet enintään 10 000 euroon saakka

 • rakennuksen maapohja, piha-alueen pintarakenteet ja piha-alueella olevat istutukset 10 prosentin määrään saakka samassa vakuutuspaikassa vakuutuksen kohteena olevien rakennusten vakuutusmäärästä laskettuna, kuitenkin yhteensä enintään 10 000 euroa.

Jos rakennuksella ei ole euromääräistä vakuutusmäärää, maapohja, piha-alueen pintarakenteet ja piha-alueella olevat istutukset ovat vakuutuksen kohteena yhteensä enintään 20 euroa/m3 samassa vakuutuspaikassa vakuutuksen kohteena olevien rakennusten tilavuudesta laskettuna, kuitenkin yhteensä enintään 10 000 euroa.

Maapohjalle ja piha-alueen pintarakenteille aiheutuneen vahingon korvauksen edellytyksenä on, että näille aiheutunut vahinko on ollut välitön ja väistämätön seuraus rakennukselle (rakennuksen rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikka) aiheutuneesta korvattavasta esinevahingosta.

VAKUUTUSKOHTEENA RAKENNUKSEEN EIVÄT KUULU

 • rakennuksen osat ja tilat, joiden rakentamista varten ei ole saatu asianmukaista rakennuslupaa

 • yksinomaan rakennuksessa harjoitettavaa liike-, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevat koneet, laitteet, laitteistot, säiliöt, putkistot, johdot, rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet

 • osakkeenomistajan, vuokralaisen tai rakennuksen muun käyttäjän hankkimat ja omistamat rakenteet ja varusteet, kuten parveke- ja erikoislasit, mainoskilvet ja -teipit, markiisit, antennit sekä valvonta- ja hälytyslaitteet

 • rakennustaide, kuten patsaat, veistokset, reliefit sekä seinä- ja kattomaalaukset

 • rakennuksen perusanturoiden alapuolella olevat rakenteet, kuten paalutukset ja kevennysperustukset

 • ulkona tai lämpöeristämättömissä tiloissa sijaitsevien tasojen tai kulkuväylien sulana pitämiseen käytettävät laitteet ja laitteistot ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt

 • lämmöntuotantolaitteet, joiden teho on yli 1 MW tai jotka palvelevat muitakin kuin tämän vakuutuksen kohteena olevia rakennuksia

 • pakastamorakennusten ja kylmäsäilytysrakennusten kylmälaitteet ja -aineet

 • rantarakennelmat ja laiturit

 • veneet, alukset, liikennevakuuttamiskelpoiset ajoneuvot ja liikennevakuuttamiskelpoiset työkoneet.

Vakuutuskohteena vakuutettuun irtaimeen omaisuuteen kuuluvat vakuutuksenottajan toimintaan liittyvä

 • irtain käyttöomaisuus

 • toimitilan rakennelmat ja asennukset

 • vaihto-omaisuus

 • rahat, arvopaperit ja maksuvälineet sekä

 • vieras omaisuus

siinä laajuudessa kuin se on merkitty vakuutuskirjaan ja määritelty vakuutukseen liitetyissä vakuutusehdoissa.

Irtain käyttöomaisuus koostuu vakuutuksenottajan omistamista, vakuutettuun toimintaan liittyvistä koneista, laitteista, kalusteista ja muusta irtaimesta omaisuudesta, joka ei sisälly vaihto-omaisuuteen tai rakennukseen.

Ajoneuvot, kulkuvälineet ja moottorityökoneet eivät ole vakuutuksen kohteena lukuun ottamatta ainoastaan sisätiloissa käytettäviä trukkeja, joilla ei ole liikennevakuuttamisvelvollisuutta.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • elävät eläimet

 • metsä, sato ja ulkona kasvavat kasvit

 • mikrobit ja kasvualustat

 • tiedot, tiedostot ja ohjelmat

 • piirustukset ja arkistot

 • mallit ja muotit

 • yli 5 000 euron arvoiset jalokivet, jalometalli-, taide-, antiikki- ja arvoesineet

 • rahat, arvopaperit ja maksuvälineet ellei näitä ole erikseen merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen kohteeksi. Arvoesineeksi katsotaan esine, jonka arvo nousee tai sen odotetaan nousevan iän myötä.

Toimitilan rakennelmat ja asennukset ovat vakuutuksenottajan toimitilaan tehtyjä rakennelmia ja asennuksia sekä toimitilaa rajoittavaan seinä- tai kattorakenteeseen kiinteästi asennettuja markiiseja, mainoskilpiä ja -teippauksia, jotka eivät kuulu rakennukseen eivätkä edellytä rakennus- tai toimenpidelupaa.

Vaihto-omaisuus koostuu raaka-aineista, keskeneräisistä tuotteista ja myyntivarastosta sekä myyntitilille annetusta omaisuudesta. Myös vuokralle annettava omaisuus voidaan kirjata vaihto-omaisuudeksi. Rakennus- tai toimenpideluvan edellyttävät rakennukset ja rakennelmat eivät kuulu vaihto-omaisuuteen.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • elävät eläimet

 • metsä, sato ja ulkona kasvavat kasvit

 • pakkaamaton neste, höyry, kaasu

 • energia ja maa-aines

 • mikrobit ja kasvualustat

 • ajoneuvot, kulkuvälineet ja moottorityökoneet

 • rahat, arvopaperit ja maksuvälineet,

ellei näitä ole erikseen merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen kohteeksi.

Rahat, arvopaperit ja maksuvälineet koostuvat käteisen rahan lisäksi arvopapereista, käyttämättömistä postimerkeistä, kupongeista, arvoseteleistä ja muista vastaavista maksuvälineistä sekä saamistositteista.

Vieras omaisuus koostuu käyttö- ja vaihto-omaisuudesta, joka liittyy vakuutetun toimintaan, mutta ei ole vakuutuksenottajan omaisuutta. Vierasta omaisuutta ovat muun muassa leasing-vuokrattu omaisuus, asiakkaiden omaisuus ja myyntitilille otettu omaisuus. Vakuutuksen kohteena eivät ole rakennus- tai toimenpideluvan edellyttävät rakennukset ja rakennelmat.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • tiedot, tiedostot ja ohjelmat

 • piirustukset ja arkistot

 • mallit ja muotit,

ellei näitä ole erikseen merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen kohteeksi tai ellei kyseessä ole leasing-vuokrattu tai myyntitilillä oleva omaisuus.

Vakuutuksen kohteena eivät ole

 • elävät eläimet

 • metsä, sato ja ulkona kasvavat kasvit

 • pakkaamaton neste, höyry, kaasu, energia ja maa-aines

 • mikrobit ja kasvualustat

 • ajoneuvot, kulkuvälineet ja moottorityökoneet

 • rahat, arvopaperit ja maksuvälineet

 • yli 5 000 euron arvoiset jalokivet, jalometalli-, taide-, antiikki- ja arvoesineet,

ellei näitä ole erikseen merkitty vakuutuskirjaan vakuutuksen kohteeksi.

Jos irtain omaisuus on vakuutettu Fennialle ilmoitettavien tunnuslukujen perusteella ilman euromääräistä vakuutusmäärää, tässä luetelluilla omaisuuserillä on seuraavat enimmäiskorvausmäärät sekä säilytystapa- ja voimassaoloaluerajoitukset:

 • toimitilan rakennelmat ja asennukset: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa

 • irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvat tiedot, tiedostot, ohjelmat, piirustukset, arkistot, mallit ja muotit: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa

 • irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvat jalokivet, jalometalli-, arvo-, taide- ja antiikkiesineet: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa. Yksittäisen esineen osalta korvauksen määrä on kuitenkin enintään 5 000 euroa.

 • vakuutuksenottajan omistamat rahat, arvopaperit ja maksuvälineet: ryöstön varalta yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa tai tällaisen vakuutuspaikan ja rahalaitoksen välisen kuljetuksen aikana

 • vakuutuksenottajan omistamat rahat, arvopaperit ja maksuvälineet: murron ja palon varalta vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa säilytystavasta riippuen seuraavasti:

  • lukituissa, lattiaan tai seinään valmistajan ohjeen mukaisesti kiinnitetyssä, standardin EN 1143 mukaan vähintään luokkaan 2 testatuissa kassakaapeissa yhteensä enintään 10 000 euroa

  • lukituissa, lattiaan pulttaamalla kiinnitetyissä kassa- ja paloturvakaapeissa yhteensä enintään 5 000 euroa

  • lukitussa, rahojen säilyttämiseen tarkoitetussa tilassa tai kaapissa, ei kuitenkaan kassakoneessa, yhteensä enintään 2 000 euroa

 • asiakkaiden omaisuus: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa edellyttäen, että vakuutuksenottaja on vastuussa omaisuudesta ja että korvausta ei voi saada muun vakuutuksen tai sitoumuksen perusteella

 • lainattu tai vuokrattu omaisuus: yhteensä enintään 10 000 euroa vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa edellyttäen, että vakuutuksenottaja on vastuussa omaisuudesta ja että korvausta ei voi saada muun vakuutuksen tai sitoumuksen perusteella

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevien työntekijöiden vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet: yhteensä enintään 1 000 euroa työntekijää kohti vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa edellyttäen, että korvausta ei voi saada muun vakuutuksen tai sitoumuksen perusteella. Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole rahat, arvopaperit, maksuvälineet, jalokivet, jalometalli-, taide-, antiikki- ja arvoesineet.

Edellä mainitut omaisuuserät voidaan vakuuttaa erikseen siten, että niillä on euromääräinen vakuutusmäärä. Tällöin vakuutusmäärän tulee vastata kyseisen omaisuuserän koko vakuutusarvoa.

Ikävähennys on omaisuuden ikään perustuva vuotuinen vähennys, joka vähennetään vahingon määrästä, kun kyseessä on

 • murtovakuutuksesta korvattava lukkojen sarjoitus tai uusiminen

 • vesijohtovuoto- tai vuotovakuutuksesta korvattava vuotovahinko

 • talotekniikan rikkovakuutuksesta, ulkoisesta rikkovakuutuksesta tai rikkovakuutuksesta korvatta rikkoutumisvahinko tai

 • kun edellä kuvattu vahinko korvataan All risks -vakuutuksen perusteella.

Ikävähennyksen määrä mainitaan kunkin vakuutuksen yhteydessä.

Omaisuusvakuutusten vakuutusmäärät ja vakuutuksen perusteena olevat muut tunnusluvut perustuvat vakuutuksenottajan antamiin tietoihin. Jos vakuutusmäärä ei vastaa omaisuuden vakuutusarvoa tai muut tunnusluvut niiden todellisia arvoja, kyseessä on joko yli- tai alivakuutus.

Omaisuus on ylivakuutettu, jos Fennialle ilmoitettu omaisuuden vakuutusmäärä on omaisuuden vakuutusarvoa suurempi tai, jos Fennialle ilmoitettu, vakuutuksen perusteena oleva tunnusluku on kyseisen tunnusluvun todellista arvoa suurempi. Ylivakuutuksesta ei ole vakuutuksenottajalle erityistä haittaa, sillä korvauksen määrää laskettaessa on perusteena vahingon todellinen määrä.

Omaisuus on alivakuutettu, jos Fennialle ilmoitettu omaisuuden vakuutusmäärä on omaisuuden vakuutusarvoa pienempi tai jos Fennialle ilmoitettu, vakuutuksen perusteena oleva tunnusluku on kyseisen tunnusluvun todellista arvoa pienempi. Tällöin vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin Fennialle ilmoitetun vakuutusmäärän ja vakuutusarvon välinen suhde osoittaa tai Fennialle ilmoitetun tunnusluvun ja sen todellisen arvon välinen suhde osoittaa.

ESIMERKKI ALIVAKUUTUKSESTA

Rakennusta vakuuttaessaan vakuutuksenottaja ilmoitti rakennuksen jälleenhankinta-arvoksi 1 000 000 euroa. Omavastuuksi vakuutuksenottaja valitsi 5 000 euroa. Palovahingon jälkeen rakennuksen oikeaksi jälleenhankinta-arvoksi todettiin 1 600 000 euroa ja vahinkojen korjauskuluiksi 400 000 euroa.

Korvaus vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon suhteessa laskettuna:
(1 000 000 € / 1 600 000 €) x (400 000 € - 5 000 €) = 246 857 €

Jäljempänä kerrotaan omaisuusvakuutuksista korvattavista vahingoista ja kuhunkin vakuutukseen liittyvistä keskeisistä korvausrajoituksista. Kaikille omaisuusvakuutuksille on yhteistä, että suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai muusta vastaavasta virheestä aiheutuneita vahinkoja ei yleensä korvata ja että lainkaan ei korvata vahinkoa,

 • joka on aiheutunut tiedoille, tiedostoille tai ohjelmille, ellei tietojenkäsittelylaite tai tietoväline ole vahingoittunut samassa yhteydessä

 • josta joku muu on vastuussa takuun tai muun vastaavan sitoumuksen perusteella tai joka korvataan jonkin erityislain perusteella tai kun vakuutettu on tavaran valmistaja tai myyjä, ja vahinko kuuluu alalla käytettävän takuun piiriin

 • joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana tai joka liittyy tällaiseen tapahtumaan

 • joka on aiheutunut ydinvastuulaissa kuvatusta vahingosta riippumatta siitä missä ydinvahinko on tapahtunut.

Palovakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka irtipäässyt tuli on aiheuttanut vakuutetulle omaisuudelle. Palovakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on aiheutunut salamaniskusta sille vakuutetulle omaisuudelle, johon salama on iskenyt suoraan, vakuutettua omaisuutta pirstomalla rikkoen. Lisäksi vakuutuksesta korvataan sammutuslaitteiston laukeamisesta aiheutunut vahinko sekä lämmityslaitteesta tai tulisijasta äkillisesti ja arvaamattomasti nousseen noen aiheuttama vahinko.

RAJOITUKSIA

Palovakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa omaisuudelle, jonka vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajaan rinnastettava on nimenomaan asettanut tulelle tai lämmölle alttiiksi

 • sähköilmiön sähkölaitteelle aiheuttamaa vahin-koa. Sähköilmiön aiheuttamia rikkovahinkoja korvataan Talotekniikan rikkovakuutuksesta, rikkovakuutuksesta ja All risks -vakuutuksesta.

Palovakuutuksen korotettu omavastuu

Palovakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun

 • vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

 • vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan tekemästä tai teettämästä tulityöstä. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

 • vahinko on aiheutunut

  • puuta tai muita energiajakeita murskaavalle tai repivälle murskaimelle tai hakkurille

  • turvetta nostavalle tai käsittelevälle koneelle tai traktorille

  • vähintään 10 000 kiloa painavalle moottorityökoneelle, traktorille tai auton alustalle rakennetulle työkoneelle

  • vähintään 15-paikkaiselle linja-autolle,

jos tällaisessa koneessa, traktorissa tai linja-autossa ei ole ollut toimintakuntoista, Finanssialan keskusliiton ohjeen mukaista automaattista palonsammutusjärjestelmää. Omavastuu on tällöin 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

Räjähdysvakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus höyryn tai kaasun ylipaineesta tai räjähdysaineiden räjähtämisestä.

RAJOITUKSIA

Räjähdysvakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut valtion tai kunnan yksin tai enemmistöosakkaana omistaman tai ylläpitämän laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut räjäytys tai louhintatyöstä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut polttomoottorin tai renkaan räjähtämisestä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut alipaineesta, keskipakoisvoimasta, sisäisestä jännityksestä, tiivisteen irtoamisesta tai nestepaineesta

 • sen suljetun, painetta kestäväksi tarkoitetun astian, laitteen, putken tai säiliön vahingoittumista, jossa kaasu tai höyry on ollut, ellei vahingoittumisen syynä ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntynyt vika, joka on aiheuttanut poikkeuksellisen ylipaineen.

Myrskyvakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus

 • myrskystä, syöksyvirtauksesta, trombista tai niiden kaatamasta puusta tai irrottamasta muusta esineestä

 • vahinkopaikalla puhaltaneen paikallisen myrskytuulen aiheuttamasta vesistön vedenpinnan noususta

 • raesateesta.

Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka puuskanopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.

RAJOITUKSIA

Myrskyvakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen ulkopuolelta katto-, seinä- tai lattiarakenteen läpi tai kautta rakennukseen päässeestä lumesta, jäästä, nesteestä, höyrystä tai kaasusta, ellei tällainen rakenne ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rikkoutunut myrskyn, syöksyvirtauksen tai trombin välittömänä seurauksena

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen seinäpinnoitteelle, oville, ikkunoille, rakennuksen ulkopuolisille varusteille, piharakennelmille tai ulkona olevalle irtaimelle omaisuudelle, ellei sitä ole aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine

 • vahinkoa, joka on aiheutunut aallokosta tai muunlaisesta tulvimisesta kuin vahinkopaikalla puhaltaneen paikallisen myrskytuulen aiheuttamasta vesistön vedenpinnan noususta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut lumen tai jään liikkumisesta tai painosta

 • vahinkoa, joka on aiheutunut laiturille tai muulle rantarakennelmalle.

Myrskyvakuutuksen korotettu omavastuu

Myrskyvakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

Murtovakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle anastamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko, kun

 • irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkityn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun ja lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen

 • irtain omaisuus on anastettu rikkomalla tai työkalua käyttäen irrottamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen

 • kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus, kun kiinnitys ja lukitus on tehty valmistajan tai Fennian antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti lukittavalla umpiohjaamolla varustettu ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtautumalla

 • lukittuun umpiohjaamoon ja murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus yli 5 000 kiloa painava, omalla konevoimalla liikkuva ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

Rakennuksen ulkopuolelta anastetun omaisuuden osalta vaatimuksena on lisäksi, että

 • omaisuus on ollut murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisessa lukitussa kontissa tai

 • omaisuus on ollut kiinnitetty ja lukittu rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen tai vetoajoneuvoon murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti tai

 • ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on ollut lukittuna murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti tai

 • kyseessä on valmistajan tai Fennian kirjallisen ohjeen mukaisesti rakennukseen tai rakenteeseen kiinnitetty valaisin tai valvontakamera tai vastaava varuste, jota ei voi ilman työkalua irrottaa.

RAJOITUKSIA

Murtovakuutuksesta ei korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta eikä vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Murtovakuutuksen ikävähennys

Vahingon määrää laskettaessa lukkojen sarjoitus- ja uusimiskuluista vähennetään lukkojen käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta 5 prosenttia. Ikävähennystä ei sovelleta, jos lukko vaurioitui murtoyrityksen yhteydessä, mutta esti vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden anastamisen. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Murtovakuutuksen korotettu omavastuu

Murtovakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun vahinko on kohdistunut rakennus- tai asennustyökohteessa tai työmaalla, ajoneuvossa, kulkuvälineessä, moottorityökoneessa, kontissa tai vastaavassa säilytystilassa tai ulkona olevaan irtaimeen omaisuuteen. Omavastuu on tällöin 25 prosenttia vahingon määrästä tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

Ryöstövakuutuksesta korvataan ryöstössä menetetty vakuutuksen kohteena oleva omaisuus.

Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta.

RAJOITUKSIA

Ryöstövakuutuksesta ei korvata, jos ryöstöä ei voida ajan, paikan ja tekijän suhteen määritellä, omaisuutta on kadotettu tai unohdettu tai vahinko todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus ilkivallasta tai tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon törmäämisestä. Ilkivallalla tarkoitetaan toisen omaisuuden tahallista vahingoittamista.

RAJOITUKSIA

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut rakennuksen ulkopuolella olevan omaisuuden naarmuttamisesta, töhrimisestä tai muusta tähän verrattavasta vaurioittamisesta

 • vahinkoa, jonka rakennuksen tai huoneiston käyttäjä on aiheuttanut rakennuksessa tai huoneistossa oleville kalusteille, varusteille, laitteille tai pintamateriaaleille

 • vahinkoa, joka on aiheutunut kasvi-, eläin- tai muusta taudista

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tietoliikenteen häirinnästä (esim. palveluestohyökkäys), tietomurrosta (esim. hakkerointi) tai vaaran aiheuttamisesta tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus).

Sieppausvakuutuksesta korvataan vakuutetulle, jatkuvan silmälläpidon alaisena olevalle omaisuudelle sieppaamisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Sieppaamisella tarkoitetaan ajan, paikan ja tekijän suhteen yksilöityä ja tapahtumapaikalla välittömästi havaittua vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden anastamista.

RAJOITUKSIA

Sieppausvakuutuksesta ei korvata kadotettua tai unohdettua omaisuutta eikä vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä.

Vesijohtovuotovakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti vesijohtovuodosta aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Vesijohtovuodolla tarkoitetaan nesteen vuotamista äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta

 • rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta

 • rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta, lämminvesivaraajasta tai käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta.
  Korvauksen edellytyksenä on kuitenkin, että

  • käyttölaitteen liitos käyttövesijohtoon on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla

  • liitoksessa on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana

  • käyttölaite on liitetty viemäriin kiinteästi yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla letkulla

  • vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen vuoto on tapahtunut vesikalusteen tai laitteen mekaanisen rikkoutumisen suoranaisena seurauksena.

 • rakennuksen lämmitystä tai ilmastointia palvelevasta kiinteästi asennetusta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä

 • rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta

 • CEA:n (Comité Europée des assurances) teknisten ohjeiden mukaan suunnitellusta ja asennetusta vesisammutuslaitteistosta.

RAJOITUKSIA

Vesijohtovuotovakuutuksesta ei korvata putkiston, säiliön tai laitteen korjaus- ja uusimiskuluja, hukkaan vuotanutta nestettä eikä lisääntynyttä energian kulutusta. Vesijohtovuotovakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki jättämisestä tai veden pääsyn estämisestä viemäriin

 • vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä

 • lattiakaivon tai sen liitosten tai läpivientien tai lattiakaivon korokerenkaan tai sen liitosten tai läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Tällaiseksi liitokseksi katsotaan myös lattiakaivon tai sen korokerenkaan ja lattian vedeneristeen liitos

 • altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken tai -letkun tai sen liitoksen vuotamisesta

 • siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty

 • kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä

 • viemärikaivon tai -putkiston tulvimisesta rankkasateen, lumen tai jään sulamisen tai tulvan yhteydessä

 • salaojitusjärjestelmän, pohjaveden poistoon tarkoitetun tai muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun laitteen tai järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta, tukkeutumisesta, alimitoituksesta tai muusta toimimattomuudesta

 • kondenssivedestä tai kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homeesta tai hajusta, ellei tämä ole välitön ja väistämätön seuraus korvattavasta vuotovahingosta.

Vesijohtovuotovakuutuksen ikävähennys

Vuodon rakennukselle tai rakennelmalle aiheuttaman vahingon määrää laskettaessa tehdään paikallistamis-, korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista vuotaneen putkiston, säiliön tai laitteen iän perusteella vähennys seuraavasti:

Putkiston, säiliön tai laitteen ikä
Vähennys vahingon määrästä
21 - 30 vuotta
20 %
31 - 40 vuotta
30 %
41 - 50 vuotta
50 %
yli 50 vuotta
60 %

Ikä on vahingon sattumisvuoden ja käyttöönottovuoden välinen erotus. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

ESIMERKKI IKÄVÄHENNYKSESTÄ

Vuonna 1975 rakennetun rakennuksen alkuperäinen käyttövesiputki rikkoutui marraskuussa vuonna 2013 ja putkesta vuotanut vesi vahingoitti rakennuksen rakenteita. Koska putki oli rikkoutumishetkellä 38 vuotta vanha, vähennettiin vuotovahingon määrää laskettaessa rakenteiden korjauskustannuksista 30 prosenttia vuotaneen putken iän perusteella.

Korvauksen määrässä otimme huomioon myös vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

Vesijohtovuotovakuutuksen korotettu omavastuu

Vesijohtovuotovakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun

 • vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

 • vahinko on aiheutunut käyttölaitteesta tai käyttölaitteen liitoksessa olevasta venttiilistä, hanasta tai letkusta tai käyttölaitteen poistoletkusta virranneesta nesteestä. Omavastuu on tällöin 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

Vuotovakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti nesteen, höyryn tai kaasun vuodosta aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Vuodolla tarkoitetaan nesteen, höyryn tai kaasun vuotamista äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

 • rikkoutuneesta tai toimimattomasta putkistosta

 • putkistoon kiinteästi liitetystä säiliöstä tai näiden liitoksesta

 • putkistoon kiinteästi liitetystä altaasta tai näiden liitoksesta

 • putkistoon kiinteästi tai hyväksytyllä, paineen kestävällä letkuliitoksella liitetystä käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta.

RAJOITUKSIA

Vuotovakuutuksesta ei korvata putkiston, säiliön, altaan tai laitteen korjaus- ja uusimiskuluja, hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua eikä lisääntynyttä energian kulutusta. Vuotovakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki jättämisestä tai veden pääsyn estämisestä viemäriin

 • vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä

 • lattiakaivon tai sen liitosten tai läpivientien tai lattiakaivon korokerenkaan tai sen liitosten tai läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Tällaiseksi liitokseksi katsotaan myös lattiakaivon tai sen korokerenkaan ja lattian vedeneristeen liitos.

 • altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken tai -letkun tai sen liitoksen vuotamisesta

 • siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty

 • kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä

 • viemärikaivon tai -putkiston tulvimisesta rankkasateen, lumen tai jään sulamisen tai tulvan yhteydessä

 • salaojitusjärjestelmän, pohjaveden poistoon tarkoitetun tai muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun laitteen tai järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta, tukkeutumisesta, alimitoituksesta tai muusta toimimattomuudesta

 • kondenssivedestä tai kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homeesta tai hajusta, ellei tämä ole välitön ja väistämätön seuraus korvattavasta vuotovahingosta.

Vuotovakuutuksen ikävähennys

Vuodon rakennukselle tai rakennelmalle aiheuttaman vahingon määrää laskettaessa tehdään paikallistamis-, korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista vuotaneen putkiston, säiliön, altaan tai laitteen iän perusteella vähennys seuraavasti:

Putkiston, säiliön, altaan tai laitteen ikä
Vähennys vahingon määrästä
21 - 30 vuotta
20 %
31 - 40 vuotta
30 %
41 - 50 vuotta
50 %
yli 50 vuotta
60 %

Ikä on vahingon sattumisvuoden ja käyttöönottovuoden välinen erotus. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Vuotovakuutuksen korotettu omavastuu

Vuotovakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun

 • vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen.

