Rättsskyddsärende

Gör så här

 • Gör en anmälan om ett rättsskyddsärende på Mitt Fennia.
 • Om du är jurist eller advokat och du fyller i skadeanmälan åt din huvudman, vänligen gör anmälan på skadeanmälningsblanketten för rättsskyddsärenden.
 • Bifoga t.ex. följande dokument till anmälan:
  • kopian av brev- eller e-postväxlingen med motparten av vilken anspråket och bestridandet av det framgår
  • förundersökningsprotokollet
  • åklagarens åtalsskrift
  • stämningsansökan
  • svaret på stämningsansökan
  • domen
  • förlikningsavtalet.
 • Vi handlägger skadan utifrån de redogörelser som du lämnar och meddelar ett skriftligt ersättningsbeslut om skadans ersättningsbarhet.
 • Ett beslut om beviljande av rättsskydd kan inte ges per telefon.
 • Du får själv välja den jurist som sköter ärendet.

Inga juridiska råd ges om rättsskyddsförsäkringen.

Ersätter min försäkring?

 • Från en privatpersons rättsskyddsförsäkring ersätts advokatarvoden och rättegångskostnader vid privatpersoners olika tvistemål.
 • Fall som ersätts är t.ex. tvister som gäller bostadsköp, olika avtal, som t.ex. renoveringsavtal, samt brottmål där du är skadelidande.
 • Kostnader som ersätts är skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader.
 • Från rättsskyddsförsäkringen ersätts inte advokatkostnader t.ex. i tvister som gäller skillsmässor eller arbete, eller om du är åtalad i brottmål.
 • Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte vid arvsärenden upprättande av bouppteckningsinstrument, fastställande av en boutrednings- eller skiftesman eller ett arvskifte. Från rättsskyddsförsäkringen kan t.ex. följande ersättas som direkt kan överföras till tingsrätten för behandling: en tvist om ett redan utfört arvskifte eller en tvist över ett testamente efter att testamentsgivaren avlidit.

Exempel på ersättningar från rättsskyddsförsäkringen

Anmäl rättsskyddsärende

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder. 

Information om rättsskyddsförsäkringen

 Skriv ut sidan