Vanliga frågor om hemförsäkringar

Hur bestäms priset på en hemförsäkring?

Priset på en hemförsäkring bygger bl.a. på

 • försäkringsskyddets omfattning
 • var egendomen är belägen (försäkringsställe)
 • bostadens våningsyta (fullvärdesförsäkring) eller på försäkringsbeloppet (försäkring som grundar sig på försäkringsbeloppet)
 • byggnadens eller lösörets användningsändamål
 • byggnadens ålder
 • byggnadssätt (t.ex. sten- eller trähus) eller boendeform (t.ex. höghus eller egnahemshus)
 • självrisken du väljer.

Till exempel så är försäkringspremien för ett stenhus förmånligare än för ett trähus, och försäkringar för fritidsbostäder är förmånligare än försäkringar för egnahemshus i samma storlek. Försäkringspremierna i huvudstadsregionen är dyrare än i övriga Finland.

Vad är självrisken i en hemförsäkring?

En självrisk är det belopp som dras av från skadeersättningen och som du står för. Du kan påverka försäkringspremien med självriskbeloppet: ju större självrisk, desto förmånligare får du försäkringen.

Om t.ex. ersättningsbeloppet för en skada är 800 euro och din självrisk är 300 euro, betalar Fennia 500 euro till dig och du står för självriskandelen på 300 euro.

Du kan välja en självrisk för lösöre mellan 200 och 10 000 euro och en självrisk för byggnader mellan 500 och 10 000 euro.

Vilka föremål omfattas inte av hemförsäkringen?

Följande föremål omfattas inte av hemförsäkringen:

 • Egna arbetsredskap över 2 000 euro som behövs i förvärvsarbete.
 • Värdeföremål vars värde överskrider 10 000 euro. Värdeföremål är bl.a. smycken och ädelmetaller, konstföremål, antikföremål (100 år eller äldre), äkta orientaliska mattor och konsttextilier.
 • Samlingar vars värde överskrider 10 000 euro. Med en samling avses en serie föremål vilkas sammanlagda värde är större än det sammanlagda värdet per styck.
 • Lösöre vars värde överskrider 5 000 euro och som permanent eller tillfälligt förvaras i ett förråd av hönsnät eller i en vindsskrubb utanför bostaden i ett höghus.
 • Hyres- eller aktiebostads fast inredning vars värde överskrider 5 000 euro.

Ovannämnda föremål kan försäkras mot en separat premie. Kontakta vår kundtjänst.

Hur inverkar föremålets ålder på ersättningsbeloppet?

Fennias hemförsäkringar erbjuder bra ersättningar även för gamla hushållsmaskiner, föremål och apparater. Ersättningens storlek beror på det skadade föremålets ålder. Tabellen visar åldern på föremål som ersätts med ett nytt motsvarande föremål. I ersättningar för föremål som överskrider åldrarna i tabellen beaktas det skadade föremålets värdeminskning på grund av dess ålder.

Skadat föremål Ersätts med ett nytt föremål*
   
Hushållsmaskiner upp till 6 års ålder
Datautrustning och mobiltelefoner upp till 2 års ålder
Elektroniska apparater upp till 4 års ålder
Cyklar, verktyg och arbetsmaskiner upp till 4 års ålder
Glasögon och solglasögon upp till 2 års ålder
Kläder, skodon, accessoarer upp till 2 års ålder
Pälsar upp till 6 års ålder
Brukskärl, husgeråd upp till 6 års ålder
Resväskor, portföljer, handväskor upp till 6 års ålder
Ljud- och bildinspelningar, böcker upp till 6 års ålder
Hemtextilier upp till 3 års ålder
Möbler och lampor upp till 11 års ålder
Idrotts- och hobbyutrustning, barnvagnar och barnkärror upp till 3 års ålder
Fiskeredskap upp till 7 års ålder
Utombordsmotorer upp till 10 års ålder
Roddbåtar, roddjollar, kanoter upp till 11 års ålder

*Ett föremål som gått sönder ersätts med ett nytt när ett motsvarande nytt föremål skaffas inom två år. Självrisken dras av från ersättningen.

Vad är fast inredning?

Med fast inredning avses i lagen om bostadsaktiebolag fastighetsdelar som aktieägaren har underhållsansvar för samt inrednings- och förbättringsarbeten i en bostad. Fast inredning är t.ex. tapeter, köksskåp och badrummets fasta möbler.

Vad ersätter försäkringen när byggnaden är under uppförande eller ombyggnad?

Försäkringsobjekt är de byggnader som anges i försäkringsbrevet också när de är under uppförande eller ombyggnad. Försäkringen omfattar därmed också byggmaterial som hänför sig till byggarbetet på försäkringsstället.

Under bygg- eller ombyggnadsarbetet omfattar försäkringen även följande egendom upp till 2 000 euro:

 • de försäkrades privata kläder och verktyg
 • den försäkrades egna, lånade eller hyrda tillfälliga konstruktioner på byggplatsen
 • den försäkrades egna, lånade eller hyrda under tio kvadratmeter stora byggnader på byggplatsen
 • maskiner och anordningar som den försäkrade äger, har lånat eller hyrt för renoverings- eller byggarbetet av byggnaden
 • i byggarbetet deltagande talkoarbetares kläder och verktyg.

Hur inverkar rörnätets ålder på ersättningar för vattenskador?

Skador när husteknik gått sönder

För kostnader för reparation eller återanskaffning av VVSEA-anordningar och -system, kostnader för öppning och slutning av golv-, tak- och väggkonstruktioner vid felsökning och reparation samt kostnader för grävning och fyllning av jord görs i form av självrisk följande årliga avdrag efter de tre kalenderår som följer på ibruktagningsåret:

 • för rörsystem, bränsle- och avloppsvattentankar samt elledningar och -kablar tre procent
 • för alla andra VVSEA-anordningar och -system sex procent.

Åldersavdraget beräknas genom att multiplicera procenttalet med antalet påbörjade år efter tre fulla kalenderår som följer på användningsåret.

Läckageskador

Från beloppet för en skada på ett objekt i byggnadsförsäkringen till följd av ett läckage i byggnadens VVS-system dras en självrisk av enligt följande:

 • om åldern på rörnätet, cisternen eller anordningen som läckt är 21–35 år, så är självrisken 10 procent av skadebeloppet
 • om åldern på rörnätet, cisternen eller anordningen som läckt är 36–50 år, så är självrisken 15 procent av skadebeloppet
 • om åldern på rörnätet, cisternen eller anordningen som läckt är över 50 år, så är självrisken 20 procent av skadebeloppet.

Åldern är skillnaden mellan skadeåret och det första användningsåret. Med det första användningsåret avses tiden från tidpunkten för användningen fram till slutet av samma kalenderår.

Självriskavdraget är minst det självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet.

 Skriv ut sidan