 • vahinko on aiheutunut käyttölaitteesta tai altaasta tai niiden liitoksessa olevasta venttiilistä, hanasta, letkusta tai käyttölaitteen poistoletkusta virranneesta nesteestä, höyrystä tai kaasusta. Omavastuu on tällöin 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

Tulvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus Suomessa tapahtuneesta

 • patoturvallisuuslain mukaisen pysyvän padon tai kanavan sulkurakenteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vaurioitumisesta

 • poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta, vesistötulvasta tai merivesitulvasta tai näiden yhdistelmästä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai sen rakenteisiin tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytyspaikkaan suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että

  • sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai

  • vesistö tai meri on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen. Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta. Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa.

RAJOITUKSIA

Tulvavakuutuksesta ei korvata muita kuin edellä mainittuja, äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tulvavahinkoja. Tulvavakuutuksesta ei myöskään korvata

 • vahinkoa, joka on aiheutunut pato- tai sulkurakenteelle

 • pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason normaalista vaihtelusta tai aallokosta aiheutuneita vahinkoja

 • vahinkoa rakennukselle, joka on rakennettu ilman laissa säädettyä lupaa tai myönnetyn luvan vastaisesti, tai vahinkoa, joka aiheutuu tällaisessa rakennuksessa olevalle omaisuudelle

 • vahinkoa, joka on aiheutunut laiturille tai muulle rantarakennelmalle

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennus- virheestä tai rakentamismääräysten, ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Epidemiavakuutuksesta korvataan seuraavat määritetyt kulut, kun ne ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevan tartuntatautilain (1986/583) tai eläintautilain (1980/55) perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa sijaitsevaa toimitilaa koskevasta, pakottavasta, kirjallisesta määräyksestä, jolla rajoitetaan tarttuvien tautien leviämistä (epidemia) ja vakuutuksenottajan toimintaa:

 • vakuutuksen kohteena olevan, puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutettuun toimintaan käytettävän, puhdistettavaksi määrätyn rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo.

Jos rakennus, jossa vakuutuksenottajan toimitila sijaitsee, ei ole vakuutuksen kohteena, toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluina korvataan enintään 100 euroa toimitilan neliömetriä kohti. Toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluja ei korvata siltä osin, kuin näistä kuluista voi saada korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Samasta epidemiasta aiheutuneita kaikkia vahinkoja korvataan

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Saman kalenterivuoden aikana todetuista epidemioista aiheutuneita vahinkoja korvataan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

Jos korvattavaksi määritettyjen kulujen yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitut, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavat enimmäismäärät, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa.

RAJOITUKSIA

Epidemiavakuutuksesta ei korvata

 • rakennuksen tai rakennelman purkamisesta, korjaamisesta tai uudelleen rakentamisesta aiheutuneita kuluja

 • vahinkoa, jos toimintaa rajoittavan viranomaismääräyksen perusteena oleva tauti todetaan ennen kuin vakuutuksen alkamisesta on kulunut 30 vuorokautta

 • vahinkoa, jos toimintaa rajoittavan viranomaismääräyksen perusteena oleva tauti todetaan ennen kuin edellisen epidemian päättymisestä on kulunut yksi vuosi. Vuoden määräaika lasketaan siitä, kun viranomainen on antanut luvan toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

 • vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta tai puutteellisesta säilytyksestä tai käsittelystä

 • vahinkoa, joka on aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yksikössä todetusta MRSA-, VRE-, ESBL-, CPE- tai muusta vastaavasta moniresistentista mikrobista

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksenottajan maahan tuoman tuotteen puhdistamisesta, tuhoamisesta, arvon alentumisesta tai palauttamisesta sen seurauksena, että tuote on suomalaisten, tuotetta koskevien määräysten vastainen

 • vahinkoa, joka on aiheutunut vaihto-omaisuudelle, joka on luovutettu tai toimitettu ostajalle tai joka on ostajalle kuljetettavana.

Talotekniikan rikkovakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen talotekniikan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta talotekniikalle aiheutunut suoranainen esinevahinko.

Talotekniikkaan kuuluvat rakennuksen käyttöä palvelevat, kiinteästi asennetut

 • sähköistys-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet

 • vedenjakelu-, sprinkleri- ja viemäröintilaitteet

 • valvonta-, hälytys-, tiedonsiirto-, ohjaus ja säätölaitteet

 • rakennuksen käyttöä palvelevat hissit ja liukuportaat

 • rakennuksessa harjoitettavaan liiketoimintaan käytettävien liike-, tuotanto- ja varastotilojen tavaraliikenteeseen tarkoitetut ulko-ovet.

Talotekniikkaan luetaan lisäksi edellä lueteltuihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt rakennuksessa ja tontilla sekä liittymäjohdot, -kaapeloinnit, -putket ja -kanavat yleiseen liittymään saakka.

RAJOITUKSIA

Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole

 • yksinomaan rakennuksessa harjoitettavaa liike-, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevat koneet, laitteet, laitteistot ja järjestelmät

 • osakkeenomistajan, vuokralaisen tai rakennuksen muun käyttäjän hankkimat ja omistamat koneet, laitteet, laitteistot ja järjestelmät

 • ulkona tai lämpöeristämättömissä tiloissa sijaitsevien tasojen tai kulkuväylien sulana pitämiseen käytettävät laitteet ja laitteistot ja näihin kuuluvat johdot, kaapeloinnit, putket, kanavat ja säiliöt

 • lämmöntuotantolaitteet, joiden teho on yli 1 MW tai jotka palvelevat muitakin kuin vakuutuskirjaan merkittyjä, talotekniikan rikkovakuutuksella vakuutettuja rakennuksia

 • pakastamorakennusten ja kylmäsäilytysrakennusten kylmälaitteet ja -aineet.

Talotekniikan rikkovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka rikkoutuneesta putkesta tai laitteesta vuotanut aine aiheuttaa muulle omaisuudelle eikä hukkaan vuotanutta nestettä, höyryä tai kaasua eikä lisääntynyttä energiankulutusta. Talotekniikan rikkovakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • salaojitusjärjestelmän tai muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • kaivetun tai poratun kaivon, maalämpöjärjestelmän porareiän tai muun vastaavan porareiän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta, tulvasta, aallokosta, maanjäristyksestä, routimisesta tai muusta maan liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä, puhki palamisesta tai muusta omasta ominaisuudesta tai ominaisuuden katoamisesta

 • pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen)

 • vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä

 • muulle omaisuudelle, kuin talotekniikan rikkovakuutusehdoissa määritetylle talotekniikalle.

Eikä myöskään vahinkoa, jonka on aiheuttanut

 • palo, savu, noki, sammutuslaitteiston laukeaminen tai suora salamanisku

 • räjähdys

 • myrsky, raesade tai tulva

 • murto tai ilkivalta

 • nesteen, kaasun tai höyryn vuotaminen

 • villieläin, tuhoeläin tai hyönteinen

 • kasvi-, eläin- tai muu tauti.

Talotekniikan rikkovakuutuksen ikävähennys

Talotekniikan rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja talotekniikan korjaamisesta tai uusimisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista rikkoutuneen talotekniikan ikään perustuva vähennys. Vähennys tehdään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

 • 20 prosenttia vuodessa, kun kyseessä ovat tietokoneet ja toimistoautomaatiolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen

 • 10 prosenttia vuodessa, kun kyseessä ovat

  • tietoliikennelaitteet ja muut tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja järjestelmät kaapelointeineen

  • kylmä- ja lämpöpumput ja -kompressorit säätölaitteineen

 • 6 prosenttia vuodessa, kun kyseessä ovat

  • lämmönkeräysputkistot ja -paneelit ja muut lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen

  • lämmityskaapelit ja varaajat säätölaitteineen

  • sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen

  • maahan upotetut säiliöt ja niihin liittyvät putkistot

 • 3 prosenttia vuodessa, kun kyseessä ovat muut koneet ja laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset.

Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun. Vähennys lasketaan kertomalla ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien lukumäärällä.

ESIMERKKI KORVAUKSESTA

Vuonna 2000 rakennetun rakennuksen käyttövesiputki rikkoutui lokakuussa 2013 ja putkesta vuotanut vesi vahingoitti rakennuksen rakenteita ja rakennuksessa ollutta vakuutettua irtaimistoa. Talotekniikan rikkovakuutuksesta korvattiin rikkoutuneen putken korjauskustannukset. Koska putki oli rikkoutumishetkellä 13 vuotta vanha, vähennettiin vahingon määrää laskettaessa korjauskustannuksista 36 prosenttia (12 x 3 prosenttia).

Korvauksen määrässä otimme huomioon myös vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

Vuodosta vaurioituneiden rakenteiden ja irtaimiston korjaamisesta aiheutuneet kulut korvattiin vesijohtovuotovakuutuksesta.

Ulkoisesta rikkovakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun rikkoutuminen on suoranainen seuraus vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta äkillisesti vaikuttaneesta tekijästä.

Ulkoisesta rikkovakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta, tieltä suistumisesta tai veteen uppoamisesta vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot sekä kohtuulliset nosto-, puhdistus- ja korroosionestokulut. Veteen uponneen ajoneuvon ja moottorityökoneen osalta vahinko korvataan kuitenkin vain, jos uppoaminen on suoranainen seuraus tieltä suistumisesta tai virallisen lossin tai yhteysaluksen uppoamisesta.

RAJOITUKSIA

Ulkoisesta rikkovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

 • vaihto-omaisuudelle prosessin koneen tai laitteen tai sen osan rikkoutumisesta tai prosessin virheellisestä toiminnasta tai toimimattomuudesta

 • salaojitusjärjestelmän tai muun maaperän kuivana pitoon tarkoitetun järjestelmän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • kaivetun tai poratun kaivon, maalämpöjärjestelmän porareiän tai muun vastaavan porareiän tukkeutumisesta, sortumisesta, rikkoutumisesta tai toimimattomuudesta

 • jäätymisestä, sulamisesta tai muusta lämpötilan tai sen muutoksen vaikutuksesta

 • liiallisesta tai liian vähäisestä kosteudesta, paineesta tai valoisuudesta

 • kasvu- tai kehityshäiriöstä tai aineen tai tavaran omasta ominaisuudesta

 • pohjaveden korkeuden muuttumisesta, tulvasta, aallokosta, routimisesta tai muusta maan hitaasta liikkumisesta tai perustuksen painumisesta tai rikkoutumisesta

 • aineen tai materiaalin kulumisesta, luonnollisesta heikkenemisestä, puhki palamisesta tai muusta omasta ominaisuudesta tai ominaisuuden katoamisesta

 • pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen)

 • rikkoutuneen rakennuksen tai muun rikkoutuneen omaisuuden suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta

 • omaisuutta käsiteltäessä tai säilytettäessä tehdystä työvirheestä kyseiselle omaisuudelle

 • työstettävälle kappaleelle tai muulle työn kohteena olevalle omaisuudelle koneen tai laitteen virheellisestä toiminnasta, ohjelmointivirheestä, epätarkoituksenmukaisesta ohjelmasta tai tietojen virheellisestä tallentamisesta.

 • siitä, että vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden asennus-, käyttö-, huolto-, säilytys- tai turvallisuusohjetta ei ole noudatettu tai huolto on laiminlyöty

 • siitä, että ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen kuljettajalla tai nosto- tai siirtolaitteen käyttäjällä ei ole ollut tehtävään tarvittavaa koulutusta ja lupaa

 • öljyn tai jäähdytysnesteen liiallisesta tai liian vähäisestä määrästä tai puutteellisesta kierrosta taikka virheellisestä tai sopimattomasta polttoaineesta.

Eikä myöskään vahinkoa, jonka on aiheuttanut

 • palo, savu, noki, sammutuslaitteiston laukeaminen tai suora salamanisku

 • sähköilmiö, kuten ylijännite, alijännite, oikosulku tai maasulku

 • räjähdys

 • myrsky, raesade tai tulva

 • murto ryöstö, ilkivalta tai varkaus

 • nesteen, kaasun tai höyryn vuotaminen

 • villieläin, tuhoeläin tai hyönteinen

 • kasvi-, eläin- tai muu tauti.

Ulkoisen rikkovakuutuksen ikävähennys

Koneiden, laitteiden, laitteistojen ja järjestelmien rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamisja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista rikkoutuneen omaisuuden ikään perustuva vähennys. Vähennys tehdään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

 • 20 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on tietokoneet ja toimistoautomaatiolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen

 • 15 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on suurnopeustyöstökoneet ohjauslaitteineen, kaapelointeineen ja varusteineen

 • 10 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on

  • tietoliikennelaitteet ja muut tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen

  • kassa- ja vaakalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen

  • äänen- ja kuvan tallennus-, toisto-, käsittely ja vahvistinlaitteet sekä valolaitteet

  • mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet

  • kylmä- ja lämpöpumput ja -kompressorit säätölaitteineen

 • 8 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on

  • moottorikäyttöiset työkoneet

  • maanrakennus- ja rakennuskoneet ja -laitteet

  • kuivurit ja höyrynkehittimet

 • 6 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on

  • lämmönkeräysputkistot ja -paneelit ja muut lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen

  • lämmityskaapelit ja varaajat säätölaitteineen

  • sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen

  • maahan upotetut säiliöt ja niihin liittyvät putkistot

  • muut koneet, laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset

 • 3 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on rakennuksen talotekniikkaan kuuluvat muut koneet, laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset.

Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun. Vähennys lasketaan kertomalla ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien lukumäärällä.

Ulkoisen rikkovakuutuksen korotettu omavastuu

Ulkoisesta rikkovakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun

 • käyttöomaisuuteen kuuluvaa tai muutoin käyttöön otettua konetta tai laitetta ei ole suunniteltu jatkuvasti liikuteltavaksi ja vahinko aiheutuu tällaista konetta tai laitetta siirrettäessä. Omavastuu on 25 prosenttia siirrettävälle koneelle tai laitteelle aiheutuneen vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä.

 • koneen tai laitteen ohjelmointivirheestä tai toimintahäiriöstä aiheutuu vahinkoa tällaiselle koneelle tai laitteelle itselleen. Omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

ESIMERKKI KOROTETUSTA OMAVASTUUSTA

Tehtaan tuotantotiloja järjesteltiin uudelleen vuonna 2013. Vuonna 2012 valmistettua ja käyttöön otettua tuotantokonetta siirrettäessä se kaatui ja vaurioitui. Koneen korjauskulut olivat 20 000 euroa (vahingon määrä). Koska vahinko sattui konetta siirrettäessä, oli omavastuu 25 prosenttia vahingon määrästä eli 5 000 euroa. Korotettu omavastuu oli suurempi kuin vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksenottajan valitsema omavastuu 4 000 euroa, joten vakuutuksesta korvattiin 15 000 euroa.

Koska kone oli vahinkohetkellä vain vuoden vanha, ikää ei otettu huomioon vahingon määrää laskettaessa.

Rikkovakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun se on suoranainen seuraus muusta kuin vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden ulkopuolelta vaikuttaneesta tekijästä. Lisäksi rikkovakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, kun se on suoranainen seuraus ylijännitteestä, alijännitteestä, oikosulusta tai maasulusta.

Rikkovakuutuksesta korvataan rikkovakuutettujen, pakasteasetuksen mukaisten pakasteiden, jäätelön ja mehujään sulamisesta, kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden ja lääkkeiden lämpenemisestä tai jäätymisestä sekä vähittäiskaupassa kylmäsäilytettävien juomien ja kasvien jäätymisestä tuotteelle itselleen aiheutunut vahinko, kun se on suoranainen seuraus

 • rikkovakuutuksella vakuutetun kylmälaitteen, lämmityslaitteen tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta

 • jäähdytysaineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotamisesta

 • vakuutuksenottajan toimitilanaan käyttämän rakennuksen lämmitys- tai lämmönsäätölaitteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta

 • ennalta ilmoittamattomasta katkoksesta sähkön, kaukolämmön tai kaasun jakelussa.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutunut vahinko korvataan vain, kun vahinko on sattunut vakuutuskirjaan merkityssä, kiinteässä sijaintipaikassa.

Rikkovakuutuksen keskeisimmät korvausrajoitukset ovat samat kuin ulkoisen rikkovakuutuksen. Myös ikävähennys määräytyy ja lasketaan samoin perustein.

Rikkovakuutuksen korotettu omavastuu

Rikkovakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun käyttöomaisuuteen kuuluvaa tai muutoin käyttöön otettua konetta tai laitetta ei ole suunniteltu jatkuvasti liikuteltavaksi ja vahinko aiheutuu tällaista konetta tai laitetta siirrettäessä. Omavastuu on 25 prosenttia siirrettävälle koneelle tai laitteelle aiheutuneen vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainenomavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä.

ESIMERKKI KORVAUKSESTA

Vuonna 2010 valmistetun ja käyttöön otetun painokoneen laakeri rikkoutui äkillisesti ja arvaamattomasti syyskuussa 2013 ja tämän vuoksi painokoneen tela vääntyi käyttökelvottomaksi. Rikkovakuutuksesta korvattiin rikkoutuneen painokoneen korjauskulut. Koska painokone oli rikkoutumishetkellä 3 vuotta vanha, vähennettiin vahingon määrää laskettaessa rikkoutuneen painokoneen korjauskuluista 12 prosenttia (2 x 6 prosenttia).

Korvauksen määrässä otimme huomioon myös vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

All risks -vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvataan All risks -vakuutettujen pakasteiden ja kylmätuotteiden ja muiden tiettyä, rajattua säilytyslämpötilaa vaativien tuotteiden ennalta arvaamaton turmeltuminen, joka on suoranainen seuraus

 • äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamasta lämpötilan noususta tai laskusta

 • jäähdytysaineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotamisesta.

Sulamisesta, lämpenemisestä tai jäätymisestä aiheutunut vahinko korvataan vain, kun vahinko on sattunut vakuutuskirjaan merkityssä, kiinteässä sijaintipaikassa.

Taudeista aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvataan seuraavat määritetyt kulut, kun ne ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevan tartuntatautilain (1986/583) tai eläintautilain (1980/55) perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkityssä kiinteässä vakuutuspaikassa sijaitsevaa toimitilaa koskevasta, pakottavasta, kirjallisesta määräyksestä, jolla rajoitetaan tarttuvien tautien leviämistä (epidemia) ja vakuutuksenottajan toimintaa:

 • vakuutuksen kohteena olevan, puhdistettavaksi määrätyn irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutettuun toimintaan käytettävän, puhdistettavaksi määrätyn rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistus- ja desinfiointikulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden hävityskulut

 • vakuutuksen kohteena olevan, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo.

Jos rakennus, jossa vakuutuksenottajan toimitila sijaitsee, ei ole vakuutuksen kohteena, toimitilan puhdistusja desinfiointikuluina korvataan enintään 100 euroa toimitilan neliömetriä kohti. Toimitilan puhdistus- ja desinfiointikuluja ei korvata siltä osin, kuin näistä kuluista voi saada korvausta rakennuksen vakuutuksesta.

Samasta epidemiasta aiheutuneita kaikkia vahinkoja korvataan

 • yhdelle vakuutuksenottajalle enintään 1 000 000 euroa

 • kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 3 000 000 euroa.

Saman kalenterivuoden aikana todetuista epidemioista aiheutuneita vahinkoja korvataan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään 6 000 000 euroa.

Jos korvattavaksi määritettyjen kulujen yhteenlaskettu määrä ylittää edellä mainitut, kaikille vakuutuksenottajille yhteensä korvattavat enimmäismäärät, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa.

Tulvasta aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvataan vakuutetulle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutunut esinevahinko, joka on suoranainen seuraus Suomessa tapahtuneesta

 • patoturvallisuuslain mukaisen pysyvän padon tai kanavan sulkurakenteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vaurioitumisesta

 • poikkeuksellisesta rankkasadetulvasta, vesistötulvasta tai merivesitulvasta tai näiden yhdistelmästä siten, että vesi tunkeutuu vakuutuksen kohteena olevaan rakennukseen, rakennelmaan tai sen rakenteisiin tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytyspaikkaan suoraan maanpinnalta tai maaperän tai kiinteästi rakennukseen asennettujen putkistojen kautta ja että

  • sademäärä on vahinkopaikalla ollut vähintään 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa tai

  • vesistö tai meri on vahinkopaikalla noussut vedenkorkeuteen, jonka esiintymistodennäköisyys on vahinkopaikalla kerran 50 vuodessa tai harvemmin.

Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen. Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta. Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa.

Rikosvahingot

All risks -vakuutuksesta korvattavan varkausvahingon korvauksen edellytyksenä on jokin seuraavista:

 • Irtain omaisuus on anastettu murtautumalla vakuutuskirjaan merkityn murtosuojeluohjeen mukaisesti suojattuun ja lukittuun omaisuuden säilytystilaan sen lukkoja tai rakenteita rikkoen.

 • Irtain omaisuus on anastettu rikkomalla tai työkalua käyttäen irrottamalla rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen kiinnitetyn ja lukitun omaisuuden kiinnitys ja lukitus, kun kiinnitys ja lukitus on tehty valmistajan tai Fennian antaman kirjallisen ohjeen mukaisesti.

 • Lukittavalla umpiohjaamolla varustettu ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtautumalla lukittuun umpiohjaamoon ja murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

 • Yli 5 000 kiloa painava, omalla konevoimalla liikkuva ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on anastettu murtamalla ajonestolaite tai käynnistämisen estävän virtalukon tai pääkytkimen lukitus.

 • Omaisuus on anastettu ryöstämällä tai sieppaamalla.

Rakennuksen ulkopuolelta muutoin kuin ryöstämällä tai sieppaamalla anastetun omaisuuden osalta korvauksen edellytyksenä on lisäksi jokin seuraavista:

 • Omaisuus on ollut murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisessa lukitussa kontissa.

 • Omaisuus on ollut kiinnitetty ja lukittu rakennukseen tai kiinteään rakenteeseen tai vetoajoneuvoon murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti.

 • Ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone on ollut lukittuna murtosuojeluohjeen tai Fennian antaman muun kirjallisen ohjeen mukaisesti.

 • Kyseessä on valmistajan tai Fennian kirjallisen ohjeen mukaisesti rakennukseen tai rakenteeseen kiinnitetty valaisin tai valvontakamera tai vastaava varuste, jota ei voi ilman työkalua irrottaa.

Vuokranantajan rakennukselle aiheutuneet vahingot

All risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa sijaitsevaan vakuutuksenottajan toimitilaan tehdyn murron tai siihen kohdistuneen ilkivallan yhteydessä rakennuksen oville, lukoille, ikkunoille sekä seinä-, lattia- ja kattorakenteille aiheutuneet vahingot 10 000 euroon saakka, vaikka rakennus ei olisikaan vakuutuksenottajan omistama ja vakuuttama. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, ettei rakennuksen omistaja ole lain tai sopimuksen perusteella kunnossapitovastuussa ja ettei vahinko kuulu jonkun muun vakuutuksen korvauspiiriin.

All risks -vakuutuksen ikävähennykset

Ikävähennykset rikosvahingoissa

Vahingon määrää laskettaessa lukkojen sarjoitus- ja uusimiskuluista vähennetään lukkojen käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta 5 prosenttia. Ikävähennystä ei sovelleta, jos lukko vaurioitui murtoyrityksen yhteydessä, mutta esti vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden anastamisen. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Ikävähennykset vuotovahingoissa

Nesteen, höyryn tai kaasun vuotamisesta rakennukselle tai rakennelmalle aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään paikallistamis-, korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista vuotaneen putkiston, säiliön, altaan tai laitteen ikään perustuva vähennys seuraavasti:

Ikä on vahingon sattumisvuoden ja käyttöönottovuoden välinen erotus. Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Putkiston, säiliön, altaan tai laitteen ikä
Vähennys vahingon määrästä
21 - 30 vuotta
20 %
31 - 40 vuotta
30 %
41 - 50 vuotta
50 %
yli 50 vuotta
60 %

Ikävähennykset rikkoutumisvahingoissa

Koneiden, laitteiden, laitteistojen ja järjestelmien rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista omaisuuden ikään perustuva vähennys. Vähennys tehdään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

 • 20 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on tietokoneet ja toimistoautomaatiolaitteet oheislaitteineen ja kaapelointeineen

 • 15 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on suurnopeustyöstökoneet ohjauslaitteineen, kaapelointeineen ja varusteineen

 • 10 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on

  • tietoliikennelaitteet ja muut tietokonepohjaiset ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet ja

  • järjestelmät kaapelointeineen

  • kassa- ja vaakalaitteet ja -järjestelmät kaapelointeineen

  • äänen- ja kuvan tallennus-, toisto-, käsittely ja vahvistinlaitteet sekä valolaitteet

  • mittaus-, tutkimus- ja hoitolaitteet

  • kylmä- ja lämpöpumput ja -kompressorit säätölaitteineen

 • 8 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on

  • moottorikäyttöiset työkoneet

  • maanrakennus- ja rakennuskoneet ja -laitteet

  • kuivurit ja höyrynkehittimet

 • 6 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on

  • lämmönkeräysputkistot ja -paneelit ja muut lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen

  • lämmityskaapelit ja varaajat säätölaitteineen

  • sähkömoottorit, generaattorit, muuntajat ja aurinkokeräimet säätölaitteineen ja kaapelointeineen

  • maahan upotetut säiliöt ja niihin liittyvät putkistot

  • muut koneet, laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset

 • 3 prosenttia vuodessa, kun kyseessä on rakennuksen talotekniikkaan kuuluvat muut koneet, laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset.

Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun. Vähennys lasketaan kertomalla ikävähennysprosentti huomioon otettavien vuosien lukumäärällä.

All risks -vakuutuksen korotettu omavastuu

All risks -vakuutuksesta korvattavissa vahingoissa on korotettu omavastuu, kun

 • vahinko on aiheutunut rakennus-, asennus- tai korjaustyön alaisena olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettu omavastuu on voimassa, jos rakenteiden keskeneräisyys tai muu rakennus-, asennus- tai korjaustyöstä aiheutuva seikka on vaikuttanut vahingon syntymiseen tai laajuuteen. Korotettua omavastuuta sovelletaan palo- ja myrskyvahingoissa sekä nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta aiheutuneissa vahingoissa.

 • vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan tai vakuutuksenottajaan rinnastettavan tekemästä tai teettämästä tulityöstä. Omavastuu on tällöin 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Korotettua omavastuuta sovelletaan tulitöistä aiheutuneissa palo- ja räjähdysvahingoissa.

 • irtainta omaisuutta on murtautumalla anastettu rakennus- tai asennustyökohteesta tai työmaalta, ajoneuvosta, kulkuvälineestä, moottorityökoneesta, kontista tai vastaavasta säilytystilasta tai ulkoa. Omavastuu on tällöin 25 prosenttia vahingon määrästä tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

 • vahinko on aiheutunut käyttölaitteesta tai käyttölaitteen liitoksessa olevasta venttiilistä, hanasta tai letkusta tai käyttölaitteen poistoletkusta virranneesta nesteestä, höyrystä tai kaasusta. Omavastuu on tällöin 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty tätä suurempi määrä.

 • käyttöomaisuuteen kuuluvaa tai muutoin käyttöön otettua konetta tai laitetta ei ole suunniteltu jatkuvasti liikuteltavaksi ja rikkovahinko aiheutuu tällaista konetta tai laitetta siirrettäessä. Omavastuu on 25 prosenttia siirrettävälle koneelle tai laitteelle aiheutuneen vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä. Vahinkokohtainen omavastuu on kuitenkin enintään 30 000 euroa tai vakuutuskirjaan merkitty, tätä suurempi määrä.

 • koneen tai laitteen ohjelmointivirheestä tai toimintahäiriöstä aiheutuu vahinkoa tällaiselle koneelle tai laitteelle itselleen. Omavastuu on 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

 • palovahinko on aiheutunut

  • puuta tai muita energiajakeita murskaavalle tai repivälle murskaimelle tai hakkurille

  • turvetta nostavalle tai käsittelevälle koneelle tai traktorille

  • vähintään 10 000 kiloa painavalle moottorityökoneelle, traktorille tai auton alustalle rakennetulle työkoneelle

  • vähintään 15-paikkaiselle linja-autolle,

jos tällaisessa koneessa, traktorissa tai linja-autossa ei ole ollut toimintakuntoista, Finanssialan keskusliiton ohjeen mukaista automaattista palonsammutusjärjestelmää. Omavastuu on tällöin 25 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty määrä.

Kavallus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksenottajalle aiheutunut taloudellinen vahinko, joka on aiheutettu rikoslain 28. luvun 4–6 pykälissä määritellyllä kavallusrikoksella.

Korvauksen edellytyksenä on, että

 • vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tehdystä kavallusrikoksesta

 • kavallus on kohdistunut vakuutuksenottajan varallisuuteen tai irtaimeen omaisuuteen

 • kavaltaja oli kavallusrikoksen tehdessään vakuutuksenottajan palveluksessa

 • tapahtumasta on tehty rikosilmoitus

 • vahinko on todettu ja ilmoitettu kirjallisesti Fennialle sen vakuutuskauden aikana, jona rikos on tehty tai seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tietoväärennöksellä aiheutettu petos

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksenottajalle aiheutunut taloudellinen vahinko, joka on aiheutettu rikoslain 36 luvun 1–3 pykälissä määritellyllä petosrikoksella.

Korvauksen edellytyksenä on, että

 • vahinko on seuraus vakuutuskauden aikana tehdystä petosrikoksesta

 • petos on aiheutettu tietoja syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla siten, että on saatu aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristyminen

 • teon tarkoituksena on ollut saavuttaa itselle tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä

 • petosrikoksen tekijä oli rikoksen tehdessään vakuutuksenottajan palveluksessa

 • tapahtumasta on tehty rikosilmoitus

 • vahinko on todettu ja ilmoitettu kirjallisesti Fennialle sen vakuutuskauden aikana, jona rikos on tehty tai seuraavan 12 kuukauden aikana.

RAJOITUKSIA

Kavallus- ja petosvakuutuksesta ei korvata

 • vahinkoa, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajana olevan yrityksen, yhtymän tai muun yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai yli 10 prosentin osuuden omistava osakas

 • selvitys-, tilintarkastus-, asiamies- ja oikeudenkäyntikuluja

 • rangaistusluonteista korvausta tai vastaavaa tekijän maksettavaksi määrättyä seuraamusta

 • vahinkoa tai menetystä, joka on aiheutunut luottamuksellisten tietojen tai ammatti- ja yrityssalaisuuksien paljastamisesta

 • vahinkoa, joka liittyy patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen, hyödyllisyysmallioikeuteen tai johonkin muuhun aineettomaan oikeuteen.

Perustuu 1.2.2018 alkaen voimassa oleviin vakuutusehtoihin.

Vakuutuksen sisältö

Yritykset ovat rikollisille kiinnostava kohde. Perinteisen murtautumisen lisäksi rikoksia tehdään myös valelaskujen avulla ja luottokorttitietoja anastamalla tai kavaltamalla yhtiön tileiltä rahaa. Yritys voi suojautua sekä omien työntekijöidensä että ulkopuolisten tekemistä rikoksista aiheutuvien taloudellisten vahinkojen varalle rikosvakuutuksella.

Rikosvakuutus kattaa taloudellisia vahinkoja, joita rikoksesta aiheutuu yritykselle. Vakuutuksesta korvataan rikoksella välitön taloudellinen vahinko. Vakuutus ei kata rikoksen selvittelystä aiheutuneita kuluja tai mm. menetetystä liiketoiminnasta aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutuksen kattamia rikoksia ovat mm. kavallus, petos ja luottokortin katoaminen. Vakuutus kattaa myös rikoksesta mahdollisesti aiheutuvan julkisuuden hallintaan liittyviä kuluja sekä osavakuutusmäärällä työntekijän aiheuttaman vahingon, josta vakuutuksenottaja on työnantajana vahingonkorvausvastuussa. Katso tarkemmat tiedot vakuutusehdoista.

Korvaus edellyttää, että vahinko on aiheutunut ja havaittu vakuutuskauden aikana. Havaitut vahingot on ilmoitettava poliisille.

Vakuutusmäärä, omavastuu ja voimassaoloalue

Vakuutusmäärä ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutus kattaa vakuutuskirjaan merkityille yhtiöille aiheutuneet vahingot riippumatta siitä missä päin maailmaa rikos tehdään.

KORVAUSESIMERKKI

Yritys osti leasing-sopimuksella tuotannollisessa toiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita. Leasing-maksut laskutettiin kuukausittain paperilaskulla. Lasku varastettiin yrityksen postilaatikosta ja tilalle toimitettiin aitoa vastaava lasku, jossa oli väärä tilinumero. Yhtiö maksoi laskun väärälle tilille. Kun leasing-yhtiö muistutti maksamattomasta laskusta, yhtiö joutui maksamaan laskun uudelleen oikealle tilille. Vakuutuksesta korvattiin väärälle tilille maksetun laskun summa, josta oli vähennetty omavastuu.

KESKEISIÄ KORVAUSRAJOITUKSIA

Vakuutus ei kata kaikkia rikollisen toiminnan seurauksena aiheutuneita kuluja ja tappioita. Vakuutus kattaa nimetyistä rikoksista aiheutuneet välittömät vahingot. Osa rikoksella aiheutuneista vahingoista voi tulla korvattavaksi muista vakuutuksista, kuten ilkivalta- ja varkausvahingot omaisuusvakuutuksesta.

Ainoastaan välittömät taloudelliset vahingot ovat katettuja. Vakuutus ei kata välillisiä vahinkoja kuten selvittelykuluja tai liiketoiminnan menettämisestä aiheutunutta vahinkoa.

Vakuutus ei kata tietoturvapoikkeamista kuten viruksista ja tietoturvahyökkäyksistä aiheutuneita vahinkoja. Tällaiset riskit voi kattaa tietoturvavakuutuksella.

Vakuutus ei kata käteisen rahan menettämisestä aiheutunutta vahinkoa. Myös sijoitustoiminnassa aiheutuneet vahingot on rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle.

Tietyissä tehtävissä toimivien henkilöiden aiheuttamat rikokset on rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle. Omistajien, toimitusjohtajan ja hallitusjäsenten aiheuttamia vahinkoja ei korvata vakuutuksesta.

KORVAUSESIMERKKI

Yrityksen työntekijä oli useamman kuukauden aikana vienyt yhtiön tiloista lahjakortteja ja pieniä määriä käteistä rahaa. Vahingon määrä nousi useisiin tuhansiin euroihin. Käteisen rahan ja siihen verrattavan omaisuuden menettämisestä aiheutunut vahinko ei ole vakuutuksesta korvattavaa eikä korvausta siten maksettu.

KORVAUSESIMERKKI

Yrityksen oli toimitettava asiakkaalleen sopimuksen mukaisesti varaosia tuotannollisessa toiminnassa käytettävään koneeseen. Varaosat olivat pienikokoisia ja arvokkaita. Kirjanpidon mukaan osia piti olla varastossa riittävästi, mutta osia ei voitu toimittaa, koska varastossa työskentelevät henkilöt olivat myyneet osat omaan lukuunsa. Yrityksen asiakas tilasi tarvittavat varaosat toiselta toimijalta. Vakuutuksesta korvattiin kavalletun omaisuuden päivänarvon mukainen korvaus, josta oli vähennetty omavastuu. Vakuutus ei korvannut menetetystä liiketoiminnasta aiheutunutta vahinkoa.

Suojeluohjeet

Vakuutetun yrityksen on huolehdittava, että sen työntekijät noudattavat suojeluohjeita. Suojeluohjeilla pyritään estämään ja rajoittamaan vahinkoja.

Suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa korvauksen alentamiseen tai epäämiseen. Suojeluohjeissa on ohjeita mm. inventaarioihin, tietojärjestelmien suojaamiseen, maksuihin ja ostosopimuksiin, tilintarkastukseen sekä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus yhdestä vakuutustapahtumasta. Vakuutusmaksu oikeuttaa enintään omaisuuden vakuutusmäärän suuruiseen korvaukseen vakuutuskauden aikana. Jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa suurempi tai jos kyseessä on Fennialle ilmoitettaviin tunnuslukuihin perustuva omaisuusvakuutus, vakuutusmaksu oikeuttaa enintään omaisuuden vakuutusarvon suuruiseen korvaukseen vakuutuskauden aikana.

Fennia ei palauta vakuutusmaksua omaisuuden tuhoutumisen tai menettämisen jälkeen jäljellä olevalta vakuutuskaudelta. Fennialla on oikeus uuteen vakuutusmaksuun saman vakuutuskauden aikana jälleenhankitun omaisuuden jälleenhankkimisajankohdan ja vakuutuskauden päättymisen väliseltä ajalta. Vakuutus jatkuu kuitenkin ennallaan vakuutuskauden loppuun saakka, jos Fennia ei ilmoita mahdollisesta lisämaksusta tai muutoksista korvausprosessin aikana.

Omaisuuden vakuutusmäärän perusteena on yleensä omaisuuden jälleenhankinta-arvo, Vakuutusmäärän perusteena voi olla myös omaisuuden käypä arvo tai sovittu ensivastuun määrä.

Omaisuuden jälleenhankinta-arvo on se euromäärä, joka tarvitaan menetetyn omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan vastaavalla omaisuudella. Fennialle ilmoitettavan jälleenhankintaarvon pitää sisältää myös omaisuuden korjaamiseen ja uudelleen hankkimiseen liittyvät kuljetus- ja asennuskulut sekä korjauskelvottomaksi vahingoittuneen omaisuuden purku-, raivaus- ja hävityskulut sekä niihin liittyvät kuljetus- ja käsittelykulut. Korvaus perustuu jälleenhankinta- arvoon, jos omaisuuden käypä arvo on vähintään 50 prosenttia sen jälleenhankinta-arvosta. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingonmäärä on korjauskulut.

Omaisuuden käypä arvo on euromäärä, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään omaisuuden arvon aleneminen ikääntymisen, kulumisen, tekniikan vanhentumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen, sijaintipaikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden tai muun syyn johdosta. Käypään arvoon ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo, joten käypä arvo on euromäärä, joka olisi saatu, jos omaisuus olisi myyty normaalisti ennen vahinkoa.

Korvaus perustuu käypään arvoon, jos omaisuuden käypä arvo on vähemmän kuin 50 prosenttia sen jälleenhankinta-arvosta tai jos kyseessä on ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone. Käyvän arvon mukainen vahingon määrä on niin suuri osa jälleenhankintaarvon mukaisesta vahingon määrästä kuin omaisuuden käypä arvo on omaisuuden jälleenhankinta-arvosta.

Jos ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone korjataan, vahingon määrä on korjauskulut, kuitenkin enintään käypä arvo. Jos ajoneuvoa, kulkuvälinettä tai moottorityökonetta ei korjata, vahingon määrä on käyvän arvon ja jäännösarvon erotus.

Jos vahingoittunutta omaisuutta ei korjata tai sen tilalle ei hankita uutta vastaavaa omaisuutta kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, vahingon määrä lasketaan aina käyvän arvon mukaan arvonlisäverottomana.

