Risker förknippade med transporter

Ansvar för transportgods har fastställts separat för väg-, sjö-, flyg- och järnvägstransporter genom lagar, förordningar och internationella avtal.

Gemensamt för dessa bestämmelser, där fraktförarens ansvar grundar sig på culpa eller så kallat strikt ansvar med force majeure-undantag, är att det i dessa på ett tvingande sätt har avtalats om fraktförarens minimiansvar. Med andra ord kan en fraktförare inte genom avtal begränsa sitt ansvar så att det är mindre än det som fastställts i lagstiftningen. Parterna kan dock avtala om sådant som inte fastställts i den tvingande lagstiftningen. Till exempel vid vägtransporter kan parterna avtala om lastnings- och lossningsskyldigheter.

Även om fraktförarens ansvar vid olika transportformer i stor utsträckning har reglerats genom tvingande lagar, kan man fritt avtala om speditörers, lagerinnehavares och stuverifirmors ansvar. I dessa fall grundar sig ansvaret vanligen på Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser (NSAB) eller Hamnoperatörerna rf:s allmänna stuveri- och terminalbestämmelser.

Hur kan transportrisker reduceras?

Fraktförare och logistikföretag kan minska sina risker bland annat genom att

 

  • känna till de lagar och avtal som bestämmer deras ansvar
  • utbilda sin personal
  • se till att vagnparken och lagren hålls i skick och i god ordning och att de bevakas och hålls under uppsikt
  • fästa särskild uppmärksamhet vid att lasten lastas och stöds på ett lämpligt sätt även under korta transporter
  • planera transporter på förhand och göra upp instruktioner i händelse av problemsituationer
  • försäkra sitt ansvar.

 

Skydda dig mot skador med transportförsäkringar

 

 Skriv ut sidan