Avtalsrisker

En av de viktigaste hörnstenarna inom riskhantering är genomtänkt avtalsverksamhet. Det är inte möjligt att försäkra alla risker och då framhävs betydelsen av avtal inom riskhantering ännu mer. När avtalen är i ordning och parternas uppgifter, skyldigheter och ansvar har fastställts klart och tydligt kan man undvika tråkiga överraskningar och onödiga tvister. Kundtillfredsställelsen ökar och man kan koncentrera sig på kärnverksamheten.

Det går – och det lönar sig – att gardera sig mot risker på förhand.

Exempel

Tillverkare Ab tillverkar komponenter. Leveransen till en kund försenas med följd att kundens produktion avbryts och dess egen leverans försenas. Kunden kräver att Tillverkare Ab ersätter skadan som uppstått till följd av avbrottet och förseningen.
 
Tillverkare Ab levererade en anordning som installerades på kundens produktionsanläggning. Efter installationen märkte man att anordningen inte fungerade ordentligt. Det tog månader att reda ut och åtgärda felet. Köparen drabbades av stora förluster till följd av produktionsavbrott och leveransförseningar. Köparen krävde ersättning från Tillverkare Ab.


I exemplen ovan uppstod inga person- eller sakskador för beställaren och därför kommer de begärda skadestånden inte att ersättas från Tillverkare Ab:s ansvarsförsäkring för verksamhet eller produktansvarsförsäkring. Tillverkare Ab:s skadeståndsskyldighet bestäms enligt tillämpade avtal och gällande lagstiftning. 

En förverkligad avtalsrisk kan äventyra företagets existens. En utredning kan dra ut på tiden, säljaren kan drabbas av oväntade extra kostnader och ersättningsbeloppen kan skjuta i höjden om inte ansvaret begränsats i avtalet på något sätt. I motsats till försäljning till konsumenter är avtalsfriheten bred när det gäller handel med tjänster och produkter företag emellan och företagen kan själva bestämma avtalsvillkoren. Man måste känna till sin egen risktäckningskapacitet och begränsa riskerna utifrån den. Genom att göra upp tydliga spelregler kan både säljaren och köparen säkerställa att en rättvis lösning nås vid oväntade problematiska situationer.

Även om ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt lönar det sig att se till att offerter, bekräftelser och övriga avtalsdokument uppgörs skriftligen. Färdiga modeller finns i de allmänna avtalsvillkor som intresseorganisationer i flera olika branscher har utarbetat. Innan villkoren används lönar det sig att noggrant läsa dem och förvissa sig om att de lämpar sig för företagets affärsverksamhet.

Försäkringar är en metod att hantera ansvarsrisker. Bland företag är avtal i nyckelposition när det gäller hantering av ansvarsrisker.

 Skriv ut sidan