Kun omaisuuden vakuutusmäärän perusteena on sovittu ensivastuun määrä, vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen omaisuuden korjaamisesta ja uudelleen hankkimisesta aiheutuneita kuluja enintään sovittuun määrään saakka ja alivakuutussääntöä ei sovelleta. Korvaus perustuu käypään arvoon, jos omaisuuden käypä arvo on vähemmän kuin 50 prosenttia sen jälleenhankinta-arvosta tai jos kyseessä on ajoneuvo, kulkuväline tai moottorityökone.

Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksiin liittyy suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja rajoittaa niiden laajuutta. Suojeluohjeet ovat osa vakuutussopimusta. Vakuutuksenottajan on saatettava suojeluohjeet kaikkien toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden tietoon ja valvottava, että nämä noudattavat suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita ei ole noudatettu ja noudattamatta jättäminen on vaikuttanut vahingon syntyyn tai laajuuteen, korvausta voidaan alentaa tai evätä se kokonaan.

Yrityksen liiketoiminta voi keskeytyä osittain tai kokonaan, jos sen omalle tai liikekumppanin käyttämälle irtaimelle omaisuudelle, rakennukselle tai toimitilalle tapahtuu esinevahinko, joka estää tällaisen omaisuuden käyttämisen.

Toiminta voi keskeytyä myös, jos yrityksen palveluksessa olevalle henkilölle sattuu tapaturma, jonka seurauksena henkilö kuolee tai tulee työkyvyttömäksi.

Keskeytysvakuutuksesta korvataan niitä katemenetyksiä ja ylimääräisiä kuluja, joita yritykselle aiheutuu toiminnan keskeydyttyä. Keskeytysvakuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkuvuus myös tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Keskeytysvakuutettuna voi olla yrityksen koko liiketoiminta, nimetyssä toimipaikassa harjoitettava liiketoiminta tai yksittäisellä koneella tai koneryhmällä harjoitettava liiketoiminta.

Keskeytysvakuutuksen kohteena voi olla yrityksen keskeytysvakuutuskate, suppea keskeytysvakuutuskate, henkilöstökulut, ylimääräiset kulut tai näiden yhdistelmä.

Keskeytysvakuutuskate on se liiketoiminnan tuotto, joka saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään materiaali- ja palvelukulut. Keskeytysvakuutuskate on turvallinen valinta keskeytysvakuutuksen kohteeksi, sillä se sisältää kaikki henkilöstökulut.

Suppea keskeytysvakuutuskate on se liiketoiminnan tuotto, joka saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään materiaali- ja palvelukulut sekä henkilöstökulut.

Henkilöstökulut sisältävät henkilöstön palkkojen ja palkkioiden lisäksi niihin välittömästi liittyvät henkilösivukulut. Henkilöstökulut voidaan vakuuttaa osittain tai kokonaan.

Ylimääräiset kulut ovat yritykselle aiheutuvia kuluja toimenpiteistä, joiden avulla esinevahingon tai tapaturman tapahduttua jatketaan liiketoimintaa tai nopeutetaan pysähtyneen tai hidastuneen liiketoiminnan uudelleen käynnistämistä tai elpymistä normaalista toiminnasta poikkeavin toimenpitein ja järjestelyin. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi tilapäisasennuksista, tilapäisistä toimitiloista, ylimääräisistä muutoista, ylimääräisistä alihankinnoista, ylitöistä tai poikkeavasta kuljetusmuodosta aiheutuneet kulut.

Edellä mainitut käsitteet liikevaihto, materiaali- ja palvelukulut sekä henkilöstökulut on määritetty kirjanpitoasetuksessa.

Fennia korvaa menetettyä katetta ja aiheutuneita ylimääräisiä kuluja enintään vakuutetulta keskeytysajalta. Keskeytysaika on esinevahingon tai tapaturman sattumisesta alkava yhtenäinen ajanjakso.

Vahinko korvataan kuitenkin enintään rajatulta keskeytysajalta, jos esinevahingossa tuhoutuneen omaisuuden korjaus tai jälleenhankinta viivästyy vakuutuksenottajasta johtuvasta syystä, puutteellisen omaisuusvakuutuksen vuoksi tai siitä syystä, että rakennuksen korjaaminen tai uudelleen rakentaminen edellyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua poikkeamista. Rajatulla keskeytysajalla tarkoitetaan aikaa, joka olisi kulunut vahingoittuneen omaisuuden tai toimitilan ennalleen saattamiseen tehokkaita korjaus- tai jälleenhankintatapoja käyttäen.

Atk-tietojen, -tiedostojen ja -ohjelmien tuhoutumisesta aiheutuneessa liiketoiminnan keskeytyksessä keskeytysaika on esinevahingon tapahtumisesta alkava, enintään 14 vuorokauden mittainen, yhtenäinen ajanjakso.

Epidemiasta aiheutuneessa liiketoiminnan keskeytyksessä keskeytysaika alkaa siitä, kun viranomainen antaa toimintaa rajoittavan määräyksen ja päättyy viimeistään 14 vuorokautta sen jälkeen, kun toiminnanrajoitus poistetaan.

Keskeytysvakuutuksella varaudutaan mahdolliseen liiketoiminnan keskeytykseen tulevaisuudessa. Tämän vuoksi keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärissä tulee ottaa huomioon liiketoiminnan kehitys niin, että vakuutusmäärät vastaavat sitä liiketoiminnan laajuutta, joka olisi tulevaisuudessa olevana keskeytysaikana toteutunut, jos keskeytystä ei olisi tapahtunut.

Keskeytysvahingon määrä arvioidaan liikevaihdon vähenemisen perusteella. Katemenetyksen määräksi lasketaan enintään niin suuri osa katteen vakuutusmäärästä, kuin liikevaihdon väheneminen keskeytysaikana on siitä liikevaihdosta, joka olisi keskeytysaikana toteutunut ilman keskeytyksen aiheuttaneen esinevahingon tai tapaturman sattumista. Kun arvioidaan liikevaihdon ja kateosuuden määrää, käytetään perusteena edellisten tilikausien toteutuneita arvoja ja otetaan huomioon todettavissa ollut liiketoiminnan kehitys.

Omaisuuskeskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytys, joka aiheutuu yrityksen omassa liiketoiminnassaan käyttämälle irtaimelle omaisuudelle ja toimitilalle sattuneen esinevahingon suoranaisena seurauksena. Korvauksen edellytyksenä on, että kyseinen irtain omaisuus on vakuutettu keskeytyksen varalta ja keskeytys on suoranainen seuraus sellaisesta esinevahingosta, joka korvataan keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella.

Jos keskeytysvakuutus kattaa yrityksen koko omaisuuden, sitä nimitetään yrityskeskeytysvakuutukseksi. Ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle tapahtuneesta esinevahingosta aiheutunut keskeytys korvataan yrityskeskeytysvakuutuksesta vain, jos esinevahinko on sattunut vakuutuksenottajan keskeytysvakuutetuksi merkittyyn vaihto-omaisuuteen kuuluvalle ajoneuvolle, kulkuvälineelle tai moottorityökoneelle. Muulle ajoneuvolle, kulkuvälineelle ja moottorityökoneelle sattuneesta esinevahingosta aiheutuvia keskeytysvahinkoja korvataan ajoneuvovakuutukseen liitettävästä keskeytysvakuutuksesta.

Jos liiketoiminta keskeytyy kiinteän toimipaikan ulkopuolella sattuneen esinevahingon vuoksi, korvataan liiketoiminnan keskeytymisestä vakuutusehtojen mukaan laskettu korvaus, kuitenkin enintään 100 000 euroa.

Keskeytysvakuutus voidaan valita myös siten, että joidenkin, liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeiden koneiden keskeytysvakuutusturva on laajempi kuin muun omaisuuden turva.

ESIMERKKI KORVAUKSESTA

Yrityksellä on yrityskeskeytysvakuutus palon, räjähdyksen, myrskyn, murron, vesijohtovuodon ja vuodon varalta ja lisäksi rikkokeskeytysvakuutukset nimettyjen koneiden rikkoutumisen varalta. Keskeytysvakuutusten kohteena on keskeytysvakuutuskate.

Yksi nimetyistä rikkokeskeytysvakuutetuista koneista rikkoutui ukonilmasta aiheutuneen ylijännitteen vuoksi. Rikkoutuminen keskeytti yrityksen toiminnan osittain niin, että kaikkia toimituksia ei pystytty hoitamaan, jolloin liikevaihto väheni ja yritys menetti keskeytysvakuutuskatetta.

Korvasimme keskeytysvakuutuskatteen menetyksen rikkokeskeytysvakuutuksen perusteella. Korvauksessa otimme huomioon vakuutuksenottajan valitseman omavastuun. Rikkoutumisen seurauksena syntynyttä keskeytystä ei olisi korvattu Yrityskeskeytysvakuutuksesta (palo, räjähdys, myrsky, murto, vesijohtovuoto ja vuoto).

RAJOITUKSIA

Omaisuuskeskeytysvakuutuksesta ei korvata

 • koneelle, laitteelle, laitteistolle tai järjestelmälle sattuneesta esinevahingosta aiheutunutta keskeytystä, jos esinevahinko on sattunut ennen kuin kone, laite, laitteisto tai järjestelmä on otettu asennuksen ja koekäytön jälkeen normaaliin käyttöön

 • koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän rikkoutumisesta aiheutunutta keskeytystä, jos tällaisen koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän esinevahinkoa ei esinevahingon määrää laskettaessa tehtävän ikävähennyksen vuoksi korvata lainkaan.

Omaisuuskeskeytysvakuutusten korotettu omavastuu

Jos keskeytys on aiheutunut koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän rikkoutumisesta ja tällaisen koneen, laitteen, laitteiston tai järjestelmän esinevahingon määrää laskettaessa on tehty yli 50 prosentin ikävähennys, korotetaan keskeytysvakuutuksen omavastuu kaksinkertaiseksi.

Riippuvuuskeskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytys, joka aiheutuu nimetyn liikekumppanin toiminnassaan käyttämälle irtaimelle omaisuudelle ja toimitilalle sattuneen esinevahingon suoranaisena seurauksena. Korvauksen edellytyksenä on, että keskeytys on suoranainen seuraus sellaisesta esinevahingosta, joka korvattaisiin keskeytysvakuutukseen liitettyjen omaisuusvakuutusehtojen perusteella.

Liikekumppani voi olla vakuutuksenottajaan suorassa liikesuhteessa oleva tavarantoimittaja, alihankkija tai asiakas. Riippuvuus sähkön, kaasun, lämmön tai veden toimittajasta sisältyy riippuvuuskeskeytysvakuutukseen vain, kun siitä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.

ESIMERKKI KORVAUKSESTA

Yrityksen alihankkijan toimitilat tuhoutuivat tulipalossa. Palon vuoksi yritys ei saanut alihankkijalta omalle toiminnalleen tärkeitä komponentteja, joten sen omat toimitukset estyivät, liikevaihto väheni ja yritys menetti keskeytysvakuutuskatetta.

Yritys oli vakuuttanut keskeytysvakuutuskatteensa riippuvuuskeskeytysvakuutuksella kyseisen alihankkijan palon varalta. Korvasimme keskeytysvakuutuskatteen menetyksen riippuvuuskeskeytysvakuutuksen perusteella. Korvauksessa otimme huomioon vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

Tapaturmakeskeytysvakuutuksesta korvataan keskeytys, joka aiheutuu nimetyn keskeytysvakuutetun henkilön tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden suoranaisena seurauksena. Korvauksen edellytyksenä on, että keskeytys on suoranainen seuraus Suomessa tehdyn työn työpanoksen menettämisestä. Työpanoksen menettämisen aiheuttava tapaturma voi sattua kaikkialla maailmassa. Keskeytysvakuutetun henkilön on kuuluttava vakuutuksenottajan vakituiseen henkilöstöön.

Keskeytyskorvaukseen oikeuttava tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu keskeytysvakuutetun henkilön tahtomatta. Tapaturmana pidetään myös keskeytysvakuutetun henkilön tahtomatta sattunutta hukkumista, lämpöhalvausta, auringonpistosta, paleltumista, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunutta vammautumista, kaasumyrkytystä, erehdyksessä nautitun aineen aiheuttamaa myrkytystä sekä yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunutta lihaksen tai jänteen kipeytymistä, johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vuorokauden kuluessa kipeytymisestä.

RAJOITUKSIA

Vakuutuksesta ei korvata keskeytystä, jos sen aiheuttanut tapaturma on sattunut ammattimaisessa urheilussa tai siihen liittyvissä harjoituksissa. Ammattimaisella urheilulla tarkoitetaan urheilua, josta vakuutettu saa palkkaa tai palkkaan verrattavia etuja tai korvauksia. Vakuutuksesta ei myöskään korvata keskeytysvahinkoa, jos sen aiheuttanut tapaturma on sattunut seuraavissa urheilulajeissa tai harrastuksissa:

 • vapaaottelu, amerikkalainen jalkapallo, australialainen jalkapallo ja rugby

 • laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella

 • vuori-, jää- ja kalliokiipeily sekä seinäkiipeily, jos seinäkiipeilyssä ei käytetä putoamisen estäviä turvalaitteita

 • omatoimiset, ilman ammattiopasta tehtävät vaellukset jäätiköillä tai yli 3 000 metrin korkeudessa

 • omatoimiset, ilman ammattiopasta Pohjoismaiden ulkopuolella tehtävät vaellukset aavikolla tai viidakossa.

