Leveransrisker i företagsnätverk

Leveransrisker i företagsnätverk  

Nätverkens betydelse ökar då företagen koncentrerar sig på sina kärnområden. Ett smidigt och fungerande samarbete bidrar till ökad produktivitet och effektivitet. Ur riskhanteringens synvinkel utgör leveranskedjans sårbarhet ett hot. I företagsnätverk och när funktioner läggs ut på entreprenad framhävs dessutom hanteringen av avtalsrisker.

Beroende av leverantörer och underleverantörer

Inom produktionssektorn och handeln är det typiskt att en störningsfri verksamhet förutsätter god leveranssäkerhet av underleverantörer och varuleverantörer. Försenade eller felaktiga leveranser inverkar snabbt på beställarens verksamhet, eftersom lagren inte räcker till för att jämna ut oväntade fluktuationer i leveranserna.

I många fall finns det viktiga nyckelleverantörer bland under-, råvaru- eller varuleverantörerna, vars störningsfria verksamhet är viktig även för det beställande företaget. Om leveranskedjan bryts till exempel till följd av en brandskada i en varuleverantörs lager, inverkar detta även på beställarens verksamhet.

Beroende av nyckelkunder

Ett stort problem i flera underleverantörsföretag är att leveranserna koncentrerar sig till en eller ett par stora kunder. Situationen är svår med avseende på affärs-, avtals- och skaderisker. Om beställaren beslutar att byta leverantör, kräva bättre leveransvillkor eller minska beställningarna till exempel till följd av en brandskada, kan leverantörsföretaget snabbt råka ut för betydande ekonomiska svårigheter.

Utläggning av verksamhet på entreprenad

Utläggning av funktioner som är viktiga för affärsverksamheten medför ofta betydande leveransrisker. Det har blivit vanligt att man lägger ut t.ex. IT-servicen för att skötas av ett utomstående tjänsteproducerande företag. I detta fall kan ett driftavbrott till följd av vilken orsak som helst lamslå verksamheten hos flera kundföretag antingen helt eller delvis.

 Skriv ut sidan