Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko - tuote-esite
Harraste- ja museoajoneuvokaskon esite

ylimääränen: Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko - tuote-esite

Voimassa 17.3.2024 alkaen

Kerromme tässä tuote-esitteessä Fennian ajoneuvovakuutusten sisällöstä, tärkeimmistä rajoituksista ja korvausperiaatteista sekä vakuutuksenottajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen ovat vakuutusehdoissa. Liikennevakuutus on lakisääteinen ja Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko koostuu vapaaehtoisista vakuutuksista.

Vakuutus ei ole voimassa eikä siitä korvata vahinkoa, jos vakuutusturvan myöntäminen tai korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.


Liikennevakuutuslain mukaan kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus, joka korvaa henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot.

Yksityiskohtaisemmat tiedot vakuutuksen laajuudesta ja eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista ovat liikennevakuutuslaissa, vakuutussopimuslaissa ja Fennian liikennevakuutusehdoissa.

Moottoriajoneuvo on tarkoitettu kulkemaan mekaanisella voimalla maata, mutta ei raiteita pitkin. Moottoriajoneuvona pidetään myös kytkettyä tai irrallista perävaunua.

Liikennevakuutuslaissa on erikseen mainittu ne ajoneuvot, joita ei tarvitse vakuuttaa liikennevakuutuksella. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkuupuimurit ja muut sadonkorjuulaitteet. Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamista liikennevahingoista voi hakea korvausta Liikennevakuutuskeskukselta. Muun niiden käyttöön liittyvän vahingonkorvallisuuden varalta voit ottaa vastuuvakuutuksen.

Moottoriajoneuvo on liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä ja tarvitsee liikennevakuutuksen myös silloin, kun sitä käytetään esimerkiksi yksityisellä tiellä, piha-alueella tai jäällä.

Liikennevakuutus korvaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Maksamme korvaukset liikennevakuutuslain ja sen perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti. Korvaus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) 5. luvun §:ien 2, 2a–2d, 3, 4, 4a, 4b, 5, 7 ja 8 sekä 7. luvun 3 §:n mukaan.

Lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella korvataan sellaiset ajoneuvossa mukana olleille aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka ovat aiheutuneet moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Jos moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko on kohdistunut toiseen moottoriajoneuvoon tai raideliikenneajoneuvoon, vahinko korvataan ensiksi mainitun ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella vain, jos vahinko on aiheutunut sen

 • omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta (huolimattomuudesta)

 • liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista

 • puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.

Liikennevakuutus ei korvaa omalle ajoneuvolle, siihen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle taikka näissä oleville tavaroille tai kuormalle aiheutuneita vahinkoja.

Tutustu ensin liikennevakuutukseen. Sen jälkeen osaat paremmin arvioida ajoneuvosi vapaaehtoisen turvan tarpeen.

Korvattavat henkilövahingot

Henkilövahinkoina korvataan sairaanhoitokulut ja vahingosta aiheutuneet muut kulut. Fennialla on pääsääntöisesti oikeus valita hoitolaitos, jossa hoito annetaan.

Lisäksi maksetaan korvausta

 • ansiomenetyksestä

 • kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta.

Vahingonkärsineellä saattaa olla oikeus myös liikennevakuutuksen hoitotukeen, vaatelisään tai kuntoutukseen. Hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kulut korvataan kohtuulliseen määrään asti. Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta liikennevakuutuksen korvaus sovitetaan yhteen muiden lakisääteisten korvausten kanssa.

Korvattavat omaisuusvahingot

Ajoneuvon korjauskulut tai sen lunastus

Moottoriajoneuvon vaurioitumisesta on sen omistajalla oikeus saada korvauksena korjauskulut. Jos ajoneuvoa ei voida kohtuullisin kuluin korjata, maksetaan lunastuksena ajoneuvon käypää arvoa vastaava korvaus, jolloin vaurioitunut ajoneuvo luovutetaan Fennialle. Ajoneuvon arvon alentumista ei korvata.

Seisonta-ajan korvaus

Seisonta-ajan korvaus maksetaan moottoriajoneuvon korjausajalta joko liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan vahvistamien suositusten (ohjekorvausten) mukaan tai todellisen menetyksen perusteella.

Muut omaisuusvahingot

Muista kuin moottoriajoneuvoihin kohdistuneista omaisuusvahingoista korvataan korjauskulut tai tuhoutuneen esineen käypä arvo.

Tärkeimmät rajoitukset

 1. Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksen perusteella, jos moottoriajoneuvoa ei ole käytetty liikenteeseen.

  Moottoriajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen esimerkiksi silloin, kun

  • sitä käytetään liikenneväylien ulkopuolella olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen

  • se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä esimerkiksi korjaamossa, pesuhallissa tai muussa tällaisessa paikassa

  • sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin tai kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

 2. Liikennevakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on kohdistunut

  • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana tämän moottoriajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajaan, kuljettajaan tai muuhun henkilöön, joka tekee tässä tarkoitettua työtä

  • kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana sen kohteena olevaan omaisuuteen taikka tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon

  • liikenneväylällä valvomatta olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ellei ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja ole tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa

  • tässä moottoriajoneuvossa olleeseen omaisuuteen tai ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan omistamaan tai muutoin hallinnassa olevaan omaisuuteen. Liikennevakuutus korvaa kuitenkin muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleisiin vaatteisiin tai henkilökohtaisiin käyttöesineisiin kohdistuneita vahinkoja.

Omaisuuteen kohdistuneesta liikennevahingosta maksetaan yhteensä korvausta enintään 5 000 000 euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohti.

Vahingonkärsineen oma menettely voi aiheuttaa korvauksen alenemisen tai epäämisen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi rattijuopumus ja ajoneuvon anastus.

Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen (ETAn) valtioissa.

Nämä valtiot ovat:

 • Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Liikennevakuutus kattaa sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on tätä parempi.

ETAn valtioissa sattuvien vahinkojen lisäksi liikennevakuutus kattaa ETAn ulkopuolella, välittömällä matkalla ETAn jäsenvaltiosta toiseen suomalaisille tai muille ETAn kuuluvien maiden kansalaisille tai heidän ajoneuvoilleen aiheutuneet vahingot.

Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa aiheutunut liikennevahinko korvataan Suomen lain mukaan, vaikka vahinko lainvalintaa koskevien säännösten mukaan tulisi korvattavaksi muun lain mukaan.