ESIMERKKI KORVAUKSESTA

Yrityksen työntekijä kaatui työmatkalla ja loukkasi jalkansa. Hän joutui olemaan poissa töistä kahden kuukauden ajan.

Työntekijälle saatiin palkattua sijainen työkyvyttömyyden ajaksi, joten yrityksen liikevaihto säilyi normaalilla tasolla.

Tapaturmakeskeytysvakuutuksesta korvasimme sijaisen palkkaamisesta aiheutuneet ylimääräiset kulut. Ylimääräisiä kuluja laskettaessa otettiin huomioon yritykselle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettu korvaus. Jos sijaista ei olisi onnistuttu palkkaamaan ja yrityksen liikevaihto olisi vähentynyt, olisimme korvanneet yritykselle aiheutuneen katemenetyksen.

Korvauksen määrää laskettaessa otamme huomioon vakuutuksenottajan valitseman omavastuun.

Yritys voi joutua vahingonkorvausvastuuseen toiminnastaan tai tuotteistaan aiheutuneista vahingoista. Voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvastuu voidaan osittain kattaa vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutuksessa korvaus perustuu aina voimassa olevaan oikeuteen ja vakuutusehtoihin.

Tässä tuote-esitteessä kerrotaan toiminnan vastuuvakuutuksesta, tuotevastuuvakuutuksesta ja varallisuusvastuuvakuutuksesta. Joillekin toimialoille tyypilliset vahingonkorvausriskit on vakuutettava erillisellä vakuutuksella, kuten konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksella, IT yrityksen vastuuvakuutuksella tai toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutuksella. Näistä vakuutuksista kerrotaan erillisissä tuote-esitteissä.

Kun vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin, selvitämme aina ensin yrityksesi korvausvastuun. Sen selvittämiseksi neuvottelemme vahinkoa kärsineen kanssa ja tarvittaessa käytämme eri alojen asiantuntijoiden palveluita. Jos vahinko on sellainen, josta yrityksesi voimassaolevan oikeuden mukaan on vastuussa ja se vakuutusehtojen mukaan kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiriin, maksamme korvauksen suoraan vahingonkärsineelle.

Jos korvausvastuusta tai korvauksen määrästä tulee riitaa, hoidamme myös mahdollisen oikeudenkäynnin.

Korvausvastuun selvityskulut sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut korvataan vakuutusmäärän puitteissa, kun vahinko kuuluu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin ja ylittää omavastuun.

Voimassaolevan oikeuden mukaan vakuutuksenottajan korvausvastuu määräytyy vahingoittuneen esineen käyvän arvon tai vahingon todellisten kustannusten mukaan. Koska vakuutuksenottaja itse ei ole voimassaolevan oikeuden mukaan velvollinen korvaamaan vahinkoa kärsineelle enempää, maksetaan myös vastuuvakuutuskorvaus aina käyvän arvon mukaan.

Jos vakuutusmaksun perusteena oleva tunnusluku on ilmoitettu Fennialle todellista pienempänä, on kyseessä alivakuutus. Vakuutuksesta korvataan tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin ilmoitetun tunnusluvun ja todellisen tunnusluvun välinen suhde osoittaa.

Vakuutuskorvausta on haettava Fenniasta kirjallisesti vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimukseen rinnastetaan ilmoitus vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen. Vastuuvakuutuksesta vahinkoilmoituksen voi tehdä ainoastaan vakuutuksenottaja (ei vahinkoa kärsinyt).

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Joissakin vahinkotyypeissä on korotettu omavastuu.

Esimerkiksi tulityöstä, vedeneristystyöstä tai kattotyön yhteydessä sadevedestä aiheutuneessa vahingossa sekä maankaivu- ja maansiirtotyössä aiheutuneessa vahingossa omavastuu on 10 prosenttia vahingon määrästä, vähintään 2 000 euroa (tai tätä suurempi omavastuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai mainittu vastuuvakuutuksen erityisehdoissa).

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos vahingot todetaan eri kausina, niiden katsotaan kohdistuneen siihen kauteen, jolloin ensimmäinen vahinko todettiin.

ESIMERKKEJÄ KORVAUKSISTA

 1. Kauppiaan alakertaan johtava portaikko oli jäänyt asianmukaisesti suojaamatta. Asiakas putosi portaisiin ja loukkaantui pahasti. Maksoimme kauppiaan toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella loukkaantumisesta aiheutuneet kulut ja korvauksen ansionmenetyksestä omavastuulla vähennettynä.

 2. Kaapelikartasta ilmeni, missä työmaa-alueen kaapelit sijaitsevat. Vakuutuksenottajamme kaivoi tästä huolimatta erehdyksessä kaapelin poikki. Korvasimme kaapelin katkeamisesta aiheutuneen vahingon omavastuulla vähennettynä (kaapelivahingoissa on 10 tai 25 prosentin omavastuu tai vakuutuskirjaan merkitty, korkeampi omavastuu).

RAJOITUKSIA

Toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu. Jäljempänä on esimerkkejä tärkeimmistä korvausrajoituksista. Esimerkkejä ei voi yleistää. Kussakin yksittäisessä tapauksessa myös vahinkotapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.

Toiminnan vastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • vahinkoja omaisuudelle, joka oli vakuutuksenottajan

  • hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä

  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai vakuutuksenottajan huolehdittavana muulla tavoin

 • sellaisia taloudellisia vahinkoja, jotka eivät ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon eli puhdasta varallisuusvahinkoa

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta eli sellaista korvausvastuuta, jota vakuutuksenottajalla ei olisi ilman mainittua sopimusta

 • virheellisen työn tuloksen korjaamista

 • hitaasti syntyneitä kosteusvahinkoja (vaikka vahinkoseuraamus ilmenisi äkillisesti)

 • hitaita ympäristövahinkoja tai ympäristövahinkoon liittyvä viranomaiskuluja. Jotta ympäristövahinko voisi olla korvattava, täytyy vakuutuksenottajan tietää pilaantumisesta, päästöstä tai häiriöstä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja vaatia Fennialta korvausta kirjallisesti 60 vuorokauden kuluessa sen alkamisesta

 • joitakin erityisvahinkoja, kuten ilmailuun tai asbestiin liittyviä vahinkoja.

ESIMERKKEJÄ KORVAUSRAJOITUKSISTA

Hallussa, lainassa tai muutoin hyödyksi käytettävänä oleva omaisuus

Yritys lainasi naapuriyrityksen trukin ja nosti sillä omia tuotantokoneitaan pois remontin alta. Trukki putosi lastaussillalta alas ja vaurioitui. Koska trukki oli lainattu ja sitä käytettiin omaksi hyödyksi, vahinkoa ei korvattu toiminnan vastuuvakuutuksesta. (Yrityksen hyödykseen käyttämä vieras omaisuus jää aina korvauspiirin ulkopuolelle.)

Valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä oleva omaisuus

Sähköurakointiliike oli luvannut hoitaa urakkansa yhteydessä asiakkaansa prosessikoneen sähkömoottorikytkennät. Asentajan kytkentävirheen vuoksi sähkömoottori paloi. Vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta, koska se oli sattunut sähköurakointiliikkeen työn kohteena olleelle sähkömoottorille. Sen sijaan, jos tulipalo olisi levinnyt esimerkiksi asiakkaan rakennukseen, olisi tulipalon kustannukset korvattu vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaisesti.

Virheellisen työn tuloksen korjaaminen

LVI-liikkeen työntekijät asensivat rakenteilla olevaan taloon putkiston. Myöhemmin havaittiin, että tiivisteet olivat osittain jääneet pois. Virheen korjaamiseksi rakenteita jouduttiin purkamaan ja tästä aiheutui kuluja. Koska kyse oli pelkästään virheellisen työn korjauksesta, kuluja ei korvattu vastuuvakuutuksesta. Jos tiivisteiden poisjääminen olisi aiheuttanut hitaasti kosteusvahinkoa, ei tuota hitaasti aiheutunutta vahinkoa olisi myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta, vaikka vahinkoseuraus sinänsä olisi ilmennyt äkillisesti.

ESIMERKKEJÄ SUOJELUOHJEISTA

Maankaivu- ja maansiirtotyöt

Vakuutuksenottajan tulee ennen työhön ryhtymistä hankkia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijalta ja ottaa niiden sijainti huomioon työn suorittamisessa.

Kun vahinko koskee maahan upotettua kaapelia tai putkea, Fennialle on toimitettava kaapelin tai putken haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta oli toimitettu tai paikka maastossa oli näytetty ennen työhön ryhtymistä, ja että kaapelin tai putken haltijan kaivutyölle asettamia varomääräyksiä on kaivutyössä noudatettu.

Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta toiselle aiheutuneita, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todettuja henkilöja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Vakuutetut tuotteet on merkitty vakuutuskirjaan.

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Yhden vakuutuskauden aikana todetusta vahingoista maksetaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos vahingot todetaan eri kausina, niiden katsotaan kohdistuneen siihen kauteen, jolloin ensimmäinen vahinko todettiin.

ESIMERKKEJÄ KORVAUKSISTA

 1. Aamutakin kankaan punainen väri ei värjäysvirheen vuoksi kestänyt. Monet käyttäjät vaativat valmistajalta korvausta huonekaluista, jotka kangas oli värjännyt. Valmistajalla oli tuotevastuuvakuutus, jonka perusteella maksoimme huonekalujen puhdistuskulut omavastuulla vähennettynä.

 2. Keittiötikkaat sortuivat ikkunanpesijän alta, ja ikkunanpesijä loukkaantui vaikeasti. Putoamisen syyksi todettiin keittiötikkaiden valmistusvirhe. Tikkaiden valmistajan tuotevastuuvakuutuksen perusteella maksoimme loukkaantumisesta aiheutuneet kulut ja ansionmenetykset omavastuulla vähennettynä.

RAJOITUKSIA

Tuotevastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu. Jäljempänä on esimerkkejä tärkeimmistä korvausrajoituksista. Esimerkkejä ei voi yleistää. Kussakin yksittäisessä tapauksessa myös vahinkotapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.

Tuotevastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle tuotteelle itselleen

 • tuotteen takaisinvedosta aiheutuvia kuluja, kuten reklamaatiosta, palauttamisesta, korjaamisesta, vaihdosta tai markkinoilta poistamisesta aiheutuvia kuluja

 • vahinkoa, joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen virheellisyys

 • vahinkoa, joka aiheutuu tuotteen puutteellisesta suoritus- tai toimintakyvystä tai, että sillä ei ole luvattua vaikutusta

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta eli sellaista korvausvastuuta, jota vakuutuksenottajalla ei olisi ilman mainittua sitoumusta

 • puhdasta taloudellista vahinkoa eli esine- tai henkilövahinkoon liittymätöntä taloudellista vahinkoa

 • hitaita ympäristövahinkoja tai ympäristövahinkoon liittyvä viranomaiskuluja. Jotta ympäristövahinko voisi olla korvattava, täytyy vakuutuksenottajan tietää pilaantumisesta, päästöstä tai häiriöstä viimeistään 6 kuukauden kuluttua sen alkamisesta ja vaatia Fennialta korvausta kirjallisesti vuoden kuluessa sen alkamisesta.

ESIMERKKEJÄ KORVAUSRAJOITUKSISTA

Tuotteen itsensä vahingoittuminen tai markkinoilta poisto

Valmistaja oli myynyt viallisen pesukoneen, jonka vaihdosta asennuksineen aiheutui ostajalle kuluja. Koska kulut olivat virheellisen tuotteen vaihtokuluja, niitä ei korvattu tuotevastuuvakuutuksesta.

Tuotevastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajan liikkeelle laskemalle tuotteelle itselleen. Tuotevastuuvakuutuksesta ei myöskään korvata

 • tällaisesta tuotteen vahingoittumisesta aiheutuvaa välillistä vahinkoa

 • tuotteen reklamaatiosta, palautuksesta, korjauksesta, vaihdosta tai markkinoilta poistosta aiheutuneita kuluja, ellei kyseessä ole välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakulut.

Tuotevastuu tarkoittaa vastuuta vahingosta, jonka tuote aiheuttaa sen käyttäjälle. Tuotevastuun piiriin ei sisälly itse viallinen tuote. Myyjän vastuuta virheellisestä tuotteesta, eli virhevastuuta, säännellään mm. kuluttajansuoja- tai kauppalaissa.

Luovutetun tuotteen virheellisyyden korjaus

Tuotantokoneen valmistaja oli suunnitteluvaiheessa unohtanut koneesta osan säätölaitteista. Tämä aiheutti sen, että ostajatehdas ei voinut käyttää konetta tarkoitetulla tavalla ja teholla. Jotta kone saatiin alkuperäisen tavoitteen mukaiseen kuntoon, se teetti paljon työtä ja tuli kalliiksi molemmille osapuolille.

Koska itse viasta ei aiheutunut henkilö- tai esinevahinkoja – vaan kyse oli luovutetun tuotteen korjauksesta, kuluja ei korvattu tuotevastuuvakuutuksesta.

Yksinomaan sopimukseen, lupaukseen tai takuuseen perustuva vastuu

Lämmönvaihtimen valmistaja oli tuotteen myydessään luvannut sen vaihtavan tietyn määrän lämpöä tiettynä aikana. Sopimuksessa valmistaja oli sitoutunut siihen, että jos teho jää alle luvatun, se korvaa ostajalle aiheutuneista haitoista 10 000 euroa.

