Riskhanteringsfunktion

Riskhanteringsfunktionen stödjer koncernen att uppnå målen genom att hjälpa koncernbolagens styrelser, verkställande direktörer och affärs- och stödfunktionerna med att skapa och upprätthålla riskhanteringssystem. Funktionen ansvarar för planeringen av helheten av risk- och solvenshanteringen samt utvecklingen och rapporteringen gällande dem. Funktionen stödjer, uppföljer och bedömer genomförandet av uppgifterna inom risk- och solvenshanteringen.

Till koncernens riskhanteringsfunktion hör bland annat följande uppgifter:

  • att stöda utvecklingen av riskhanteringssystemet och bedöma och uppfölja dess funktion
  • förbereda dokument av risk- och solvenshanteringen för godkännande av styrelsen och uppfölja att de följs
  • bedöma beslutanderätt som begränsar risktagning och uppfölja att de följs
  • stödja beslutsfattandet av styrelsernas och den operativa ledningens risk- och solvensposition genom olika analyser och uppfölja beslutens påverkningar
  • upprätthålla en övergripande vision om riskprofilen
  • bedöma och uppfölja processer och deras påverkningar gällande igenkännande, mätande, uppföljande, kontroll och anmälande av risker
  • koordinera utarbetande av egna risk- och solvensbedömningar (ORSA, ICAAP)
  • utföra vissa uppgifter om riskmätning och planering av kapitalanvändningen.

Fenniakoncernens riskhanteringsfunktion fungerar som en självständig enhet under Fennias styrelse och verkställande direktör.

 Skriv ut sidan