Suomalainen liikennevakuutus on voimassa ilman eri toimia ETAn alueen lisäksi näissä maissa:

 • Iso-Britannia, Monaco, Pohjois-Irlanti, San Marino, Sveitsi ja Vatikaanivaltio.

Lisäksi suomalainen liikennevakuutus on erillisellä todistuksella ns. vihreällä kortilla (Green Card) voimassa näissä maissa:

 • Albania, Andorra, Azerbaidzhan, Bosnia-Hertsegovina, Makedonia F.Y.R.O.M., Marokko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turkki ja Ukraina. Vihreän kortin myöntäminen näihin maihin harkitaan tapauskohtaisesti erikseen, eikä Green Cardia välttämättä myönnetä olemaan voimassa kaikissa mainituissa maissa.

Vihreän kortin saat meiltä Fenniasta. Ota kortti mukaan aina, kun matkustat ajoneuvollasi Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Kun matka suuntautuu ulkomaille

Kannattaa aina selvittää vakuuttamisvelvollisuus, vakuutusturvan laajuus ja korvausten mahdolliset enimmäismäärät ja harkita lisäturvaa henkilökohtaisen vahingonkorvausvastuun välttämiseksi.

Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan Fennian maksuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvon merkki, paino ja teho sekä vakuutuksenottajan kotikunta ja ikä. Vakuutusmaksuun voivat vaikuttaa myös ajoneuvon kuljettajan ajokokemus, mitattu ajotapa sekä ajoneuvolla ajettu kilometrimäärä.

Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on aina vähintään vakuutusehdoissa mainittu minimimaksu.

Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä. Fennialla on oikeus periä korvaus maksumuistutuksen lähettämisestä sekä vakuutusmaksun perinnästä ja maksukehotuksesta aiheutuvista kuluista sen mukaan kuin laissa saatavien perinnästä on säädetty. Vakuutuksenhakijan maksuhäiriön vakavuuden mukaan Fennia voi vaatia, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen ennen kuin vakuutus tulee voimaan. Perimme jokaisesta paperisena lähetetystä laskusta kulloinkin voimassa olevan toimitusmaksun. Maksua ei peritä e-laskusta eikä pelkkää liikennevakuutusmaksua koskevasta laskusta.

Bonus pienentää vakuutusmaksua

Mopojen, moottorikelkkojen, museoajoneuvojen ja eräiden muiden ajoneuvojen liikennevakuutukseen ei sovelleta bonusasteikkoa.

Vakuutuksenottajalle, joka on yksityishenkilö, muodostetaan Fennian käyttämien maksuperusteiden laskentasääntöjen mukaan liikennevakuutuksen bonusluokka, joka lasketaan kaikista tarjoushetkellä vakuutuksenottajalla olevista vahinkohistorioista. Näin laskettu bonusluokka on voimassa aina yhden vakuutuskauden kerrallaan, ja samaa bonusluokkaa sovelletaan kaikkiin saman vakuutuksenottajan samaan bonusryhmään kuuluviin ajoneuvoihin.

Jos vakuutuksenottaja antaa suostumuksen vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, yksityishenkilön auton vahinkohistoriaan perustuvan bonuksen laskeminen aloitetaan bonusluokasta 4 (bonus 40 %).

Jos vakuutuksenottajalla ei ole vahinkohistoriaa eikä vahinkoja, voidaan yksityishenkilön yksityiskäyttöisen auton vakuutusmaksuun soveltaa iän mukaan määräytyvää lähtöbonusta.

Jos vakuutuksenottaja täyttää vähintään 30 vuotta vakuutuksen alkamisvuonna, sijoitetaan auton vakuutus bonusluokkaan 12 (bonus 64 %). Tämä edellyttää, että vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa tai korvattua vahinkoa edeltävän viiden vuoden ajalla bonusryhmässä 1.

Jos vakuutuksenottaja täyttää vähintään 23 vuotta vakuutuksen alkamisvuonna, sijoitetaan auton vakuutus bonusluokkaan 8 (bonus 52 %). Tämä edellyttää, että vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa tai korvattua vahinkoa edeltävän viiden vuoden ajalla bonusryhmässä 1.

Jos vakuutuksenottaja on alle 23-vuotias, sijoitetaan auton vakuutus bonusluokkaan 4 (bonus 40 %) edellyttäen, että vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa vahinkohistoriaa tai korvattua vahinkoa edeltävän viiden vuoden ajalla bonusryhmässä 1.

Jos vakuutuksenottaja on yritys, ajoneuvon bonusluokka määräytyy jäljempänä olevan yrityksen bonustaulukon ja vahinkojen lukumäärän mukaan.

Bonusryhmiä on kaksi:

 1. yksityiskäyttöiset autot (ajoneuvoluokat M ja N)

 2. yksityiskäyttöiset moottoripyörät (ajoneuvoluokat L3 ja L4)

Jos vakuutuksenottaja antaa suostumuksen vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, yksityishenkilön moottoripyörän bonuksen laskeminen aloitetaan bonusluokasta 3 (bonus 20 %). Yksityishenkilön moottoripyörän vakuutusmaksussa otetaan lisäksi huomioon vakuutuksenottajan muiden moottoripyörien vahinkohistoriat, siten kuin edellä on kerrottu.

Toisesta vakuutusyhtiöstä Fenniaan siirtyvä vakuutus sijoitetaan siihen bonusluokkaan, johon se vakuutuksenottajan vahinkohistorian perusteella kuuluu soveltamamme bonusjärjestelmän mukaan. Jos vakuutuksenottaja ei anna suostumustaan vahinkohistoriatietojensa tarkistamiseen, sijoitetaan yksityishenkilön yksityiskäyttöisen auton vakuutus bonusluokkaan 0 (bonus 0 %) sekä yksityishenkilön yksityiskäyttöisen moottoripyörän ja yrityksen ajoneuvon vakuutus bonusluokkaan U (bonus 0 %).

Maksunalennusta eli bonusta kertyy vahingottomista vakuutuskausista jäljempänä olevan bonusasteikon mukaisesti. Jos vakuutuskausi on alle 120 vuorokautta tai moottoripyörällä alle 90 vuorokautta, bonusta ei kerry. Mopojen ja eräiden muiden ajoneuvojen liikennevakuutukseen ei sovelleta bonusasteikkoa.

Bonus laskee oheisen yksityishenkilöitä koskevan bonustaulukon mukaisesti jokaisen sellaisen korvatun vahingon perusteella, johon on ollut syynä omistajan, kuljettajan tai haltijan huolimattomuus tai ajoneuvon puutteellinen kunto taikka virheellinen kuormaus. Yritysten osalta bonus laskee siten kuin oheisessa yrityksiä koskevassa bonustaulukossa on merkitty.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko yksityishenkilöiden vakuutuksissa

Liikennevakuutukseen sovelletaan oheisia bonustaulukoita, ellei liikennevakuutusehdoissa toisin mainita.

Uusi bonusluokka määräytyy näiden taulukoiden sekä voimassaolevien vakuutusten ja vahinkojen lukumäärän mukaan, kun saman vakuutuskauden aikana on maksettu bonusluokkaan vaikuttavaa vahingonkorvausta.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko (yksityishenkilöiden vakuutukset, autot) 17.3.2024 alkaen

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
1
10
3
0
0
0
0
2
20
4
0
0
0
0
3
30
5
0
0
0
0
4
40
6
1
0
0
0
5
43
7
2
0
0
0
6
46
8
3
1
0
0
7
49
9
4
2
0
0
8
52
10
5
3
1
0
9
55
11
6
4
2
0
10
58
12
7
5
3
1
11
61
13
8
6
4
2
12
64
14
10
8
6
4
13
67
15
11
9
7
5
14
70
16
12
10
8
6
15
73
17
13
11
9
7
16
76
18
15
13
11
9
17
79
19
16
14
12
10
18
82
20
17
15
13
11
19
83
20
18
16
14
12
20
83 (bt)
20
19
17
15
13

Liikennevakuutuksen bonustaulukko (yksityishenkilöiden vakuutukset, moottoripyörät) 17.3.2024 alkaen

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
K
M
M
M
1
10
2
U
M
M
M
2
15
3
0
K
M
M
3
20
4
1
U
M
M
4
25
5
2
0
K
M
5
30
6
3
1
U
M
6
35
7
4
2
0
K
7
40
8
5
3
1
U
8
45
9
6
4
2
0
9
50
10
7
5
3
1
10
55
11
8
6
4
2
11
60
12
9
7
5
3
12
65
13
10
8
6
4
13
70
14
11
9
7
5
14
70
15
11
9
7
5
15
70
16
11
9
7
5
16
70 (bt)
16
13
11
9
7

Esimerkki bonuksen määräytymisestä

Henkilöautosi liikennevakuutus on bonusluokassa 14 ja olet sen perusteella saanut vakuutuksesi perusmaksuun 70 prosentin alennuksen. Jos hankit uuden auton ja vakuutat myös sen Fenniassa, uuden autosi liikennevakuutus sijoitetaan samaan bonusluokkaan 14 ja saat myös sen vakuutusmaksusta 70 prosentin alennuksen.

Esimerkki vahingon vaikutuksesta vakuutusmaksuun

Jos sinulla on Fenniassa kaksi liikennevakuutusta bonusluokassa 14, saat molemmista vakuutuksista 70 prosentin alennuksen. Bonusluokka tarkistetaan kerran vuodessa. Jos kummankaan vakuutuksen perusteella ei ole kuluneella vakuutuskaudella maksettu korvausta, bonusluokka nousee 16:een ja perusmaksun alennus 76 prosenttiin molemmissa vakuutuksissa. Jos toisesta vakuutuksesta on maksettu korvausta, molempien vakuutusten bonusluokka laskee luokkaan 12 ja perusmaksun alennus laskee molemmissa 64 prosenttiin.

Esimerkki bonusturvan ja vahingon vaikutuksesta vakuutusmaksuun

Jos autollasi on Fenniassa liikennevakuutus korkeimmassa bonusluokassa 20 (bonus 83 %), on sinulla voimassa bonusturva. Jos vakuutuksesi perusteella maksetaan korvausta bonusturvan ollessa voimassa, ensimmäinen vahinko ei alenna bonusta lainkaan. Jos sinulla on useampia ajoneuvoja vakuutettuna, bonus putoaa toisen vahingon perusteella kaikissa samaan bonusluokkaan kuuluvien ajoneuvojen vakuutuksissa. Bonusturva tulee uudelleen voimaan, kun bonusluokkasi on 20.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko yritysten vakuutuksissa 17.3.2024 alkaen

Luokka
Bonus %
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
Vahinkoja vakuutuskau-della
-
-
0
1
2
3
4
M
0
K
M
M
M
M
K
0
0
M
M
M
M
U
0
1
M
M
M
M
0
5
1
M
M
M
M
1
10
2
K
M
M
M
2
15
3
K
M
M
M
3
20
4
0
M
M
M
4
25
5
1
M
M
M
5
30
6
2
M
M
M
6
35
7
2
M
M
M
7
40
8
3
K
M
M
8
45
9
4
0
M
M
9
50
10
5
1
M
M
10
55
11
6
1
M
M
11
60
12
7
2
M
M
12
65
13
8
3
K
M
13
70
13
9
4
0
M

Hyvitystä ajalta, jonka ajoneuvo on tilapäisesti poissa liikenteestä

Edellytämme, että harrasteajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna vähintään 5 kuukautta vuodessa.

Liikennekäytöstä poisto ei koske museorekisterissä olevia ajoneuvoja. Museoajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään 30 päivänä vuodessa.

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi tehdä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ilmoituksen ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta. Liikennekäytöstä poiston aikana ajoneuvosta ei tarvitse maksaa liikennevakuutusmaksua. Vakuutusmaksu hyvitetään koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut poissa liikennekäytöstä.

Liikennekäytöstä poisto on aina voimassa toistaiseksi eikä poiston yhteydessä voi ilmoittaa, koska ajoneuvo otetaan jälleen käyttöön. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin sen ottamisesta takaisin liikennekäyttöön on tehty ilmoitus rekisteriviranomaiselle.

Liikennekäytöstä poisto ja liikennekäyttöön otto ovat maksullisia rekisteröintitapahtumia. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Fennian tai Traficomin sähköisiä palveluja käyttäen tai katsastusasemalla.

Ajoneuvon rekisteritietojen muutoksista, kuten omistajan- tai haltijanvaihdoksista, on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin myös sinä aikana, kun ajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna.

Korotettu vakuutusmaksu

Moottoriajoneuvon omistajan tai haltijan on maksettava Fennialle korotettua vakuutusmaksua, jos ajoneuvoa on liikennekäytöstä poiston aikana käytetty liikenteessä. Vakuutusmaksuun verrattuna korotus on kolminkertainen.

