Försäkringar i Skyddet för hälsa

Försäkringarna i Skyddet för hälsa består av vårdkostnadsförsäkringar och dag- och engångsersättningsförsäkringar. Dessutom kan du utvidga försäkringsskyddet med en idrottsutvidgning. Bygg upp Skyddet för hälsa av de försäkringar du behöver. Du kan välja så många försäkringar som du vill.

Tips för att bygga upp Skyddet för hälsa

Fundera på vilken vård du är redo att betala själv och vilken vård du vill säkerställa med försäkringarna. Tänk på att när du bygger upp Skyddet för hälsa tryggar du med försäkringarna utöver din nuvarande livssituation också framtiden. Det bästa tillfället att teckna hälsoförsäkringar är när du är frisk.

Om du har tillgång till en omfattande företagshälsovård, kan du från Skyddet för hälsa lämna bort sådana hälsovårdstjänster som din arbetsgivare erbjuder. Om du å andra sidan vill säkerställa snabb tillgång till vård för att ta hand om olika besvär under resten av ditt liv och trygga din ekonomi i t.ex. händelse av arbetsoförmåga, lönar det sig att välja ett så omfattande Skydd för hälsa som möjligt. Om du med Skyddet för hälsa bara vill undvika att köa på jouren, går det lika bra.

 

Vårdkostnadsförsäkringar

Från vårdkostnadsförsäkringar ersätts sjukvårdsrelaterade kostnader som uppstått till följd av en sjukdom eller ett olycksfall, som läkararvoden, läkemedels-, undersöknings- och operationskostnader.

Samtliga vårdkostnadsförsäkringar, som du plockar in i Skyddet för hälsa, har en gemensam självrisk och ett gemensamt försäkringsbelopp, som du själv kan välja. Genom att justera självrisken och försäkringsbeloppet, kan du påverka försäkringspriset.

Försäkring mot distansläkarkostnader   Försäkring mot distansläkarkostnader
Med försäkringen mot distansläkarkostnader får du snabbt kontakt med läkare utan att du behöver gå ut. Försäkringen passar särskilt småbarnsföräldrar. När ditt barn insjuknar eller du blir sjuk får du vårdanvisningar och eventuella läkemedelsrecept utan att behöva lämna hemsoffan.
Försäkring mot allmänläkarkostnader   Försäkring mot allmänläkarkostnader
När du har försäkringen mot allmänläkarkostnader får du snabbt vård på en privat läkarmottagning utan att behöva köa på jouren. Försäkringen mot allmänläkarkostnader är särskilt viktig för barn, pensionärer och alla som inte har omfattande företagshälsovård.
Försäkring mot specialistkostnader   Försäkring mot specialistkostnader
Försäkringen mot specialistkostnader ger hjälp vid besvär som kräver behandling av specialist. Till exempel vid allvarliga sjukdomar och idrottsskador är konsultation av specialist ytterst viktig. Försäkringen mot specialistkostnader är ett bra tillägg till företagshälsovården på allmänläkarnivå.
Försäkring mot undersökningskostnader   Försäkring mot undersökningskostnader
Olika undersökningar hjälper läkaren att göra rätt diagnos och planera den bästa vården för patienten. Utöver undersökningar ersätter försäkringen mot undersökningskostnader behandlingar som andra försäkringar i Skyddet för hälsa inte ersätter (t.ex. strålbehandling).
Försäkring mot läkemedelskostnader   Försäkring mot läkemedelskostnader
Försäkringen mot läkemedelskostnader erbjuder ekonomiskt skydd mot stora och överraskande läkemedelskostnader. Försäkringen är ett bra komplement till försäkringsskyddet för alla från barn till senior.
Försäkring mot operationskostnader   Försäkring mot operationskostnader
Försäkringen mot operationskostnader ersätter olika kirurgiska ingrepp. Välj försäkringen mot operationskostnader till Skyddet för hälsa om du inte vill köa till en operation. Försäkringen omfattar också insättning av rör i öronen på ett barn med upprepade öroninflammationer.
Vårddygnsavgiftsförsäkring   Vårddygnsavgiftsförsäkring
Med vårddygnsavgiftsförsäkringen täcker du kostnader för eventuella nätter på sjukhus. Försäkringen passar dig som saknar ekonomiskt skydd vid situationer där man är tvungen att övernatta på sjukhus. Vårddygnsavgiftsförsäkringen är ett nyttigt tillägg till försäkringen mot operationskostnader.
Fysioterapiförsäkring   Fysioterapiförsäkring
Fysioterapiförsäkringen passar utmärkt t.ex. aktiva motionärer och dem som snabbt vill återhämta sig. Fysioterapiförsäkringen är ett bra tillägg till företagshälsovården på allmänläkarnivå.
Terapiförsäkring   Terapiförsäkring
Terapiförsäkringen passar dig som tycker att det är viktigt att behålla funktionsförmågan och den psykiska hälsan. Såväl barn som vuxna kan råka ut för situationer där samtal med ett proffs är nödvändigt.
Tandolycksfallsförsäkring   Tandolycksfallsförsäkring
Tandskador kan vara överraskande dyra att behandla. Tandolycksfallsförsäkringen passar dig som vill säkerställa att tänderna snabbt blir i skick efter ett olycksfall.

