Investeringsfilosofi och ansvar

Ansvarsfull kapitalförvaltning med visheten av ett försäkringsbolag

Fennia har investerat sina egna tillgångar i circa 140 år på ett lönsamt och tryggt sätt. Som placerare drar du nytta av yrkeskunskapen hos Fennia Kapitalförvaltnings kunniga investeringsorganisation som gör utmärkt resultat. Vi erbjuder ansvarsfull kapitalförvaltning som grundar sig på försäkringsbolagets vishet.

Hörnstenar i portföljförvaltningen är internationell diversifiering över tid, identifiering av lukrativa placeringsobjekt samt kostnadseffektivitet. I fråga om aktieplaceringar utgår vi från att olika teman, såsom balans, kvalitet, värde och småbolag, genererar överavkastning på lång sikt. I vår syn betonas också olika geografiska regioner och branscher. I ränteplaceringarna strävar vi efter bästa möjliga risk/avkastningsförhållande med beaktande av ränte- och kreditrisken av placeringsinstrumenten. Ränteinvesteringarna sköts genom att vikta de olika ränteplaceringsklasserna, och inom dem krediter med olika livslängd, enligt marknadssituationen och vår räntesyn. Inom fastighetsplaceringar anser vi att ett gott läge, omfattande diversifiering och identifiering av olika alternativ garanterar möjligheten att hyra ut eller realisera objekt och härmed uppnå en jämn värdeutveckling.

På Fennia Kapitalförvaltning fattas investeringsbesluten av värdepappersenheten och fastighetsenheten. Fördelningen av tillgångar, dvs. allokeringen, bedöms veckovis. Portföljförvaltningen är aktiv och investeringsbeslut tas på basis av grundlig marknadsanalys. Som storinvesterare väljer Fennia Kapitalförvaltning produkter av de bästa internationella och inhemska samarbetspartnerna. Vi utnyttjar såväl börsnoterade fonder (ETF) som aktivt förvaltade fonder när vi bygger upp våra portföljer. Avkastningspotential och kostnadseffektivitet är väsentliga urvalskriterier.

Ansvarsfulla investeringar

Fennia Kapitalförvaltning investerar de förvaltade tillgångarna på ett ansvarsfullt sätt. Ansvarsfullhet innebär i första hand ansvar för investeringarnas avkastning.

  • Genom att investera ansvarsfullt strävar vi efter enastående riskkorrigerad avkastning. Vi är övertygade om att ansvarsfulla investeringar förbättrar riskprofilen i våra placeringsportföljer och den långsiktiga tillväxtpotentialen i våra innehav.
  • Vi förvaltar dina tillgångar som våra egna. Allokeringsförändringarna följer investeringsbesluten som gäller Fennias egen portfölj.
  • Fennia Kapitalförvaltning har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och därmed förbundit sig att följa och aktivt främja dem. Utöver det som gäller miljö, samhälle och god förvaltningssed förpliktar underskriften bolagen att både själva och tillsammans med andra aktörer inom branschen främja att principerna godkänns och efterföljs vid investering.
  • Vi är också medlemmar av den inhemska föreningen för ansvarsfulla investeringar, Finland's Sustainable Investment Forum ry (FINSIF).
PRI-logo FINSIF-logo

 

Uppföljningsanalys av kvaliteten på affärers genomföring

Best Execution RTS28-Raportti (på finska)

 

 Skriv ut sidan