Från resenärförsäkringen betalas också ut en engångsersättning för bestående men till följd av ett olycksfall under en resa samt för dödsfall till följd av ett olycksfall under en resa eller en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Vid fullständigt bestående men betalas det försäkringsbelopp ut som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. För partiellt bestående men betalas den andel av försäkringsbeloppet ut som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter att menet blivit bestående. Bestående men fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade.

Vid dödsfall till följd av ett olycksfall under en resa utbetalas det försäkringsbelopp som gällde när olycksfallet inträffade till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat. Från denna ersättning dras av den ersättning för bestående men som betalats ut med anledning av samma olycksfall.