 

Dag- och engångsersättningsförsäkringar

Från dag- och engångsersättningsförsäkringar betalas antingen en dagersättning ut för tillfällig arbetsoförmåga eller en engångsersättning för bestående men till följd av ett olycksfall eller dödsfall till följd av ett olycksfall.

I dagersättningen väljer du tre saker själv: karens dvs. självrisktid, maximiersättningstid och storleken på dagersättningen. I försäkringarna för men och dödsfall till följd av olycksfall väljer du storleken på engångsersättningen. Genom att justera ersättningarna, karensen och maximiersättningstiderna kan du påverka försäkringspriset.

Dagersättningsförsäkring   Dagersättningsförsäkring
Dagersättningsförsäkringen passar dig som vill trygga ekonomin när inkomsterna sjunker till följd av tillfällig fullständig arbetsoförmåga*. Ersättning betalas ut tidigast från den dag som läkaren konstaterar arbetsoförmågan. Ersättning betalas ut efter den självrisktid, dvs. karens, som du valt och högst för den tid som anges i försäkringsbrevet.

* Med fullständig arbetsoförmåga avses oförmåga att till följd av en medicinskt fastställd skada orsakad av en sjukdom eller ett olycksfall utföra sedvanliga arbetsuppgifter eller att utföra ett annat arbete som med beaktande av den försäkrades ålder och yrkeskunnighet ska anses vara lämpligt för honom eller henne och trygga en rimlig utkomst.
 

Försäkring mot men till följd av olycksfall   Försäkring mot men till följd av olycksfall
Från försäkringen mot men till följd av olycksfall betalas en engångsersättning ut för bestående men till följd av ett olycksfall*. Försäkringen passar dig som anser det viktigt att trygga ekonomin i olycksfallssituationer. Försäkringen mot men till följd av olycksfall passar särskilt dig som har ekonomiska plikter gentemot din familj, men även barn och unga för vilka ett allvarligt bestående men i värsta fall kan betyda svårigheter att bli sysselsatta i framtiden. Från försäkringen mot men till följd av olycksfall kan man betala ut extra ersättning om skadan förvärras.

När du väljer storleken på engångsersättningen, som betalas ut för men till följd av olycksfall, lönar det sig att räkna ut det belopp som skulle räcka att trygga ekonomin om du skadade dig så allvarligt att du skulle behöva hjälp av en annan person i nästan alla dagliga sysslor resten av ditt liv.

* Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men som uppstår till följd av en olycksfallsskada. Med ett allmänt men avses nedsatt funktionsförmåga till följd av ett olycksfall.

 

Försäkring mot dödsfall till följd av olycksfall   Försäkring mot dödsfall till följd av olycksfall
Från försäkringen mot dödsfall till följd av olycksfall betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren. Om du vill trygga dina anhörigas utkomst vid dödsfall till följd av ett olycksfall, välj försäkringen mot dödsfall till följd av olycksfall till Skyddet för hälsa.

Välj som engångsersättning ett belopp som t.ex. ersätter din ekonomiska insats till din familj eller täcker begravningskostnader.
 

 

Idrottsutvidgning

Idrottsutvidgningen utvidgar samtliga försäkringar som valts till Skyddet för hälsa att omfatta t.ex. olycksfall som inträffat i träningar eller tävlingar, som arrangerats av en idrottsförening, och i farliga idrottsgrenar.

Utan idrottsutvidgningen gäller försäkringarna i Skyddet för hälsa bara i motionsidrott som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.  De som är under 20 år behöver inte en idrottsutvidgning, eftersom Skyddet för hälsa gäller för dem i alla idrottsaktiviteter.

Idrottsutvidgning  

Idrottsutvidgningen gäller

 • vid tävlingar, matcher eller träningar som har anknytning till tävlingar och matcher och som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening
 • i följande idrottsgrenar:
 • kamp- och självförsvarsgrenar
 • flygsportgrenar
 • motorsportgrenar
 • kraftsportgrenar
 • slalom, störtlopp, freestyle, ice cross downhill eller en annan motsvarande
 • klättringsgrenar
 • vandringar utanför Norden
 • oceansegling och forsfärd
 • dykningsgrenar
 • roller derby
 • bungyjump
 • ridning

Idrottsutvidgningen gäller inte

 • vid professionell idrott
 • amerikansk eller australisk fotboll
 • rugby
 • mixed martial arts
 • offpiståkning.
   

 

Mer om Skyddet för hälsa

Hur bestäms priset på Skyddet för hälsa och kan jag påverka priset? Vem kan få Skyddet för hälsa? Vad ersätter försäkringarna i Skyddet för hälsa inte? Hur bygger jag upp mitt Skydd för hälsa?

Se vanliga frågor och svar om Skyddet för hälsa
 

 Skriv ut sidan