Jos liikenteessä tavataan liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo, poliisi toteaa ajoneuvon olevan käyttökiellossa ja estää ajoneuvon käytön ottamalla rekisterikilvet pois. Ajoneuvolle määrätään jälkiverotuksena ajoneuvovero lisäveroineen.

Fennian vastuu alkaa joko vakuutuksenottajan kanssa sovittuna päivänä tai, jollei päivästä ole erikseen sovittu, sinä päivänä, kun Fennia tai vakuutuksenottaja on antanut hyväksyvän vastauksen toisen osapuolen tarjoukseen. Liikennevakuutus ei voi alkaa takautuvasti.

Voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus päättyy.

Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa

Fennialla on oikeus muuttaa liikennevakuutuksen vakuutusehtoja, vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja vakuutusehdoissa määritellyin perustein.

Jos Fennia muuttaa vakuutussopimusta, lähetämme tehtävistä muutoksista ilmoituksen etukäteen laskun mukana. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa rekisteriin merkittävän ajoneuvon liikennevakuutus, kun hänen vakuuttamisvelvollisuutensa päättyy tai keskeytyy liikennekäytöstä poiston ajaksi, tai kun hän siirtää vakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön. Liikennevakuutus voidaan irtisanoa myös silloin, kun ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus vakuutusyhtiölle ja poliisille.

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti liikennevakuutuksen, kun ajoneuvoa, jota ei tarvitse merkitä rekisteriin, ei käytetä liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä.

Liikennevakuutuksen irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Traficomin, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön Fennialle tekemä ilmoitus siitä, että

 1. ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella (esim. myynti) uudelle omistajalle

  Päättyneen vakuutuksen perusteella korvataan myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä, jos ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ei ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

 2. ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä

  Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, sille on otettava liikennevakuutus. Vakuutuksenottajan on vakuutuksen pitämiseksi voimassa ilmoitettava siitä Fennialle.

Liikennevakuutuslain mukaisesti Liikennevakuutus­keskus korvaa vakuuttamattoman moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot.

Rajoituksia

Vakuuttamattoman ajoneuvon matkustajana olleelle omistajalle ja haltijalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata.

Kuljettajalle aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata, jos hän tiesi, ettei ajoneuvolla ole liikennevakuutusta.

Vakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu

Moottoriajoneuvon omistaja tai haltija, jolla ei ole ollut liikennevakuutusta omistus- tai hallinta-ajallaan, on velvollinen maksamaan Liikennevakuutuskeskukselle jälkikäteen vakuutusmaksua vastaavan maksun ja kolminkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun.

Ostettaessa rekisteröityjä ajoneuvoja on syytä tarkistaa, että myyjä on sama kuin rekisteriin merkitty omistaja ja että myyntipäiväksi merkitään kaupantekopäivä. Näin vältytään mahdolliselta vakuutusmaksua vastaavalta maksulta ja laiminlyöntimaksulta, ja edellisen omistajan vakuutusyhtiön vastuu jatkuu seitsemän päivää seuraavan omistajan hyväksi.

Jos ajoneuvo kuitenkin ostetaan muulta kuin rekisteriin merkityltä omistajalta, on ajoneuvoa rekisteröitäessä toimitettava selvitykset väliomistajista ja omistusoikeuden siirroista joko katsastustoimipaikkaan tai Traficomille.

Omistusoikeuden ja -suhteiden selvittäminen voi olla jälkikäteen hankalaa ja siitä voi aiheutua vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun vaatiminen myös aikaisempien omistajien omistusajalta. Jos ajoneuvo ostetaan väliomistajalta, kannattaa vakuuttaa ajoneuvo ostopäivästä alkaen, koska väliomistajalla ei välttämättä ole ollut liikennevakuutusta.

Palvelunumeromme

Liikennevakuutukseen ja liikennevahinkojen korvauksiin liittyvää neuvontaa saa soittamalla palvelunumeroihimme

 • 010 195 030, liikennevakuutukset

 • 010 195 031, liikennevahingot

Soitto näihin numeroihin maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko koostuu valitsemaasi vakuutuspakettiin sisältyvistä vapaaehtoisista vakuutuksista. Tässä tuote-esitteessä kerromme vakuutusten keskeisen sisällön ja tärkeimmät rajoitukset. Kaikki vakuutustapahtumat ja korvattavat vahingot rajoituksineen sekä suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa.

Vakuutuksen voi saada harraste- tai museoajoneuvolle. Harrasteajoneuvoksi katsotaan yksityiskäyttöinen yli 15-vuotias ajoneuvorekisterissä oleva ja katsastettu ajoneuvo, joka ei ole museoajoneuvo. Museoajoneuvo on ajoneuvo, joka on museotarkastettu ja hyväksytty museoajoneuvorekisteriin. Museoajoneuvoksi luokiteltua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään 30 päivänä vuodessa.

Vakuutusta ei myönnetä rakenteilla olevalle, osiin puretulle tai kilpailukäytössä olevalle ajoneuvolle. Ajoneuvon rakenteellinen muutosprosentti saa olla korkeintaan 40. Fennia edellyttää, että harrasteajoneuvo on liikennekäytöstä poistettuna vähintään 5 kuukautta vuodessa.

Vakuutukset on ehdoissa jaoteltu esine- ja varallisuusvakuutuksiin. Esinevakuutukset korvaavat erilaisia omalle ajoneuvolle aiheutuneita esinevahinkoja. Varallisuusvakuutukset ovat täydentäviä vakuutuksia, joita saa vain tiettyjen esinevakuutusten yhteydessä.

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu harraste- tai museoajoneuvo siihen vakuuttamishetkellä kiinteästi asennettuine, sen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvine varusteineen.

Esinevakuutuksia ovat kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutus.

Rajoituksia

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko ei kata esimerkiksi koristemaalauksia tai -teippauksia, tiedostoja, ohjelmistoja tai tallenteita eikä moottoripyörien, moottorikelkkojen, mönkijöiden tai mopojen radioita, kameroita taikka soitin- tai kuvantoistolaitteita. Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko ei kata myöskään puhelimia, lukuun ottamatta puhelimeen liittyvää, ajoneuvoon kiinteästi asennettua hands free -laitetta tai kypärään liitettyä kypäräpuhelinta.

Varallisuusvakuutuksia ovat hinauspalvelu- ja oikeus­turvavakuutus sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus.

Voimassaoloalueet

Fennian harraste- ja museoajoneuvokasko on voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Monacossa, San Marinossa, Sveitsissä ja Vatikaanivaltiossa, sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä.

Ilman kolarivakuutusta vakuutus on voimassa vain Pohjoismaissa ja näiden maiden välisissä kuljetuksissa.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa Venäjää lukuun ottamatta.

Laaja kaskovakuutus sisältää kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, hinauspalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutuksen.

Osakasko sisältää hirvivahinko-, palo-, varkaus-, hinauspalvelu- ja oikeusturvavakuutuksen. Osakaskoon sisältyy lisäksi ilkivaltavakuutus, jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Palo- ja varkausvakuutus sisältää palo-, varkaus- ja oikeusturvavakuutuksen.

Mitä esinevakuutukset kattavat ja korvaavat

Esinevakuutukset korvaavat – kukin vakuutusehtojensa mukaan – vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, vaurioituneen ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutuneet kulut ja hinauksen tai kuljetuksen lähimpään korjaamoon.

Rajoituksia

Esinevakuutukset eivät korvaa esimerkiksi

 • arvonalennusta

 • korjauksen yhteydessä tehtyä muutos- tai parannustyötä

 • polttoainetta

 • ajoneuvon korjaamolle ajamisesta tai viemisestä aiheutuneita kuluja, työtä tai ajanhukkaa

 • esinevahingon yhteydessä syntynyttä varallisuusvahinkoa, esimerkiksi ajoneuvoveroa.

Kolarivakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneen välittömän esinevahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai äkillinen ennalta arvaamaton ulkoinen tapahtuma.

Esimerkkejä korvattavista vakuutustapahtumista

Kolarivakuutus korvaa vahingon, jos törmäät toiseen autoon tai kiinteään esteeseen taikka suistut tieltä.

Rajoituksia

Kolarivakuutus ei esimerkiksi korvaa, kun

 • ajoneuvon osa tai laite on vahingoittunut rakenne-, valmistus- tai ainevian, kulumisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi

 • ajoneuvolla osallistutaan kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajetaan muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu

 • vahinko aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan osittain tai kokonaan veden peittämällä tiellä tai alueella

 • vahinko on aiheutunut veden, lumen tai rakeiden pääsystä ajoneuvon sisätilaan sen oven, ikkunan, konepellin, takaluukun, kattoluukun tai avoauton katon oltua auki

 • kyseessä on moottoririkko tai ruostumisesta aiheutunut vaurio

 • kyseessä on tahallinen vahingonteko, palo, varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena.

Hirvivahinkovakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on törmäys hirvieläimeen.

Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta ajoneuvolle aiheutuneet vahingot.

Ilkivaltavakuutus esimerkiksi korvaa aiheutuneen vahingon, jos joku on tahallaan naarmuttanut avaimella autoa koko kyljen matkalta tai auton renkaat on viilletty rikki.

Rajoituksia

Ilkivaltavakuutus ei korvaa, kun

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • toinen ajoneuvo on vahingoittanut ajoneuvoa. Ilkivaltavakuutus ei esimerkiksi korvaa, jos tuntematon tai paikalta poistunut auto tai polkupyörä on parkkipaikalla kolhinut ajoneuvoa.

Ilkivaltavakuutus ei myöskään korvaa, jos

 • ajoneuvon sisustus tai sisällä olevat vakiovarusteet ja lisälaitteet ovat vahingoittuneet ja ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut lukitsematon

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Palovakuutus korvaa, kun irtipäässyt tuli, ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku tai sähkölaitteiden oikosulku on vahingoittanut ajoneuvoa.

Rajoituksia

Palovakuutus ei korvaa ajoneuvon sähkölaitteille aiheutuneita vahinkoja, kun laitteet ovat vahingoittuneet vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon sähkölaitteessa itsessään tapahtuneen oikosulun vuoksi.

Palovakuutus ei myöskään korvaa, kun

 • ajoneuvon generaattori, sähkömoottori, akku, elektroninen ohjausyksikkö, muu sähkölaite, johto tai johtosarja on vahingoittunut siinä itsessään tapahtuneen oikosulun, ylikuumenemisen, ylijännitteen tai muun sisäisen rikkoutumisen vuoksi

 • vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai niiden yritys ja vahinko sattuu niiden aikana, jälkeen tai seurauksena

 • ajoneuvon sähkölaite on rikkoutunut apuvirran antamisen yhteydessä

 • lukitsematon ajoneuvo on tahallaan sytytetty palamaan sisältä päin.

Ajoneuvo katsotaan lukitsemattomaksi, ellei sitä ole suljettu ja lukittu siten kuin varkausvakuutuksen ehdoissa on sanottu.

Varkausvakuutus korvaa lukitun, lukitussa paikassa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on otettu tai yritetty ottaa luvattomasti käyttöön (varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ja luvaton käyttö).

Vakuutuksen kohde on suljettu ja lukittu, kun sen ikkunat ja kuomullinen avotila on suljettu, ovet ja lukittava säilytys- ja kuormatila lukittu sekä luvattoman käytön estämiseksi ajoneuvossa oltava laite on kytketty päälle.

Säilytystila on lukittu, kun sen ovet ja kulkureitit on lukittu ja ikkunat ja muut aukot on murron varalta suojaavasti suljettu ja lukittu.

Perävaunu on lukittu, kun siinä käytetään laitetta, joka estää perävaunun kytkemisen vetoajoneuvoon.

Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo, kolmi- tai nelipyörä ja traktoriksi rekisteröity mönkijä on lukittu, kun niiden ohjauslukko on lukittu tai sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle, tai ajoneuvo on lukittu luvattoman käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju- tai vaijerilukolla.

Moottorikelkka on lukittu, kun sen elektroninen ajonestolaite on kytketty päälle tai siinä käytetään laitetta, joka estää kelkan telan pyörimisen.

Muu ajoneuvo, jossa ei rakenteensa puolesta ole luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa, ajoneuvoyhdistelmässä tai perävaunussa.

Ajoneuvo ei ole lukittu, kun sitä säilytetään lukitsemattomana lukitussa säilytystilassa, jonne useilla henkilöillä on käyttöoikeus ja mahdollisuus päästä avaimella tai muulla säilytystilan lukituksen avaavalla välineellä.

