Försäkring för distansarbete

Med distansarbete avses arbete som utförs någon annanstans än på arbetsplatsen, och oftast utförs distansarbete hemma. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete, men från den ersätts olycksfall endast om verksamheten har ett entydigt orsakssamband med arbetetsuppgifterna. Till exempel ett olycksfall som inträffar under en distansarbetsdag i samband med en måltid ersätts inte från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Det lönar sig för ett företag att för sina distansarbetare teckna en frivillig försäkring för distansarbete, som kompletterar det skydd som den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger.

Frivillig försäkring för distansarbete

Försäkringen för distansarbete är en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som ger skydd mot vårdkostnader till följd av olycksfallsskador och mot bestående men och dödsfall till följd av olycksfall.

Försäkringen för distansarbete gäller:

  • upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet i distansarbete som utförs i Finland till den del skadan inte ersätts från en obligatorisk arbetstidsförsäkring som avses i lagen om olycksfallsförsäkring
  • på direkta dagliga resor som kan jämställas med en arbetsfärd när resan görs under distansarbetet eller direkt efter distansarbetet, och när kostnaderna inte ersätts med stöd av någon lag
  • i Finland under fritiden i anslutning till en sådan arbetsfärd för vilken arbetsgivaren betalar ut dagpenning till den försäkrade och den försäkrade övernattar annanstans än hemma på grund av arbetsfärden.

Förutsättningen för att försäkringen kan beviljas är att företaget har en lagstadgad olycksfallsförsäkring hos Fennia.

Försäkringen för distansarbete gäller inte under idrottsutövning.

Ta del av broschyren:

Broschyren Frivillig försäkring för distansarbete

 Skriv ut sidan