Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I

Fennica Fastigheter I är en specialplaceringsfond som förvaltas av experter inom fastighetsbranschen och som placerar tillgångarna huvudsakligen i kontors-, affärs-, logistik-, hotell- och fritidsfastigheter i tillväxtcentrum i Finland samt i fastighetsvärdepapper. Fastigheterna kan även omfatta hyresbostäder, dock så att bostäder inte är fastighetens huvudsakliga användningsändamål. Fondens kostnadsstruktur är effektiv tack vare den stora mängden fastighetstillgångar som förvaltas.

Lokaler ger bra hyresavkastning

På fastighetsmarknaden ger lokaler i regel högre hyresintäkter än bostadsinvesteringar. Lokalerna är på grund av sin stora enhetsstorlek och sitt värde vanligen tillgängliga endast för institutionella investerare eller som andelar via kapitalplaceringsfonder, vilket betyder att minimiplaceringen ofta är hög samt att placeringen är långsiktig och bunden på viss tid. Fennia Kapitalförvaltning erbjuder placering i affärslokaler i form av en specialplaceringsfond, varvid likviditeten är bättre än i vid direkt fastighetsägande eller kapitalinvestering.

Investering i fastigheters kassaflöde via fonden

Fondens avkastningsmål, i form av årligt kassaflöde efter avdrag för utgifter, är 7 procent*. Fonden är en specialplaceringsfond som delar ut minst 75 procent av den årliga nettoavkastningen som avkastningsandel till placerarna. Den effektiviserar sin verksamhet genom användning av främmande kapital. Mängden främmande kapital överskrider dock inte 50 procent av fondens totala värde. Fondens nettoavkastning utgörs av hyresintäkter från fastigheterna med avdrag för bland annat kostnader för fastighetsägande och -förvärv. Avkastningen påverkas också av eventuella fastighetsförsäljningsvinster och -förluster. Fondens värde påverkas dessutom av värdeförändringar i fastigheter och värdeförändringar i eventuella andra placeringsobjekt som avses i fondens stadgar.

*) Avkastningsmålet är ingen garanti för framtida avkastnings- eller värdeutveckling; investeringen kan öka eller minska i värde.

Stabil avkastning med fastighetsinvesteringar

Fastighetsinvestering betyder att man investerar i realegendom, dvs. fastigheter eller fastighetsbolag. Fastigheter har traditionellt erbjudit ett bra skydd mot inflation. Lokalernas värdeutveckling är känslig för konjunkturväxlingar, men investeringar i fastigheter har varit ett lågriskalternativ till aktieplacering. Fluktuationen i historisk avkastning på direkta fastighetsinvesteringar är betydligt mindre än på aktieplaceringar.

Placera likt en storinvesterare

Fennia är en institutionell fastighetsinvesterare som nu erbjuder möjligheten att placera med visheten av ett försäkringsbolag med en erfarenhet på över hundra år. Fennia är den största placeraren i fonden Fennica Fastigheter I. Fonden biträds av ett placeringsråd som består av professionella investerare och utomstående experter. Fondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen och fonden förvaltas av Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Läs mer om Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I (på finska)

 Skriv ut sidan