Kadonneesta ajoneuvosta maksetaan korvaus, jos ajoneuvoa ei ole saatu takaisin 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut todisteellisen ilmoituksen tapahtumasta.

Fennialla on oikeus

 • maksaa vakuutuksen kohteen korjauskulut tositteiden mukaan

 • maksaa korjauskuluista sovittu määrä rahana

 • lunastaa vakuutuksen kohde

 • maksaa vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olleen arvon erotus rahana (vahingon määrä).

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa siitä, kun Fennia on saanut todisteellisen ilmoituksen vakuutustapahtumasta ja muut tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi korjauslaskun.

Vakuutus korvaa ajoneuvon kohtuulliset korjauskulut. Ne ovat kohtuulliset, kun vaurioituneen ajoneuvon arvo yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ei ylitä sitä käypää arvoa, joka ajoneuvolla oli ennen vahinkoa.

Käytetyt, vahingoittuneet osat korvataan vastaavilla samanlaisilla. Vaurioituneen ajoneuvon korjaukseen käytetään kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta viivästytä korjausta. Fennia ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka voidaan korjata. Fennia ei myöskään ole velvollinen korvaamaan ajoneuvon vaurioitumattoman maalauksen, teippauksen tai muun ulkoasun, sisustuksen tai ehjien osien uusimista tai parantamista samanlaisiksi kuin vahingon vuoksi korjattu tai uusittu vastaava ajoneuvon osa.

Fennia ei ole velvollinen korvaamaan varaosien hankkimista tai korjauskuluja, jotka aiheutuvat osien huonosta saatavuudesta tai siitä, että korjaamo ei kykene korjaamaan ainutlaatuisia tai harvinaisia ajoneuvoja. Tällöin Fennia maksaa rahana arvioidut kohtuulliset korjauskulut. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin ajoneuvon käypä arvo, josta on vähennetty ajoneuvon jäännösarvo.

Ajoneuvon kunnon paraneminen otetaan huomioon korvausta laskettaessa. Jos ajoneuvon korjauksen yhteydessä on uusittu vahingoittuneita, kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia tai tehty sellaisia maalaus-, teippaus-, verhoilu- tai muita töitä, jotka olennaisesti parantavat ajoneuvon kuntoa, se otetaan huomioon korvausta laskettaessa.

Ajoneuvo lunastetaan, jos sitä ei voida korjata kohtuullisin kuluin. Lunastushinta on ajoneuvon käypä arvo.

Käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta olisi saatu myytäessä se normaalisti ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otetaan huomioon ajoneuvon markkinahinta, sen yksilöllinen kunto ja varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Vakuutuksenottajan vakuutusmaksun perusteeksi ilmoittama ajoneuvon arvo ei ole osoitus ajoneuvon vahinkohetken käyvästä arvosta eikä ole korvauksen määrittelyn peruste.

Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään vakuutuksenottajan vakuutusmaksun perusteeksi ilmoittama ajoneuvon arvo, vaikka sen vahinkohetken käypä arvo olisi tätä korkeampi.

Hinauspalveluvakuutus sisältyy laajan kaskovakuutuksen ja osakaskovakuutuksen vakuutuspaketteihin. Vakuutus kattaa myös matkan aikana mukana olevan perävaunun.

Vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja, kun keskeytymiseen on ollut syynä ajoneuvoon tullut tekninen vika tai tieltä suistuminen. Tällaisia ovat kulut ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon ja sen perävaunun kuljetuskulut samaan paikkaan, kulut tieltä suistuneen ajoneuvon tai sen perävaunun tielle nostamisesta sekä kulut tielle juuttuneen ajoneuvon hinauksesta paikkaan, josta matka ajoneuvolla voi jatkua. Lisäksi vakuutus korvaa kuljettajan ylimääräisiä matka- ja yöpymiskuluja.

Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää, jo aloitettua matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella. Sen sijaan määräpaikalle tulon ja sieltä poislähdön välinen aika ei kuulu matkaan, olipa määräpaikkoja yksi tai useampia. Vakuutustapahtumana pidetään kaikkia saman matkan keskeytymisestä aiheutuneita, vakuutusehdoissa mainittuja kuluja.

Jos vakuutustapahtuma sattuu Suomessa, maksetaan korvausta enintään 500 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Jos vakuutustapahtuma sattuu vakuutuksen voimassaoloalueella Suomen ulkopuolella, maksetaan korvausta enintään 1 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Hinauspalveluvakuutuksessa ei ole omavastuuta. Ennen hinauksen tilaamista on otettava yhteys Fenniaan, sillä Fennialla on oikeus valita hinausliike tai muu palveluntuottaja.

Jos hinauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Rajoituksia

Vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, joka aiheutuu:

 • polttoaineen tai muun käyttövoimana toimivan energian loppumisesta

 • siitä, ettei ajoneuvoa saada käyntiin tai liikkeelle tai siihen ei päästä sisään pakkasen, sateen tai muun ilmastollisen syyn vuoksi

 • ajoneuvon avaimen tai avaimen korvaavan laitteen tai koodin katoamisesta tai jäämisestä lukittuun ajoneuvoon taikka sen pariston tyhjentymisestä.

Vakuutus ei myöskään korvaa:

 • mahdollisia lisäkuluja, jotka aiheutuvat ajoneuvossa olleen omaisuuden tai muiden kuin kuljettajan tai mukana olleiden matkustajien kuljetuksesta

 • vahingon selvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, matka- tai ruokakuluja, puhelimen tai faksin käyttökuluja, tulkin tai kielenkääntäjän palvelujen käytöstä aiheutuneita kuluja tai muita asioiden hoidosta aiheutuneita kuluja

 • kilometrikorvausta ajoneuvon ajamisesta koti- tai määräpaikkakunnalle

 • ajoneuvossa tai siihen kytketyssä perävaunussa olevan tavaran lastaus-, purku- tai kuljetuskuluja

 • vahinkopaikalla tehtäviä korjaustöitä eikä korjatun ajoneuvon tai siihen vahinkohetkellä kytkettynä olleen perävaunun noutokuluja korjaamolta.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan (kunkin tässä ominaisuudessaan) välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä riitaisissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Oikeusturvaetua voi käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi Suomessa käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon voimassaoloalueella.

Oikeusturvaedun voi saada esimerkiksi, jos

 • virallinen syyttäjä vaatii kuljettajalle käräjä­oikeudessa rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

 • ostaja kaupanteon jälkeen huomaa, että auton moottori on epäkuntoinen ja vaatii kauppaa purettavaksi.

