Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för fastighet

Fennias fastighetsförsäkring är avsedd för bostads-, kontors- och affärsfastigheter. Försäkringar som tryggar fastighetens verksamhet är ansvarsförsäkring för fastighet, ansvarsförsäkring för fastighetsförvaltning samt rättsskyddsförsäkring för fastighet.

Med en ansvarsförsäkring för fastighet kan fastighetsägaren gardera sig mot ersättningsskyldighet till följd av person- och sakskador som han eller hon vållat. Skador kan uppstå till följd av fastighetsägarens oaktsamhet i ärenden som rör fastighetsskötsel eller fastighetsunderhåll.

Från en ansvarsförsäkring för fastighetsförvaltning ersätts ekonomiska skador till följd försummelse av styrelsen och en annan än en professionell disponent.

Skadan kan drabba bostadsbolaget, en aktieägare eller utomstående. De försäkrade är utöver styrelsemedlemmarna också suppleanterna och ordföranden för bolagsstämman.

Från en rättsskyddsförsäkring för fastighet ersätts kostnader till följd av anlitande av jurist i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden när ärendet gäller ägande, innehav, skötsel eller användning av fastighet.

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren Fastighetsförsäkring

Villkoren för ansvarsförsäkring för fastighet (på finska)

Villkoren för ansvarsförsäkring för fastighetsförvaltning (på finska)

Villkoren för rättsskyddsförsäkring för fastighet (på finska)

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av försäkringsvillkoren och ditt eget försäkringsbrev. Innehållet i ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Så här ersatte vår försäkring när sandning av trottoaren hade glömts

Fastighetsaktiebolaget glömde sanda trottoaren, som det var underhållsansvarigt för, vilket ledde till att en fotgängare halkade och skadade sig. Fennia ersatte den skadade fotgängarens sjukvårdskostnader från fastighetsägarens ansvarsförsäkring.

Så här ersatte vår försäkring när tvisten om reparationskostnader avgjordes i rätten

Bostadsaktiebolaget kom överens med byggfirman om att byggfirman reparerar byggnadens fasad på timlön. Det uppstod emellertid gräl om räkningen och arbetstimmarna och ärendet avgjordes till slut i tingsrätten.

Fennia ersatte kostnaderna för bolagsaktiebolaget för anlitande av jurist från rättsskyddsförsäkringen för fastighet.

Försäkra byggnader och hyresinkomster

Med en fastighetsförsäkring skyddar du byggnader mot skador och garderar dig mot förlust av hyresinkomster.

Läs mer

Nyttig information för bostads- och fastighetsaktiebolag

Taloyhtio.net (på finska)

Kiinteistöliitto (på finska)

Lagen om bostadsaktiebolag

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan