Vanliga frågor och svar om Skyddet för hälsa

Försäkringarna i Skyddet för hälsa garanterar högklassig vård och du sparar pengar om du råkar ut för hälsobekymmer. Försäkringarna har dock vissa begränsningar. Nedan får du svar på vanliga frågor om Skyddet för hälsa.

Hur bestäms priset på Skyddet för hälsa?

Du kan påverka priset på Skyddet för hälsa genom att justera antalet försäkringar samt storleken på försäkringsbeloppet och självrisken.

På priset på Skyddet för hälsa påverkar följande:

 • valda försäkringar
 • försäkringsbelopp
 • storleken på självrisken
 • den försäkrades ålder
 • försäkringstagarens bostadsort
 • idrottsutvidgning
 • åldern på mamman till det ofödda barnet.

Priset på Skyddet för hälsa kan vara förmånligare om försäkringstagarens avtalspaket omfattar Fennias hemförsäkring. Du ser priset på Skyddet för hälsa som erbjudits dig på försäkringsofferten. När du har tecknat Skyddet för hälsa ser du priset och innehållet i försäkringsbrevet. Försäkringsbrevet och övriga dokument hittar du på Mitt Fennia.

När kan Skyddet för hälsa beviljas?

Du ska lämna in en hälsodeklaration till oss.

Vi ska ha en redogörelse för den försäkrades hälsa innan vi kan bevilja Skyddet för hälsa eller om du vill utvidga Skyddet för hälsa. Uppgifterna i hälsodeklarationen påverkar inte priset på Skyddet för hälsa. Uppgifterna i hälsodeklaration kan påverka beviljandet av Skyddet för hälsa och innehållet i dess försäkringar.
Innan Skyddet för hälsa kan beviljas för ett ofött barn ska modern lämna in en hälsodeklaration.

Du ska bo i Finland

Den försäkrade ska permanent bo i Finland och omfattas av den finska sjukförsäkringslagen. De försäkrade är de personer som anges i försäkringsbrevet. Om den försäkrade stadigvarande flyttar från Finland, ska det omgående meddelas oss. Vi kan då säga upp Skyddet för hälsa.

Du kan vara i vilken ålder som helst

Giltighetstiden för Skyddet för hälsa begränsas inte utifrån den försäkrades ålder, utom i fråga om Dagersättningsförsäkringen.

Skyddet för hälsa kan tecknas för ett ofött barn från att en nackuppklarningsundersökning har gjorts fram till att förlossningen börjar. Modern får vara högst 44 år vid den beräknade tiden för förlossningen. Giltighetstiden för Skyddet för hälsa för ett ofött barn börjar från barnets födelse.

 

Hur tecknar jag Skyddet för hälsa?

 1. Bygg upp ett Skydd för hälsa som passar dig och fyll i hälsodeklarationen.
 2. Ta del av offerten och faktabladet som du fått och godkänn offerten.
 3. Försäkringsavtalet blir av och Skyddet för hälsa träder i kraft.

Tips för att bygga upp Skyddet för hälsa

Fundera på vilken vård du är redo att betala själv och vilken vård du vill säkerställa med försäkringarna. Tänk på att när du bygger upp Skyddet för hälsa tryggar du med försäkringarna utöver din nuvarande livssituation också framtiden. Det bästa tillfället att teckna hälsoförsäkringar är när du är frisk.

Om du har tillgång till en omfattande företagshälsovård, kan du från Skyddet för hälsa lämna bort sådana hälsovårdstjänster som din arbetsgivare erbjuder. Om du å andra sidan vill säkerställa snabb tillgång till vård för att ta hand om olika besvär under resten av ditt liv och trygga din ekonomi i t.ex. händelse av arbetsoförmåga, lönar det sig att välja ett så omfattande Skydd för hälsa som möjligt. Om du med Skyddet för hälsa bara vill undvika att köa på jouren, går det lika bra.

 

Vad ska jag göra om jag insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall?

Ring FenniaVårdaren på 010 503 5000.

En sjukskötare svarar på ditt samtal och hjälper dig i frågor kring sjukdomar och olycksfall dagligen kl. 7–23. FenniaVårdaren bokar tid direkt till den vård du behöver och gör dessutom en skadeanmälan åt dig. När du använder FenniaVårdaren betalar du bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Om du gick till läkaren utan att ringa FenniaVårdaren

Kolla aktuella anvisningar på vår webbplats. Meddela Fennia om skadan snarast möjligt.

Hur mycket ersätter ni?

Som mest omfattande ersätter Skyddet för hälsa vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall, och från det betalas dagersättning för arbetsoförmåga samt engångsersättning för men eller dödsfall till följd av olycksfall. De ersättningar som Skyddet för hälsa omfattar beror på vilka försäkringar du valt till Skyddet för hälsa.

Vi betalar ut ersättningar från försäkringarna upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Om den sökta ersättningen för kostnaderna klart överskrider den allmänt godkända nivån, har vi rätt att sänka ersättningsbeloppet till en skälig nivå.

Undersökningar och behandlingar görs i regel på den vårdinrättning som vi hänvisar till. Om behandlingar görs på annat håll, kan vi neka ersättning eller betala ut ersättning enligt kostnadsnivån på den vårdinrättning som vi hänvisade till.

Vilka förutsättningar krävs för att få ersättning?