Molemmissa tilanteissa oikeusturvavakuutus kattaa lakimiehen palkkiot ja muut lakimiehen käytöstä aiheutuneet kulut ehtojen mukaan.

Vakuutuksen perusteella korvattava enimmäismäärä vakuutustapahtumaa kohti on 10 000 euroa. Ennen pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kuluista ja kuluista ilman oikeudenkäyntiä ratkaistuissa asioissa Fennian korvausvelvollisuuden yläraja on kuitenkin puolet korvauksen enimmäismäärästä.

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vakuutustapahtumassa on 15 prosenttia korvattavista kuluista, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen vähimmäisomavastuu (300 euroa vuonna 2023).

Rajoituksia

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon oikeusturvavakuutus ei korvaa, jos

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy työhön, ammatinharjoittamiseen tai elinkeino- tai ansiotoimintaan (vakuutus kattaa kuitenkin ajoneuvon omistamiseen ja hallintaan liittyvät asiat)

 • riita-, rikos- tai hakemusasia liittyy liikennelupaan tai liikenteen luvattomaan harjoittamiseen tai kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta tai ajoneuvon luovuttamisen sen kuljetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen

 • syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juopuneelle

 • syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikennerikkomusta

 • syyte koskee ajoneuvorikkomusta.

Oikeusturvavakuutus ei myöskään korvaa vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vakuutetun vastapuoli ei ole noudattanut asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä tai jos vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja- asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

Moottoriajoneuvon ulkomaan vastuuvakuutus kattaa vastuuvakuutuksen voimassaoloalueella ulkomailla moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä sen omistajalle, haltijalle tai kuljettajalle aiheutuneen vahingonkorvausvelvollisuuden. Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot siltä osin kuin näihin maihin laajennettu suomalainen liikennevakuutus ei niitä korvaa.

Vakuutettuja on vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.

Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETAn) ulkopuolisissa vihreä kortin (Green Card) sopimusmaissa Venäjää lukuun ottamatta.

Arvonlisävero ja muut maksut

Jos sinä tai yrityksesi olette arvonlisäverolain tai muun lain mukaan oikeutettuja vähentämään tai hakemaan takaisin ajoneuvon ostoon, korjaukseen, muuhun hankintaan tai palveluun liittyvän veron tai maksun, korvauksesta vähennetään veron tai maksun osuus. Samoin menetellään, jos sinä tai yrityksesi ette ole velvollisia maksamaan tai ette ole maksaneet kyseistä veroa tai maksua.

Lunastuskorvauksesta vähennetään ajoneuvon käyvän arvon ja jäännösarvon erotuksesta laskettu, arvonlisäveroa vastaava euromäärä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen maksamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä.

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon esinevakuutusten omavastuu voi vaihdella 300 ja 5 000 euron välillä. Mitä suurempi omavastuu, sitä pienempi on vakuutusmaksu. Valittu omavastuu mainitaan vakuutuskirjassa.

Lisäomavastuu

Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa esinevahingoissa vähennetään vahingon määrästä kaksinkertainen perusomavastuu.

Kun varkausvakuutuksen vakuutustapahtuma on sattunut Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa tai Virossa, vähennetään vahingon määrästä vakuutuskirjassa mainittu lisäomavastuu perusomavastuiden ja muun lisäomavastuun lisäksi.

Jos vähintään 10 000 kiloa painavaa työkonetta käytetään palovaarallisessa ympäristössä tai sillä käsitellään palovaarallisia materiaaleja, eikä siihen ole asennettu toimintakuntoista, Finanssiala ry:n moottoriajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmiä koskevissa ohjeissa FA 127: 16 ja FA 127 B-liite määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu.

Tässä tarkoitettuja palovaarallisia materiaaleja ovat puu- ja paperituotteet, turve, puuhakkeet, energiajakeet, hiili- ja öljytuotteet ja palovaaralliset kemikaalit. Palovaarallisia ympäristöjä ovat metsänhoito-, puunkorjuu- ja turvetuotantoalueet, paperi-, saha- ja puutuoteteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus, kemian teollisuus, maalaamot, palovaarallisten kemikaalien varastot, jätteen ja energiajakeen käsittely-, kierrätys- ja loppusijoitustoiminta sekä sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset.

Jos vähintään 15-paikkaiseen linja-autoon ei ole asennettu Finanssiala ry:n linja-autojen sammutusjärjestelmiä koskevassa ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritettyä automaattista palonsammutusjärjestelmää, vähennetään vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 prosentin lisäomavastuu. Lisäomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä, jos linja-auto on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön ennen 1.1.2015.

Jos linja-auto on otettu käyttöön 1.1.2018 tai sen jälkeen, ohjeessa FK-128: 2014 - 06 määritetyn palonsammutusjärjestelmän voi korvata Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission säädöksessä R107 (UNECE R107) määritetyllä automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Kun moottorityökone tai traktori vajoaa suohon, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden omavastuiden lisäksi 25 % korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

Kun vahingon syynä on ajoneuvon, sen osan tai ajoneuvossa olevan kuorman osuminen yläpuolella olevaan esteeseen ja vakuutettuna on kuorma-auto, perävaunu, linja-auto tai moottorityökone, vähennetään kolarivakuutuksen perusteella korvattavan vahingon määrästä perusomavastuun ja muiden lisäomavastuiden lisäksi 25 % korvattavan vahingon määrästä, enintään kuitenkin 10 000 euroa.

Esimerkki omavastuiden vähentämisestä

Autoosi murtaudutaan Virossa ja murtovaurioiden korjauskulut ovat 2 300 euroa. Varkausvakuutuksen perusomavastuu on 300 euroa ja lisäomavastuu on 10 prosenttia vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 510 euroa. Koska vakuutustapahtuma on sattunut Pohjoismaiden ulkopuolella, perusomavastuu vähennetään kaksinkertaisena. Tämän lisäksi vähennetään lisäomavastuun vähimmäismäärä 510 euroa. Omavastuuvähennykset ovat yhteensä 1 110 euroa ja korvausta maksetaan varkausvakuutuksen perusteella 1 190 euroa.

Kun vahinko korvataan kahden tai useamman Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon esinevakuutuksen perusteella, korvauksesta vähennetään vain sen vakuutuksen omavastuut, jonka omavastuiden yhteenlaskettu määrä on suurin.