Kun teho jäi huomattavasti alle luvatun, valmistaja joutui sopimuksen mukaan korvaamaan ostajalle lupaamansa määrän. Valmistajan ostajalle maksamaa vahingonkorvausta ei korvattu tuotevastuuvakuutuksesta, koska korvausvelvollisuus perustui yksinomaan valmistajan kanssa tehtyyn sopimukseen.

Tuotteelta puuttuu luvattu suoritus- tai toimintakyky

Vakuutuksenottajan valmistama jäljityslaite ei toiminut. Koira, johon laite oli kytketty, katosi. Tuotevastuuvakuutuksesta ei korvattu koiran katoamisvahinkoa, joka johtui laitteen toimimattomuudesta.

Hitaasti syntyneet ympäristövahingot

Vakuutuksenottajan valmistaman öljysäiliön hitsaussauma vuosi niin, että ympäristöön tihkui pikku hiljaa öljyä. Ympäristön pilaantumisvahinkoa ei korvattu tuotevastuuvakuutuksesta.

Varallisuusvastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka yritykselle lain mukaan voi aiheutua sen toimialaan kuuluvasta toiminnasta. Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti sellaisia vakuutuksenottajan toiminnassa aiheutettuja varallisuusvahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa joko sopimuksen perusteella toimeksiantajalleen, tai vakuutettua toimintaa koskevan lainsäädännön nimenomaisen määräyksen perusteella muulle henkilölle.

Varallisuusvahingoilla tarkoitetaan toiselle aiheutettua taloudellista tappiota, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilö- tai esinevahinkoon. Esimerkiksi tilitoimisto voi kirjanpitovirheellään aiheuttaa asiakkaalleen taloudellista vahinkoa.

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu

Vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja omavastuu on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärä on Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Yhden vakuutuskauden aikana todetusta vahingoista maksetaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena.

Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on aiheutettu.

ESIMERKKEJÄ KORVAUKSISTA

 1. Tilitoimisto hoiti asiakkaan kirjanpidon ja kirjasi erehdyksessä asiakkaan kalustohankinnan kahteen kertaan. Tästä syystä asiakas hyödynsi arvonlisäedun kahteen kertaan. Virheestä aiheutuneet asiakkaan veronkorotukset ja -lisäykset korvasimme tilitoimiston varallisuusvastuuvakuutuksen perusteella omavastuulla vähennettynä.

 2. Kiinteistönvälittäjän laatimassa osakehuoneiston myyntiesitteessä oli kaupan kohteena olevan huoneiston pinta-ala ilmoitettu väärin. Todellinen pinta-ala oli isännöitsijätodistuksen mukaan 10 m2 pienempi, kuin esitteessä mainittu pinta-ala. Virheen seurauksena asunnon ostaja katsoi maksaneensa liian korkean kauppahinnan. Korvasimme kiinteistönvälittäjän varallisuusvastuuvakuutuksesta ostajan kärsimän varallisuusvahingon omavastuulla vähennettynä.

RAJOITUKSIA

Varallisuusvastuuvakuutuksen korvauspiiri on aina suppeampi kuin yrityksen korvausvastuu. Jäljempänä on esimerkkejä tärkeimmistä korvausrajoituksista. Esimerkkejä ei voi yleistää. Kussakin yksittäisessä tapauksessa myös vahinkotapahtuman olosuhteet vaikuttavat ratkaisuun.

Varallisuusvastuuvakuutuksesta ei korvata esimerkiksi

 • toimeksiantosopimukseen perustuvan työn tuloksen korjaamiseksi tehtyä työtä tai työn uudelleen tekemistä siinäkään tapauksessa, että tuollaisen työn tekee joku muu kuin vakuutuksenottaja

 • tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa

 • vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle tai tällaiseen rinnastettavalle henkilölle taikka osakaskumppanille aiheutettua vahinkoa

 • henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellaiseen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa. Esinevahingoksi katsotaan muun muassa käteisen rahan, arvopapereiden, käyttämättömien postimerkkien, kuponkien, palveluseteleiden ja vastaavien saamistodistuksien tuhoutuminen, vaurioituminen tai hukkaan joutuminen

 • laskuvirhettä maksuvälineitä vastaanotettaessa, käytettäessä tai luovutettaessa

 • yksinomaan sopimukseen perustuvaa korvausvastuuta eli sellaista korvausvastuuta, jota vakuutuksenottajalla ei olisi ilman mainittua sopimusta

 • toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuta

 • suunnittelu- ja konsultointipalveluissa aiheutettua vahinkoa

 • vahinkoa, joka on aiheutunut toimeksiantosopimuksen purkamisesta tai siitä, että vakuutuksenottajan toimitus viivästyy sopimuksenmukaisesta toimituspäivämäärästä.

ESIMERKKEJÄ KORVAUSRAJOITUKSISTA

Työn tuloksen korjaaminen

Tilitoimisto hoiti yrityksen kirjanpidon virheellisesti. Emme korvanneet yrityksen varallisuusvastuuvakuutuksen perusteella kirjanpidon korjaamiskuluja, vaikka työn tekikin toinen tilitoimisto.

Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu vahinko

Kiinteistönvälittäjä ei ollut kertonut ostajalleennen kaupan päättämistä, että yhdessä kiinteistöön kuuluvassa rakennuksessa oli ollut lattiasienen aiheuttamia vahinkoja, ja että talon edellinen ostaja oli tuomioistuimen päätöksellä muutamaa kuukautta aikaisemmin purkanut kaupan tästä syystä.

Emme korvanneet jälkimmäiselle ostajalle aiheutunutta taloudellista vahinkoa kiinteistönvälittäjän varallisuusvastuuvakuutuksesta, koska kiinteistönvälittäjä oli aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudellaan.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle lakimiehen käytöstä riita- ja rikosasioissa sekä riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun asia liittyy vakuutettuun toimintaan. Vakuutettu toiminta on merkitty vakuutuskirjaan.

Yrityksen oikeusturvavakuutuksessa yritys on sekä vakuutuksenottaja että vakuutettu. Yrityksen lisäksi vakuutettuja ovat myös

 • yrityksen palveluksessa olevat henkilöt

 • yrityksen työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista yritys on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuskirjassa mainittu oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on korvauksen yläraja, ts. yhdestä vakuutustapahtumasta maksettava enimmäiskorvaus. Useammasta kuin yhdestä vakuutustapahtumasta maksetaan saman kalenterivuoden aikana vakuutusmäärän suuruinen korvaus yhteensä enintään kaksi kertaa.

Oikeusturvavakuutus on yleensä voimassa Suomessa. Eri sopimuksesta voimassaoloalueeksi voidaan sopia myös Eurooppa – IVY:n maita lukuun ottamatta, jolloin myös omavastuu muuttuu. Sovittu voimassaoloalue mainitaan aina vakuutuskirjassa.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia asianajokuluista, ellei muuta ole erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen minimiomavastuu.

Vakuutusmaksu lasketaan toimialan riskin ja yrityksen maksamien palkkojen mukaan. Myös vakuutuksen laajuus vaikuttaa maksuun.

Vakuutuskirjaan merkityn voimassaoloalueen ollessa Suomi, vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutuskirjaan merkityn voimassaoloalueen ollessa Suomea laajempi, vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käsiteltäviksi Suomen käräjäoikeutta vastaavassa voimassaoloalueen yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Kun oikeus korvaukseen on selvitetty, annamme tarkat ohjeet oikeusturvaedun käytöstä.

Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen aiheutuneet kulut korvataan, jos vakuutetulla on muutoksenhakuun korkeimman oikeuden lupa. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita, oikeusturvaedun voi saada myös asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos vakuutuksen voimassaoloaluetta on laajennettu, oikeusturvaedun voi saada myös ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavissa riidoissa, jotka olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden tai sitä vastaavan alioikeuden käsiteltäväksi vakuutuksen voimassaoloalueella.

Oikeusturvaetua ei voi saada asioissa, joita käsitellään

 • yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai muissa erikoistuomioistuimissa (esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa)

 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

Jos vakuutettu voittaa jutun ja saa perityksi kuluja maksuvelvolliselta, vähennämme kulut siltä osin vakuutuskorvauksesta. Jos vastapuoli ei kykene maksamaan tai korvaus muusta syystä viivästyy, oikeus kulukorvaukseen siirtyy meille maksamamme korvauksen määrään asti.

Oikeusturvavakuutuksen perusteella maksetaan asiamiehen kohtuullinen palkkio ja hänen välttämättömät kulunsa, kun ne ovat aiheutuneet korvattavasta vakuutustapahtumasta. Riita asioissa, joissa riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on määräajoin toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Kaikissa asioissa korvattavien kulujen määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen. Vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä vakuutuksesta ei korvata.

Välimiesmenettelyssä maksetaan asiamiehen käytöstä ja todistelusta aiheutuneet kulut välimiesten palkkioita lukuun ottamatta. Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tai saamaan palautuksena asianajo- tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, vähennetään korvauksesta kuluihin sisältyvä arvonlisävero.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun yksilöity vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on

 • vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään

 • asianomistajan nostama syyte vakuutettua vastaan tai syytteen jatkaminen, kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asianomistaja on ilmoittanut kirjallisesti tuomioistuimelle syytteen ajamisesta sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on sen peruuttanut.

Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Oikeusturvavakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut, kun siitä sovitaan erikseen ja se mainitaan vakuutuskirjassa. Jos tämä laajennus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, sovelletaan laajennukseen edellä mainittuja sääntöjä.

ESIMERKKEJÄ KORVAUKSISTA

 1. Yritys irtisanoi työtehtäviään jatkuvasti laiminlyöneen työntekijän. Työntekijä ei hyväksynyt irtisanomistaan ja vaati työnantajalta sen vuoksi käräjäoikeudessa vahingonkorvausta. Maksoimme yritykselle asianajajan veloittamat kulut sekä todistelusta aiheutuneet kulut omavastuulla vähennettynä.

 2. Ostaja (kuluttaja) väitti yrityksen tuotetta virheelliseksi ja vaati kauppaa purettavaksi. Yritys piti tuotetta virheettömänä. Ostaja valitsi kotivakuutukseensa liittyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella asiamiehekseen asianajajan. Yritys palkkasi oikeusturvavakuutuksensa perusteella asianajajan, joka sai riidan sovituksi. Maksoimme yritykselle asianajajan veloittamat kulut omavastuulla vähennettynä.

Tapahtumia ja kuluja, joita oikeusturvavakuutuksesta ei korvata

Vakuutusturva on vakuutetun toiminnan oikeudenkäyntiriskeihin nähden laaja, vaikka oikeusturvaedun käyttöä ja kulujen korvaamista onkin rajoitettu.

Rajoituksilla pyritään säilyttämään vakuutusmaksut kohtuullisina ja estämään mm. riitojen pitkittymistä, asianajokuluihinsa nähden kohtuutonta riitelyä vähäisissä asioissa ja riitelyä vakuutettujen kesken.

Oikeudenkäynneissä pääsääntö on, että hävinnyt osapuoli vastaa voittaneen kuluista. Tämä on hyvä ottaa huomioon riitojen sovinnollista ratkaisua harkittaessa, sillä oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, ellei siitä ole erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa.

Oikeusturvavakuutuksesta ei myöskään korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät

 • yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai yrityksen yhtiöosuuden luovutukseen

 • vakuutetulle esitettyyn, sellaiseen tekoon perustuvaan korvausvaatimukseen, josta hänet on tuomittu rangaistukseen

 • konkurssiin, yrityksen saneeraukseen, yksityisen henkilön velkajärjestelyyn tai maatalouden harjoittajan vapaaehtoiseen velkajärjestelyyn

 • ulosottoon

 • patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen

 • virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamaan syytteeseen.

Vakuutuksen perusteella ei myöskään makseta

 • vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja (vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut korvataan, jos siitä on erikseen sovittu ja mainittu vakuutuskirjassa)

 • tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja

 • oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen hankintakuluja

 • rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekoon tai rikosasian esitutkintaan liittyviä muita kuluja

 • välimiehen tai sovittelijan palkkiota ja kuluja.

Tarkista ajantasaiset toimintaohjeet osoitteesta fennia.fi, mistä löydät sujuvimman tavan ilmoittaa vahingosta ja hakea korvausta. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian.

Vakuutuskorvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, on korvausvaatimus esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvausvaatimuksen esittämiseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksenhakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingon aiheuttaneen henkilöllisyys. Jos kyseessä on rangaistava teko, ilmoita siitä heti poliisille ja vaadi oikeudessa rikoksentekijälle rangaistusta.

Jos olet tyytymätön Fennian korvauspäätökseen

Korvauspäätöksessä on ohjeet siitä, miten voit menetellä, jos olet tyytymätön korvauspäätökseemme. Ratkaisusuosituksia riita-asioihin antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fine.fi. Kuluttajana voit myös pyytää lausuntoa kuluttajariitalautakunnalta www.kuluttajariita.fi.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Fennia-konsernin yhtiöt: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia sekä Fennia-palvelu Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6

PL 103

00101 Helsinki

Puhelin +358 10 831 51

finanssivalvonta@finanssi-
valvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

Kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovel-vollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet