Historia i ett nötskal

Brandförsäkringsaktiebolaget Fennias aktiebrev

Till Fenniakoncernen hör tre bolag: skadeförsäkringsbolaget Fennia, livförsäkringsbolaget Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning Ab som inledde sin verksamhet 2011 och som erbjuder kapitalförvaltningstjänster. Fennia Liv övergick i sin helhet i Fennias ägo 2013 och 2018 överfördes Fennia Kapitalförvaltning Ab från Fennia Livs ägo till Fennia som dotterbolag.

Arbetspensionsbolaget Pensions-Fennia, som tidigare hörde till Fenniagruppen, fusionerades med LokalTapiola Pensionsbolag. Till följd av fusionen inledde nya Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo sin verksamhet i början av 2014.

Bild: Brandförsäkringsaktiebolaget Fennias aktiebrev från 1882

Den finländska försäkringsverksamheten har långa traditioner och många utvecklingsgrenar. Av Fenniakoncernens tre bolag har Fennia de längsta rötterna, som når ända till 1882.  Då grundades det första finländska skadeförsäkringsbolaget Brandförsäkringsaktiebolaget Fennia.

Den andra huvudgrenen i Fennias släktträd utgörs av Affärsidkarnas i Finland Ömsesidiga Försäkringsförening, som bildades i maj 1928. I början betjänade bolaget endast affärsidkare i Helsingfors och erbjöd dem olycksfallsförsäkringar för anställda. I ett tidigt skede utvidgades verksamheten till att omfatta hela landet, och i slutet av 1929 hade bolaget ett nätverk som bestod av 300 ombud.

År 1934 bytte Affärsidkarnas i Finland Ömsesidiga Försäkringsförening sitt namn till Affärsidkarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Detta var dock inte det sista namnbytet. Namnet Privatföretagarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag togs i bruk 1947 och i början av 1963 ändrades namnet till Företagarnas Försäkring Ömsesidigt Bolag.

År 1947 bildades också Pensions-Varma, som fyra årtionden senare gav upphov till Pensions-Fennia.

Fram till 1983 var Fennia ett separat försäkringsaktiebolag, vars införlivande i Företagarnas Försäkring ledde till ett namnbyte. Från 1984 var namnet Ömsesidiga bolaget Företagarnas Försäkring-Fennia.

Pensions-Fennia och Fennia Liv bildades 1998. Samma år bildade Företagarnas Försäkring-Fennia, Pensions-Fennia och Fennia Liv Fennia-gruppen.
 
Det senaste namnbytet gjorde Fennia 2001, då bolagets officiella namn blev Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

År 2010 kompletterades Fennia-gruppen med Finlands Skadeinspektion SVT Ab, som gör skadeinspektioner, och 2011 bildades Fennia Kapitalförvaltning Ab, som erbjuder kapitalförvaltningstjänster. År 2013 övergick Fennia Liv helt i Fennias ägo.

Arbetspensionsbolaget Pensions-Fennia, som tidigare hörde till Fenniagruppen, fusionerades med LokalTapiola Pensionsbolag. Till följd av fusionen inledde nya Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo sin verksamhet i början av 2014. Efter övergången lämnade Pensions-Fennia Fenniagruppen.

Fenniakoncernens bolag Finlands Skadeinspektion SVT Ab såldes till A-Katsastus Group Oy i december 2014. Bolaget fortsätter sin verksamhet som A-Katsastuskoncernens självständiga dotterbolag från den 1 januari 2015.

Utifrån brandförsäkringsbolaget som började med en försäkringsgren har det under årtiondenas gång vuxit en bolagsgrupp som erbjuder nuvarande och framtida kunder försäkringsrelaterade tjänster som förekommer i anslutning till planering, riskhantering, sparande och kapitalförvaltning.

1882

Brandförsäkringsaktiebolaget Fennia bildas.

1928

Affärsidkarnas i Finland Ömsesidiga Försäkringsförening bildas.

1934

Namnet ändras till Affärsidkarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag.

1947

Namnet ändras till Företagarnas Försäkring Ömsesidigt Bolag.

Pensions-Varma bildas.

1963

Namnet ändras till Företagarnas Försäkring.

1984

Största delen av Fennias försäkringsbestånd förs över till Företagarnas Försäkring och namnet ändras till Företagarnas Försäkring-Fennia.

1986

Livförsäkringsaktiebolaget Nova bildas.

1998

Pensions-Fennia och Fennia Liv bildas utifrån Pensions-Fennia och Nova, Fennia-gruppen bildas.

2001

Namnet Företagarnas Fennia ändras till Fennia.

2007

Fennia Liv köper Skandia Livs försäkringsverksamhet.

2010

Fennia köper Finlands Skadeinspektion SVT Ab:s hela aktiestock.

2011

Fennia Kapitalförvaltning Ab bildas.

2013

Fennia Liv övergår helt i Fennias ägo.

2014

Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag fusioneras och nya Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo inleder sin verksamhet den 1 januari 2014.

2015

I och med att aktiestocken såldes övergick Finlands Skadeinspektion SVT Ab till A-Katsastus Groups ägo.

 Skriv ut sidan