Omavastuut vähennetään ja muut vähennykset tehdään peräkkäisinä laskutoimituksina vahingon määrästä tässä järjestyksessä:

 1. arvonlisävero ja muut maksut

 2. kiinteä euromääräinen omavastuu

 3. korvauksen mahdollinen alennus

 4. prosenttimääräinen lisäomavastuu.

Tähän on koottu esine- ja varallisuusvakuutusten tärkeimpiä suojeluohjeita ja rajoituksia sekä käytännön ohjeita vahinkojen selvittelyn ja vakuutuksen irtisanomisen varalle.

Tutustu tämän esitteen lisäksi Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon ja liikennevakuutuksen vakuutusehtoihin ja tuotekuvauksiin. Löydät ehdot verkkosivuiltamme osoitteesta www.fennia.fi, jos haluat tutustua niihin etukäteen. Vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen saat Fennialta vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot. Kun tutustut niihin tämän tuote-esitteen lisäksi, tiedät tarkasti vakuutusturvan laajuuden ja oikeutesi ja velvollisuutesi vakuutuksenottajana ja vakuutettuna.

Fennia on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai jättää se kokonaan maksamatta, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan tai hänen alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Vakuutettuun samastettavat henkilöt mainitaan vakuutusehdoissa. Samastettaviin henkilöihin sovelletaan samoja ehtoja kuin vakuutettuun, kun kyseessä on tahallisuus, törkeä huolimattomuus, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen seuraukset vakuutustapahtumissa, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Esimerkki

Auton omistaja lainaa autonsa tuntemalleen henkilölle, joka menee sen jälkeen ravintolaan ja ravintolaillan päätteeksi suistuu autolla tieltä. Lainaaja tuomitaan törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Koska lainaaja samastetaan auton omistajaan, omistaja ei saa autolle aiheutuneista vahingoista korvausta ajoneuvovakuutuksen perusteella, vaikka lainaaja lainaushetkellä oli selvin päin.

Osallistu vahingon selvittelyyn

Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti jokaisen vahinkoon osallisen on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn onnettomuuspaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen.

Ilmoita viranomaisille

Varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen vakuutustapahtumasta on ilmoitettava heti poliisille.

Asianomistajarikoksesta on vaadittava rangaistusta, eikä rangaistusvaatimusta saa peruuttaa. Jos ilmoitus tai rangaistusvaatimus jätetään tekemättä, otetaan tämä huomioon Fennian korvausvastuuta ratkaistaessa.

Toimi näin vahinkotilanteessa

Jos vahinko sattuu, löydät ajantasaiset toimintaohjeet ja vahinkopalvelut osoitteesta fennia.fi. Fennia Autoapu 24h -palvelu on apunasi vuorokauden ympäri, jos tarvitset apua tien päällä. Ilmoita vahingosta Fennialle mahdollisimman pian vahingon satuttua.

Korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvaushakemus on joka tapauksessa tehtävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, tai jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Ilmoitus vakuutustapahtumasta rinnastetaan korvaushakemukseen. Jos korvausvaatimusta ei esitetä määräajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Korvauksen hakijan on annettava Fennialle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vastuumme selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri on vahinko ja kenelle korvaus on maksettava.

Jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen, pyri selvittämään vahingonaiheuttajan henkilöllisyys.

Sovi vaurioituneen ajoneuvon tarkastuksesta ennen korjausta

Fennian edustajalle on annettava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut ajoneuvo ja sen varusteet ennen korjausta.

Fennialla on oikeus valita korvaustapa sekä määrätä korjaamo, muu palveluntuottaja tai hankintapaikka, jossa korjaus tai muu toimenpide tehdään tai josta korvaukseen liittyvä hankinta tehdään.

Jos korjauksen tai muun toimenpiteen suorittaa muu kuin Fennian määräämä palveluntuottaja tai hankinta tehdään muualta kuin Fennian määräämästä paikasta, korvaus voidaan maksaa enintään sen suuruisena kuin se Fennian määräämällä palveluntuottajalla tai määräämässä hankintapaikassa olisi tullut maksamaan.

Ajoneuvon vauriot tarkastetaan Fennian kumppanikorjaamolla. Toimintaohjeet auton toimittamiseksi vauriotarkastukseen saat osoitteesta fennia.fi/vahingot.

Korvauspäätökseen tai muuhun päätökseen tyytymätön voi kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen tiedoksisaannista panna vireille kanteen vakuutusyhtiön kotipaikan, oman kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa tai vahinkopaikan käräjäoikeudessa. Päätöksestä voi valittaa myös korvauspäätöksessä ilmoittamaamme puolueettomaan ja maksuttomaan lautakuntaan.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE ja sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin (www.fine.fi ).

Kuluttaja voi pyytää erimielisyyksissä neuvoa kuluttajariitalautakunnalta (www.kuluttajariita.fi ).

Liikennevahinkoasioissa ratkaisusuosituksia antaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunta päätösten muutoksenhakuohjeissa tarkemmin kerrotuin tavoin (www.liipo.fi )

Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityn vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopijapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa sanoa vakuutus irti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Jos irtisanomisilmoituksessa ei ole erikseen mainittu haluttua päättymispäivää, vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen jättö- tai lähetyspäivästä.

Vakuutusehtojen mukaan Fennia voi sanoa vakuutuksen irti kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa on lisäksi mainittu tilanteita, joissa vakuutus voidaan sanoa irti muulloinkin kuin ennen vakuutuskauden päättymistä.

VAKUUTUSYHTIÖN TOIMILUPA, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTAVIRANOMAISET

Vakuutuksenantajana toimii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.

Fennia-konsernin yhtiöt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan Suomen voimassa olevaa oikeutta.

Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta

Puhelin +358 9 183 51

kirjaamo@finanssivalvonta.fi

www.finanssivalvonta.fi

Julkiset rekisterit, joihin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty:

kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri.

Tarjoamisen tai myynnin perusteella annettavat vastikkeet

Fennian asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstö tai Fennian asiamiehet eivät anna vakuutusten tarjoamista koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuja henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista.

Fennian työsuhteessa olevan myyntihenkilöstön palkkaus perustuu osittain myytyjen vakuutusten määrään ja maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Fennian vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä palkkiota, jonka määrä perustuu myytyjen vakuutusten kappalemäärään sekä joissakin tapauksissa sovitun aikavälin tavoitteiden ylittymiseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

92 705 10

Luo sivusta PDF-dokumentti

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet