Egendoms- och personskador kan äventyra kontinuiteten i affärsverksamheten

De ekonomiska förluster som drabbar företag, t.ex. till följd av egendomsskador som bränder eller omfattande läckageskador, begränsar sig inte enbart till kostnaderna för återanskaffning eller reparation av den skadade egendomen. När en skada inträffar kan företagets affärsverksamhet rubbas eller avbrytas helt.

Företagets affärsverksamhet kan avbrytas till följd av en

 

 • egendomsskada i företagets lokaler
 • egendomsskada som drabbar företagets affärspartner
 • skada som drabbar företagaren eller företagets nyckelperson.

I ovannämnda fall kan företagets omsättning minska och det kan uppstå extra kostnader för företaget att upprätthålla normal affärsverksamhet.    

Metoder för att förebygga avbrottsrisker:

 

 • utarbeta en återhämtningsplan som uppdateras regelbundet
 • se till att maskiner och anordningar får service och underhåll samt säkerställ tillgång till reservdelar
 • säkerställ att råvaror och produkter har ett tillräckligt buffertlager  
 • se till att göra säkerhetskopior av filer och programvaror
 • sprid verksamheten till flera verksamhetsställen.


Metoder för att förebygga leveransavbrottsrisker:

 

 • utarbeta en återhämtningsplan i händelse av skada
 • säkerställ att företaget har tillgång till ersättande leverantörer och underleverantörer
 • säkerställ att råvaror och produkter har ett tillräckligt buffertlager. 

Mer om leveransrisker i företagsnätverk

Även olycksfall utgör en avbrottsrisk

Även olycksfall utgör en avbrottsrisk. Om företagaren eller en annan nyckelperson råkar ut för ett olycksfall och ingen vikarie finns att tillgå, kan affärsverksamheten avbrytas. Skadan uppstår av minskad omsättning och extra lönekostnader för en vikarie.

Metoder för att förebygga avbrottsrisker till följd av förlorad arbetsinsats av en nyckelperson:

 

 • återhämtningsplan
 • dokumentering av arbetsuppgifter
 • reservpersonal

Ju mindre företagets personalantal är, desto mer betonas säkra arbetssätt och tillräckligt försäkringsskydd.

Skydda dig mot skador med avbrottsförsäkringar

 Skriv ut sidan