Förutsättningen för att vårdkostnader kan ersättas är att

 • försäkringen mot vårdkostnader är giltig när vårdkostnaderna uppstår och när olycksfallet inträffar
 • undersökningen eller vården är ordinerad av läkare
 • vården ges i Finland och kostnaderna uppstår i Finland
 • kostnaderna inte ersätts med stöd av en lag, som sjukförsäkrings- eller trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • undersökningen eller vården enligt allmänt godkänd medicinsk uppfattning är nödvändig för att behandla sjukdomen eller skadan.

Förutsättningen för att dagersättning kan betalas ut är att

 • dagersättningsförsäkringen är giltig under tiden för arbetsoförmågan och då skadefallet inträffar
 • den försäkrade inte deltar i medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering eller i yrkesutbildning som ges som rehabilitering
 • den försäkrade inte är berättigad till invalidpension eller till en annan pension som betalas ut på grund av minskad arbetsförmåga
 • behandlingen av den sjukdom eller det olycksfall som orsakade arbetsoförmågan enligt samtliga punkter i försäkringsvillkoren kan ersättas.

Förutsättningen för att försäkringsersättning för men och dödsfall till följd av olycksfall kan betalas ut är att

 • försäkringen mot men eller dödsfall till följd av olycksfall var giltig när olycksfallet inträffade.
 • förutsättningen för att extra ersättning för men till följd av olycksfall kan betalas ut är att försäkringen för men till följd av olycksfall var giltig också då skadan förvärrades.

Vad ersätter försäkringarna i Skyddet för hälsa inte?

Fullständiga uppgifter om ersättningar finns i försäkringsvillkoren för Skyddet för hälsa.

Behandling som påverkar utseendet

 • kosmetisk behandling eller kosmetiska ingrepp
 • bröstförminskning, -förstoring eller korrigerande bröstoperationer
 • operativ behandling av ögonlock.


Ögon

 • synkontroll och inte heller anskaffning av glasögon eller kontaktlinser
 • operationer för att korrigera brytningsfel.


Tänder

 • tandundersökningar och tandvård (med undantag för tandvård till följd av tandolycksfall som hör till tandolycksfallsförsäkringen, om du valt försäkringen i fråga).


Berusningsmedel och beroende

 • behandling av sjukdomar eller skador till följd av läkemedel, alkohol, narkotika eller något annat berusningsmedel
 • behandling av beroende.


Graviditet och barnlöshet

 • behandling i anknytning till graviditet
 • undersökningar eller behandling av barnlöshet
 • sterilisering.


Förebyggande vård

 • hälsokontroller, förebyggande av sjukdomar eller skador eller vaccineringar
 • genetiska undersökningar.


Vårdkostnader

 • tjänster av läkare som gör hembesök
 • hjälpmedel (med undantag för hjälpmedel som hör till försäkringen mot allmänläkar- eller specialistkostnader, om du valt försäkringarna i fråga)
 • rehabilitering (med undantag för rehabilitering som hör till terapiförsäkringen, om du valt försäkringen i fråga)
 • undersökning eller behandling av fetma
 • borttagning av födelsemärken eller komplikationer till följd av det.


Övriga begränsningar

 • kostnader för andra än de läkarutlåtanden som vi begärt
 • ambulanskostnader
 • rese- och övernattningskostnader.

Övriga behandlingar

 • alternativa behandlingar, som homeopatisk behandling, antroposofiska undersökningar
 • akupunktur
 • behandling av klimakteriesymtom och erektionsstörningar
 • företagshälsovård.


Om försäkringsfallet har framkallats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

Vi är inte ersättningsskyldiga om den försäkrade uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet. Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan ersättningen sänkas enligt vad som anses skäligt med beaktande av omständigheterna.

Om ersättning har gått förlorad på grund av att försäkringsskyldigheten har försummats

Då kan ersättning inte heller fås från försäkringarna i Skyddet för hälsa.

Vad ska jag göra om jag missnöjd med ersättningen?

Ring alltid först oss på 010 503 2000.

I ersättningsbeslutet finns anvisningar om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med vårt beslut. FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning ger rekommendationer om avgöranden i tvistemål. Du kan också begära om ett utlåtande av Konsumenttvistenämnden.

Mer information

www.fine.fi
www.kuluttajariita.fi
 

Hur kan Skyddet för hälsa sägas upp?

En fortlöpande försäkring gäller en försäkringsperiod, som anges i försäkringsbrevet, åt gången överallt i världen om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet.

Hur kan jag säga upp försäkringen?

Du har när som helst rätt att säga upp en försäkring som ingår i Skyddet för hälsa. Uppsägningen ska alltid göras skriftligen. Om inget särskilt datum för upphörandet av försäkringen anges i meddelandet om uppsägning, upphör försäkringen att gälla den dag uppsägningsmeddelandet lämnades in eller skickades.

Hur kan Fennia säga upp försäkringen?

Vi kan säga upp en försäkring om du har försummat att betala försäkringspremier. Vi kan säga upp en fortlöpande försäkring att upphöra vid utgången av den pågående försäkringsperioden genom att meddela dig minst en månad före försäkringsperioden löper ut. Vi har rätt att säga upp en försäkring under försäkringsperioden om du har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter. I lagen om försäkringsavtal och i försäkringsvillkoren anges dessutom andra situationer där försäkringen kan sägas upp.

 

 

 Skriv ut sidan